Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 3891 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr 19 / 2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2015 3892 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr 20 / 2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3893 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 3894 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2015 3895 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 3896 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Klucze.
2015 3897 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 3898 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 i art. 42a ust. 1, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 3899 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr 42/IX/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3900 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 3901 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Gręboszów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok.
2015 3902 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 3903 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2015 3904 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jankowicach
2015 3905 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Babice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3906 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Babice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
2015 3907 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/51/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 3908 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 3909 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3910 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/106/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” - w zakresie obszaru części działki nr 776/6 w miejscowości Wola Batorska
2015 3911 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/126/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3912 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/127/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/735/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3913 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/128/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3914 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/141/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Pardałówka, Balzera
2015 3915 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/142/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Antałówka-Koziniec w Zakopanem
2015 3916 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/149/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna-Kamieniec-Szpitalna
2015 3917 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie i nadania statutu
2015 3918 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 3919 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NR VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 3920 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NR VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 3921 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NR VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 3922 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wolbrom publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
2015 3923 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
2015 3924 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz
2015 3925 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Wieprz, Gierałtowice, Przybradz
2015 3926 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 3927 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2015 3928 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2015 3929 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VIII.95.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego Nr II.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 3930 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 3931 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3932 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów na terenie Gminy Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.
2015 3933 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3934 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 3935 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek 2015 ".
2015 3936 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3937 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.
2015 3938 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/87/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015
2015 3939 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3940 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Bobowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 3941 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/84/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bobowa
2015 3942 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/85/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2015 3943 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa.
2015 3944 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3945 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/89/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 452, miasto Bobowa część działki Nr 919/6, miasto Bobowa część działki Nr 991/2, wieś Brzana działka Nr 684, wieś Jankowa część działek Nr 586, 589, 590, wieś Siedliska działka Nr 715/1, wieś Stróżna działka Nr 485/1, miasto Bobowa część działki Nr 395/2
2015 3946 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3947 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 3948 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015 r.
2015 3949 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +
2015 3950 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numereów, granic oraz siedzib Obwodowych komisji wyborczych
2015 3951 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3952 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia zasad wykorzystania Herbu Miasta Bukowno
2015 3953 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
2015 3954 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/547/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2015 3955 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X.81.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 3956 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Tuchów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 3957 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/99/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 3958 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/119/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 3959 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum
2015 3960 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/124/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/88/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 3961 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/144/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3962 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/147/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 3963 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/150/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2015 3964 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/130/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 3965 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/131/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stary Sącz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3966 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/143/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały XLIX/641/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014 roku
2015 3967 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/145/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2015 3968 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/146/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2015 3969 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 3970 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 3971 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Szpitalnej w Proszowicach i ustaleniu jej przebiegu
2015 3972 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – działających na terenie Gminy i Miasta Proszowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 3973 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 3974 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr K160310 Żębocin-Jakubowice
2015 3975 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII.88.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawiepozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 1346K Tarnów-Wierzchosławice km od 2+187 do 2+887 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka
2015 3976 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII.97.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3977 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr 90/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2014 rok
2015 3978 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/246/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 3979 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 3980 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 3981 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 3982 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 3983 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/ 71 /2015 Rady Gminy Gdów z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gdów w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej.
2015 3984 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół w Borkach
2015 3985 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/81/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.
2015 3986 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczucin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 3987 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII-51/15 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 3988 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII-53/15 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pod nazwą "Pierwszy dzwonek": polegającgo na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych.
2015 3989 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII-55/15 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie:przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania pomocy w formie dożywiania dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Gminy Dobra.
2015 3990 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 3991 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 3992 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego Gminy Lanckorona w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek".
2015 3993 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3994 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 3995 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Jodłownik w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3996 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 3997 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 3998 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini.
2015 3999 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu wsparcia edukacyjnej działalności szkół „Grant oświatowy w gminie Kłaj”
2015 4000 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII)49)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miejscowości Skomielna Biała.
2015 4001 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII)48)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Lubień w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4002 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII)47)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2015
2015 4003 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie Nr RAO_DG.8141.3.4.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2015r. zawarte w dniu 30.03.2015 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz z siedzibą w Nowym Sączu ul. Rynek 1, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz - Ryszarda Nowaka a Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Podegrodzie- Małgorzatę Gromala przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Podegrodzie – Agnieszki Pacholarz
2015 4004 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4005 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Książ Wielki w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4006 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2015 4007 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg nr 1892K - ul. Chemików oraz 1895K - ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu
2015 4008 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/41/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 4009 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/42/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2015 roku.
2015 4010 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/122/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014 roku
2015 4011 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2014 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2015 rok
2015 4012 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4013 2015-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN - II. 4131.1.17.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela – w całości
2015 4014 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie
2015 4015 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 4016 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 4017 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr 177/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4018 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4019 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego
2015 4020 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2015 4021 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - działających na terenie Gminy Słomniki oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2015 4022 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 4023 2015-07-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr PON.843.4.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie: zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 4024 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2015 4025 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 4026 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r.
2015 4027 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/68/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 4028 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – P. Ryszarda Nowaka a Gminą Miasto Mszana Dolna reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Mszana Dolna – P. Józefa Kowalczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - P. Bernadety Ziemianin
2015 4029 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 czerwca 2015r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 4030 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 07 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4031 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/310/09 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lisia Góra punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2015 4032 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno.
2015 4033 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/63/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 4034 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego
2015 4035 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/IX/65/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 4036 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr 65/IX/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 4037 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr 68/IX/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.
2015 4038 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr 69/IX/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostakmi samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowści ich wykorzystania
2015 4039 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/96/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 4040 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII-54/15 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej
2015 4041 2015-07-03 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujacych sie na terenie Gminy Łużna
2015 4042 2015-07-03 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujacych sie na terenie Miata Nowego Sącza
2015 4043 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr xi/47/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi składanejprzez właściciela nieruchomości
2015 4044 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-
2015 4045 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4046 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany
2015 4047 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/67/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona
2015 4048 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4049 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/70/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Laskowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/193/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2009 r.
2015 4050 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/73/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Laskowa.
2015 4051 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr XII.94.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 4052 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr XII.95.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania.
2015 4053 2015-07-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 czerwca 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 4054 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 4055 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/60/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom w placówkach oświatowych Gminy Spytkowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2015 4056 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Spytkowice”, „Zasłużony dla Gminy Spytkowice ”
2015 4057 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4058 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/65/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2015 4059 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 4060 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 4061 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 4062 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2015
2015 4063 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/308/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXIX/1004/13 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 4064 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2015 4065 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/45/07 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej z póź. zm.
2015 4066 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 4067 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy Dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2015 4068 2015-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr IX/99/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy ” w Bukowinie Tatrzańskiej
2015 4069 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 4070 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr L/368/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
2015 4071 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 4072 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Truskawkowej w Michałowicach
2015 4073 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4074 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania formularzy podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4075 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2015 4076 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4077 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/35/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4078 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania formularzy podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4079 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 4080 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/94/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2015.
2015 4081 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 4082 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 4083 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/67/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 4084 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4085 2015-07-06 Porozumienie Porozumienie Nr 18.2015 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Tarnowskim, zwanym w dalszej części porozumienia "Powiatem", reprezentowanym przez: Pana Romana Łucarza - Starostę Tarnowskiego, Pana Jacka Hudymę - Etatowego Członka Zarządu, przy udziale: Pani Anny Niedojadło - Skarbnika Powiatu a Gminą Wierzchosławice zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez:Pana Zbigniewa Drąga - Wójta Gminy przy udziale: Pani Ewy Sukty - Skarbnika Gminy
2015 4086 2015-07-07 Porozumienie Porozumienie Nr 10.2015 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2015 4087 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X.75.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 4088 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 4089 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ „Pierwszy Dzwonek w Mieście i Gminie Skała” na rok szkolny 2015/2016
2015 4090 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 4091 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/124/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 4092 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/126/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Chełmiec na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
2015 4093 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 92/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 4094 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 95/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015 4095 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 96/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach do przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 4096 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 100/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Gorlice odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 4097 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 4098 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/303/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej
2015 4099 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Wieliczka w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 4100 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka oraz upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty
2015 4101 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
2015 4102 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Grajowie
2015 4103 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2015 4104 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2015 4105 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. U. Woj. Małopolskiego 2015 r.poz.1991).
2015 4106 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Gródek nad Dunajcem
2015 4107 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Gródek nad Dunajcem
2015 4108 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/55/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Bieczu oraz Bursy Szkolnej w Bieczu
2015 4109 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
2015 4110 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Rytro w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 4111 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4112 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/88/15 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Łużna na lata 2015-2018
2015 4113 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Łużna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 4114 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 4115 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. zmiana uchwały Nr VIII/47/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania takich dotacji.
2015 4116 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4117 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2015 4118 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.
2015 4119 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego dotyczącego wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych „Pierwszy dzwonek”
2015 4120 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 4121 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa
2015 4122 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/39/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego”
2015 4123 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 4124 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 4125 2015-07-07 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Białka, Kojszówka i Wieprzec w jednostce ewidencyjnej Maków Podhalański – obszar wiejski.
2015 4126 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/92/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany granic Okręgu Wyborczego nr 5 w Trzebini
2015 4127 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/93/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany granic Stałego Obwodu Głosowania nr 5 w Trzebini
2015 4128 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/94/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Trzebini oraz w Raj-Med Sp. z o.o. Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, do przeprowadzenia referendum w dniu 6 września 2015 r.
2015 4129 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 4130 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2015 4131 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek "
2015 4132 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/276/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Czorsztyn .
2015 4133 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.
2015 4134 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 4135 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn.
2015 4136 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.85.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 4137 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.92.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 4138 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.94.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum, które zarządzone zostało na dzień 6 września 2015 r.
2015 4139 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.95.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia hejnału i znaku promocyjnego (logo) Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 4140 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.96.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2015 4141 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym ogólnokrajowym referendum
2015 4142 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mogilany.
2015 4143 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 79/39/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 4144 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VI/90/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4145 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VI/92/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 4146 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VI/93/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4147 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwdzy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, zamieszkujących na terenie Gminy Charsznica, w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4148 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum.
2015 4149 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 4150 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2015 z dnia 2.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 4151 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.
2015 4152 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 4153 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 4154 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 4155 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 4156 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie : poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4157 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 74/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych.
2015 4158 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 73/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015r. W sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzania referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
2015 4159 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015r. W sprawie : regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice.
2015 4160 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2015 4161 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4162 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, pieczęci, flagi i sztandaru Gminy Limanowa.
2015 4163 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4164 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4165 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 66/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 4166 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Odrowąż
2015 4167 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015r,
2015 4168 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Czarny Dunajec w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 4169 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/106/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza
2015 4170 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/112/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2015 4171 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/116/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia w Olkuszu Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania
2015 4172 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/117/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na rzecz Gminy Olkusz
2015 4173 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/128/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu
2015 4174 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/129/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu
2015 4175 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/130/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/506/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta i Gminy Olkusz
2015 4176 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/131/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”.
2015 4177 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/135/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4178 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/136/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4179 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/137/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4180 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/138/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Olkusz
2015 4181 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 4182 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: podziału Gminy Nowy Targ na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4183 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania.
2015 4184 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 181/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4185 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 193/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4186 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 4187 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wymagań jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychna terenie Gminy Ciężkowice
2015 4188 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/45/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 4189 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Tymbark oraz zasad ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2015 4190 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do referendum ogólnokrajowego
2015 4191 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 4192 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie
2015 4193 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 4194 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr XII.93.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 4195 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w celu wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „PIERWSZY DZWONEK” na rok szkolny 2015/2016
2015 4196 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 4197 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + z terenu Gminy Wiśniowa w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 4198 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/64/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostaw wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Wiśniowa
2015 4199 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4200 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/66/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4201 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/67/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4202 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/68/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4203 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/69/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4204 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/70/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4205 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/71/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4206 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 4207 2015-07-08 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-6(13)/2015/1202/I/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2015r. sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Trzebini
2015 4208 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr 847/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 473/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2015 4209 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4210 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4211 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2015 4212 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2015 4213 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 4214 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 4215 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Skrzyszów w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych.
2015 4216 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/56/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2015 4217 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2015 4218 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/69/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w spawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Skrzyszów w miejscowości Ładna - przysiółek Średziny Pierwsze i przysiółek Jaźwiny i miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle.
2015 4219 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie
2015 4220 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/129/05 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów z póżn.zm.
2015 4221 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4222 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII.65.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie:utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 4223 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla logopedów w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka
2015 4224 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4225 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2015 4226 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Sucha Beskidzka ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.
2015 4227 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 4228 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/ 76 /2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/348/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2015 4229 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/71/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 4230 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2015 4231 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 4232 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 4233 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Mszana Dolna dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.
2015 4234 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4235 2015-07-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 4236 2015-07-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 6 lipca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 4237 2015-07-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego
2015 4238 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/132/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5”
2015 4239 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 4240 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych
2015 4241 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 4242 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Czchów na lata 2013-2017"
2015 4243 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów
2015 4244 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr VI/24/2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XI/68/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011 r.
2015 4245 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 4246 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2015 4247 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Mędrzechów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok
2015 4248 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 4249 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII.59.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2015 4250 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII.66.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII. 56. 2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 maja 2015 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Maków Podhalański w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 4251 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 4252 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/72/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”
2015 4253 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/73/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I” – MIASTO.
2015 4254 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/74/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.III” – HANUSZÓW-ZAGRODY
2015 4255 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA
2015 4256 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA
2015 4257 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK
2015 4258 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr 32/61/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 4259 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr 33/63/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 4260 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr 34/64/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 4261 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr 36/68/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 4262 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/67/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 4263 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/27/15 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój
2015 4264 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
2015 4265 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 4266 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek", polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Nowy Wiśnicz, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 4267 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona
2015 4268 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 4269 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/96/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Biskupice.
2015 4270 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/98/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/257/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 4271 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/104/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4272 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Tymbark
2015 4273 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI.58.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.37.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipnica Murowana na dofinansowanie kosztów zadań, związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2015 4274 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.
2015 4275 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 4276 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4277 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie
2015 4278 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
2015 4279 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2015 4280 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „ Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 4281 2015-07-10 Informacja Informacja Nr 2 Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 2 lipca 2015r. o aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu według stanu na dzień 2 lipca 2015 r. Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 ze zm.)
2015 4282 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 4283 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI/60/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów
2015 4284 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 4285 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/85/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 4286 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4287 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4288 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2015 4289 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/99/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/216/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych w drodze inkasa
2015 4290 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/100/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 4291 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice
2015 4292 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 31 (Ogród działkowy KROKUS)
2015 4293 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/74/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu"
2015 4294 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15, przyjętego Uchwałą Nr 3/IV/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 45, poz. 604 z dnia 7 marca 2003 r.)
2015 4295 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 4296 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej.
2015 4297 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 4298 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.
2015 4299 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego ,, Pierwszy dzwonek'' polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4300 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu
2015 4301 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2015 4302 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/03 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie.
2015 4303 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Bogucicach do Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bogucicach
2015 4304 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Gawłowie do Zespołu Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie – Szkoła Podstawowa w Gawłowie, Gimnazjum w Gawłowie
2015 4305 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Nieszkowicach Wielkich do Zespołu Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach Wielkich
2015 4306 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/229/05 Rady Gminy Bochnia z dnia 13 kwietnia 2005r. „Akt założycielski Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu”
2015 4307 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/230/05 Rady Gminy Bochnia z dnia 13 kwietnia 2005r. „Akt założycielski Zespołu Szkół Gminnych w Stanisławicach”
2015 4308 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie: ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Szaflary oraz zasad jego używania i wykorzystywania
2015 4309 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI.61.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 4310 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 4311 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno
2015 4312 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 4313 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie Wierchu Rusińskiego
2015 4314 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok
2015 4315 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej i nadania mu pierwszego statutu
2015 4316 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 4317 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 4318 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 2796)
2015 4319 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLVII/336/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4320 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzacym jest Gmina Tokarnia
2015 4321 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 4322 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013 r.
2015 4323 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2015 4324 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu.
2015 4325 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Libiąż w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016
2015 4326 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 4327 2015-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/172/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
2015 4328 2015-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4329 2015-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVII/267/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 2 października 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz.
2015 4330 2015-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
2015 4331 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów ustawowych i lokalnych w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 4332 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2015 4333 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
2015 4334 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2015 4335 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2015 4336 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Publicznego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.
2015 4337 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad używania Herbu Miasta Bukowno.
2015 4338 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/167/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2015 4339 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 4340 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w celu realizacji projektu "pierwszy Dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Miasto Mszana Dolna
2015 4341 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie:zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2015 4342 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.
2015 4343 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 4344 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 4345 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 4346 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, zatwierdzonej uchwałą Nr XXIV/239/2014 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 4347 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 4348 2015-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.19.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Nowy Świat z ulicą Gorczańską w Rabce-Zdroju i ustalenia jej przebiegu – w całości
2015 4349 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2015 4350 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/316/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/254/11 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2015 4351 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 4352 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 4353 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4354 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/75/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Podegrodzie
2015 4355 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2015 4356 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 4357 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu
2015 4358 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4359 2015-07-14 Informacja Informacja Nr OKR-4110-19(6)/2015/188/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2015 4360 2015-07-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 4361 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4362 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr 70/IX/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: zmiany wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2015 4363 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/144/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/132/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
2015 4364 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 czerwca 2015r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
2015 4365 2015-07-14 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w I półroczu 2015 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2015 4366 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr X/62/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego
2015 4367 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2015 4368 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 4369 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza.
2015 4370 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat
2015 4371 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2015 4372 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4373 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.
2015 4374 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza
2015 4375 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4376 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 4377 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 4378 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2015 4379 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Nowego Sącza
2015 4380 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Raciechowice
2015 4381 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 4382 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Raciechowice
2015 4383 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 4384 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raba Wyżna"
2015 4385 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Raba Wyżna w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4386 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Raba Wyżna dla przeprowadzenia referendum w dniu 6 września 2015 r.
2015 4387 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/227/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr VI/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice
2015 4388 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/228/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Raciechowice NR VI/39/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4389 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/229/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr VI/40/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4390 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/230/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty
2015 4391 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/231/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr V/35 rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 4392 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/232/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 4393 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr 49/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4394 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2016
2015 4395 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 4396 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2015 4397 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
2015 4398 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2015 4399 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2015 4400 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowiec
2015 4401 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
2015 4402 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka
2015 4403 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów
2015 4404 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 4405 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 4406 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 4407 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr XI.81.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” w gminie Czernichów
2015 4408 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr IX/75/15 z dnia 27 maja 2015r Przyjmującej Program osłonowy w celu realizacji projektu ,,Pierwszy dzwonek’’ polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Zator w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 4409 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2015 4410 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/89/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia z użytkowania oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi nr 510405K - ul. Adama Mickiewicza w Zatorze, zgodnie z załącznikiem graficznym
2015 4411 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014 Nr XLI/263/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 4412 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014 Nr XLI/264/2014 sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 4413 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/478/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 4414 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek"
2015 4415 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/102/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 600899K – ul. Pachla w Skawinie na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 1387/3 w Skawinie.
2015 4416 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów
2015 4417 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso
2015 4418 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVl/367/l3 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4419 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/336/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 4420 2015-07-15 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-18(6)/2015/764/XA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła FABRYKI MASZYN "GLINIK" S.A. z siedzibą w Gorlicach
2015 4421 2015-07-15 Informacja Informacja Nr OKR-4110-22(5)/2015/296/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMOWAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach
2015 4422 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2015 4423 2015-07-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieczu
2015 4424 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4425 2015-07-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zwalczania zakażenia herpeswirusem koi u karpi (Koi herpes virus - KHV) na terenie gminy Łapanów w powiecie bocheńskim
2015 4426 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/353/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”
2015 4427 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/98/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 4428 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 4429 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4430 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX.97.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Leluchów w Gminie Muszyna
2015 4431 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/267/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne
2015 4432 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Drwinia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika, ciągu pieszo rowerowego i zatoki autobusowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów w ciągu DW 965 Zielona - Limanowa odc. 010 km 3+228 - odc. 020 km 0+591 w m. Drwinia”
2015 4433 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu wykonania zadania własnego Województwa pn.„Rozbudowa skrzyżowania DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową 1639K Dębno – Niedzica – Granica Państwa w m. Dębno”
2015 4434 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Krościenko nad Dunajcem wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz w m. Krościenko n/Dunajcem odc. 080 km 6+105 - 6+481 (str. prawa) i odc. 080 km 5+815 - 6+442,00 (str. lewa) z wyłączeniem chodnika na moście”
2015 4435 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/335/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/614/04 w sprawie opłaty miejscowej
2015 4436 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/355/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/989/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania
2015 4437 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/356/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4438 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Sękowa z dnia 11 maja 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – P. Ryszarda Nowaka a Gminą Sękowa reprezentowaną przez: Małgorzatę Małuch – Wójta Gminy Sękowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Drypczak
2015 4439 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2015 4440 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2006 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4441 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/306/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 4442 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Uście Gorlickie dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek”
2015 4443 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 4444 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 4445 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 4446 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4447 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4448 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015
2015 4449 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015
2015 4450 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4451 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małe Ciche („wyciąg”)
2015 4452 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ząb
2015 4453 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
2015 4454 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2015 4455 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/120/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4456 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX-82/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok
2015 4457 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX-81/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV-409/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania i ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4458 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX-77/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2015 4459 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX-74/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4460 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania
2015 4461 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 4462 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4463 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4464 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Liszki” na rok 2015
2015 4465 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i Uchwały Nr VIII/58/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 4466 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 4467 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych
2015 4468 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiedź
2015 4469 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr IX/66/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiedź
2015 4470 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2015 4471 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętach
2015 4472 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „KĘTY DLA RODZINY” do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęty
2015 4473 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach
2015 4474 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4475 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr VI/63/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2015 4476 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/116/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 4477 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/117/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2015 4478 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonego w centralnej części miasta Tarnowa terenu wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Józefa Poniatowskiego, Franciszka Żwirki, Prostopadłą, Józefa Dwernickiego, Cegielnianą i Bitwy pod Cedynią
2015 4479 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/124/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ulic Mościckiego, Równej i Siewnej
2015 4480 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4481 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 4482 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4483 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4484 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 4485 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Koszyce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
2015 4486 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r. trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - prowadzonych na terenie Gminy Koszyce oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 4487 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu dla osób starszych "Senior – WIGOR"
2015 4488 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 4489 2015-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2015 4490 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2015 4491 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 4492 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 4493 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/127/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4494 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2015 4495 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4496 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/44/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4497 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie: przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę .
2015 4498 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 4499 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu placu targowego w Wojniczu.
2015 4500 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4501 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2015 4502 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015.
2015 4503 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów.
2015 4504 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 4505 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/359/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 30 w Krakowie, ul. Mackiewicza 15, oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie, ul. Mackiewicza 15
2015 4506 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2015 4507 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/339/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ponoszonej przez osobyniebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat
2015 4508 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
2015 4509 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/341/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/594/08 Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 4510 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/345/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie nazwy węzła drogowego
2015 4511 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/354/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2015 4512 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na stałe obwody głosowania
2015 4513 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim - rola Świątki, Dziadki
2015 4514 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2015 4515 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/207/12
2015 4516 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2015 4517 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/73/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIV/260/12 w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4518 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2015 roku
2015 4519 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i formy przyznawania przez Burmistrza Miasta Bochnia jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2015 4520 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/71/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok
2015 4521 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia
2015 4522 2015-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej zatwierdzenia Statutu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
2015 4523 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka
2015 4524 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.
2015 4525 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów.
2015 4526 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/180/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Województwo Małopolskie stypendiów uczniom i studentom oraz uchylenia Uchwały Nr XLVII/748/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy stypendialnej uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/617/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r.
2015 4527 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/162/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/290/08 SWM z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Małopolskiego
2015 4528 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/166/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”
2015 4529 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/168/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
2015 4530 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/169/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2015 4531 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/170/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jodłownik
2015 4532 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/171/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Charsznica
2015 4533 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/172/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwanowice
2015 4534 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/178/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/108/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”
2015 4535 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/179/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem oraz włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
2015 4536 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2015 4537 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadający Gminie Kamionka Wielka lub jej jednostkom organizacyjnym
2015 4538 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr iX/64/2015 Rady Gminy Babice z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie: Zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice Nr VIII/57/2015 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4539 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 4540 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4541 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI-106-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4542 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI-110-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Andrychów
2015 4543 2015-07-21 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2015r. do porozumienia zawartego pomiędzy Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zakopane reprezentowaną przez Pana Janusza Majchera - Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2009 roku, Nr 579, poz. 4316), zwanego dalej „Porozumieniem”
2015 4544 2015-07-21 Aneks Aneks Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Dobczyce
2015 4545 2015-07-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 4546 2015-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 lipca 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Lanckorona, przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2015 r.
2015 4547 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 4548 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 4549 2015-07-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXII/261/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2015 4550 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Kochanów.
2015 4551 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Kłodne – Sośliny do kategorii dróg gminnych
2015 4552 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4553 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr X / 98 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/212/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4554 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 1628 położonej w rejonie ul. Królewskiej – część środkowa
2015 4555 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Bugaj” nad Potokiem Zaborskim
2015 4556 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4557 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/273/14 z dnia 27 maja 2014 roku dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 4558 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 4559 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy
2015 4560 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty miejscowej
2015 4561 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 4562 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr XII.NZ/81/15 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r. , uchwała budżetowa na rok 2015.
2015 4563 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr XII/135/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 4564 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wietrzychowice
2015 4565 2015-07-22 Porozumienie Porozumienie Nr PU.8141.3.2015 Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ryszarda Nowaka – Prezydenta Miasta Nowy Sącz a Gminą Biecz reprezentowaną przez: Mirosława Wędrychowicza Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Iwony Czeluśniak
2015 4566 2015-07-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2015r. o decyzji odmawiającej dokonania zmiany decyzji z dnia 31 grudnia 2013 r. znak: OKR-4210-50(16)/2013/1339/VIII/JM, zatwierdzającej ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne taryfę dla ciepła.
2015 4567 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 4568 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4569 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4570 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4571 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Statutu Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne
2015 4572 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 4573 2015-07-22 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wadowicach
2015 4574 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, w rejonie Sobiczkowej, przy ul. Nędzy Kubińca
2015 4575 2015-07-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 22 lipca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu limanowskiego
2015 4576 2015-07-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 15/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 22 lipca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 4577 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4578 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4579 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr XI/111/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 4580 2015-07-23 Komunikat Komunikat Nr 16/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 4581 2015-07-23 Komunikat Komunikat Nr 17/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 4582 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2016
2015 4583 2015-07-23 Komunikat Komunikat Nr 18/15 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2015 4584 2015-07-23 Komunikat Komunikat Nr 19/15 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2015 4585 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 4586 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nawojowa Nr XLII/335/14 z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie: szczegółowych zasad realizacji Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Nawojowa oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia”
2015 4587 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 4588 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr XI-107-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4589 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr XI-111-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4590 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach
2015 4591 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 4592 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4593 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 55/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4594 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 51/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2015 4595 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 52/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2015 4596 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baczyn w gminie Budzów
2015 4597 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów
2015 4598 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów
2015 4599 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachełmna w gminie Budzów
2015 4600 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 4601 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 68/IX/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2015 4602 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 4603 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4604 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/214/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4605 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4606 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 4607 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2015 4608 2015-07-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 9 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa – Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Matrasa zwanych dalej "Zleceniodawcą”
2015 4609 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 4610 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jordanowa za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 4611 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/293/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 4612 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4613 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie, dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 4614 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4615 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2015 4616 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/251/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/34/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w części obejmującej: oświadczenie zawarte w załączniku do uchwały, stanowiącym wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do rejestru zabytków, o treści: „W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)”.
2015 4617 2015-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2014 r.
2015 4618 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 4619 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: zmian budżetu.
2015 4620 2015-07-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 8/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej - zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2015 4621 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 4622 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 4623 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VII/35/15 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 4624 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 4625 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 4626 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr 69/IX/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok
2015 4627 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój
2015 4628 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/2015 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego mającego na celu wspieranie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych oraz realizację projektu „Pierwszy dzwonek,” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego
2015 4629 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego mającego na celu wspieranie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych oraz realizację projektu „Pierwszy dzwonek,” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego
2015 4630 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VII /48/ 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.
2015 4631 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr 199/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4632 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr 204/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4633 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr 211/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4634 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 4635 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr IX/98/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 4636 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok.
2015 4637 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Kościelisko w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4638 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 4639 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr IV/9/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2015 rok
2015 4640 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 4641 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr VI/89/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015.
2015 4642 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 4643 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr VII/133/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015
2015 4644 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 4645 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 4646 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4647 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr 208/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 4648 2015-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 3035.1.2015 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 18 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2014 rok
2015 4649 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/119/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 4650 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4651 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015 
2015 4652 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 4653 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/87/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2015 4654 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/88/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/293/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4655 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2015 4656 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2015 4657 2015-07-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2015 4658 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr Xi.83.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Cmentarnej na ulicę św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju
2015 4659 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr XI.88.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 4660 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr XI.89.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4661 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr XI.90.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale
2015 4662 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr 21/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2014
2015 4663 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr 2/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu na 2015 rok
2015 4664 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr 11/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2015
2015 4665 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr 16/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2015
2015 4666 2015-07-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 lipca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2015 r.
2015 4667 2015-07-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 lipca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2015 r.
2015 4668 2015-07-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2015r. uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: oświęcimskiego i wadowickiego
2015 4669 2015-07-29 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Starosty Olkuskiego z dnia 23 lipca 2015r. do Porozumienia z dnia 03.06.2002 w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty z zakresu geodezji i kartografii  zawarty w Starostwie Powiatowym w Olkuszu pomiędzy Panem Pawłem Piasnym - Starostą Olkuskim wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, zwanym w dalszej części porozumienia „Starostą”, a Panem Adamem Zielnikiem – Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom, zwanym w dalszej części porozumienia „Burmistrzem”
2015 4670 2015-07-29 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2015 4671 2015-07-29 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Wójta Gminy Kłaj; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2015 4672 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 4673 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 4674 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4675 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 4676 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 4677 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 4678 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI – 411/245/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz
2015 4679 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/246/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015 r. zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4680 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/247/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości (pisownia oryginalna)
2015 4681 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/248/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/52/15 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części dotyczącej postanowienia § 2 uchwały
2015 4682 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/249/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/51/15 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty – w części dotyczącej postanowienia § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 i ust. 4
2015 4683 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/250/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – w części I załącznika Nr 1 do uchwały
2015 4684 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/252/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/45/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części § 3 ust. 2 uchwały w zakresie słów „wraz z odsetkami”
2015 4685 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 4686 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 4687 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2015 4688 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr 77/XII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 4689 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 4690 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku do prowadzenia postępowania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2015 4691 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: przyznawania „Nagrody za szczególne osiągnięcia dla kultury” w Gminie Czarny Dunajec
2015 4692 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czarny Dunajec i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
2015 4693 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych
2015 4694 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szczucinie
2015 4695 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego dla uczniów i studentów
2015 4696 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół w Borkach
2015 4697 2015-07-30 Komunikat Komunikat Nr 20/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 4698 2015-07-30 Komunikat Komunikat Nr 21/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 4699 2015-07-30 Komunikat Komunikat Nr 22/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 4700 2015-07-30 Komunikat Komunikat Nr 23/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 4701 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego.
2015 4702 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 czerwca 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 4703 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 4704 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI.82.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4705 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 4706 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 4707 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Babice z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Babice nr 95/2015 z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów w okresie letnim na terenie Gminy Babice
2015 4708 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4709 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 4710 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 4711 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2014-2020"
2015 4712 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/181/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2015 4713 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4714 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 4715 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie : rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Targu
2015 4716 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2015 4717 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ
2015 4718 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2015 4719 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej - Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2015 4720 2015-07-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczacego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice
2015 4721 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4722 2015-07-31 Porozumienie Porozumienie Nr 25.2015 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 4723 2015-07-31 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2015 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 4724 2015-07-31 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 lipca 2015r. do porozumienia Nr SON.031.13.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie budowy chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie - etap III
2015 4725 2015-07-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Starosty Wadowickiego z dnia 28 lipca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Andrzej Górecki - Wicestarosta 2. Eugeniusz Kurdas - Członek Zarządu przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
2015 4726 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 4727 2015-07-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1.2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Kamienica z dnia 1 lipca 2015r. pomiędzy Gminą Kamienica, reprezentowaną przez dr Władysława Sadowskiego Wójta Gminy Kamienica, a Miastem Limanowa, reprezentowanym przez mgr inż. Władysława Biedę Burmistrza Miasta Limanowa
2015 4728 2015-07-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 30 lipca 2015r. Korczyna, Libusza, Rożnowice, Strzeszyn - jednostka ewidencyjna Biecz;
2015 4729 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr 75/X/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 70/IX/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2015 4730 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2015 4731 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
2015 4732 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”