Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Czerwiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 3314 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VI/15/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA i GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2015
2015 3315 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3316 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 3317 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 3318 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 25 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3319 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2015 roku w zakresie podatków.
2015 3320 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.
2015 3321 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. w sprawie utworzenia i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 3322 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+   zamieszkujących Gminę Stryszawa w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3323 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 3324 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 3325 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie: minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych.
2015 3326 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + z Gminy Oświęcim na rok szkolny 2015/2016.
2015 3327 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 3328 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3329 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek
2015 3330 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Sołectwa Głębowice w Gminie Osiek
2015 3331 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/547/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2015 3332 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 3333 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Nowy Świat z ulicą Gorczańską w Rabce-Zdroju i ustalenia jej przebiegu.
2015 3334 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/175/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju zmienionej Uchwałą Nr I/34/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015 r.
2015 3335 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
2015 3336 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 3337 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2015 3338 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: regulaminu określajacego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.
2015 3339 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 3340 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Leśnej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 3341 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Traczykówka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 3342 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Skawinie"
2015 3343 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/83/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 3344 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/86/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina
2015 3345 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 10 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą/Miastem Słopnice reprezentowaną przez: Wójta mgr inż. Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Jana Więcka
2015 3346 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 3347 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr 87/IX/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Gorlicach, ul. Potockiego 7 do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach, ul. Krasińskiego 9
2015 3348 2015-06-02 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2015 3349 2015-06-02 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2015 3350 2015-06-02 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2015r. uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: limanowskiego i nowosądeckiego ziemskiego
2015 3351 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 3352 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary.
2015 3353 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr IX/153/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
2015 3354 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015.
2015 3355 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe.
2015 3356 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Przeciszów
2015 3357 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu " Pierwszy dzwonek" w gminie Przeciszów
2015 3358 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżtowej Gminy Stryszów na rok 2015.
2015 3359 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2015 3360 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 3361 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII.68.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica – Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”
2015 3362 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3363 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 maja 2015r. o przyjęciu Programu osłonowego Gminy Chrzanów w sprawie zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016
2015 3364 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3365 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/108/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3366 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/109/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3367 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 83/IX/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 3368 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 63/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2015 3369 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 75/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 325/XXVII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Nowosądecki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2015 3370 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 76/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu
2015 3371 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 77/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. związku z brakiem naboru w latach 2012 – 2014 podejmuje się uchwałę o likwidacji szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu
2015 3372 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 78/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie rozwiązania Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.
2015 3373 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 79/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej szkół i placówek oświatowych
2015 3374 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w celu realizacji projektu ,,Pierwszy dzwonek’’ polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Zator w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3375 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator – zasad wspierania uzdolnionych uczniów
2015 3376 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII.80.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik
2015 3377 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII.74.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 3378 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 3379 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/274/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CXXI/1935/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2015 roku
2015 3380 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 3381 2015-06-03 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Lanckorona
2015 3382 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V.62.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3383 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 r.
2015 3384 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2015 3385 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/39/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 3386 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI.64.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3387 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 3388 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/66/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 3389 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015
2015 3390 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 3391 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII.78.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3392 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 3393 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku
2015 3394 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zakliczynie.
2015 3395 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/72/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 3396 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/73/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2015 3397 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/74/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Dębno dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.
2015 3398 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/75/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 3399 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/77/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego Gminy Dębno w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3400 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/78/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2015 3401 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kwaczała
2015 3402 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego celem realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3403 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII-44/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2015r. zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 3404 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3405 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 maja 2015r. w sprawie projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok.
2015 3406 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Szczucin.
2015 3407 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2015 3408 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczucin
2015 3409 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży
2015 3410 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Szczucin w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok
2015 3411 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 3412 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3413 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3414 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3415 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3416 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3417 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3418 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3419 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
2015 3420 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3421 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3422 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3423 2015-06-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 13/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 3424 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 3425 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3426 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 3427 2015-06-09 Informacja Informacja Nr OKR-4111-17(5)/2015/1267/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany koncesji WCC dla CEZ Skawina SA
2015 3428 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3429 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Ropa z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 3430 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/147/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu miasta Oświęcim, celem zwiększenia ich szans edukacyjnych, finansowanego ze środków projektu"Pierwszy dzwonek".
2015 3431 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/153/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zaliczenia istniejącej drogi ulicy Gospodarczej w Oświęcimiu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu tej drogi.
2015 3432 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/154/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3433 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 3434 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr V/79/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/68/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3435 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr V/80/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/65/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/141/2004 Rady Gminy Dębno z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno, zmienionej uchwałą Nr III/113/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. i ogłoszonej w Dz. Urz. woj. Małopolskiego z 2008 r. nr 400, poz. 2556.
2015 3436 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/76/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 3437 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 3438 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dot. poboru podatków w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i zasad wynagordzenia za inkaso
2015 3439 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/35/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 3440 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski.
2015 3441 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 maja 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Zawoja w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
2015 3442 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi oraz w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Zawoja
2015 3443 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
2015 3444 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 3445 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/71/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” na rok 2015
2015 3446 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/72/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3447 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/50/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 3448 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Spytkowice na lata 2015 - 2025
2015 3449 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”
2015 3450 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/55/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2015 3451 2015-06-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Oświęcimskiego kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 3452 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek "
2015 3453 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach
2015 3454 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach
2015 3455 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr 60/VIII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 maja 2015r. Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2015 roku
2015 3456 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr 54/VIII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 3457 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/70/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3458 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/75/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łużna Nr XLIV/307/14 z dnia 27 stycznia 2014 r w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Łużna
2015 3459 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/72/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/15 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015 w sprawie opłaty targowej
2015 3460 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/71/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3461 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr 63/VIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 3462 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2015 3463 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 3464 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie programu „KĘTY DLA RODZINY” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty
2015 3465 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 3466 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale
2015 3467 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/49 /2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Kamionka Wielka w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3468 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/35/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3469 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr 35/VIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Łącko w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok
2015 3470 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr 36/VIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2015 3471 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IV/65/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiana uchwały Nr II/141/2004 Rady Gminy Dębno z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno, zmienionej uchwałą Nr III/113/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. i ogłoszonej w Dz. Urz. woj. Małopolskiego z 2008 r. nr 400, poz. 2556.
2015 3472 2015-06-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.15.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/208/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji inwestycji pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - w zakresie § 3.
2015 3473 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian budżetu.
2015 3474 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII.52.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2015 3475 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/ 58 /2015 Rady Gminy Gdów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Gdów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3476 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 3477 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 3478 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Wolbrom.
2015 3479 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wolbrom.
2015 3480 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia wzoru formularza do celów podatkowych określonych w Uchwale nr VIII/72/2015 z dnia 28 maja 2015r. Rady Miejskiej w Wolbromiu w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wolbrom.
2015 3481 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 3482 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw.
2015 3483 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
2015 3484 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 3485 2015-06-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego
2015 3486 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 3487 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego Gminy Nawojowa na rok 2015 w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3488 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nawojowa” oraz „Zasłużony dla Gminy Nawojowa” i ustalenia regulaminu ich nadawania
2015 3489 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 3490 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015
2015 3491 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/28/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3492 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 3493 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 3494 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 oraz zmian w uchwale Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014 r .
2015 3495 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra
2015 3496 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko”
2015 3497 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
2015 3498 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/58/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 3499 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/41/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3500 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Miechowie, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 3501 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr 60/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2015r. W sprawie : przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + z terenu Gminy Myślenice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3502 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr 61/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 3503 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 3504 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2015 3505 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz uchwały nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
2015 3506 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 3507 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok.
2015 3508 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2015 3509 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 3510 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2015 3511 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 3512 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
2015 3513 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty
2015 3514 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX / 88 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia '' Programu osłonowego w ramach projektu '' Pierwszy dzwonek '', polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Szerzyny w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych ''
2015 3515 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX / 81 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny
2015 3516 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX / 82 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom podległym
2015 3517 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 3+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Słopnice na 2015 rok.
2015 3518 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa.
2015 3519 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-70/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII-48/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 3520 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-62/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niedzica
2015 3521 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-60/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3522 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-58/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3523 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/ 46 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr V/32/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 3524 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/ 47 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr V/33/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3525 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/ 48 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr V/34/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica i wyznaczenia inkasentów
2015 3526 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3527 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2015 3528 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/94/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Dąbrowa i Paszyn
2015 3529 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/95/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa
2015 3530 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/96/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa
2015 3531 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/97/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzetrzewina w Gminie Chełmiec
2015 3532 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/101/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru
2015 3533 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/102/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chełmiec
2015 3534 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/104/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej
2015 3535 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/105/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Chełmiec na rok 2015 w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3536 2015-06-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3537 2015-06-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3538 2015-06-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3539 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 3540 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu gminy Niedźwiedź w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016
2015 3541 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 3542 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3543 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr V.35.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 3544 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/272/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
2015 3545 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/278/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w roku szkolnym 2015/2016
2015 3546 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/279/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie
2015 3547 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec
2015 3548 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukowica
2015 3549 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Trzciana w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego
2015 3550 2015-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr 17.2015 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Pleśna w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 3551 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3552 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII.56.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Maków Podhalański w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3553 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3554 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 3555 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 3556 2015-06-11 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 27 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2015 3557 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie utworzenia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Świątniki Górne w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3558 2015-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr 11.2015 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Skrzyszów w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 3559 2015-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr 12.2015 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Skrzyszów w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2015 3560 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/53/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/290/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2015 3561 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/54/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 3562 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 3563 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX / 80 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny
2015 3564 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łączany
2015 3565 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3566 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Olesno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
2015 3567 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V/47/15 Rady Gminy Olesno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Olesno w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznawaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych .
2015 3568 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
2015 3569 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego na udzielania wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3570 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/62/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2015 3571 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3572 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 3573 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 12 maja 2015r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015.
2015 3574 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 3575 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
2015 3576 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie .
2015 3577 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego, w celu zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3578 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Kocmyrzów – Luborzyca
2015 3579 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3580 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI-43-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-185-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3581 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 19 maja 2015r. w sprawie w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Sułoszowa w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3582 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI-42-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa.
2015 3583 2015-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
2015 3584 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Tomice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3585 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę ustalającą zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2015 3586 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3587 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 3588 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 3589 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. W sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3590 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Gminne Centrum Funduszy Europejskich”
2015 3591 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach "XXIV Dni Tymbarku".
2015 3592 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V.34.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Lipnica Murowana
2015 3593 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V.36.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lipnica Murowana
2015 3594 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V.37.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipnica Murowana na dofinansowanie kosztów zadań, związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 3595 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V.42.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2015 3596 2015-06-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 10 czerwca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 3597 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Brzeszcze w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3598 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015.
2015 3599 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX.58.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 3600 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX.59.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 3601 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr X.71.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 3602 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr X.72.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 3603 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2015 3604 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 maja 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 3605 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3606 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 3607 2015-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
2015 3608 2015-06-12 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 3609 2015-06-12 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 3610 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę , najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie
2015 3611 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2015 3612 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 r.
2015 3613 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy Dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Żegocina w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3614 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. o zmianie Uchwały Nr V/30/2015r. Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2015 3615 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. o zmianie uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015 r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2015 3616 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3617 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 3618 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Miasta Bochnia, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych .
2015 3619 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 3620 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie Programu osłonowego w celu udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Czchów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3621 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/270/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”
2015 3622 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego dla części działek ewidencyjnych o nr 504/5, 500/2, 500/3, 500/5
2015 3623 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego
2015 3624 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3625 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 3626 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Raciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3627 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3628 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/55/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 3629 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3630 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym
2015 3631 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2015 3632 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411_184_15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/21/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – w części dotyczącej postanowień § 1 ust. 3 i § 4 uchwały
2015 3633 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/185/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VIII/55/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej zapis § 3 uchwały o treści: „i terminowo wpłaconych”.
2015 3634 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/186/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/66/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3635 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/187/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/64/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej postanowienie § 2 uchwały
2015 3636 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/188/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 67/VIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminów udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice – w części obejmującej postanowienia: - § 1 uchwały w zakresie słów „oraz Regulamin udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice – dofinansowanych z budżetu Miasta przy udziale środków zewnętrznych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”, - § 3 uchwały
2015 3637 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/189/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3638 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/190/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2015 3639 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/191/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/65/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej zapisy: 1) w § 2 ust. 4, w § 3 ust. 1 i w § 3 ust. 2 - w zakresie słów: „wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi”, 2) w § 3 ust. 1 - w zakresie słów: „i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 2 ust. 6”, oraz w § 3 ust. 2 - w zakresie słów: „i wpłacenie jej w terminie, zgodnie z § 2 ust. 6”, 3) oraz treść § 3 ust. 3 uchwały.
2015 3640 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr 160/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 3641 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 3642 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice.
2015 3643 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr 26/47/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3644 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr 27/48/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3645 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr 29/53/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3646 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr 31/59/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3647 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 3648 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 3649 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3650 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie udzielania wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w roku 2015..
2015 3651 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Iwanowice
2015 3652 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za biorowe odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ECOLO-CHIEF w Iwanowicach Dworskich.
2015 3653 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Gołcza w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3654 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 3655 2015-06-15 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2015 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 3656 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2015 3657 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanisławiu Górnym
2015 3658 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wadowice na lata 2014 - 2032”
2015 3659 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wadowice"
2015 3660 2015-06-15 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2015 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów
2015 3661 2015-06-15 Porozumienie Porozumienie Nr 14.2015 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów w sprawie opracowania projektu fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów.
2015 3662 2015-06-15 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2015 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2015 3663 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2015 3664 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr V/40/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2015 3665 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu
2015 3666 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej -w zakresie obszaru w okolicy ulicy Fabrycznej i ulicy Ogrodowej w Niepołomicach
2015 3667 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” – w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1812/1 w miejscowości Wola Batorska
2015 3668 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Zabierzów Bocheński I” - w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1461 w Zabierzowie Bocheńskim
2015 3669 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 3670 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2015 3671 2015-06-16 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2015 3672 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Bolesław, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3673 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 3674 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3675 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3676 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/246/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3677 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”, dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Wadowice.
2015 3678 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 3679 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2015 3680 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek"
2015 3681 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu
2015 3682 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach.
2015 3683 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/183/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VII/37/15 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania – w części dotyczącej postanowień § 5 ust. 5 uchwały oraz § 4 ust. 4 umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
2015 3684 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł a Gminą Andrychów zwaną dalej „Gminą”, którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
2015 3685 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale o poborze podatków i opłat w drodze inkasa
2015 3686 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie
2015 3687 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2015 3688 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3689 2015-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 3690 2015-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 3691 2015-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 3692 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3693 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 3694 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 3695 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świątniki Górne
2015 3696 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3697 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 3698 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 3699 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2015 rok
2015 3700 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Tokarnia na rok 2015
2015 3701 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 3702 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +
2015 3703 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty targowej.
2015 3704 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości inkasa
2015 3705 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Klucze z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/15 Rady Gminy Klucze z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Klucze, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3706 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3707 2015-06-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu limanowskiego
2015 3708 2015-06-17 Informacja Informacja Nr 1/2015 Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Mszana Dolna
2015 3709 2015-06-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie objęcia mandatu radnego wobec wygaśnięcia mandatu
2015 3710 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3711 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3712 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Grybów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy Dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3713 2015-06-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatów: nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2015 3714 2015-06-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatów: nowosądeckiego, brzeskiego i tarnowskiego
2015 3715 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 3716 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3717 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 3718 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3719 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 3720 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII-71/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok
2015 3721 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 3722 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/02 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 3723 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 3724 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok .
2015 3725 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr 165/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 3726 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr XI.73.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Miejskiej Góry” w Limanowej
2015 3727 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/110/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do wydawania decyzji administracyjnych
2015 3728 2015-06-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 3729 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 3730 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 3731 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr XI.75.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 3732 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr VII/124/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sączi ustalenia jej przebiegu
2015 3733 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/282/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Grottgera”
2015 3734 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/284/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie
2015 3735 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/286/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2015 3736 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/291/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/563/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
2015 3737 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/294/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/212/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa
2015 3738 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty.
2015 3739 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/52/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3740 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3741 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr XII/212/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r.w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa
2015 3742 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr 84/IX/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/II/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2015 roku.
2015 3743 2015-06-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 7/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tatrzańskiego
2015 3744 2015-06-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Powiecie Nowosądeckim.
2015 3745 2015-06-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 14/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 19 czerwca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2015 3746 2015-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2015 3747 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 3748 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr 67/37/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 3749 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VII /45 /2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego ,,Pierwszy Dzwonek” w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ .
2015 3750 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 3751 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska”, „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Tarnowska”
2015 3752 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Dąbrowa Tarnowska w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego.
2015 3753 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 3754 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/89/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowazdonych przez Gminę Dabrowa Tarnowska.
2015 3755 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr V.44.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 3756 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr X.Nz/63/15 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego dalszego istnienia Straży Miejskiej w Brzeszczach
2015 3757 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VII/109/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego
2015 3758 2015-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raba Wyżna przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015 r.
2015 3759 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Brzeska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2014 rok
2015 3760 2015-06-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 31 marca 2015r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 3761 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/151/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 050, 150, 600, 750, 756, 801, 851, 900, 921
2015 3762 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 3763 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 .
2015 3764 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr XI.71.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 3765 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 3766 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 3767 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3768 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie: ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016.
2015 3769 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.07.2015 do 30.06.2016 r.
2015 3770 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VII/60/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Gnojnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 3771 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik oraz nadania jej Statutu.
2015 3772 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VII/65/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego ,, Pierwszy dzwonek'' polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3773 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/206/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/50 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków, opłat lokalnych i prowizji od inkasa podatków, w części obejmującej postanowienie § 4 uchwały
2015 3774 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/207/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/51 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w części obejmującej postanowienie § 4 uchwały
2015 3775 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/208/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – w części postanowień załącznika do uchwały w zakresie poz. C.3. pkt 4 (Ogrody działkowe) oraz w części postanowień załącznika do uchwały w zakresie poz. E.2.2 odnośnik nr 6
2015 3776 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2015 3777 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2015 3778 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe
2015 3779 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok
2015 3780 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr 102/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2014
2015 3781 2015-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Gdów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2014
2015 3782 2015-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Budzów z dnia 27 marca 2015r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2014 r.
2015 3783 2015-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z dnia 27 maja 2015r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2014 ROK
2015 3784 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/289/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie, ul. Mackiewicza 15
2015 3785 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/292/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/911/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury (Domy, Ośrodki Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”) oraz zmiany uchwały Nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki
2015 3786 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3787 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim i Trzebunia
2015 3788 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2015 roku.
2015 3789 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr 172/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 3790 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr 169/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 3791 2015-06-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2014 r.
2015 3792 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach programu osłonowego pn. „Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów „Pierwszy dzwonek” ”
2015 3793 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/75/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 3794 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/73/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2015 3795 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/67/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego
2015 3796 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/63/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
2015 3797 2015-06-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 23 czerwca 2015r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu gorlickiego
2015 3798 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/38/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie:zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radziemice Nr VIII/35/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Radziemice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3799 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 3800 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr VI/48/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 3801 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/98/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 3802 2015-06-25 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. zawarte w dniu 24 lutego 2015 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie p.o. Kierownika Referatu Budżetu i Podatków - Danuty Zając.
2015 3803 2015-06-25 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 27 kwietnia 2015r. do POROZUMIENIA nr 1/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. zawarty w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie p.o. Kierownika Referatu Finansowo Księgowo Podatkowego - Danuty Zając
2015 3804 2015-06-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Gminą Gródek n/Dunajcem reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr inż. Józefa Tobiasza a Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - mgr Ryszarda Nowaka przy kontrasygnacie Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – mgr Czesława Baranieckiego
2015 3805 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015
2015 3806 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2015 3807 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/64/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy
2015 3808 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Rabka-Zdrój obejmującej rejon ul.Podhalańskiej i ul.Rynek w Rabce-Zdroju
2015 3809 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu
2015 3810 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2015 3811 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 17 czerwca 2015r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 3812 2015-06-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3813 2015-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2015r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014
2015 3814 2015-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3815 2015-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 3816 2015-06-26 Uchwała Uchwała Nr 41/VIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3817 2015-06-26 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 3818 2015-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 marca 2015r. z wykonania Budżetu Gminy Stryszów za 2014 rok
2015 3819 2015-06-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/CHZ/15 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego
2015 3820 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/15 z dnia 27.04.2015 r. ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 3821 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „ Pierwszy Dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Radłów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych uchwalonego Uchwałą Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 7 maja 2015r. (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 15 maja 2015r. poz. 3031)
2015 3822 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3823 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3824 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2015 3825 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/135/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w związku z planowanym referendum ogólnokrajowym
2015 3826 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/130/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/335/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. dotyczącej podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3827 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/131/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miechów w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3828 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VI/61/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Skrzyszów w miejscowości Ładna - przysiółek Średziny Pierwsze i przysiółek Jaźwiny i miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle
2015 3829 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: regulaminów korzystania w Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju oraz Placu Zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju zmienionej Uchwałą nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r.
2015 3830 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego na realizację projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiekszenia ich szans edukacyjnych.
2015 3831 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2015 3832 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/83/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie stosowania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3833 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXIX/457/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. dotyczącej ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2015 3834 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów w roku 2015 .
2015 3835 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 3836 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności.
2015 3837 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Wójta Gminy Biały Dunajec za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
2015 3838 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 3839 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3840 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr V/61/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3841 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr V/70/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa - Sękowa działka ewid. nr 216/27
2015 3842 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3843 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 luty 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 3844 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 luty 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3845 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VI/48/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie "Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana"
2015 3846 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VI/49/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzciana
2015 3847 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr X/162/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu "Oświęcimska Karta Seniora".
2015 3848 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr X/168/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2015 3849 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.
2015 3850 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 3851 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2015 3852 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3853 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 3854 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015 3855 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 3856 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 3857 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/55/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r.
2015 3858 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/59/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3859 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/60/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3860 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/63/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 3861 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/64/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
2015 3862 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 3863 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Kozłów w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3864 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiąskowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2015 3865 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015r. ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłkó na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 3866 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 3867 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-86-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-279-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów.
2015 3868 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-88-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
2015 3869 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-90-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-18-15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
2015 3870 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-91-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów.
2015 3871 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-92-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV-240-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop.Nr 451 poz. 5105 z późn. zm.)
2015 3872 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-93-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Hostelu, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie
2015 3873 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-95-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2015 3874 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-97-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.
2015 3875 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-99-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 3876 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 3877 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 3878 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy
2015 3879 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 10 grudnia 2012 roku, w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary, zmienionej uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 3 kwietnia 2015 r.
2015 3880 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Zembrzyce na 2015 rok
2015 3881 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty
2015 3882 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/157/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Gajowej
2015 3883 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/158/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego przy ulicy Krasickiego
2015 3884 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/186/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r.
2015 3885 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/187/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 3886 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/191/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3887 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
2015 3888 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2015 3889 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 3890 2015-06-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec