Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Maj 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1556 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2010 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina
2015 2676 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2677 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia Tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Proszowice" i "Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice" oraz regulaminu nadawania tych tytułów.
2015 2678 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyóżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary
2015 2679 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary"
2015 2680 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2681 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2015 2682 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/433/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oświęcim oraz zasad przyznania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 2683 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2684 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 2685 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr 52/VII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 2686 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa
2015 2687 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2688 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2015 2689 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 2690 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 2691 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa do roku 2019”
2015 2692 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Błonie, ronda Niepodległości i ul. Nowodąbrowskiej
2015 2693 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VII/68/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini
2015 2694 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/31/ 2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 2695 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/35/ 2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2696 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2697 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice
2015 2698 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2015 2699 2015-05-04 Informacja Informacja Starosty Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obr. Biertowice gm.Sułkowice
2015 2700 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2701 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Czorsztyn publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 2702 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 2703 2015-05-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Pas D” w Krakowie
2015 2704 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2015 2705 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2015 2706 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/57/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 150, 600, 630, 710, 750, 801, 852, 853, 900
2015 2707 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr V.53.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 2708 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/102/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 630, 720, 750, 757, 758, 803, 851, 853, 921
2015 2709 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy i Miasta Proszowice
2015 2710 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXIX/290/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Radłowie dla terenu części miejscowości Niwki i Radłowa
2015 2711 2015-05-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Dąbrowskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej
2015 2712 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2713 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2714 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2715 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr V/61/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
2015 2716 2015-05-05 Komunikat Komunikat Nr 11/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 2717 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2015 2718 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2015 2719 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr Nr V/32/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2720 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2721 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2015-2018”
2015 2722 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. - dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964
2015 2723 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI.65.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 2724 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr 58/28/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 2725 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2726 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 2727 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/71/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy
2015 2728 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/64/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2729 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 2730 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/66/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2731 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr 473/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2015 2732 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr XII/207/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/78/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo – wychowawczych: młodzieżowych domach kultury, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana i Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2733 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2015 2734 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr 0007/IV/23/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 2735 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr 0007/V/34/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2015 r.
2015 2736 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 2737 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 2738 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/40/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 2739 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 1” w zakresie dotyczącym strefy ochronnej ujęcia wody
2015 2740 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI-39/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 2741 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/50/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2742 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/52/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego, poz. 3506 z dnia 18 lipca 2012 r.) – w zakresie terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 17U
2015 2743 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r. , uchwała budżetowa na rok 2015.
2015 2744 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 2745 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2746 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 2747 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/24/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2748 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/260/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 2749 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w  Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2015 2750 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr IV/67/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "oczyszczalnia ścieków Maszkienice"
2015 2751 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 2752 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 2753 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 2754 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/61/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Gorlice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 2755 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2756 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Książ Wielki w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 2757 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 2758 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/58/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014 r. dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2015 2759 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 2760 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/201/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2015 2761 2015-05-06 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: nowosądeckiego, brzeskiego i tarnowskiego
2015 2762 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr 0007/VII/48/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 2763 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso
2015 2764 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 2765 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2015 2766 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zator, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2767 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII.50.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2768 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII.51.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2769 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII.53.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.40.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2770 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII.54.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2771 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia ul. Piastowskiej, ul. Mieszka I i ul. Bolesława Chrobrego w Kętach do kategorii dróg gminnych
2015 2772 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/69/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27.02.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Skawina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2773 2015-05-06 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu
2015 2774 2015-05-06 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź
2015 2775 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 2776 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2015 2777 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2015 2778 2015-05-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2014 r.
2015 2779 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 r.
2015 2780 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 2781 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2782 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 2783 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2015 2784 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2785 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2015 2786 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2787 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2788 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2789 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powstają odpady komunalne
2015 2790 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 2791 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2792 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Biecza
2015 2793 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 2794 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wrząsowice dotyczących zagospodarowania terenu działki nr 648 we Wrząsowicach
2015 2795 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
2015 2796 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat.
2015 2797 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIX/421/2014 Rady Powiatu w Bochni z 25 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Bochni.
2015 2798 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok.
2015 2799 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 2800 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2801 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 2802 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2015 2803 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 2804 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 2805 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr Nr VI/44/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach.
2015 2806 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98, 32 – 095 Iwanowice.
2015 2807 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach.
2015 2808 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej.
2015 2809 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Iwanowice oraz ich obwodów.
2015 2810 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2811 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2014 r.
2015 2812 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 2813 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2015 2814 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016.
2015 2815 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 2816 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tuchów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2015 2817 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach.
2015 2818 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2015 2819 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVII/386/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2820 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 2821 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie usunięcia oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 2822 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 2823 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 2824 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Pleśna oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 2825 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/50/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015 r.w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2015 roku.
2015 2826 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/63/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.
2015 2827 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/68/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2828 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/69/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 2829 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 2830 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 2831 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie:zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku leśnego od osób fizycznych.
2015 2832 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw
2015 2833 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 2834 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/47/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +
2015 2835 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 2836 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 2837 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw
2015 2838 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 2839 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie Nr 200/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2015 2840 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok.
2015 2841 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski od roku szkolnego 2015/2016
2015 2842 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy
2015 2843 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/87/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 marca 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy (oryginalna pisownia) na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów, w części dotyczącej: - § 1 ust. 2 w zakresie słów: „nie posiadającym statusu przedsiębiorcy”, - § 2 ust. 6, - § 5 ust. 4 , - § 5 ust. 6.4 tiret 2-5 , - § 5 ust. 19 i ust. 21, - § 5 ust. 22 i ust. 23, załącznika do uchwały.
2015 2844 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2015 2845 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 2846 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Ropa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 2847 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 2848 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/14/14
2015 2849 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 2850 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. Nr VI/56/2011 w sprawie opłaty targowej
2015 2851 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2015 2852 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/50/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa nr XVII/210/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2853 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 2854 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2855 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
2015 2856 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 2857 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 2858 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 2859 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 27/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2860 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 2861 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2015 – 2017
2015 2862 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 55/VIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2015r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2015 2863 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2015r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 2864 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 126/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 2865 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 132/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 2866 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mszana Dolna Nr XLVII/517/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2015 2867 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/31/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 2868 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/32/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XL/238/2009 RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski
2015 2869 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mszana Dolna Nr XLI/458/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zmienionej uchwałą Rady Gminy Mszana Dolna Nr LII/566/2014 z dnia 27 października 2014 r
2015 2870 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX.55.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
2015 2871 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX.61.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Limanowa.
2015 2872 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2015 2873 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2874 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy mostowi nad rzeką Skawa znajdującego się w Gminie Sucha Beskidzka.
2015 2875 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 2876 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Borzęcin
2015 2877 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2878 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/ 33 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2879 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/ 34 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica i wyznaczenia inkasentów.
2015 2880 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/ 35 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 2881 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeźnica
2015 2882 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2015
2015 2883 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII-70-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
2015 2884 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII-72-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 2885 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII-73-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 2886 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 2887 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 2888 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 2889 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso
2015 2890 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2015 2891 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2015 2892 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz.
2015 2893 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2015 2894 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów
2015 2895 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem
2015 2896 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz pozbawienia statusu pomnika przyrody obumarłych drzew w obrębie pomnika przyrody "Las Chałubińskich"
2015 2897 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/103/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 2898 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 64/VIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 2899 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 67/VIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminów udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice
2015 2900 2015-05-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu krakowskiego
2015 2901 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2902 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012 r., określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2903 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki
2015 2904 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/219/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 7 grudnia 2012 r., określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2905 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 2906 2015-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr IV/26/15 Starosty Krakowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 2907 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie Łężnika
2015 2908 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2015 rok”
2015 2909 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 2910 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice
2015 2911 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczacego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Jodłownik
2015 2912 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łapanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczacego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łapanów
2015 2913 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 lutego 2015r. Zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Czesława Baranieckiego a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Marii Jękot
2015 2914 2015-05-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.12.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Garncarska, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego – w całości.
2015 2915 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, w granicach jednostki strukturalnej nr 3 „Roznosy”
2015 2916 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy ŁUŻNA
2015 2917 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
2015 2918 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 2919 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 2920 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Dąbrowa Tarnowska w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego
2015 2921 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 2922 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2015 2923 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakrresu administracji rządowej, dotyczacego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2015 2924 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 272/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2009 r. Nr LI/276/09 zmieniającej uchwałę XXXIII/183/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie zawarcia we wzorach informacji pouczenia podatnika o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przewidzianych przez art. 233 kk
2015 2925 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 320/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Gołcza z dnia 20 listopada 2009 r. Nr XXXIX/214/09 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części dotyczącej załączników nr 4 i 5 w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej i oświadczenia o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego
2015 2926 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 350/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w Sułoszowej z dnia 14 listopada 2008 r. Nr XXIV/139/08 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości wraz z załącznikami nr 1-4 w części dotyczącej załącznika nr 4 poz. J do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze, mnie dane są zgodne z prawdą”.
2015 2927 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 351/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w Sułoszowej z dnia 12 listopada 2009 r. Nr XXXIV/222/09 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości wraz z załącznikami nr 1-4 w części dotyczącej załącznika nr 4 poz. J do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze, mnie dane są zgodne z prawdą”
2015 2928 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 352/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w Sułoszowej z dnia 9 listopada 2010 r. Nr XLIII/291/10 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości wraz z załącznikami nr 1-4 w części dotyczącej załącznika nr 4 poz. J do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze, mnie dane są zgodne z prawdą”.
2015 2929 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 419/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu, na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka, z dnia 10 listopada 2009 r. Nr XXXII/184/09, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami nr 1-4 w części dotyczącej załącznika nr 4 cz. V do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością (art. 233 § 1)”
2015 2930 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 420/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu, na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka, z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr V/30/2011 w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 listopada 2009 r. Nr XXXII/184/09, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami nr 1-4 w części dotyczącej załącznika nr 2 cz. V (oznaczonego jako „Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/184/2009 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 listopada 2009 r po zmianie Uchwałą Nr V/30/2011 z dn.27 kwietnia 2011 r” do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością (art. 233 § 1)”
2015 2931 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 421/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu, na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011 r. Nr X/64/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami nr 1-4 w części dotyczącej załącznika nr 4 cz. V do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością (art. 233 § 1)”
2015 2932 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 422/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 4 grudnia 2006 r. Nr II/13/06 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i leśny wraz z załącznikami nr 1-4 w części dotyczącej załącznika nr 4 cz. J do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą)”
2015 2933 2015-05-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 662/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 20 listopada 2008 r. Nr XXXIII/222/08 w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w części dotyczącej załącznika nr 4 poz. I do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2015 2934 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2935 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/125/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2936 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/126/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, którego organizatorem jest Gmina Miasto Oświęcim
2015 2937 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2015 2938 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2015 2939 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2015 2940 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 2941 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2942 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2943 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/ 32 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2944 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2945 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/17/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 2946 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 2947 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie :zmiany uchwały Nr LXI/363/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2015 2948 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały nr V/25/99 Rady Gminy Bolesław z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2015 2949 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 2950 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozdziału środków z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesław.
2015 2951 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 2952 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII-51/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr V-29/15 rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2015 roku
2015 2953 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII-49/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2954 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII-48/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2955 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wieniawa w miejscowości Raciborowice.
2015 2956 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok.
2015 2957 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 2958 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bolesław
2015 2959 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2960 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 2961 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr 63/VIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 2962 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia jej przebiegu
2015 2963 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/79/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2964 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2965 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2015 2966 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr 61/30/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 2967 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2968 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra – Gmina Bukowina Tatrzańska, w rejonie Szyszkowskiego Potoku
2015 2969 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2015 roku
2015 2970 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 2971 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 8 maja 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2015 2972 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2015 2973 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2015 2974 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr IV/40/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2975 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
2015 2976 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 2977 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 2978 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 2979 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
2015 2980 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2015r. zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 2981 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Olesno z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2015
2015 2982 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2983 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 2984 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2985 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.
2015 2986 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 2987 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2015 2988 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Łobzowie oraz nadania statutu
2015 2989 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 roku.
2015 2990 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII-55/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok.
2015 2991 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII-47/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2992 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/51/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/33/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2993 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/53/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r.
2015 2994 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/56/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/29/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2015.
2015 2995 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/45/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawie wprowadzenia w Gminie Zabierzów samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Zabierzowska Karta Dużej Rodziny".
2015 2996 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/48/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2015 roku
2015 2997 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/49/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa stanowiącego pomnik przyrody
2015 2998 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2999 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 8 maja 2015r. w sprawie :przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + zamieszkujących Gminę Radziemice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3000 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 3001 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.
2015 3002 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.
2015 3003 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 3004 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 4 maja 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2015 3005 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 3006 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/ 75/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
2015 3007 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 3008 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 3009 2015-05-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OR-032-01-2015 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2015r. z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok 2014
2015 3010 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/137/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - w części obejmującej postanowienie wzoru deklaracji wyrażonej w załączniku do uchwały, zawarte w pozycji G tiret 3.
2015 3011 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 3012 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2015 3013 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3014 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 3015 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 7 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3016 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 3017 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 3018 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3019 2015-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131-1-10-15 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/42/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do uchylenia uchwały nr III/22/15 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zalesie działka nr 183 i część działki nr 169/1, w całości.
2015 3020 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/141/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Pałecznica
2015 3021 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/134/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 700, 750, 754, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 921, 925
2015 3022 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/139/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/382/12 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rabka - Zdrój
2015 3023 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/140/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnów
2015 3024 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/144/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ - Łopuszna
2015 3025 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/142/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipinki
2015 3026 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/143/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz
2015 3027 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/148/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wiśniowa
2015 3028 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina
2015 3029 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/146/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim
2015 3030 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/147/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna
2015 3031 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „ Pierwszy Dzwonek ‘polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Radłów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3032 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Wierzchosławice
2015 3033 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 8 maja 2015r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „ Placówka Wsparcia Dziennego w Łętowicach
2015 3034 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 marca 2015r. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 3035 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 3036 2015-05-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Miechowskiego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 3037 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/258/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 r.
2015 3038 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2015 3039 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia ul. Działkowej w Libiążu - na odcinku od ul. Kopernika do ul. Floriańskiej - kategorii drogi publicznej gminnej, z powodu wyłączenia z użytkowania.
2015 3040 2015-05-15 Informacja Informacja Nr OKR-4110-13(7)/2015/90/JM, OKR-4110-14(7)/2015/90/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2015r. w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2015 3041 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr 59/IX/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7 maja 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 3042 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2015 3043 2015-05-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Tarnowskiego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnowskim
2015 3044 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/95/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2015 3045 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/96/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/249/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz
2015 3046 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/98/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej na targowiskach zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2015 3047 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/99/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie: lokalizacji targowisk i zasad ustalania dziennych stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2015 3048 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/101/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3049 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/102/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 3050 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2015 3051 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr V /45 /2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego
2015 3052 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr IX.62.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Limanowa.
2015 3053 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-
2015 3054 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,-
2015 3055 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr 136/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 3056 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2015 3057 2015-05-15 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-3(11)/2015/312/XI/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach
2015 3058 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/228/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania
2015 3059 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/234/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1057/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2015 3060 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 3061 2015-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14 maja 2015r. o przyczynie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciechowice, zarządzonych na dzień 19 lipca 2015 roku
2015 3062 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2015
2015 3063 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 3064 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Koniusza w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”
2015 3065 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
2015 3066 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 3067 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zabierzów
2015 3068 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/10/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2015 3069 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/19/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015
2015 3070 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 3071 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3072 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/22/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015.
2015 3073 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/36/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza wraz ze zmianą podjętą Uchwałą Nr XXXVI/235/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.
2015 3074 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3075 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 3076 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/130/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r. w części dotyczącej postanowień: - Załącznika Nr 1 - poz. G., - Załącznika Nr 2 – poz. E od słów „Prowadzę następujący rodzaj działalności” do słów „10. Inne: powierzchnia …m2” oraz przypisu oznaczonego numerem 5, - Załącznika Nr 3, - Załącznika Nr 4.
2015 3077 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/131/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie NR VI-61-15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 3078 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/132/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – w części obejmującej zapis § 4 uchwały, o treści: „z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.”.
2015 3079 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/133/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy – w części obejmującej postanowienia załącznika do uchwały w zakresie poz. G. dotyczącej oświadczenia o znajdowaniu się na terenie nieruchomości kompostownika, a także objaśnień do części G. deklaracji
2015 3080 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/134/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – w części obejmującej zapis § 3 uchwały, o treści: „z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.”.
2015 3081 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/135/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – w części obejmującej postanowienia załącznika do uchwały w zakresie poz. D.4. dotyczącej oświadczenia o znajdowaniu się na terenie nieruchomości kompostownika, a także objaśnień do części D.4. deklaracji oraz zapis § 4 uchwały, o treści: „z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.”.
2015 3082 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/136/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka
2015 3083 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/138/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR V/38/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej postanowień w zakresie danych składającego deklaracje wyszczególnionych w części III.3 załącznika nr 1 do uchwały oraz w części III.5 załącznika nr 2 do uchwały
2015 3084 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/139/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR V/48/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym, prowadzonym przez inne podmioty niż Powiat Wadowicki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji
2015 3085 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2015 3086 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI.41.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII/288/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 3087 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII/243/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokosci prowizji za inkaso.
2015 3088 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu
2015 3089 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/108/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych.
2015 3090 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/111/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały NR VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa
2015 3091 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/112/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały NR XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 3092 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/222/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statkówlub innych obiektów pływających w roku 2015
2015 3093 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 3094 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2013 – 2017 .
2015 3095 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 3096 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 3097 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 maja 2015r. w sprawie programu osłonowego zmniejszenia wydatków dla rodzin wielodzietnych 3 +, poniesionych na artykuły edukacyjne, w tym szkolnych oraz pomoce dydaktyczne uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biały Dunajec, w celu zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3098 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2015 3099 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2015 rok.
2015 3100 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 3101 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2015 3102 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie
2015 3103 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Budzów
2015 3104 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr III.30.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok Nr XLII.313.2013 z 30 grudnia 2013 roku
2015 3105 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr II.13.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok Nr XLII.313.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 3106 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr V/50/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym stref ochronnych ujęć wody oraz niektórych ustaleń planu
2015 3107 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3108 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VI.50.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański
2015 3109 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym
2015 3110 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 3111 2015-05-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2015r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiazujacych na tym obszarze
2015 3112 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2015-2018”
2015 3113 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr 350/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2014 r.
2015 3114 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 3115 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kosmolów-Wiśliczka”
2015 3116 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Radgoszcz w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3117 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 3118 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Tuchów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3119 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr 144/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 3120 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2015 3121 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/99 Rady Gminy w Rzezawie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku.
2015 3122 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie utraty mocy obowiązywania uchwały NR XXI/167/2001 Rady Gminy w Rzezawie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/99 Rady Gminy w Rzezawie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łazach.
2015 3123 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzezawa
2015 3124 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 3+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Rzezawa.
2015 3125 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy Rzezawa.
2015 3126 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 3127 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VI / 44/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 12 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3128 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3129 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa
2015 3130 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr IV/25/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 3131 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/42/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 3132 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 3133 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr IV/25/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok oraz zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 3134 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/47/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 3135 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/55/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 3136 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3137 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 3138 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/67/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 3139 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr 33/VII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3140 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 3141 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3142 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3143 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tokarnia
2015 3144 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3145 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr VII/25/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 15 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzownek" polegającego na udzielaniu wsparcia na rok szkoly 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia
2015 3146 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr X.70.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3147 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)36)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lubień
2015 3148 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)42)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do dróg gminnych
2015 3149 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)37)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2015
2015 3150 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)34)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3151 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI)35)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3152 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI / 40 / 2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3153 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Gródek n/Dunajcem w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3154 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/46/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2015 roku
2015 3155 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2011, Nr 265 poz. 2138 zm. Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 5417)
2015 3156 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 3157 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 3158 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3159 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Łużna z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3160 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica – działka nr 1398/4 w Moszczenicy
2015 3161 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI)38)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Skomielna Biała.
2015 3162 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2015 3163 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Raciechowice oraz nadania jej statutu
2015 3164 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3165 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice
2015 3166 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 3167 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 3168 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Raciechowicach oraz nadania jej statutu
2015 3169 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI.46.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański
2015 3170 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 189/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy Drwinia z dnia 28 lutego 2011 r. Nr V/19/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3171 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 201/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2005 r. Nr XXXII/235/05 w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – obowiązujących na terenie Gminy Dobra w części dotyczącej załącznika nr 1 pkt G, załącznika nr 2, załącznika nr 5 pkt E, w którym zawarto oświadczenie: " Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą ”
2015 3172 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 451/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 listopada 2003 r. Nr XVII/134/2003 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3173 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 452/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowy w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2005 r. Nr XLVIII/365/2005 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3174 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 638/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2005 r. Nr XCIV/958/05 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3175 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 663/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XVI/86/11 w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w części dotyczącej załącznika nr 4 poz. I do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”.
2015 3176 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 732/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2004 r. Nr XXVIII/174/04 w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załącznika nr 1 poz. C, załącznika nr 3 poz. C, załącznika nr 5 w poz, F do uchwały, w których zawarto oświadczenie: "Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat trzech albo obu tym karom łącznie (art. 54 § 1, art. 56 § 1 ustawy – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 1999 r., Nr 83, poz. 930 z późn.zm.)".
2015 3177 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 855/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Miejskiej w Skale z dnia 1 grudnia 2005 r. nr XXXVII/317/05 w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w części obejmującej postanowienia załącznika nr 1 w pozycji G, załącznika nr 2 w pozycji VI, załącznika nr 3 w pozycji G, załącznika nr 4 w pozycji F zawierające obowiązek składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 kodeksu karnego
2015 3178 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 856/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012 r. nr XXIX/197/12 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części obejmującej postanowienia załącznika nr 1 w pozycji H, załącznika nr 2 w pozycji G, załącznika nr 3 w pozycji G, załącznika nr 4 w pozycji I zawierające obowiązek składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 kodeksu karnego
2015 3179 2015-05-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 656/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2013 r. Nr XXVII/293/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3180 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 3181 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 3182 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 3183 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 3184 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/49/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 3185 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jerzmanowice – Przeginia
2015 3186 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowice – Przeginia
2015 3187 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Moszczenica
2015 3188 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2015 3189 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/36/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 3190 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: Programu osłonowego w celu udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Iwkowa w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.
2015 3191 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 3192 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/59/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017” oraz ''Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”
2015 3193 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr IX/38/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016.
2015 3194 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr IX/40/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/308/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3195 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr IX/47/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3196 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3197 2015-05-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Brzeskiego
2015 3198 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 3+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Laskowa.
2015 3199 2015-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.
2015 3200 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2015 3201 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3202 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2015 3203 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII.69.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie nadania statutu powiatowej instytucji kultury Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
2015 3204 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII.72.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 3205 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/49 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 3206 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/50 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: ustalenia inkasentów podatków, opłat lokalnych i prowizji od inkasa podatków.
2015 3207 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/51 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3208 2015-05-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica
2015 3209 2015-05-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczącch nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice
2015 3210 2015-05-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2015 3211 2015-05-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2015 3212 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr 15/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 15 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2015 3213 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr 16/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 15 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3214 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 3215 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015.
2015 3216 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 3217 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 3218 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2015 3219 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 3220 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
2015 3221 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 3222 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/ 50 /2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 3223 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI)33)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 3224 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/28/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 maja 2015r. w sprawie :przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Spytkowice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3225 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3226 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 maja 2015r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3227 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z Gminy Kłaj w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3228 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów
2015 3229 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/39/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice, dla obszaru obejmującego działki ewidencyjne nr 119/7, 119/8, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15 oraz 318/1
2015 3230 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu dąbrowskiego.
2015 3231 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16
2015 3232 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu"
2015 3233 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 3234 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29
2015 3235 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2015 roku
2015 3236 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2015 3237 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 3238 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 15 maja 2015r. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Klucze, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3239 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia
2015 3240 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica - działka nr 705, nr 3826, nr 4114 w Moszczenicy, działka nr 807 w Staszkówce
2015 3241 2015-05-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łososina PLH120087
2015 3242 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 3243 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 3244 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr IV.31.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 3245 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok.
2015 3246 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 3247 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 3248 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 3249 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr IX.52.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 3250 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 3251 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 3252 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 3253 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości inkasa
2015 3254 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty targowej
2015 3255 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 3256 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XIX/178/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2015 3257 2015-05-27 Komunikat Komunikat Nr 12/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 3258 2015-05-27 Komunikat Komunikat Nr 13/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 3259 2015-05-27 Komunikat Komunikat Nr 14/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 3260 2015-05-27 Komunikat Komunikat Nr 15/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 3261 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr 46/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r. W sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2015 roku.
2015 3262 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr 155/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 3263 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 3264 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3265 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3266 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2015 3267 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących gminę Łapanów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3268 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Podegrodzie
2015 3269 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/153/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej postanowienie § 6 uchwały
2015 3270 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/154/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/48/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w części, obejmującej postanowienia § 1 ust. 8 uchwały
2015 3271 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/155/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 maja 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej postanowień załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie poz. F dotyczącej oświadczenia o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik oraz w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej skarbowej
2015 3272 2015-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2015
2015 3273 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 3274 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr 20/37/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie
2015 3275 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr 21/39/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3276 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr 22/40/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3277 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr 23/43/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3278 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr 25/46/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3279 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr IX/106/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 3280 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3281 2015-05-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Wójta Gminy Borzęcin; Wójta Gminy Dębno; Wójta Gminy Szczurowa z dnia 30 kwietnia 2015r. zawarte w Brzesku w dniu 30 kwietnia 2015 r. pomiędzy: 1. Gminą Brzesko z siedzibą w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Wawrykę Burmistrza Brzeska 2. Gminą Borzęcin z siedzibą w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 583G, reprezentowaną przez Pana Janusza Kwaśniaka – Wójta Gminy Borzęcin, 3. Gminą Dębno z siedzibą w Dębnie, 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240, reprezentowaną przez Pana Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno, 4. Gminą Szczurowa z siedzibą w Szczurowej, 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2, reprezentowaną przez Pana Mariana Zalewskiego – Wójta Gminy Szczurowa
2015 3282 2015-05-28 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Wójta Gminy Łącko; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu kwoty dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Podegrodzie, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Łącko
2015 3283 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 3284 2015-05-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 maja 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta a Gminą Wadowice zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Mateusz Klinowski - Burmistrz
2015 3285 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3286 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
2015 3287 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania
2015 3288 2015-05-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 12/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 3289 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jaroszowiec PLH120006
2015 3290 2015-05-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 maja 2015r. uchylające Rozporzadzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiazujących na tym obszarze
2015 3291 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 3292 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 3293 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 3294 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr IX-77-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Andrychów.
2015 3295 2015-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI-289-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów.
2015 3296 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr IX-81-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 3297 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr IX-84-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie Nr VI-60-15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 3298 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr IX-85-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie Nr VII-72-15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 3299 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr 146/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 3300 2015-05-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/CHZ/15 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego
2015 3301 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3302 2015-05-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/CHZ/15 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego
2015 3303 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 7 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają : 1. Starosta Gorlicki – Karol Górski 2. Wicestarosta Gorlicki – Jerzy Nalepka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Krystyny Lewek
2015 3304 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.8141.32.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Laskowa z dnia 29 kwietnia 2015r. zawarte w Laskowej pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka Przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Czesława Baranieckiego , zwanych dalej ,,Wykonawcą” a Gminą Laskowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Czesława Stanisławczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Krystyny Górka zwanych dalej ,,Zleceniodawcą’’
2015 3305 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Jerzego Gwiżdża a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Wacława Ligęzę – Burmistrza Bobowej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Żarnowskiej
2015 3306 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Nr P.8141.25.2015 Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Kusiak a Gminą Krynica Zdrój reprezentowaną przez: Burmistrza Krynicy Zdroju – Dariusza Reśko przy kontrasygnacie Skarbnika - Małgorzaty Król
2015 3307 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 10 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Ryszarda Nowaka a Gminą/Miastem Słopnice reprezentowaną przez: Wójta mgr inż. Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Jana Więcka
2015 3308 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przkazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym.
2015 3309 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 13 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania Stypendium Rady Gminy Rytro i Wójta Gminy Rytro za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Rytro
2015 3310 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Podegrodzie użytkowaniem
2015 3311 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/49/2014 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3312 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu.
2015 3313 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.