Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Luty 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 503 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok.
2015 504 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2015 rok.
2015 505 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 stycznia 2015r. o uchwaleniu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
2015 506 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 stycznia 2015r. o zasadach sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Chrzanów
2015 507 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 stycznia 2015r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2015 508 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY IWKOWA na rok 2015
2015 509 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/11/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2015
2015 510 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/15/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liszki
2015 511 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Liszki.
2015 512 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 513 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 r. oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Bobowej dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 514 2015-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa.
2015 515 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2015 roku
2015 516 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Borzęcin jest organem prowadzącym
2015 517 2015-02-02 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Miechowskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 518 2015-02-02 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Miechowskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2015 r.
2015 519 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 23 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Korzenna na rok 2015
2015 520 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wrzosowa w Górnej Wsi.
2015 521 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr 5/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2015 522 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr 4/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2015 523 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej w latach 2015- 2017r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.
2015 524 2015-02-03 Uchwała Uchwała Nr IV / 24 /2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr II/8/2014 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2015 525 2015-02-03 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 526 2015-02-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Powiatowego  Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie w 2015 roku.
2015 527 2015-02-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 7 sierpnia 2014 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Kraków dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa „pomoc dla repatriantów”
2015 528 2015-02-03 Uchwała Uchwała Nr IV-19-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienie statusu pomnika przyrody.
2015 529 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2015 530 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr I.09.2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"Perły Doliny Popradu" z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa na na rok 2015
2015 531 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III.30.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2015 532 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2015 533 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw położonego na działkach ewidencyjnych nr 957, 756, 13/10 obr. 5 w Zakopanem
2015 534 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości
2015 535 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2015.
2015 536 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/20/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2015.
2015 537 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/26/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki
2015 538 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
2015 539 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI na 2015 rok
2015 540 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/25/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata 2015-2020
2015 541 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2015 542 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 543 2015-02-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 544 2015-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OC-01.5510.02.02.2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 545 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Gorlice oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 546 2015-02-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiazujących na tym obszarze
2015 547 2015-02-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 548 2015-02-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lutego 2015r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 549 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 550 2015-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV-16-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. NR IV-16-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
2015 551 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV-18-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
2015 552 2015-02-05 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Myślenickiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2015 roku.
2015 553 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2015 554 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr I/38/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2015 rok.
2015 555 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr I/40/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 556 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/480/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Miechów
2015 557 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/72/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłów
2015 558 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/73/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagorzyce
2015 559 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/74/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zapustka
2015 560 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/75/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zarogów
2015 561 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/76/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych i targowych
2015 562 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr VI/87/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie
2015 563 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr VI/74/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2015
2015 564 2015-02-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Pas A” w Krakowie
2015 565 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/5/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
2015 566 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 567 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/297/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 568 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/68/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeżów Drugi
2015 569 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/69/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczepanowice
2015 570 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/70/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widnica
2015 571 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/71/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielki Dół
2015 572 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 573 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 574 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 575 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 576 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze .
2015 577 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2015 ROK
2015 578 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec
2015 579 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pozowicach
2015 580 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr K140381 Siedliska-Przez Wieś
2015 581 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice
2015 582 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowska Wola
2015 583 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzuchania
2015 584 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Celiny Przesławickie
2015 585 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziewięcioły
2015 586 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Falniów
2015 587 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Falniów - Wysiołek
2015 588 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/49/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinica
2015 589 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/50/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaksice
2015 590 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/51/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamieńczyce
2015 591 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/52/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalina - Lisiniec
2015 592 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/53/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalina Mała
2015 593 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/54/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalina - Rędziny
2015 594 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/55/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Komorów
2015 595 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/56/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nasiechowice
2015 596 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/57/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parkoszowice
2015 597 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/58/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podleśna Wola
2015 598 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/59/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podmiejska Wola
2015 599 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/60/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pojałowice
2015 600 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/61/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poradów
2015 601 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/62/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przesławice
2015 602 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/63/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pstroszyce Pierwsze
2015 603 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/64/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pstroszyce Drugie
2015 604 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/65/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska
2015 605 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/66/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławice Szlacheckie
2015 606 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/67/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeżów Pierwszy
2015 607 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 608 2015-02-06 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Myślenickiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu myślenickiego typu socjalizacyjnego w Lubniu, w 2015 roku.
2015 609 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy- Groniu
2015 610 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 611 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu
2015 612 2015-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2015 613 2015-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/290/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 614 2015-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/192/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013-2017" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice"
2015 615 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr 33 / V /2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 616 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr 34/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 316/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
2015 617 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. W sprawie poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych nie objętych strefą płatnego parkowania na terenie miasta Myślenice.
2015 618 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr 36/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. W sprawie uchwalenia statutów Sołectw.
2015 619 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2015 620 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.03.2015 r. do 29.02.2016 r.
2015 621 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2015 622 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2015.
2015 623 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 624 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/25/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/83/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości.
2015 625 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/26/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian uchwały Uchwała nr XXIV/224/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 626 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przedłużenia o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zatwierdzonych uchwałą Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2015 627 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2015 628 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr III/24/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Bolesław na 2015 r.
2015 629 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr 1/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2015 630 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2015 631 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wierzchosławice
2015 632 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 633 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 634 2015-02-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9.2015 Starosty Tarnowskiego z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2015 r.
2015 635 2015-02-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10.2015 Starosty Tarnowskiego z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2015 r.
2015 636 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienica
2015 637 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr VI/75/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od roku szkolnego 2015/2016
2015 638 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 639 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr VI/77/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 640 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr VI/78/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo – wychowawczych: młodzieżowych domach kultury, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana i Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 641 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/29/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 642 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Gminy Zawoja
2015 643 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 644 2015-02-09 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Tarnowskiego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Ciężkowice, jednostka ewidencyjna Ciężkowice-miasto, powiat tarnowski, województwo małopolskie
2015 645 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 stycznia 2015r. uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 646 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów.
2015 647 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok
2015 648 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz
2015 649 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”
2015 650 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Urząd Miejski w Wojniczu
2015 651 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2015 652 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 653 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr III/38/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/139/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2015 654 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa
2015 655 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 656 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 657 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/323/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2015 658 2015-02-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt na terenie powiatu nowotarskiego, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 659 2015-02-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt na terenie powiatu nowotarskiego, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 660 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III/27/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bolesław na lata 2014 -2020
2015 661 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III.24.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2015 roku”
2015 662 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III.28.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 663 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III.22.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna
2015 664 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV)16)20115 Rady Gminy Lubień z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Lubień na rok 2015
2015 665 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 666 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”
2015 667 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 43”
2015 668 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 17”
2015 669 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanym do tego celu samochodem, współfinansowanych przez Gminę Miasta Tarnowa
2015 670 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2015 671 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2015 672 2015-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok
2015 673 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr 33/V/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 2546/2 przy ulicy Łokietka, działka Nr 2353/1 przy ulicy Węgierskiej, działka Nr 2288/14 przy ulicy Węgierskiej w Gorlicach
2015 674 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr II N /6/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2015 675 2015-02-10 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2014 roku położonych na obszarze Gminy Wieliczka
2015 676 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 677 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i przyznawania każdemu z kryteriów liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 678 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 679 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2015 680 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2015 681 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2015 682 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III/30/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy placu na terenie wsi Zabierzów
2015 683 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III/31/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Radwanowice
2015 684 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III/34/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz do klas I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zabierzów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 685 2015-02-10 Porozumienie Porozumienie Nr 2.2015 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego
2015 686 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 687 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę (t.j. Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 1724)
2015 688 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (t.j. Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 1705)
2015 689 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz 1044)
2015 690 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 691 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 692 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyłączenia szkoły z zespołu szkół i likwidacji tej szkoły
2015 693 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
2015 694 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego
2015 695 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż
2015 696 2015-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 13 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 697 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 698 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2015 r.
2015 699 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr NR IV/18/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/47/07 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2015 700 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wierzchosławice w części miejscowości Rudka, Mikołajowice, Łętowice oraz Bogumiłowice dla terenu wydobycia kruszywa
2015 701 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/3/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2015
2015 702 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany statutów Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
2015 703 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2014
2015 704 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/21/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 stycznia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty w części postanowień § 4 i § 5 uchwały.
2015 705 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/44/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku
2015 706 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal
2015 707 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/50/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/589/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji)
2015 708 2015-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Suskiego
2015 709 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/IV/26/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 710 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2015 roku
2015 711 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 712 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 713 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Suskiego z dnia 12 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 714 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 715 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 716 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/24/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2015 717 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2015 718 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/215/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 719 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 484 i część działek Nr 429, 486, działki Nr 1548 i 1717, część działki Nr 1662, część działki Nr 1790, działka Nr 124 i część działek Nr 123, 125/1, 125/2, 114 w Kamienicy
2015 720 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 1606/1, część działki Nr 1114/3 w Szczawie
2015 721 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – część działki Nr 2041/2, działka Nr 1139/1 w Zalesiu
2015 722 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zalesie działka Nr 183 i część działki Nr 169/1
2015 723 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 560, część działki Nr 624, część działki Nr 565 (działka 565/1 wg projektu podziału) i działka Nr 558 w Zbludzy
2015 724 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica –działka Nr 48/2, część działki Nr 48/4 w Zasadnym
2015 725 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 726 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Szczawnica
2015 727 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XLV/283/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. (Dz.U.Woj. Małopolskiego z dnia 6 lutego 2014 r. poz. 769)
2015 728 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1740/11, część działek Nr 1739, 1740/10, 708/49 obr. 1 przy ulicy Zawodzie
2015 729 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu wadowickiego
2015 730 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2015r. Budżet Gminy Biecz na rok 2015
2015 731 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2015 roku
2015 732 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/24/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2015 733 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna
2015 734 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2015 roku
2015 735 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 736 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Wielka Wieś
2015 737 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Chrzanowie
2015 738 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/14/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szaflary, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 739 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
2015 740 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice.
2015 741 2015-02-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r.
2015 742 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 743 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV.25.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica-Zdrój na 2015 rok
2015 744 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany nazwy XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie oraz zmian w akcie założycielski
2015 745 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 1 w Tarnowie
2015 746 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie
2015 747 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie
2015 748 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie
2015 749 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 7 w Tarnowie
2015 750 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 8 w Tarnowie
2015 751 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 9 w Tarnowie
2015 752 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 11 w Tarnowie
2015 753 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Nieznanowice-2"
2015 754 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/53/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/756/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łącko - Jazowsko
2015 755 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/601/13 SWM z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Libiąż A
2015 756 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Nowy Targ - Dębno
2015 757 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakliczyn
2015 758 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ - Krempachy
2015 759 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/45/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ - Trute
2015 760 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/46/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamienica
2015 761 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/47/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stryszów
2015 762 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/48/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radłów
2015 763 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/49/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowina Tatrzańska
2015 764 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/50/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zator
2015 765 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/51/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum
2015 766 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/52/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Siepraw
2015 767 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko
2015 768 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 769 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2015 770 2015-02-12 Informacja Informacja Nr MK.7113.1.2014 Burmistrza Brzeszcz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 roku położonych na terenie Gminy Brzeszcze
2015 771 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/17/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 01.03.2015r do 29.02.2016r dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów
2015 772 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/32/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2015 773 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/33/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 774 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice
2015 775 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 776 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 777 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie: zatwierdzenie oraz dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 778 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2015 779 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 780 2015-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II-14/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa GMINY ZEMBRZYCE NA 2015 ROK
2015 781 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 782 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 stycznia 2015r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXVII/319/06 RADY GMINY BOCHNIA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU WRAZ ZE ZMIANĄ TEJ UCHWAŁY PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR XXX/237/10 Z DNIA 24 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY BOCHNIA: [1] BACZKÓW, [2] BESSÓW, [3] BOGUCICE, [4] BRZEŹNICA, [5] BUCZYNA, [6] CERKIEW, [7] CHEŁM, [8] CIKOWICE, [9] DAMIENICE, [10] DĄBROWICA, [11] GAWŁÓW, [12] GIERCZYCE, [13] GORZKÓW, [14] GRABINA, [15] KRZYŻANOWICE, [16] ŁAPCZYCA, [17] MAJKOWICE, [18] MOSZCZENICA, [19] NIEPRZEŚNIA, [20] NIESZKOWICE MAŁE, [21] NIESZKOWICE WIELKIE, [22] OSTRÓW SZLACHECKI, [23] POGWIZDÓW, [24] PROSZÓWKI, [25] SIEDLEC, [26] SŁOMKA, [27] STANISŁAWICE, [28] STRADOMKA, [29] WOLA NIESZKOWSKA, [30] ZATOKA, [31] ZAWADA
2015 783 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2015
2015 784 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 785 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 786 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/11/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2015 787 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/12/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Wałki.
2015 788 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 789 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2015 rok
2015 790 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 791 2015-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/11/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK NA 2015 ROK
2015 792 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV /17/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży.
2015 793 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biały Dunajec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 794 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmka.
2015 795 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 796 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 797 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku
2015 798 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 799 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 800 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.
2015 801 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/256/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 czerwca 2013 roku.
2015 802 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2015 803 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 804 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV-24/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 805 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV-18/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapsze Niżne na rok 2015
2015 806 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV.18.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2015 807 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2015 808 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 10 w Tarnowie
2015 809 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 810 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 811 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/28/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne
2015 812 2015-02-17 Porozumienie Porozumienie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 29 października 2014r. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości powiatu pn: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2014/2015
2015 813 2015-02-17 Porozumienie Porozumienie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2015 814 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Wielickiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2015
2015 815 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Wielickiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2015.
2015 816 2015-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 12 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r.
2015 817 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 818 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra
2015 819 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin
2015 820 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 821 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2015 822 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
2015 823 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2015 824 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 825 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 826 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
2015 827 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr VII/104/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
2015 828 2015-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2015 829 2015-02-17 Komunikat Komunikat Nr 4/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 830 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych lub do publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 831 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny
2015 832 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Szerzyny w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 833 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwał
2015 834 2015-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 835 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 836 2015-02-17 Aneks Aneks Nr 5 Zarządu Powiatu Gorlickiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2014r. do porozumienia nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2015 837 2015-02-17 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 16 lutego 2015r. o aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie według stanu na dzień 16 lutego 2015 roku
2015 838 2015-02-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakzów i zakazów obowiazujących na tym obszarze
2015 839 2015-02-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 840 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w statutach Sołectw Gminy Spytkowice
2015 841 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/42/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy” – w części dotyczącej jednostki planistycznej U6 oraz KD2.
2015 842 2015-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WBP.5510.3.2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2014 rok
2015 843 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 844 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 845 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV.37.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
2015 846 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświecimskim na rok 2015
2015 847 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8 Starosty Gorlickiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
2015 848 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10 Starosty Gorlickiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu gorlickiego
2015 849 2015-02-17 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2015 850 2015-02-17 Informacja Informacja Nr 1 Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2015 851 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2018
2015 852 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2015 853 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 854 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/12/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2015 rok
2015 855 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 stycznia 2014 roku dotyczącej przystąpienia Gminy Tymbark do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150% kryterium ustawowego w związku z realizacją programu
2015 856 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z lodowiska w Tymbarku
2015 857 2015-02-19 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 2 lutego 2015r. do porozumienia Nr SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2015 858 2015-02-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie - etap II”
2015 859 2015-02-19 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego; Starosty Limanowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 860 2015-02-19 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa; Starosty Limanowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 861 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz
2015 862 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi
2015 863 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/437/2013r. z dnia 19 czerwca 2013 r.
2015 864 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/313/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 26 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r., poz. 7084)
2015 865 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XVI/123/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 866 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 867 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2015 868 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/38/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa
2015 869 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/39/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nawojowa
2015 870 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/40/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników, trenerów, osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Gminy Nawojowa oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 871 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/42/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 872 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/43/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2015 873 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/46/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 874 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2015r”.
2015 875 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Żegocina
2015 876 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 877 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów
2015 878 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/29 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz
2015 879 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 880 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Gminie Babice
2015 881 2015-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba z siedzibą w Suchej Beskidzkiej
2015 882 2015-02-19 Aneks Aneks Nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice; Starosty Suskiego z dnia 30 grudnia 2014r. do porozumienia z dnia 5.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 883 2015-02-19 Aneks Aneks Nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha; Starosty Suskiego z dnia 30 grudnia 2014r. do porozumienia z dnia 5.03.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 884 2015-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr ZKO.5510.1.1.2015.AR4 Starosty Chrzanowskiego z dnia 9 stycznia 2015r. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2014 ROKU
2015 885 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium studentom
2015 886 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów
2015 887 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem
2015 888 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/2008 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 09 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 889 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Brzeskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w 2015 r.
2015 890 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Brzeskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2015 r.
2015 891 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim
2015 892 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 893 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2015 894 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 895 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz ich pobierania
2015 896 2015-02-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BZP.031.27.2015 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2015 897 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Bocheńskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2015 898 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Alwernia
2015 899 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 900 2015-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/292/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2015 901 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 902 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2015
2015 903 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "AI" - Miasto
2015 904 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 905 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/52/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/9/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2015
2015 906 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/30/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 907 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2015-2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2015 908 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 909 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia
2015 910 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/30/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Alwernia
2015 911 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 912 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 913 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 914 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 915 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2015 916 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2015 917 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2015 918 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka 'Pokój i Dobro" im. Heleny Bułharowskiej w Szaflarach, ul. Polna 7
2015 919 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój, ul. Parkowa 4
2015 920 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu, ul. K. K. Wojtyły 136
2015 921 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie, ul. Długa 1
2015 922 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Dom Dziecka Bł. Karoliny Kózkówny, 34-745 Spytkowice 96
2015 923 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 924 2015-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 20 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 925 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2015 roku
2015 926 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Moszczenica
2015 927 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 928 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości posiadających domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Moszczenica
2015 929 2015-02-23 Komunikat Komunikat Nr 1/2015 Wójta Gminy Łabowa z dnia 20 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2015 930 2015-02-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 931 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 932 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/27/2014 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2015 ROK
2015 933 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/22/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "AII" - Zawodzie
2015 934 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/23/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "AIII" - Hanuszów-Zagrody
2015 935 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/24/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "AIV" - Kosarzyska
2015 936 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/25/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "D" - Łomnica-Zdrój
2015 937 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/321/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014 roku
2015 938 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 939 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 940 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 941 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały o dopłatach dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 942 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 943 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: aktualizacji Uchwały Rady Gminy nr XXXI/208/12 z dnia 26 września 2012 r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy nr LII/396/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 944 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: aktualizacji uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr LIX/448/14 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 945 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 946 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 947 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr III.24.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 948 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 949 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 950 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr III/29/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2015 951 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia statutu Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
2015 952 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2015
2015 953 2015-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/18/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Nr III/18/2015
2015 954 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr III/14/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa GMINY GNOJNIK na rok 2015
2015 955 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 956 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LASKOWA NA 2015 ROK
2015 957 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 958 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2015 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 959 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2015 960 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2015
2015 961 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2015 962 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na rok 2015
2015 963 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 964 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 965 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA ROK 2015
2015 966 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 967 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/13/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 968 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wadowicach
2015 969 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/36/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 970 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2015r.
2015 971 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok
2015 972 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr 1/1/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2015 973 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr 2/4/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2015 974 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr 3/7/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2015 975 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr 4/10/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2015 976 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr 5/13/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2015 977 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr 61/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 978 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 979 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 980 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 981 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 982 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
2015 983 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2015 984 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 985 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Iwanowice na lata 2014 – 2017”
2015 986 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2015 987 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2015 988 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2015 989 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 990 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/45/07 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej z póź. zm.
2015 991 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rzepiennik Strzyżewski stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2015 992 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2015 993 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/24 /2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku i opłat w drodze inkasa.
2015 994 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 995 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2015 996 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 997 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2015 998 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/ 29/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 999 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/ 30/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1000 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/ 32/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zwolnienia w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2013.182 z późn.zm.).
2015 1001 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1002 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Nowy Targ.
2015 1003 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2015 1004 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1005 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr 99/III/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2015 rok
2015 1006 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2015
2015 1007 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 1008 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Rzezawa na 2015 r.
2015 1009 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 1010 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na rok 2015
2015 1011 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2015
2015 1012 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr 3/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok Nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1013 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 1014 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r
2015 1015 2015-02-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/23/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 stycznia 2015r. Budżet na rok 2015
2015 1016 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1017 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 1018 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 1019 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2015 roku
2015 1020 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 418/6, wieś Brzana część działki Nr 253/6, wieś Jankowa część działki Nr 42/5, wieś Jankowa część działki Nr 78, miasto Bobowa część działki Nr 612/2, działka Nr 623
2015 1021 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 1022 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1023 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1024 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
2015 1025 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
2015 1026 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów Luborzyca z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego , leśnego , od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso
2015 1027 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2015 1028 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/81/95 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28.12.1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Kocmyrzowie- Luborzycy zmienionego uchwałą Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28.05.2012 r.
2015 1029 2015-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2015 1030 2015-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu, przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2015 r.
2015 1031 2015-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia ponownego ustalenia wyniku wyborów w okręgu wyborczym nr 2 dla wyboru Rady Miejskiej w Chrzanowie, przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2015 r.
2015 1032 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia kryterium naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1033 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 1034 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2015 1035 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2015 1036 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2015 1037 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1038 2015-02-27 Informacja Informacja Nr OKA-4110-68/2014/2015/4336/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna
2015 1039 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Miasta Grybowa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1040 2015-02-27 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-4(4)/2015/188/XA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2015 1041 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2015 1042 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów
2015 1043 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i lesnego
2015 1044 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja
2015 1045 2015-02-27 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie realizacji wykonania w całosci zadania zwiazanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu panstwa na dofinansowanie zadan w zakresie wychowania przedszkolnego
2015 1046 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1047 2015-02-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2015 1048 2015-02-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.6.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/77/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowywanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - w zakresie poz. 3 tabeli umieszczonej w załączniku do uchwały tj. w zakresie słów: „Średnia ze wszystkich ocen kandydata na świadectwie szkolnym nie jest niższa niż 4,0”, „5”, „Kserokopia świadectwa szkolnego kandydata”.