Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Listopad 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 6172 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 6173 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości lokalowych mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2015 6174 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 października 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin
2015 6175 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 października 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borzęcin
2015 6176 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr 0007/XI/78/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 6177 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zembrzyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za tę usługę
2015 6178 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Zembrzyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6179 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zembrzyce”, przyjętego Uchwałą Nr XIX/146/09 Rady Gminy Zembrzyce dnia 23 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 155 z 24 marca 2009 r., poz. 1136)
2015 6180 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr 44/100/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 42/93/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6181 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr 44/101/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6182 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr 45/103/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6183 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr 46/108/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6184 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr 47/111/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6185 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza
2015 6186 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gołcza oraz nadania jej Statutu
2015 6187 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 6188 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/124/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Oświęcim nr VIII/70/15 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2015 6189 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/128/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 6190 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok
2015 6191 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok
2015 6192 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 października 2015 r.
2015 6193 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 6194 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski
2015 6195 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6196 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
2015 6197 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 6198 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/206/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmek za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2015 6199 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 6200 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi przebiegajecejprzez ulicę Długosza i Podzamcze o nr. ew. działki 905/1 do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 6201 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXV/244/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 6202 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/175/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Żuradzie
2015 6203 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/179/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015
2015 6204 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/182/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/99/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie lokalizacji targowisk i zasad ustalania dziennych stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2015 6205 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr X/188/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015
2015 6206 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Gorzów
2015 6207 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 6208 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 6209 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/280/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2015 6210 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa
2015 6211 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6212 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6213 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/88/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
2015 6214 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/161/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 marca 2009 r.
2015 6215 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 października 2015r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 6216 2015-11-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 7/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6217 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr 102/XV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 6218 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 6219 2015-11-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 29 października 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6220 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zator oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 6221 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, na terenie miasta Tuchowa, zasad funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie.
2015 6222 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2015 6223 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Radłów jest organem prowadzącym
2015 6224 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/417/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 08 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/366/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Radłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Radłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 5079)
2015 6225 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów”
2015 6226 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów
2015 6227 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 października 2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
2015 6228 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2015 6229 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2015 6230 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/93/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 6231 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/95/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2015 6232 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 6233 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 października 2015r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Grybowa od dnia 1 stycznia 2016 roku
2015 6234 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 6235 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/75//15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 6236 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 6237 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 6238 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/79/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielana pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 6239 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 6240 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 6241 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6242 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6243 2015-11-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 7/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 2 listopada 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6244 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/245/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2016.
2015 6245 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/246/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2015 6246 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/259/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Stanisławy Leszczyńskiej w Oświęcimiu, na terenie Państwowego Muzeum Auschwit-Birkenau.
2015 6247 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/266/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 6248 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat
2015 6249 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 6250 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2016 roku w zakresie podatków.
2015 6251 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV.118.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6252 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV.123.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6253 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/365/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 października 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/48/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa
2015 6254 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr 87/XII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2015 6255 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 6256 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Babica
2015 6257 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Barwałd Dolny
2015 6258 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chocznia
2015 6259 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gorzeń Dolny
2015 6260 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gorzeń Górny
2015 6261 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaroszowice
2015 6262 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaroszowice Zbywaczówka
2015 6263 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kaczyna
2015 6264 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klecza Dolna
2015 6265 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klecza Górna
2015 6266 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ponikiew
2015 6267 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie: uchwalenia statutu Sołectwa Ponikiew Chobot
2015 6268 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Roków
2015 6269 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stanisław Górny
2015 6270 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wysoka
2015 6271 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zawadka
2015 6272 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 6273 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 6274 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 6275 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6276 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2015 6277 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6278 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso
2015 6279 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2015 6280 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr 114/56/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 6281 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6282 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 6283 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 października 2015r. W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 6284 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/178/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Zabierzów Bocheński
2015 6285 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/177/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/162/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Zakrzów
2015 6286 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/176/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/161/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Zakrzowiec
2015 6287 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/175/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/160/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Zagórze
2015 6288 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/174/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/159/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Wola Zabierzowska
2015 6289 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/158/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Wola Batorska
2015 6290 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/172/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/157/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Suchoraba
2015 6291 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/171/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/156/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Staniątki
2015 6292 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/170/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/155/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Słomiróg
2015 6293 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/169/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/154/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Podłęże.
2015 6294 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Ochmanów
2015 6295 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/167/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Chobot
2015 6296 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/164/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/149/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Śródmieście
2015 6297 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Zakościele.
2015 6298 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Zagrody.
2015 6299 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Podgrabie
2015 6300 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/162/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/147/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Piaski
2015 6301 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/161/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/146/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Jazy
2015 6302 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/160/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Boryczów
2015 6303 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 6304 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.122.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Limanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 6305 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.123.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Limanowej oraz nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior – WIGOR” w Limanowej.
2015 6306 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.124.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior -WIGOR” w Limanowej.
2015 6307 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.125.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX.55.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
2015 6308 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.126.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określania inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk
2015 6309 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.82.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2015 6310 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.83.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 6311 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.84.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6312 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.85.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy.
2015 6313 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.86.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Maków Podhalański.
2015 6314 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.88.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Makowie Podhalańskim.
2015 6315 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2015 6316 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2015r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2015 6317 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Wojnicz oraz zasad jej poboru.
2015 6318 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6319 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2015 6320 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 6321 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian nadania statutu Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach.
2015 6322 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/117/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 6323 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/127/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Tarnowiec w Gminie Tarnów.
2015 6324 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 października 2015r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015
2015 6325 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/102/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy Gorlice
2015 6326 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/103/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2015 6327 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/104/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6328 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/105/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2015 6329 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/106/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6330 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/108/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6331 2015-11-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 29 października 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6332 2015-11-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 7/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 29 października 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6333 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2015 6334 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie połączenia zakładów budżetowych tj. Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wolbromiu oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu i nadaniu nazwy oraz statutu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu.
2015 6335 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 7 do Statutu Gminy Wolbrom przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09 z dnia 31 marca 2009 r.
2015 6336 2015-11-04 Informacja Informacja Nr OKR-4110-30(7)/2015/764/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie cofnięcia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu: Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A z siedzibą w Gorlicach
2015 6337 2015-11-04 Informacja Informacja Nr OKR-4110-31(6)/2015/764/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie cofnięcia koncesji na obrót ciepłem przedsiębiorstwu energetycznemu: Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A z siedzibą w Gorlicach
2015 6338 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/172/04 z dnia 25 maja 2004r. Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2015 6339 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV / 145 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów.
2015 6340 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/135/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6341 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV / 136 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny.
2015 6342 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV / 137 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny.
2015 6343 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV / 139 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2015 6344 2015-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.35.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2015r. stwierdzające nieważność zarządzenia nr 3805/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych – w całości
2015 6345 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2015r. w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 6346 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną i wschodnią część złoża piasku budowlanego „Jeziorki”, na potrzeby eksploatacji kopaliny
2015 6347 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6348 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Nawojowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6349 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2015 6350 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 6351 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 6352 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 6353 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pleśna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 6354 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2015 6355 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2015 6356 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie:opłaty uzdrowiskowej.
2015 6357 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie: opłaty miejscowej
2015 6358 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6359 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/132/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
2015 6360 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. nr 566, poz. 6176) oraz w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej na 2016 rok.
2015 6361 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 6362 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 października 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 6363 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
2015 6364 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/59/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 6365 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2015 6366 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/61/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie : przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Chrzanowskiego
2015 6367 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 6368 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2015 6369 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/36/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski
2015 6370 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie.
2015 6371 2015-11-05 Porozumienie Porozumienie Nr 1/09/2015 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 października 2015r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2015/2016.
2015 6372 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 6373 2015-11-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII-342-01 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Andrychów.
2015 6374 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XV-131-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiej Rady Seniorów
2015 6375 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XV-133-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 6376 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/181/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 6377 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 6378 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli Miejskiego Przedszkola prowadzących zajęcia z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi
2015 6379 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6380 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2015 6381 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 6382 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2015 6383 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr 84/XII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016 roku
2015 6384 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/74/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2015 6385 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/78/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 6386 2015-11-05 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2015 6387 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6388 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6389 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2015 6390 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.)
2015 6391 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/97 /15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniowa
2015 6392 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Wiśniowej
2015 6393 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/101/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IV/36/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 5 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2015 6394 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/103/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 6395 2015-11-05 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-5/15 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Tarnowie
2015 6396 2015-11-05 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-6/15 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego
2015 6397 2015-11-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 21/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6398 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/448/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2015r. w sprawie nazw ulic
2015 6399 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 6400 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 6401 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok
2015 6402 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 6403 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi.
2015 6404 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6405 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6406 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/215/05 Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2015 6407 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/85/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu limanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 6408 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 6409 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/153/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
2015 6410 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/160/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa
2015 6411 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/161/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa
2015 6412 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 "Zielone"
2015 6413 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 6414 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 6415 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/122/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 6416 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/136/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania regulaminów porządkowych na obiektach sportowych w Szczucinie
2015 6417 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 6418 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI.124.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Tarnowie
2015 6419 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI.122.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.
2015 6420 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6421 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 października 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6422 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 6423 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 października 2015r. W sprawie zmiany Uchwały NR XIII/112/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6424 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 6425 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/148/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Dabrowa Tarnowska.
2015 6426 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/149/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 6427 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr 90/XII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 października 2015r. sprawie wysokości opłat w 2016 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 6428 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr 79/XII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 6429 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr 89/XII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXII/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 czerwca 2008 r.
2015 6430 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2015 6431 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 6432 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: ustalenia sposobu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zasad zwrotu kosztów świadczeń pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu kosztów.
2015 6433 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.
2015 6434 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6435 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2015 6436 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/58/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/185/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6437 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 6438 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Bystra - Sidzina
2015 6439 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie drogi „do Gronika”
2015 6440 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2015 6441 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/137/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2015 6442 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2015 6443 2015-11-06 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 listopada 2015r. do porozumienia zawartego w dniu 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania polegającego na realizacji w województwie małopolskim Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
2015 6444 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/139/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2015 6445 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2015 6446 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2015 6447 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2015 6448 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2015 6449 2015-11-06 Informacja Informacja Starosty Myślenickiego z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obr. Lubień i obr. Tenczyn położonych w gm. Lubień
2015 6450 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Myślenickiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Myślenicki.
2015 6451 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu myślenickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 6452 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 6453 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr 322/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6454 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 21 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi.
2015 6455 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 6456 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek
2015 6457 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6458 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/145/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2015 6459 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/321/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie statutu Gminy Osiek
2015 6460 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 6461 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 6462 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 6463 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
2015 6464 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
2015 6465 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 6466 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/98/2015 Rady Powiatu w Bochni; Starosty Bocheńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” w Bochni oraz nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior-WIGOR” w Bochni.
2015 6467 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/99/2015 Rady Powiatu w Bochni; Starosty Bocheńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Bochni ul. Karolina 14D
2015 6468 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Powiatu w Bochni; Starosty Bocheńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku
2015 6469 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/102/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/2003 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2003 roku w sprawie honorowego wyróżnienia "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego".
2015 6470 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody Aleja Jesionowa
2015 6471 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6472 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 6473 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 6474 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2016 r.
2015 6475 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Skała
2015 6476 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2015 6477 2015-11-06 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 października 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Muszyna, w jednostce ewidencyjnej Muszyna - miasto, powiat Nowosądecki, województwo małopolskie
2015 6478 2015-11-06 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-16(19)/2015/195/XII/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła VEOLIA CHRZANÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie
2015 6479 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwkowa przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2015 6480 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/364/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 października 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XII/99/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/339/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji – w części obejmującej zapis § 3 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.”
2015 6481 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 6482 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 6483 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/240/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2013r. „w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radłów”
2015 6484 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2015 6485 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2015 6486 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6487 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.140.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2015 6488 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.141.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2015 6489 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 6490 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/139/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6491 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/147/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu
2015 6492 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/144/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania ze stadionów sportowych, placów zabaw, parków i terenów rekreacyjnych
2015 6493 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/138/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6494 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/140/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 6495 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 6496 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2016 r.
2015 6497 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2015 6498 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 6499 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2016 r.
2015 6500 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2015 6501 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Łapanów.
2015 6502 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/260/06 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w miejscowości Łapanów oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2015 6503 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2015 6504 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 6505 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 6506 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-81-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie regulaminu używania sztandaru Gminy Sułoszowa
2015 6507 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-72-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa I
2015 6508 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa II
2015 6509 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-74-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III
2015 6510 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-75-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wielmoża
2015 6511 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-76-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wola Kalinowska
2015 6512 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-79-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sułoszowa .
2015 6513 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/99/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 6514 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2015 6515 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6516 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2015 6517 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2015 6518 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 6519 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6520 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/581/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6521 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/212/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statut Gminy Chełmiec
2015 6522 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/100/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2015 6523 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2004 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko
2015 6524 2015-11-09 Informacja Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Strzelce Małe, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
2015 6525 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/113/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabierzów
2015 6526 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 6527 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wojnicz w miejscowości Grabno
2015 6528 2015-11-10 Komunikat Komunikat Nr 26/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 6529 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/122/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 6530 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XV/157/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie
2015 6531 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XV/159/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa w rejonie ul. Hodowlanej
2015 6532 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/123/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 6533 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/124/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na terenie Gminy Szczucin.
2015 6534 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/125/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 6535 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI.123.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tarnowskiego
2015 6536 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI.121.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 6537 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015
2015 6538 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2015 6539 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6540 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6541 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 6542 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 6543 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 6544 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 6545 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 6546 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6547 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 6548 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności tejże opłaty, określenia inkasenta oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2015 6549 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6550 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/151/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 6551 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 6552 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/144/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domach dziennego pobytu, funkcjonujących na terenie gminy Niepołomice.
2015 6553 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/150/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2015 6554 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bochnia
2015 6555 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/100/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2015 6556 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa wzakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 6557 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/ 77 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 6558 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6559 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/ 79 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2016 .
2015 6560 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 6561 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/ 84 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/71/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.
2015 6562 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/72/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6563 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 6564 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.
2015 6565 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/88/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6566 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn.
2015 6567 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakliczyn.
2015 6568 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany statutu Domu Kultury w Kętach
2015 6569 2015-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 9 listopada 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radłowie przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2015 roku
2015 6570 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/62/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Grybów
2015 6571 2015-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2015 6572 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/160/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda w Skawinie
2015 6573 2015-11-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Zatora
2015 6574 2015-11-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 6575 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVII.119.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 6576 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVII.121.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 6577 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVII.127.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Miasta Limanowa
2015 6578 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/95/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 6579 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6580 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2015 6581 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny
2015 6582 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Świątniki Górne innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2015 6583 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/112/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 6584 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 6585 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/ 89 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/32/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, rolnego i od nieruchomości
2015 6586 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/ 90 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6587 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/91 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/34/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica
2015 6588 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XI/99/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez Gminę Bochnia
2015 6589 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XI/101/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 6590 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 6591 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/96/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 6592 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr 335/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6593 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr 343/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6594 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 6595 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 6596 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drwinia na lata 2015-2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drwinia
2015 6597 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Drwinia na rok 2016 r.
2015 6598 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 r.
2015 6599 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2016 r.
2015 6600 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/464/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Junackiej”
2015 6601 2015-11-12 Informacja Informacja Nr OKA-4210-42(11)/2015/23038/II/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tauron Ciepło Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach
2015 6602 2015-11-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 października 2015r. informujące o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa
2015 6603 2015-11-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 6604 2015-11-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 6605 2015-11-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 6606 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 6607 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 października 2015r. w sprawie: częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody Aleja Jaworowa – grupa jaworów oraz 4 lip w Porębie Wielkiej
2015 6608 2015-11-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 6609 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 6610 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 6611 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/472/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, Plac Matejki 11, poprzez przeniesienie siedziby
2015 6612 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6613 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 6614 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka
2015 6615 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XVII.113.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6616 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XVII.116.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6617 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 6618 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 6619 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Gródek nad Dunajcem
2015 6620 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Gródek n/Dunajcem oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6621 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku.
2015 6622 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 6623 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2015 6624 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 6625 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczące Rewitalizacji Rynku w Mogilanach
2015 6626 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczące aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości na lata 2014-2022 dla poszczególnych sołectw Gminy Mogilany.
2015 6627 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczące opracowania dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2023".
2015 6628 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnianych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany.
2015 6629 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Bocheńskim.
2015 6630 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 6631 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/95/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2015 rok
2015 6632 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/103/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6633 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/104/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6634 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/67/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 6635 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/68/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku
2015 6636 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 6637 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-107/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok.
2015 6638 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-101/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6639 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-100/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 6640 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-99/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 6641 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-97/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6642 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-96/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2015 6643 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI-95/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6644 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XVII.118.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6645 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIIi/87/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 6646 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2015 6647 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 6648 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2015 6649 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Brzeskiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami.
2015 6650 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/144/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Trzebinia
2015 6651 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/147/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Młoszowej.
2015 6652 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/148/VIi/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Trzebini.
2015 6653 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/149/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Trzebini.
2015 6654 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/210/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2015 6655 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 6656 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/282/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6657 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie : zmiany w uchwale Nr XXV/203/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 października 2013 rok w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów.
2015 6658 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/52/2015 z dnia 30 września 2015 r.
2015 6659 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2015 6660 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sucha Beskidzka oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka.
2015 6661 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Sucha Beskidzka.
2015 6662 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XI/119/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zabierzów.
2015 6663 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XI/112/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/265/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów
2015 6664 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XI/109/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 6665 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 6666 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/ 101 /15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 6667 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 6668 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Bochnia, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2015 6669 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015r. w sprawie: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6670 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmian budżetu.
2015 6671 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 6672 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6673 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 6674 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2015.
2015 6675 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2015 6676 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2015 6677 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 6678 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 6679 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 6680 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 6681 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6682 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 6683 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsca wydobycia kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2015 6684 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/163/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 6685 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2015 6686 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr LXX/876/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006 r., w sprawie nadania nazwy mostowi w ciągu ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu
2015 6687 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2015 6688 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 października 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 6689 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6690 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 6691 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XI/147/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2015 6692 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6693 2015-11-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 13 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski
2015 6694 2015-11-16 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 10 listopada 2015r. do Porozumienia Nr 25.2015 Powiatu Tarnowskiego i Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 01 lipca 2015 r.
2015 6695 2015-11-16 Aneks Aneks Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2015r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na znajdujących się na terenie Gminy Bobowa, zawartego w dniu 19.06.2015 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Bobowa, reprezentowaną przez Burmistrza Bobowej, Pana Wacława Ligęzę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa, Pani Danuty Żarnowskiej
2015 6696 2015-11-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2015 6697 2015-11-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2015 6698 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/142/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 6699 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6700 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015
2015 6701 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 6702 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/118/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie wsi Nielepice
2015 6703 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/115/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek w Zabierzowie"
2015 6704 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI-103/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6705 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI-98/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6706 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany.
2015 6707 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6708 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2016 roku
2015 6709 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 6710 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 6711 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6712 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/ 80/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6713 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2016
2015 6714 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gromnik
2015 6715 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 6716 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice”
2015 6717 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6718 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 6719 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 6720 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 6721 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr IX/65 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 6722 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr 346/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6723 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr 351/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6724 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 6725 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.151.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2015 6726 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.138.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 6727 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.142.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/382/08 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych, zmienioną uchwałą Nr XLIV/637/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010 r. oraz uchwałą Nr LI.706.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014 r.
2015 6728 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.143.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 6729 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.154.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2015 6730 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/15 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 6731 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/100/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/161/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa
2015 6732 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/105/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 6733 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Raciechowice
2015 6734 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2015 6735 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6736 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 6737 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2015 6738 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6739 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVII.114.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6740 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVII.115.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 6741 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVII.117.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 6742 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr 135/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 6743 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr 137/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6744 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr 138/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 529/LVIII/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Gorlice
2015 6745 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/170/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”
2015 6746 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/378/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 listopada 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części § 2 ust. 2 lit a) - w zakresie słowa „lub” występującego po przecinku i lit. b) – w całości oraz w części I załącznika do uchwały dotyczącej oświadczenia o wyposażeniu bądź nie nieruchomości w kompostownik i wskazania ilości utylizowanych w nim odpadów zielonych
2015 6747 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Armii Ludowej" na ulicę "Rotmistrza Witolda Pileckiego" w Brzesku
2015 6748 2015-11-18 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Racławickiej w Sułkowicach”
2015 6749 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 6750 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 6751 2015-11-18 Porozumienie Porozumienie Nr 2/PG/2015 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Tokarnia przy drodze powiatowej nr K1922 oraz dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w miejscowości Skomielna Czarna przy drodze powiatowej nr K 1921
2015 6752 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6753 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6754 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Chrzanowa przed upływem kadencji planowanego na dzień 13 grudnia 2015 r.
2015 6755 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 6756 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/64/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 6757 2015-11-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa
2015 6758 2015-11-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukowica
2015 6759 2015-11-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach
2015 6760 2015-11-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowy Targ
2015 6761 2015-11-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2015 6762 2015-11-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 października 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2015 6763 2015-11-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2015 6764 2015-11-18 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-6/15 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego
2015 6765 2015-11-18 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-5/15 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie
2015 6766 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6767 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwanowice
2015 6768 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie sprawie opłaty targowej
2015 6769 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 6770 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2015 6771 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwanowice określającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanowice.
2015 6772 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII-74/15 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 6773 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6774 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Wietrzychowice
2015 6775 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI.126.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 6776 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/63 Rady Gminy Mucharz z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015
2015 6777 2015-11-20 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie podwyżek dla pielęgniarek pracujących w zespołach ratownictwa medycznego
2015 6778 2015-11-20 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa małopolskiego w 2016 r.
2015 6779 2015-11-20 Informacja Informacja Nr OKR-4110-33(5)/2015/215/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany koncesj ina wytwarzanie ciepła przedsiebiorstwa energetycznego MPEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2015 6780 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XV/129/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 30 (Podmieścisko - Stawiska)
2015 6781 2015-11-20 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-32(12)/2015/631/XA/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2015 6782 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr IX/66/ 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2015 6783 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 6784 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6785 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 6786 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 6787 2015-11-20 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-37(8)/2015/3679/XA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Usługi Komunalne "TRZEBINIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2015 6788 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 6789 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/59/ 2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 6790 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6791 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6792 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 6793 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6794 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6795 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 6796 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
2015 6797 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Gminnej Spółki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2015 6798 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/185/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6799 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/186/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 6800 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/187/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Miechów jest organem prowadzącym.
2015 6801 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/190/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 6802 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/191/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na targowiskach w Miechowie.
2015 6803 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/192/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na targowiskach w Miechowie.
2015 6804 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 6805 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2015 6806 2015-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 6807 2015-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 6808 2015-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 6809 2015-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie sprostowania błędów
2015 6810 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Michałowice.
2015 6811 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu ich pobierania.
2015 6812 2015-11-20 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 listopada 2015r. do porozumienia Nr SON.031.20.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2015 6813 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 6814 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 6815 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 6816 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6817 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 6818 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 6819 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/331 /2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dotyczącego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6820 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jankowicach
2015 6821 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 6822 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 6823 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. o zmianie uchwały Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 6824 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów
2015 6825 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/291/2014 w sprawie ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2015 roku
2015 6826 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 6827 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku
2015 6828 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości
2015 6829 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/137/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 6830 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/148/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6831 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/141/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , o gruntach i lasach dla osób fizycznych oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
2015 6832 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/145/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6833 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 6834 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2016 r.
2015 6835 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 6836 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2015 6837 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łabowa
2015 6838 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku
2015 6839 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o ustaleniu wzorów formularzy do celów podatkowych
2015 6840 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 6841 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/121/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej
2015 6842 2015-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa
2015 6843 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenie inkasenta
2015 6844 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6845 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 6846 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6847 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2015 6848 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bobowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6849 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6850 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr 22/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2015.
2015 6851 2015-11-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 8/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6852 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/207/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921
2015 6853 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6854 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 6855 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tomice
2015 6856 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6857 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2015 6858 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6859 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechów
2015 6860 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 6861 2015-11-23 Aneks Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2015r. zmieniający Porozumienie z dnia 30 maja 2007 r.
2015 6862 2015-11-23 Informacja Informacja Nr PODGIK 6621.21.2014.DD1 Starosty Chrzanowskiego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Gaj, Siersza, Trzebinia, Trzebionka, Wodna - jednostka ewidencyjna Trzebinia-miasto; Bolęcin, Czyżówka, Piła Kościelecka - jednostka ewidencyjna Trzebinia-obszar wiejski; Balin - jednostka ewidencyjna Chrzanów - obszar wiejski.
2015 6863 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 listopada 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 6864 2015-11-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu limanowskiego
2015 6865 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6866 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6867 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Limanowa
2015 6868 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6869 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Książ Wielki jest organem prowadzącym.
2015 6870 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6871 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
2015 6872 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic oraz dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2015 6873 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2015 6874 2015-11-24 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/27/R/2015 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
2015 6875 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok.
2015 6876 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2016 rok
2015 6877 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 6878 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6879 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6880 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzepiennik Strzyżewski w latach 2016-2026" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzepiennik Strzyżewski"
2015 6881 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 6882 2015-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2015 6883 2015-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 6884 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 6885 2015-11-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łukowica z dnia 5 marca 2015r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKOWICA za 2014 rok
2015 6886 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 6887 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 6888 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2015r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Korzenna
2015 6889 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 6890 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 6891 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
2015 6892 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6893 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 81/XIV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 6894 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/151/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.
2015 6895 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/153/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze miasta i gminy Skawina
2015 6896 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/200/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 6897 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/202/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XI/194/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 6898 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/211/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
2015 6899 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/213/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Chełmiec oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Chełmiec
2015 6900 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 74/XIV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6901 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 6902 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/146/2015 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 6903 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi
2015 6904 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/93/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna
2015 6905 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/94/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6906 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2015 6907 2015-11-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 27/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2015 6908 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 23 listopada 2015r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wierzchosławice przed upływem kadencji
2015 6909 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 10 września 2015r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Grybów reprezentowanym przez: l. Wójta Gminy - Piotra Kroka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów
2015 6910 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 lipca 2015r. pomiędzy Gminą Gródek n/Dunajcem reprezentowaną przez: mgr inż. Józefa Tobiasza – Wójta Gminy a Miastem – Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz – Ryszarda Nowaka Przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej- Czesława Baranieckiego
2015 6911 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2015 6912 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/80/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6913 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 6914 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2016 rok
2015 6915 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok
2015 6916 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.106.2015 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 listopada 2015r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2015 6917 2015-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
2015 6918 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 49/114/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6919 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 50/120/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6920 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 51/123/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6921 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 52/128/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6922 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 53/132/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 6923 2015-11-25 Informacja Informacja Nr OKR-4110-29(6)/2015/188/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2015 6924 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 121/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2016 rok
2015 6925 2015-11-25 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 19 października 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Gminy Wolbrom
2015 6926 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/128/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 6927 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/124/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6928 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/484/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie
2015 6929 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/145/2015 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na terenie Gminy Szczucin
2015 6930 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/147/2015 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 6931 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 6932 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2015 6933 2015-11-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zawoja z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIX/239/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 6934 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła
2015 6935 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2015 6936 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Nr WOG.8141.14.26.2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie współpracy w zakresie udzielania schronienia w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krzeszowice
2015 6937 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr 120/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 6938 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/125/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2015 6939 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/126/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6940 2015-11-26 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie finansowania zadań zrm w 2016 r.
2015 6941 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/68/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6942 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/69/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Radziemice.
2015 6943 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6944 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2015.
2015 6945 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2016.
2015 6946 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6947 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz sposobu jej poboru na obszarze gminy.
2015 6948 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/87/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/287/14 w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 6949 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/88/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.
2015 6950 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/90/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/37/2003 z dnia 28 marca 2003r. dotyczacej zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Olesno.
2015 6951 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/85/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.
2015 6952 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/487/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6953 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/488/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6954 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6955 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/490/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 6956 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/113/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 6957 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/73 /15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Iwkowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 6958 2015-11-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 8/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2015 6959 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XV/100/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6960 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/83/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 6961 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/91/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Lanckorona nr XXXV/271/14 z dnia 26 lutego 2014r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6962 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/92/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2015 6963 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół na terenie gminy Lanckorona
2015 6964 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/88/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2015 6965 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6966 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/86/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 6967 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6968 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2016 r.
2015 6969 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2016 roku.
2015 6970 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6971 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6972 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2018.
2015 6973 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6974 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/123/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XXXVI/300/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6975 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/124/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6976 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/126/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6977 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/128/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rudawa.
2015 6978 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016
2015 6979 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6980 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Czchów
2015 6981 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2015 6982 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2015 6983 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
2015 6984 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2015 6985 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 6986 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2015 6987 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/125/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2015 6988 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr 359/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6989 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr 361/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6990 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6991 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 6992 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 6993 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 6994 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6995 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Biały Dunajec
2015 6996 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Budzów
2015 6997 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
2015 6998 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2015 6999 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7000 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/135/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Biskupice.
2015 7001 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2015 7002 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2015 7003 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości
2015 7004 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 7005 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia
2015 7006 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7007 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica
2015 7008 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 7009 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/64/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Budzów,
2015 7010 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/64/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 7011 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 7012 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7013 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych
2015 7014 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek tej opłaty
2015 7015 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica
2015 7016 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2007 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Jabłonka
2015 7017 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 7018 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7019 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7020 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik
2015 7021 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 7022 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/131/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7023 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/133/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury lokalnej w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę lokalną
2015 7024 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2015 7025 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/87/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7026 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7027 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/125/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2015 7028 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/107/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 7029 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona
2015 7030 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny
2015 7031 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/139/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 7032 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu
2015 7033 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy Pcim z dnia 25 maja 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/111/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/111/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r.
2015 7034 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 7035 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7036 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7037 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/94/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7038 2015-11-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku
2015 7039 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/123/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 7040 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/125/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7041 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/126/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7042 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/127/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 7043 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2015 7044 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7045 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7046 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/203/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica
2015 7047 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7048 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7049 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/137/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru
2015 7050 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/ 139/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności.
2015 7051 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7052 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny
2015 7053 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/89/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 7054 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 7055 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/91/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7056 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku rolnego części gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego.
2015 7057 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/94/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok.
2015 7058 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 7059 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 7060 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok.
2015 7061 2015-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2015 7062 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XII/119/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7063 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Krzeszowice
2015 7064 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice
2015 7065 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mninimis, dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy
2015 7066 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7067 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 7068 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 7069 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr 106/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2016.
2015 7070 2015-11-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 7071 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/63/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2015 7072 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/64/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa
2015 7073 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/67/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Grybowa od dnia 1 stycznia 2016 roku