Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 5618 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 16/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Charsznica z dnia 19 kwietnia 2013 r. Nr XXIX/174/2013 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5619 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 17/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012 r. Nr XXIV/144/2012 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5620 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 25/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy w Książu Wielkim z 31 stycznia 2013 r. Nr XXII/209/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5621 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 39/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/183/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołcza
2015 5622 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 52/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy w Tokarni z dnia 30 listopada 2004 r. Nr XIX/110/2004 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części załącznika nr 1 „Informacja o nieruchomościach (budynkach, budowlach i lasach) osób fizycznych” zawierającego w miejscu poprzedzającym podpis składającego zeznanie oświadczenie o treści „Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym - skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość, oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana”
2015 5623 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 177/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XVI/171 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz
2015 5624 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2010/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XIX/147/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie obowiązku podania imienia ojca i matki w punkcie D, w zakresie punktu G zawierającego oświadczenie o treści: „Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą” oraz w Pouczeniu w punkcie 2 zawierającym obowiązek wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – określonych w załączniku do uchwały zatytułowanym „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”
2015 5625 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 10/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Liszki z dnia 28 sierpnia 2014 r., Nr XLVII/418/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015 5626 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 82/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r., Nr XVIII/379/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 1 – Korzenna”
2015 5627 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 229/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice
2015 5628 2015-10-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 23 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 5629 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 5630 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5631 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 21 września 2015r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazwy ulicy na terenie miasta Wojnicza
2015 5632 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski.
2015 5633 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/03 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17 września 2003 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej.
2015 5634 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Miechowskiego
2015 5635 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2015 5636 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 5637 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2015 5638 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 5639 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Muchówce
2015 5640 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zespołach szkół, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.
2015 5641 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 5642 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 5643 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2015 5644 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/73/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lanckorona
2015 5645 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI/118/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 września 2015r. w sprawie:określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2015 5646 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI/123/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 5647 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg publicznych pozbawionych dotychczasowej kategorii dróg powiatowych w Proszowicach
2015 5648 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Raba Wyżna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
2015 5649 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2015 5650 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.
2015 5651 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”
2015 5652 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu
2015 5653 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1
2015 5654 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/153/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 5655 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/154/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2015 5656 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI/128/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 września 2015r. w sprawie: zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/481/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2005 roku (tekst jednolity – Obwieszczenie Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013 r.), w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia
2015 5657 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2015 5658 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/95/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustanowienia preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego na cele umieszczania urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym
2015 5659 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 5660 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII /176/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2015 5661 2015-10-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 18/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 30 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 5662 2015-10-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 5663 2015-10-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego i tarnowskiego ziemskiego
2015 5664 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 24/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Racławice z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XVIII/108/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Racławice
2015 5665 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 40/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013 r. Nr XXXI/204/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza
2015 5666 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 53/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013 r. Nr XXIX/267/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5667 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 103/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012 r. Nr XXIII/169/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Kamionka Wielka w części H załącznika nr 1 do przedmiotowej uchwały określającego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatytułowanej: „Oświadczenie oraz podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację” w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej (art.233 k.k.) za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
2015 5668 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 320/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ze skarg T. K. i G., M. Sp. z o.o. w K. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r., Nr LIX/814/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska-Grottgera”
2015 5669 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1265/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2008 r. Nr XXVIII/408/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 734/11 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie
2015 5670 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1276/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie ze skarg K. R.-M., Z. M., S. M., A. J., M. K., E. W., M. A. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. Nr XXIII/169/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów
2015 5671 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1648/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ze skargi I. G. na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012 r. nr XXIV.144.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica-Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”
2015 5672 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 585/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na punkt 1 załącznika do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. Nr LXXXI/1062/09 w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2015 5673 2015-10-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: tarnowskiego ziemskiego i dąbrowskiego
2015 5674 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/207/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.).
2015 5675 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/208/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 5676 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI/126/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2015 5677 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/77/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2015 5678 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie likwidacji Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olkuszu.
2015 5679 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i form instytucjonalnej pieczy zastępczej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2015 5680 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/112/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w granicach administracyjnych Gminy Bukowno
2015 5681 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych oraz odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom
2015 5682 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie: pozbawienia kategorii odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Wolbrom
2015 5683 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 września 2015r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.
2015 5684 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 5685 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczową i na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 5686 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5687 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Kętach
2015 5688 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VII/83/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/43/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej.
2015 5689 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VII/84/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
2015 5690 2015-10-05 Ustawa Ustawa Nr VII/85/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespołach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2015 5691 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VII/91/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 5692 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII / 125 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 25 września 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2015 5693 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 5694 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie utworzenie mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, oraz ustalenia regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym
2015 5695 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 5696 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany nadania nazw ulic na terenie miasta Zator
2015 5697 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 5698 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/399/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz zmiany uchwały Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury
2015 5699 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2015
2015 5700 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr NR XXV/414/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2015 5701 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015.
2015 5702 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr 76/XI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Nowego Targu.
2015 5703 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr 73/XI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 5704 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Babice z dnia 11 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 5705 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Babice z dnia 11 września 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej znajdującej się na działce nr 896 położonej w miejscowości Babice.
2015 5706 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 5707 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV-121-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 5708 2015-10-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XIV-120-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2015 5709 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 5710 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2015r. w sprawie utworzenia oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Jurgowie z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej.
2015 5711 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5712 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 września 2015r. zmieniająca Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2015 5713 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI.130.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2015 5714 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI.120.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 roku
2015 5715 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI.121.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. na terenie wsi Powroźnik
2015 5716 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeciszów
2015 5717 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5718 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadmi komunalnymi
2015 5719 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV.111.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Limanowa.
2015 5720 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV.112.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5721 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV.113.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie :zmianyuchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dna 2 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia strefy platnegoparkowania wysokosci stawek oplat za parkowanie i sposobu pobierania oplat za oarkowanie pojazdów w tej strefie oraz Regulaminu Strefy Platnego Parkowania
2015 5722 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV.115.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII.94.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązanez budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
2015 5723 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 5724 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXVI/367/14 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie podwyższenia do 150 % kryterium dochodowego uprawniajacego osoby i rodziny do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2015 5725 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jawiszowicach i Brzeszczach
2015 5726 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2015 5727 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/200/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie przekształcenia Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2015 5728 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/99/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2015 5729 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2015 5730 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze.
2015 5731 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lisia Góra za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Lisia Góra”.
2015 5732 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
2015 5733 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 5734 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 5735 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 5736 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Alwernia.
2015 5737 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Alwernia.
2015 5738 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5739 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2015 5740 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5741 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5742 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 5743 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 5744 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1112/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 grudnia 2005 r. Nr XXXII/203/05 w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej postanowienie załącznika nr 1 w pozycji G zawierające stwierdzenie „ świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2015 5745 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1656/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie ze skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2011 r. Nr VIII/78/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych
2015 5746 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1475/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie – Krowodrzy na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010 r. Nr LIV/475/2010 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2 poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści „Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2015 5747 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1477/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie – Krowodrzy na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011 r. Nr XIII/119/2011 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2 poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści „Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2015 5748 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1868/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011 r. nr IX/47/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 5749 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1019/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ze skarg Prokuratura Rejonowego Kraków-Nowa Huta oraz T. M. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 roku Nr XLVI/568/08 w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2015 5750 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1180/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ze skargi W. O. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 lipca 2001 r. Nr XLIII/355/01 w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny
2015 5751 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1262/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ze skarg P. P. na uchwały Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr XXXII/223/2012 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr XXXVII/249/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr XLII/298/2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5752 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1328/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ze skargi Spółki T. w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. Nr LVIII/776/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska-Zygmunta Starego”
2015 5753 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1242/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na §1 ust. 2 pkt 1, §2 ust. 1, 2, 3 i 4, §4, §10, §16 ust. 2 i 4, §17 ust. 7 pkt 5, §25, Załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 uchwały Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nr XXXIX/521/2013 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zakopane
2015 5754 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1703/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę Nr XVI/19/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skawina
2015 5755 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964)
2015 5756 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 5757 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/127/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2015 5758 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5759 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/56/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 5760 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 5761 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 5762 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętach
2015 5763 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 5764 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami
2015 5765 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu boiska sportowego w Krygu
2015 5766 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z zespołu dworsko - parkowego w Lipinkach
2015 5767 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stadionu sportowego w Wójtowej
2015 5768 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z boisk i placów zabaw w Rozdzielu i Bednarce
2015 5769 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2015 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki
2015 5770 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2015 5771 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 5772 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/167/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 5773 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/171/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 5774 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/59/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Biecz
2015 5775 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/60/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Biecz
2015 5776 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zaliczenia odcinka ul. Szpitalnej i ul. Kościuszki w Nowym Targu, do kategorii dróg gminnych.
2015 5777 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 5778 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 września 2015r. w sprawie : zmiany uchwały nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 5779 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015 
2015 5780 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/44/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
2015 5781 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 5782 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/46/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa
2015 5783 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/48/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa
2015 5784 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/49/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Grybów parkingów miejskich oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów
2015 5785 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr 126/XIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Gorlice
2015 5786 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 5787 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 5788 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2015 5789 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 5790 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 5791 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/118/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 5792 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/119/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, prywatnej
2015 5793 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5794 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/121/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5795 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5796 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy
2015 5797 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/73/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zwolnienia z opłat w przedszkolach Gminy Olesno w czasie wykraczającym ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychownie i opiekę.
2015 5798 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/74/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2015 5799 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/75/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2015 - 2017.
2015 5800 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/76/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.
2015 5801 2015-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 5 października 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieczu przeprowadzonych w dniu 4 października 2015 r.
2015 5802 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Brzesku
2015 5803 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku
2015 5804 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2015 5805 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek
2015 5806 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Głębowice w Gminie Osiek
2015 5807 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015.
2015 5808 2015-10-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/CHZ/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 7 października 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego
2015 5809 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany
2015 5810 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 5811 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnianych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany.
2015 5812 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2015 5813 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr NR XIV/65/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2015r. w sprawie:w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5814 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.
2015 5815 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5816 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/70/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 5817 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5818 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach oraz zmiany uchwały Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2009 r.
2015 5819 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 5820 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek
2015 5821 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/47/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2015 5822 2015-10-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 października 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 5823 2015-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.33.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/57/15 Rady Gminy Rytro z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany organizacyjnej stołówki szkolnej - w całości
2015 5824 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5825 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zator oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 5826 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyłączenia z użytkowania oraz pozbawienia kategorii dróg gminnych w gminie Zator, zgodnie z załącznikiem graficznym
2015 5827 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, zgodnie z załącznikiem graficznym
2015 5828 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 5829 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 5830 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz w sprawie zmiany Uchwały nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015, a także w sprawie zmiany Uchwały nr IX/88/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5831 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2015 5832 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5833 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2015 5834 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 2 października 2015r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5835 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/57 /2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 5836 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2015 5837 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/73/2011 Rady Powiatu Myslenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatu Myślenickiego
2015 5838 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 5839 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/148/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/58/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Sródmieścia w Olkuszu
2015 5840 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 5841 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 5842 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV.100.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 5843 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 5844 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/206/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2015 5845 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/52/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 21 maja 2007 r.
2015 5846 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr NR XIV/62/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2015r. w sprawie:zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2015 5847 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr NR XIV/63/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2015r. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 5848 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr 96/XIV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2015r. W sprawie : przyjęcia programu „ Myślenicka Karta Seniora”.
2015 5849 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr 91/XIV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 5850 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/69/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5851 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 5852 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 5853 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2015 5854 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łużna oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 5855 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2015 5856 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łużna lub jej jednostkom podległym
2015 5857 2015-10-09 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 23 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Iwkowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Iwkowa – Bogusława Kamińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwkowa – Ireny Jakubik
2015 5858 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr X)72)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 5859 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5860 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/91/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 5861 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/53/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 5862 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/54/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie: ustanowienia Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2015 5863 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI-68/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 5864 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku wiejskiego im. Stanisława Małachowskiego w Dobrej.
2015 5865 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2015 5866 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2015 5867 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/73/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI-358/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Gminy Dobra.
2015 5868 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działających w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy , psychologa i doradcy zawodowego.
2015 5869 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Michałowice.
2015 5870 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kanonicza w Raciborowicach.
2015 5871 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazw ulic Południowa i Prawda w Pielgrzymowicach.
2015 5872 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
2015 5873 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2015 5874 2015-10-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 września 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
2015 5875 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarnawa Górna w Gminie Zembrzyce
2015 5876 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zembrzyce - osiedle Bace w Gminie Zembrzyce
2015 5877 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/349/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy tzw. Budżetu Obywatelskiego Osiedli na terenie Miasta Proszowice w Gminie Proszowice
2015 5878 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2015 5879 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2015 5880 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr 78/XI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 5881 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2015 5882 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania
2015 5883 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 5884 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 5885 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XV.NZ/107/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015
2015 5886 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 5887 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 5888 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VII.72.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 5889 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz uchwały nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015 roku
2015 5890 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarnawa Dolna w Gminie Zembrzyce
2015 5891 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/92/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 5892 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 5893 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/60/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, w sprawie: zmian w budżecie.
2015 5894 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 5895 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 5896 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 5897 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 5898 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 5899 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Lubczy
2015 5900 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr IX/53/ 2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 5901 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5902 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2015 5903 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 5904 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr 287/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 5905 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr 292/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 5906 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/416/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia ulicy Port Solny do kategorii dróg gminnych
2015 5907 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/417/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych
2015 5908 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
2015 5909 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 rok
2015 5910 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/229/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/100/95 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie sprzedaży oraz zakazu używania w miejscach publicznych na terenie miasta Oświęcimia petard oraz środków pirotechnicznych i ogłuszających, działających na podobnych zasadach.
2015 5911 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/230/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2015 5912 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/43/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa
2015 5913 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 5914 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r w sprawie utworzenia Dziennego Domu dla osób starszych „Senior – WIGOR”
2015 5915 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
2015 5916 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2015 5917 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/141/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 5918 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5919 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/107/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 rok
2015 5920 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr X.116.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów
2015 5921 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XV/126/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5922 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X.109.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
2015 5923 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X.110.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
2015 5924 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X.118.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5925 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych: dróg powiatowych oraz odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom
2015 5926 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr 124/XIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 5927 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 5928 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 5929 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr 109/52/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 5930 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice
2015 5931 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr VII/66/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2015 r.
2015 5932 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 5933 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Knupiarze”
2015 5934 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5935 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Lubień z dnia 6 października 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 5936 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/428/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2015 5937 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r.
2015 5938 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5939 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XI/125/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 5940 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla powiatu oświęcimskiego p.n. „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018”
2015 5941 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XV.110.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 5942 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X.106.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy
2015 5943 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X.107.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.
2015 5944 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X.108.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Stróżach
2015 5945 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr 70/XIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok Nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 rok
2015 5946 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5947 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/420/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: „Krakowskie Biuro Festiwalowe” (z późn. zm.)
2015 5948 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 5949 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/93/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2015 5950 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2015 5951 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2015 5952 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Wolbrom
2015 5953 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr 90/XIV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta
2015 5954 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/107/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 5955 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 5956 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XV/123/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2015 5957 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego pn.: "Przebudowa DW 953 odc.070 w km 3+123-3+165 w zakresie: budowy zatoki autobusowej z wiatą przystankową i przebudowy chodnika w m. Kalwaria Zebrzydowska”
2015 5958 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lipnica Murowana; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika z kanalizacja deszczową przy DW 966 Wieliczka - Tymowa w Lipnicy Dolnej (strona lewa) odc. 230 km 0+093 - 0+219,29”
2015 5959 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 953 z DP 1939 wraz z przebudową kanalizacji K2 i remontem rowu na DP nr 1939 K umożliwiającą rozbudowę skrzyżowania DW nr 953 z DP nr 1939 K w m. Rzozów”
2015 5960 2015-10-14 Aneks Aneks Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2015r. do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013 r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego
2015 5961 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego pn.: "Przebudowa DW 953 w zakresie: budowy chodnika, budowy zatok autobusowych, przebudowy jezdni i pobocza, przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i ścianki czołowej przepustu w m. Przytkowice , gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 3+839 - 4-631 odc.030 odc 050 km 0+003,20 - 0+584 - etap II oraz w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, zatoki oraz budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy urządzeń odwadniających drogę i zjazdu w m. Zebrzydowice w km 1+100 - 1+328, odc. 070 etap I"
2015 5962 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lipnica Murowana; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana wykonania zadania własnego pn.: „Budowa zatok z odcinkami chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w Lipnicy Dolnej odc. 230 km 1+165,80 - odc. 240 km 0+049,00”
2015 5963 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Nowego Wiśnicza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa chodnika przy DW 965 Zielona - Limanowa w Nowym Wiśniczu na zatokę autobusową wraz z chodnikiem odc. 130 km 2+896 (strona prawa)”
2015 5964 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Trzebini; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Trzebinia wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa prawostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Piłsudskiego w Trzebini) na odcinku: od skrzyżowania z ul. Kościelną do budynku Urzędu Miasta”
2015 5965 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 września 2014 r. obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2015 5966 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5967 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5968 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 5969 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/82/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa
2015 5970 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/358/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 października 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr X/110/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze miasta i gminy Skawina
2015 5971 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ropa w latach 2016 - 2020 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2015 5972 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/437/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1057/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2015 5973 2015-10-14 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 października 2015r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i proszowickiego
2015 5974 2015-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 października 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wadowicach, przeprowadzonych w dniu 11 października 2015 roku
2015 5975 2015-10-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 października 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sułkowicach
2015 5976 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/86/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5977 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015r. W SPRAWIE „ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”
2015 5978 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 5979 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok
2015 5980 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5981 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/72/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/251/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Bezpieczna Droga do Szkoły”
2015 5982 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 5983 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 5984 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar "A"
2015 5985 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2015 5986 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy
2015 5987 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Iwanowice na lata 2015-2023
2015 5988 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
2015 5989 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015.
2015 5990 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych na terenie Gminy Zawoja.
2015 5991 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5992 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 5993 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5994 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2015 5995 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5996 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015r
2015 5997 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/58/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5998 2015-10-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 19/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 14 października 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 5999 2015-10-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 14 października 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2015 6000 2015-10-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 20/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 14 października 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6001 2015-10-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 14 października 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego
2015 6002 2015-10-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 14 października 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6003 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/265/06 w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Niedźwiedź
2015 6004 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV.109.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6005 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 6006 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 6007 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/198/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 750, 756, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925
2015 6008 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/194/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 6009 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/226/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Oświęcim na lata 2015-2018”
2015 6010 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/241/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 6011 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 6012 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 6013 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustanowienia na obszarze gminy Zawoja zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą "Dolina Skawicy"
2015 6014 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2015 6015 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja
2015 6016 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody obejmującego grupę drzew na działce ewidencyjnej nr 71 w miejscowości Radocza
2015 6017 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice
2015 6018 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”
2015 6019 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6020 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały określającej zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice
2015 6021 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6022 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
2015 6023 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2015 6024 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2015 6025 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr 299/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6026 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2015 6027 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 6028 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 6029 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 6030 2015-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 232/15 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 października 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Skawina
2015 6031 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6032 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 października 2015r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 6033 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 6034 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 października 2015r. w sprawie: zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2015 6035 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 października 2015r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6036 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 października 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6037 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 października 2015r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2015 6038 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015-2022.
2015 6039 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr X/100/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 6040 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr X/97/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 6041 2015-10-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2015 6042 2015-10-20 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 6043 2015-10-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina”
2015 6044 2015-10-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina”
2015 6045 2015-10-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 października 2015r.
2015 6046 2015-10-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lipowiec"
2015 6047 2015-10-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Olkuskiego z dnia 16 października 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu
2015 6048 2015-10-22 Porozumienie Porozumienie Nr 1/SZCZ/ZUD/2015 Burmistrza Miasta Szczawnica; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez: 1. Krzysztofa Fabera – Starostę Nowotarskiego, 2. Władysława Tylkę – Wicestarostę Nowotarskiego, przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego przez Roberta Waniczka – Dyrektora, a Miastem i Gminą Szczawnica, zwanymi dalej MiG Szczawnica, reprezentowanymi przez Grzegorza Niezgodę – Burmistrza MiG Szczawnica
2015 6049 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 6050 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 6051 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
2015 6052 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Nowy Targ
2015 6053 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2015 6054 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/96/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka - 1” w zakresie ustaleń tekstowych planu dotyczących niektórych warunków i zasad zagospodarowania
2015 6055 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych terenów rekreacyjnych
2015 6056 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 6057 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 września 2015r. W sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/12 w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2015 6058 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6059 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2015
2015 6060 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6061 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Hucisko
2015 6062 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 6063 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XV/89/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 6064 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok
2015 6065 2015-10-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 1 października 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 6066 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.6.1.2015 Burmistrza Miasta Chełmek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1902K
2015 6067 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.11.2015 Burmistrza Miasta Chełmek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1900K
2015 6068 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.4.1.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1761K – Graboszyce - Głębowice
2015 6069 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 7013.6.9.1.2015 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Kęty przez Zarząd Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządzania drogą nr 1843K ul. Fabryczna w Kętach w km 0+690 do 0+748 dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu drogowego nad potokiem Bulówka” - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
2015 6070 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.51.2.2015 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1853K
2015 6071 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.8.1.2015 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K
2015 6072 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.52.1.2015 Wójta Gminy Polanka Wielka; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1899K – ul. Słoneczna w Polance Wielkiej
2015 6073 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 33.2015 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 6074 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 23 września 2015r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2015 6075 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 września 2015r. w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6076 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.64.2015 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 16 października 2015r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2015 6077 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr 303/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015
2015 6078 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr 308/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015
2015 6079 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 października 2015r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu
2015 6080 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6081 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 6082 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/287/05 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabno
2015 6083 2015-10-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 17/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Gdów, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie
2015 6084 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 6085 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 października 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia
2015 6086 2015-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 października 2015r. w sprawie sprostowania błędów
2015 6087 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 6088 2015-10-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 października 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Krynica -Zdrój
2015 6089 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 6090 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XII/101/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 6091 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 367/41/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6092 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 255/30/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6093 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 256/30/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6094 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 258/30/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6095 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 260/30/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 6096 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 262/30/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 6097 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 304/35/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6098 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 307/35/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 6099 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 309/35/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6100 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 314/36/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6101 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 324/37/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6102 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 327/37/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 6103 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 336/38/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6104 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 340/38/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 6105 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 344/38/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6106 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 346/38/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6107 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 349/39/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6108 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 351/39/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 6109 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 354/40/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6110 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 363/41/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6111 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 365/41/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6112 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 6113 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6114 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 6115 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 6116 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Proszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2015 6117 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 6118 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 6119 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 6120 2015-10-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr SZ.8120.1.82.2015 Starosty Bocheńskiego z dnia 16 października 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 6121 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 6122 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 rok
2015 6123 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 rok
2015 6124 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie budowy i refundacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabowa
2015 6125 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łabowa
2015 6126 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 83/XII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 6127 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 85/XII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 6128 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 6129 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 22 października 2015r. Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2015 rok nr I/9/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.
2015 6130 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr 361/41/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 6131 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6132 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 19 października 2015r. Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
2015 6133 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 października 2015r. Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
2015 6134 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gmina Mędrzechów reprezentowaną przez Krzysztofa Korca - Wójta Gminy Mędrzechów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Kazimiery Klimaj, zwanym dalej Przejmujacym.
2015 6135 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Olesno reprezentowaną przez Witolda Morawca - Wójta Gminy Olesno, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Nowak, zwanym dalej Przejmującym
2015 6136 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek
2015 6137 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch zwanym dalej Przejmującym
2015 6138 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Nr 36.2015 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie budowy fragmentu chodnika przy drodze powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów
2015 6139 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 6140 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 października 2015r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6141 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XII/169/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia  terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta  Miechów
2015 6142 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 października 2015r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 6143 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 października 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków.
2015 6144 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 6145 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr XVI.116.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 6146 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr XVI.118.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa
2015 6147 2015-10-28 Porozumienie Porozumienie Nr 35.2015 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na rejonie V Szerzyny
2015 6148 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6149 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica
2015 6150 2015-10-28 Komunikat Komunikat Nr 27/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 6151 2015-10-28 Komunikat Komunikat Nr 28/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 6152 2015-10-28 Komunikat Komunikat Nr 29/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 6153 2015-10-28 Komunikat Komunikat Nr 30/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 6154 2015-10-28 Komunikat Komunikat Nr 31/15 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 22 października 2015r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2015 6155 2015-10-28 Komunikat Komunikat Nr 32/15 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2015 6156 2015-10-28 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego „Marketing Terytorialny”
2015 6157 2015-10-28 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego
2015 6158 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 2015r. w sprawie: powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2015 6159 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr 316/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6160 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr 313/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 6161 2015-10-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 25 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2014 r.
2015 6162 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 6163 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6164 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6165 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 22 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 6166 2015-10-29 Informacja Informacja Nr OKA-4210-17(16)/2015/4336/VIII/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2015 6167 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr X/123/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 13 października 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 6168 2015-10-29 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-23(9)/2015/699/XIII/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2015 6169 2015-10-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 27 października 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 6170 2015-10-29 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-30(8)/2015/1267/XI/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła CEZ SKAWINA S.A. z siedzibą w Skawinie
2015 6171 2015-10-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 28 października 2015r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Chrzanowa przed upływem kadencji