Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 4695 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/335/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 4696 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/336/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2014 4697 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXV.415.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4698 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/310/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 rok
2014 4699 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXVI.422.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4700 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 rok
2014 4701 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXVIII.443.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4702 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIX.445.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4703 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIX.447.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV.204.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 4704 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIX.448.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX.258.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4705 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2014 4706 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Szaflary
2014 4707 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2014 4708 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami
2014 4709 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4710 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/120/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 4711 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 4712 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Zabierzów
2014 4713 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r., w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2014 4714 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/420/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Balice
2014 4715 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/424/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody na terenie Gminy Zabierzów
2014 4716 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/267/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Radgoszcz
2014 4717 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/216/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Publiczny w Radgoszczy
2014 4718 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Radgoszcz
2014 4719 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/668/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 4720 2014-09-01 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-16(8)/2014/699/XII/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2014 4721 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/282 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2014 4722 2014-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 roku, Nr 294 poz.2442 )
2014 4723 2014-09-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2013
2014 4724 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/546/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 rok
2014 4725 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr 295/XL/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4726 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4727 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XL/585/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 rok
2014 4728 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLI/600/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 rok
2014 4729 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 4730 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 4+ na terenie Gminy Wierzchosławice
2014 4731 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego celem udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Iwkowa w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 4732 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko”
2014 4733 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XL-327/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w roku szkolnym 2014/2015
2014 4734 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIX.450.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa
2014 4735 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Brzeźnica w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „ Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4736 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szaflary”
2014 4737 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne w Gminie Kamienica
2014 4738 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Wietrzychowice w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4739 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Czorsztyn w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 4740 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 4741 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody
2014 4742 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LVI/420/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 4743 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LVI/423/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 4744 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXI/124/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na okręgi wyborcze
2014 4745 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LI/321/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 4746 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LI/323/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 4747 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4748 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Szkół w Brzeźnicy
2014 4749 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy
2014 4750 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LI/357/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice.
2014 4751 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LI/359/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „ Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach”.
2014 4752 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-461-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4753 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-460-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4754 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 1261/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 4755 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2014 r.
2014 4756 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LV/308/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 4757 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 1265/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 4758 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIII/570/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Trzebinia Programu "Trzebinia Przyjazna Rodzinie"
2014 4759 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Trzciana
2014 4760 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, sztandaru i pieczęci Gminy Trzciana
2014 4761 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2014/2015
2014 4762 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr L/382/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 4763 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych
2014 4764 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/417/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 4765 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4766 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/393/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 r.
2014 4767 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX-317/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4768 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/437/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 4769 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr KI-411/232/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLV/323/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w części dotyczącej postanowień: - § 3 ust. 1, - § 4, - § 7 ust. 4 w zakresie słów „lub w przypadku gdy organ prowadzący nie przekaże organowi dotującemu informacji, o której mowa w ust. 1 lub nie przedłoży rozliczenia dotacji określonej w ust. 7”, - § 7 ust. 6 i ust. 8, - § 8 ust. 4, - załącznika nr 3 do badanej uchwały, - załącznika nr 4 w zakresie słów: „Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 168)”.
2014 4770 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034
2014 4771 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Bobowa w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4772 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 875/1 w Bobowej
2014 4773 2014-09-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sprostowania pisowni w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2014 4774 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4775 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Gromnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4776 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 4777 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy
2014 4778 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 4779 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu
2014 4780 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kamienica sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów
2014 4781 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/1059/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2014 4782 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/1066/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych
2014 4783 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/1078/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 4784 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podziału Gminy Jordanów na okręgi wyborcze
2014 4785 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę Jordanów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2014 4786 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009
2014 4787 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/862/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
2014 4788 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/857/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
2014 4789 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/858/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2014 4790 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/859/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrowa Tarnowska
2014 4791 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/860/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Lanckorona - Izdebnik
2014 4792 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/861/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
2014 4793 2014-09-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 22 sierpnia 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 4794 2014-09-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/CHZ/14 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego
2014 4795 2014-09-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/CHZ/14 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego
2014 4796 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż
2014 4797 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/386/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4798 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/387/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4799 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr xlV/389/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4800 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/390/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4801 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4802 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świątnikach Górnych.
2014 4803 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XVL/395/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4804 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/396/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4805 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr xlv/397/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4806 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/347/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Krótka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2014 4807 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/351/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 4808 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/352/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 4809 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/353/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
2014 4810 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/356/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 5 -6 sierpnia 2014 r.
2014 4811 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/357/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2014 4812 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/449/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 4813 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/446/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 4814 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/447/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wsparcia w roku 2014, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4815 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/581/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Miechów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4816 2014-09-03 Aneks Aneks nr 2/2014 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2014 4817 2014-09-03 Aneks Aneks nr 2/2014 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2014 4818 2014-09-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2014 4819 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/574/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 4820 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/577/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
2014 4821 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/286/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. przyjęcia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzów
2014 4822 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie
2014 4823 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 4824 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2014 4825 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 4826 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2014 4827 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 4828 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI.350.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach komunikacji miejskiej
2014 4829 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/309/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 4830 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/473/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/403/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2014 4831 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 4832 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 4833 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4834 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII-404/14 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4835 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/359/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 4836 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI.349.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.188.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 4837 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/233/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIX/410/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego
2014 4838 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/234/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza, Etap I: program pilotażowy „KAWKA” – obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami w części obejmującej postanowienia § 3 ust. 1 załącznika do uchwały oraz w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej, zawartego w załączniku Nr 2 do Regulaminu oraz w załącznikach Nr 1 i 2 do wniosku o udzielenie dotacji
2014 4839 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr 464/212/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4840 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr 315/XXXVII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 4841 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LXI.347.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Krynica-Zdrój w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4842 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/424/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 sierpnia 2014r. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Urzędu Gminy Trzyciąż
2014 4843 2014-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Trzyciąż
2014 4844 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/426/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4845 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/431/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr L/412/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo.
2014 4846 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Rytro
2014 4847 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVII)260)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Lubień w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4848 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/557/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości ich stawek procentowych.
2014 4849 2014-09-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014r. Województwo Opolskie powierza, a Województwo Małopolskie przejmuje do wykonania zadanie publiczne w zakresie wykonania prac scaleniowo - wymiennych na terenie województwa opolskiego
2014 4850 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LI/355/14 Rady Gminy Łużna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Łużna w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok w ramach projektu „Pierwszy dzwonek"
2014 4851 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/394/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Korzenna w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie w ramach projektu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4852 2014-09-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Burmistrza Bobowej; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę szkoły muzycznej 1 stopnia w Bobowej
2014 4853 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/309/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.
2014 4854 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/311/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Łabowa do projektu pt. ,,Pierwszy dzwonek”
2014 4855 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/310 /2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2014 4856 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/312/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2014 4857 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Świątniki Górne w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4858 2014-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych
2014 4859 2014-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Świątniki Górne
2014 4860 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LI/355/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4861 2014-09-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Dobczyce na okręgi wyborcze
2014 4862 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów
2014 4863 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2014 4864 2014-09-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Makowa Podhalańskiego; Wójta Gminy Jordanów z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przejęcia przez Gminę Maków Podhalański zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dziecku niepełnosprawnemu będącemu mieszkańcem Gminy Jordanów
2014 4865 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LX/433/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Biskupice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4866 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/375/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4867 2014-09-04 Aneks Aneks Nr 3/2014 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujacych sie na terenie Gminy Łużna
2014 4868 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr L/536/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszana Dolna.
2014 4869 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/241/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 4870 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/251/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 4871 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/284/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 4872 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/474/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym
2014 4873 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/468/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę Podegrodzie w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4874 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/473/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 4875 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/470/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2014 4876 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/471/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach
2014 4877 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/472/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach
2014 4878 2014-09-05 Aneks Aneks Nr 1/2014 Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujacych sie na terenie Gminy Ryglice
2014 4879 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/368/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 4880 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/370/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 września 2014r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale nr XLVI/365/2014 z dnia 19 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach.
2014 4881 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/427/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2014 4882 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/431/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów
2014 4883 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/304/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 4884 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/309/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu „Sułkowicka Karta Rodzina 3+”
2014 4885 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.
2014 4886 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/313/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryterium przyznania dopłaty.
2014 4887 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/784/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok.
2014 4888 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/788/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie
2014 4889 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/789/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach
2014 4890 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/790/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach
2014 4891 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/404/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 4892 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/403/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnym 4+ zamieszkujących na terenie Gminy Drwinia w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych .
2014 4893 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/402/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2014 4894 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr L.678.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.604.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2014 roku”
2014 4895 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/220/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2014 4896 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 4897 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/460/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz podwyższenia na lata 2014 – 2020 kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych bez żądania zwrotu kosztów udzielonej pomocy
2014 4898 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/462/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2014 4899 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/465/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 4900 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/464/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2014 4901 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/459/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4902 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/439/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” na rok 2014.
2014 4903 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/441/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce
2014 4904 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/443/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 4905 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/389/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 4906 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/390/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/381/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z realizacją „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych”
2014 4907 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/391/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 4908 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/393/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Nawojowa w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4909 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/394/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa
2014 4910 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/384/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego " Pierwszy dzwonek"
2014 4911 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/466/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę Miasta Bochnia, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4912 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jordanów na lata 2014 – 2018”
2014 4913 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XL-328/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok.
2014 4914 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/324/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011 r. zarządzającej pobór podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 4915 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/432/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oświęcim
2014 4916 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/433/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oświęcim, oraz zasad przyznania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 4917 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/438/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 4918 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/267/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4919 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/269/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4920 2014-09-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085
2014 4921 2014-09-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004
2014 4922 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr L/650/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stary Sącz
2014 4923 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr L/651/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego.
2014 4924 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr L/654/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2014 4925 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/377/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2014 4926 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/378/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014.
2014 4927 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIX/282/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 0007/XXXVIII/276/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.
2014 4928 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 286 /14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014.
2014 4929 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LVI.417.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4930 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LVI.420.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4931 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/472/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Wadowickiego
2014 4932 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/624/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 4933 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/637/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4934 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/586/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o zmianie Uchwały nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów; powierzenia prowadzenia zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie związanym z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2014 4935 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/585/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2014 4936 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/575/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4937 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/584/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o zmianie Uchwały Nr XXXVI/500/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chrzanów oraz określenia granic ich obwodów
2014 4938 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/295/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r
2014 4939 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/41/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wola Zachariaszowska
2014 4940 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/42/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, wójta gminy, rady powiatu krakowskiego i sejmiku województwa małopolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 4941 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/43/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2014 4942 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/49/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 4943 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/51/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 4944 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LXX.456.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 4945 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LXX.457.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX.258.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4946 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LVIII/439/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 4947 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/386/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 4948 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/393/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 4949 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/396/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wojnicz
2014 4950 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LII/366/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 4951 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LII/367/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Zagrodzkiej w Mokrzyskach
2014 4952 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LII/361/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 4953 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/190/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Racławice
2014 4954 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV-409/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4955 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/280/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 4956 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/281/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 4957 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 4958 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/417/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 4959 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie sprostowania omyłki w Uchwale Nr XXXVII/339/2014 Rady Gminy w Budzowie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/324/2014 Rady Gminy w Budzowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2014 4960 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/314/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
2014 4961 2014-09-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 września 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: tarnowskiego grodzkiego i tarnowskiego ziemskiego
2014 4962 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr 1271/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 4963 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/538/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 kwietnia 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 4964 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. U. Woj. Małop. z 10 grudnia 2012 r. poz 6879)
2014 4965 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/242/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 4966 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVII/430/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gdów
2014 4967 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/583/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
2014 4968 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr 560/XLVII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew posiadających status pomników przyrody
2014 4969 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Raciechowice
2014 4970 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w załączniku nr1 do Uchwały nr XIII/127/2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 4971 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII /278/ 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
2014 4972 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX-408/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Dobra
2014 4973 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX-409/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki część działki Nr 1553
2014 4974 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX-410/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 2283/2
2014 4975 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX-411/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka część działek Nr 679, 680, 682/1
2014 4976 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Kamionka Wielka na rok 2014.
2014 4977 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/3014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Kamionka Wielka w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 r.
2014 4978 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVIII/461/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 1 września 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4979 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVIII/462/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 1 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/ 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2014 4980 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4981 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/351/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" w roku 2014
2014 4982 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LI/380/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 5 września 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2012 r dot. podziału gminy Skała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
2014 4983 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr 437/L/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 5 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014
2014 4984 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr 572/XLVIII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/V/2007 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2014 4985 2014-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/358/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego w celu udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Czchów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 4986 2014-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/395/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek na terenie Gminy Wojnicz” na rok 2014.
2014 4987 2014-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/192/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia wsparcia dla rodzin wielodzietnych z Gminy Racławice, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 4988 2014-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX / 400 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 3 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szerzyny w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok 2014”.
2014 4989 2014-09-15 Aneks Aneks Nr 1 Starosty Wielickiego; Wójta Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2014 4990 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/231/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr LVI/418/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gdów
2014 4991 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/375/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Siedliska część działki Nr 328, wieś Wilczyska część działki Nr 570
2014 4992 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/376/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa –wieś Siedliska część działki Nr 325, działka Nr 738/3
2014 4993 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/263/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka
2014 4994 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Libiąż na lata 2014 - 2018
2014 4995 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/1049/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską
2014 4996 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/339/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2014 4997 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/340/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2014 4998 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/341/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2014 4999 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/435/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Broszkowice
2014 5000 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/436/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Rajsko
2014 5001 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Zaborze
2014 5002 2014-09-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 7/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 4 września 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 5003 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LXX.453.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2014 5004 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LXX.455.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
2014 5005 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 562/XLVII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Gorlice na lata 2014–2017”
2014 5006 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 564/XLVII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2"
2014 5007 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zabytków w Gminie Łapsze Niżne
2014 5008 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV-407/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY ŁAPSZE NIŻNE, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 14.07. 2006 r.) i zmienionego uchwałą Nr XIII-103/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011 roku (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 600 poz. 7038 z 21.12. 2011 r.)
2014 5009 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice
2014 5010 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/279/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych w ramach projektu "Pierwszy dzwonek"
2014 5011 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/295/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Laskowa
2014 5012 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr CXIII/1753/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków
2014 5013 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr CXIII/1759/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCVII/1466/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie połączenia niektórych filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i zmiany siedziby jednej z filii Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w sprawie dokonania zmian w statutach Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
2014 5014 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr CXIII/1763/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 5015 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr CXIII/1765/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/691/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 5016 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr CXIII/1766/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 +
2014 5017 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr CXIII/1767/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2014 5018 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2014 5019 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/342/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia dworca, którego właścicielem jest Gmina Sucha Beskidzka udostępnianego dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z dworca
2014 5020 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 5021 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.352.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie i włączenie go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem
2014 5022 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LVI.421.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5023 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/413/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 5024 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/416/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Targ na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 5025 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/404/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu
2014 5026 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/405/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej w okresie od lipca do  grudnia 2014 r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.
2014 5027 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/409/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2014 5028 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/410/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Miasta Nowego Targu w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich przyznania.
2014 5029 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/412/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 5030 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/414/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/354/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ.
2014 5031 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
2014 5032 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/417/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/V/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2014 5033 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 204/92/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 5034 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 205/95/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 5035 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 206/97/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 5036 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 207/100/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 5037 2014-09-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 8/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 5038 2014-09-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 5039 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/350/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie gminnego regulaminu udzielania dofinansowania kosztów transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Iwanowice.
2014 5040 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia.
2014 5041 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 1277/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 5042 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 324/XLIV/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 11 września 2014r. Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2014 5043 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/336/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2014 5044 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/619/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Tarnowska lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
2014 5045 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/622/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Dąbrowa Tarnowska w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 5046 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/422/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały XL/336/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Bocheńskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5047 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/279/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 5048 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/214/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIX/422/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XL/336/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Bocheńskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – w części dotyczącej postanowień § 1 pkt 3 i pkt 4 uchwały
2014 5049 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr L.673.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2014 5050 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr L.686.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 5051 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr L.688.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli
2014 5052 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XLVII/314/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice
2014 5053 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/271/14 Rady Gminy Olesno z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Olesno w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznawaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 5054 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XL/365/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 5055 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XL/380/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania
2014 5056 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/417/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 3 września 2014r. w sprawie przyjęcia "lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Targ"
2014 5057 2014-09-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czchowie
2014 5058 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/318/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 5059 2014-09-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i krakowskiego ziemskiego
2014 5060 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/286/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 września 2014r. w sprawie: Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Bochnia
2014 5061 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/287/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Bochnia Nr XIII/95/08 w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego
2014 5062 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr LXX/662/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 5063 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2014 5064 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr LXX/664/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulicy Bystrzyckiej w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych
2014 5065 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr LXX/667/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 5066 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr 69/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2014 5067 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr 63/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania dla terenu Gminy Łącko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 5068 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/517/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5069 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/523/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.
2014 5070 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/525/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 września 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu osłonowego Gminy Żabno w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na 2014 rok.
2014 5071 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/522/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łęg Tarnowski.
2014 5072 2014-09-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: chrzanowskiego i krakowskiego ziemskiego
2014 5073 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/468/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/446/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2014 5074 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV-405/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne
2014 5075 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV-408/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014 - 2020
2014 5076 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV-410/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 5077 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/416/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 8 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2014 5078 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/418/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 8 września 2014r. w sprawie Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Radłów w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 5079 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/417/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/366/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Radłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 5080 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/300/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 września 2014r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczyciela doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach na terenie Gminy Laskowa
2014 5081 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/422/2014 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Miasta i Gminy Szczucin w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 5082 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/414/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 5083 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/418/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie: zmiany do uchwały ws. uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański.
2014 5084 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/419/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim
2014 5085 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/420/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych ustalonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 5086 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/421/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012 r., w sprawie podziału Gminy Maków Podhalański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5087 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIX-407/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 5088 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr LIX / 359 /2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2014 5089 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2014 5090 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/395/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Nawojowa
2014 5091 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/466/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów
2014 5092 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/455/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego w Zgłobicach.
2014 5093 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr LIX / 358 / 2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/42/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Jabłonka w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2014 5094 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr CXIV/1803/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/1345/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku
2014 5095 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr CXIV/1805/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa
2014 5096 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/457/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
2014 5097 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr 558/XLVII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 5098 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/475/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w miejscowości Gostwica
2014 5099 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 5100 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XL/309/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek ".
2014 5101 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XL/305/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014.
2014 5102 2014-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 7 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem.
2014 5103 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/297/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Laskowa
2014 5104 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr CXIII/1758/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
2014 5105 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/339/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Przemysłowej oraz Aleksandra Starzeńskiego w Suchej Beskidzkiej
2014 5106 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
2014 5107 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/245/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5108 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/246/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5109 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.
2014 5110 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/288/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r
2014 5111 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr 66/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego Gminy Łącko w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 5112 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIX/362/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2014 5113 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr VI/248/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „PIERWSZY DZWONEK” polegającego na wsparciu dla uczniów rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015
2014 5114 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr VI/251/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Pałecznicy, Nadzowie, Czuszowie i Ibramowicach
2014 5115 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr VI/252/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
2014 5116 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/253/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 5117 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/353/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
2014 5118 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Tokarnia na lata 2014 – 2018
2014 5119 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/212/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXV/294/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5120 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Batalionów Chłopskich oraz Błądzonka w Suchej Beskidzkiej
2014 5121 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: nazewnictwa ulic położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie ulicy Błądzonka
2014 5122 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/343/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 5123 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5124 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/542/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie programu „KĘTY DLA RODZINY” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty
2014 5125 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/546/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. wyborach do Rady Miejskiej w Kętach, Rady Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy Kęty
2014 5126 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Limanowa
2014 5127 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/407/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 3 września 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2014 5128 2014-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXII/125/04 z dnia 22 lipca 2004 r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
2014 5129 2014-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach
2014 5130 2014-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 3 września 2014r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2014 5131 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr LVII/424/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek na rok 2014”.
2014 5132 2014-09-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2013 rok
2014 5133 2014-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Limanowskiego
2014 5134 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/340/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.
2014 5135 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/556/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5136 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/578/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5137 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI /597/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok.
2014 5138 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLVII/614/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok.
2014 5139 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/630 /2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5140 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/258/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień na lata 2013-2032
2014 5141 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5142 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLVII/418/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki w części wsi Liszki, Kryspinów, Piekary
2014 5143 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/245/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXII/222/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica oraz postanowienia § 3 ust. 2 uchwały w zakresie słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.”
2014 5144 2014-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 5145 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/255/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 5146 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/257/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa - "Grybów 17" - działki nr 42/1 obr. 1 i dz. nr 22 obr. 2 miasta Grybowa.
2014 5147 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/258/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa - "Grybów 25" - działki nr 52/1 i 265/3 obr. 2 miasta Grybowa
2014 5148 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/260/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa
2014 5149 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/261/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa
2014 5150 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr 317/XXXVII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu
2014 5151 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr 321/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu
2014 5152 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/547/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach
2014 5153 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/548/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kętach
2014 5154 2014-09-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005
2014 5155 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LIII/572/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem
2014 5156 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2014 r.
2014 5157 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr 1284/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 5158 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/411/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 5159 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LII/369/2014 Rady Gminy Babice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 5160 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LII/372/2014 Rady Gminy Babice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 5161 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/294/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady GminyStryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5162 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie nadania Statutów Osiedlom Miasta Grybowa
2014 5163 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr 67/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2014 5164 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr 68/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.
2014 5165 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/550/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 5166 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/408/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej w Olkuszu.
2014 5167 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/409/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1094K od drogi nr 1074K – Niesułowice – do drogi nr 1076K, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2014 5168 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/410/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1074K Olkusz (Mazaniec) gr. pow. – Płoki, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2014 5169 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/244/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5170 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/400/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5171 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/403/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
2014 5172 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/320/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2014 5173 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014 
2014 5174 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 +
2014 5175 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/438/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014.
2014 5176 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/346/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu gminy Niedźwiedź w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 r.
2014 5177 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/309/14 Rady Gminy Łużna z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5178 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5179 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XL/394/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014.
2014 5180 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2014 5181 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr L/312/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 5182 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/199/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014.
2014 5183 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/389/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5184 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/402/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 5185 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/548/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok
2014 5186 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/419/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014.
2014 5187 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIX/427/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 5188 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr 225/24/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5189 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/218/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 5190 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/219/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2014 5191 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2014 5192 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/396/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 2-Wojnarowa”
2014 5193 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/397/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 13-Bukowiec/Jasienna”
2014 5194 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/398/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jak plan “ Nr 14 – Mogilno/Posadowa (Podlas)”
2014 5195 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II.
2014 5196 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/392/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego
2014 5197 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/319/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014r. zmieniająca uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom
2014 5198 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr 398/XXXVI/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 września 2014r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich
2014 5199 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/272/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 5200 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/271/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 5201 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2014 5202 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/703/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów „Pierwszy dzwonek”
2014 5203 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/704/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Tarnowa i do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5204 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XL/233/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 16 września 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5205 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/304/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 1 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 5206 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/308/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 1 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
2014 5207 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/309/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 1 września 2014r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu technicznego w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XVI/142/2012 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wadowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 5208 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/384/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza
2014 5209 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LII/357/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2014 5210 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIV/351/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 5211 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIV/355/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2014r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.
2014 5212 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIV/354/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 5213 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/245/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu programu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie Gminy Charsznica w zakresie wyrównania ich szans edukacyjnych.
2014 5214 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/248/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2014 5215 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/251/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 5216 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 5217 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
2014 5218 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/258/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Żegocina w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020
2014 5219 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2014 5220 2014-09-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2013
2014 5221 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2014 5222 2014-09-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2013 rok
2014 5223 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/408/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok.
2014 5224 2014-09-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.32.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/309/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” – w całości
2014 5225 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIX/365/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 5226 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Żegocina
2014 5227 2014-09-24 Aneks Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa; Starosty Krakowskiego z dnia 23 lipca 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2000 r., zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 19 grudnia 2007 r. i Aneksem nr 2 z dnia 27 stycznia 2009 r.
2014 5228 2014-09-24 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5229 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/411/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu „Pierwszy dzwonek-2014”
2014 5230 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/418/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 5231 2014-09-24 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2014 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5232 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/314/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. tryb udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - działąjących na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 5233 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/316/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustanowienia Gminnego programu osłonowego w zakresie realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących gminę Michałowice
2014 5234 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/317/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice
2014 5235 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/319/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 5236 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/321/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5237 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/322/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5238 2014-09-24 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2014 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2014 5239 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/235/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 5240 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/236/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/172/2013 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zarządenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
2014 5241 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/237/214 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości i rolnego, leśnego w drodze inkasa.
2014 5242 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/320/14 Rady Gminy Łużna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5243 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/328/14 Rady Gminy Łużna z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5244 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr 46/XLIII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5245 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/337/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5246 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLIX/343/14 Rady Gminy Łużna z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5247 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr 60/XLV/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5248 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLIV/464/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 5249 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr L/644/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok.
2014 5250 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI.621.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5251 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII.630.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5252 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.653.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5253 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LVI)253)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2014
2014 5254 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 5255 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/383/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2014 5256 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr L.672.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5257 2014-09-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łukowica z dnia 14 marca 2014r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminz Łukowica za 2013 rok
2014 5258 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/392/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 5259 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/352/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Iwanowice, udostępnionych dla przewoźników
2014 5260 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/555/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok
2014 5261 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/399/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5262 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/401/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/317/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 5263 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/412/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2014 5264 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa prawostronnego chodnika w ciągu DW 964 odc. 570 od km 1+644,00 do km 2+062,2 oraz od km 2+188,10 do km 2+379,91 wraz ze zjazdami oraz budową odwonienia w m. Zabawa, gmina Radłów”
2014 5265 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Tuchów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 977 o łącznej długości 801 mb w miejscowościach Tuchów, Siedliska”
2014 5266 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych ze ścieżką rowerową - prawostronnego, przy DW 975 relacji Dąbrowa Tarnowską - Dąbrowa, ul. Sobieskiego w m. Zakliczyn odc. 210 od ronda do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego z przebudową zjazdów i wykonaniem kanalizacji deszczowej”
2014 5267 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/359/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5268 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LX/369/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 5269 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/388/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu programu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie Gminy Skała w zakresie wyrównania ich szans edukacyjnych
2014 5270 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/389/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 5271 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/224/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Gręboszów
2014 5272 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2014 5273 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/221/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2014 5274 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/222/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Gręboszów.
2014 5275 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII)263)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 5276 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII)267)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/187/2013 w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, oraz kontroli ich wykorzystania
2014 5277 2014-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Gminy Michałowice
2014 5278 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/136/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
2014 5279 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/210/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów .
2014 5280 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/208/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5281 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr L/423/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 5282 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Alwernia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 780 w m. Poręba Żegoty ok. 138 mb”
2014 5283 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Alwernia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 780 w m. Alwernia - Spalona”
2014 5284 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Nowy Targ; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Targ wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz na odc. ref.070 km 0+542,6 + km 1+636,70 w m. Dębno”
2014 5285 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Nowego Wiśnicza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa pobocza na zatokę autobusową wraz z odcinkiem chodnika w m. Olchawa przy DW 965 Zielona - Limanowa w km 0+724,50 odc. 130 zlokalizowanej na działce 271 (strona lewa)”
2014 5286 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika prawostronnego w km 0+031 - 0+105 odc.100 DW 966 wraz z zatoką autobusową w km 0+035 - 0+091, budową kanalizacji deszczowej PCV o średnicy 400 mm, oraz 1400 mm (z wylotem do istniejącego rowu) oraz przejściem dla pieszych zlokalizowanych w miejscowości Podolany Gmina Gdów, Etap I”
2014 5287 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jabłonka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Jabłonka wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 Białka - Nowy Targ w m. Zubrzyca Dolna oraz budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 Białka - Nowy Targ w m. Jabłonka (ul. Podhalańska)”
2014 5288 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/423/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 5289 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/265/14 Rady Gminy Ropa z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa
2014 5290 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr L/965/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 5291 2014-09-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Stryszawa z dnia 25 lutego 2014r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stryszawa za 2013 r.
2014 5292 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/456/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 5293 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/460/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe na obszarze Gminy Tarnów
2014 5294 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/459/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zgłobice i Koszyce Małe na obszarze Gminy Tarnów
2014 5295 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/465/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 5296 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/335/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek ".
2014 5297 2014-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 25 marca 2014r. WFK.3035.1.2014  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2013 rok  stan na 31 grudnia 2013 roku.
2014 5298 2014-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 591/14 Burmistrza Ryglic z dnia 28 marca 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2013 roku.
2014 5299 2014-09-26 Aneks Aneks Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice
2014 5300 2014-09-26 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tymbark z dnia 10 września 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Tymbark
2014 5301 2014-09-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sucha Beskidzka wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa odcinka DW 946 Żywiec - Sucha Beskidzka od km 2+377,00 odc. 050 do km 0+888,00 odc.050 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego szerokość 3m w miejscu istniejącego chodnika szerokości 2,2 - 3,0 m etap II”
2014 5302 2014-09-26 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wykonania dwustronnego oznakowania o zmiennej treści w ciagu drogi powiatowej nr 1371K w miejscowości Wola Rzędzińska
2014 5303 2014-09-26 Porozumienie Porozumienie Nr 21.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie wykonania dwustronnego oznakowania o zmiennej treści w ciagu drogi powiatowej nr 1356K w miejscowości Koszyce Małe.
2014 5304 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/426/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 5305 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/429/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r., w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2014 5306 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/354/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w celu wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „PIERWSZY DZWONEK” na rok szkolny 2014/2015
2014 5307 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/283/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 5308 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/336/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 5309 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/340/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 5310 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/343/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XXXVI/261/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5311 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/344/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XXXVI/262/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2014 5312 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/345/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”
2014 5313 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/346/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 5314 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/347/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 5315 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/348/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz terminów i miejscu składania deklaracji
2014 5316 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/351/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu "Pierwszy Dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2014 5317 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/240/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5318 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/245/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
2014 5319 2014-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2014 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2013 r.
2014 5320 2014-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 marca 2014r. z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2013 rok
2014 5321 2014-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy za rok 2013
2014 5322 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/267/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 19 września 2014r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poronin
2014 5323 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 5324 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/259/14 Rady Gminy Ropa z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXIX/221/13
2014 5325 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/442/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 19 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego dotyczącego wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych „Pierwszy dzwonek”
2014 5326 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/387/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ochotnica Dolna na lata 2014-2019
2014 5327 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/388/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 5328 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/257/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5329 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/263/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5330 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/266/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5331 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5332 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr LVII/429/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 5333 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/390/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5334 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/393/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania statutu Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ochotnicy Dolnej
2014 5335 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/394/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania statutu Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Tylmanowej
2014 5336 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/395/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania statutu Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ochotnicy Górnej
2014 5337 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/266/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Poronin
2014 5338 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/484/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 5339 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/483/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 5340 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/482/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba
2014 5341 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/ 322 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5342 2014-09-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 8/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 26 września 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 4/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 5343 2014-09-29 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na obrót ciepłem przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie
2014 5344 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr L-415/14 Rady Gminy Dobra z dnia 13 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014.
2014 5345 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/306/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Bystra-Sidzina
2014 5346 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LII/320/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 5347 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/347/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia w roku 2014 Programu osłonowego Gminy Lipinki w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 5348 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/393/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014 r.
2014 5349 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5350 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/405/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r.
2014 5351 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LVI/257/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubień na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
2014 5352 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.359.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok Nr XLII.313.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5353 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/248/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia 19 lipca 2005 r. ze zmianami).
2014 5354 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/413/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 5355 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr VI/254/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 5356 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LXVII.432.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014r.
2014 5357 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/297/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu nad Zabytkami Gminy Wiśniowa na lata 2014 - 2017
2014 5358 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/302/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 5359 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/ 304/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 września 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gromnik
2014 5360 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/ 305/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania statutu dla Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku
2014 5361 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr 1293/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 5362 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LI/385/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 5363 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016.
2014 5364 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/587/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5365 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/590/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości
2014 5366 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/589/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia programu „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Miechów
2014 5367 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/592/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Miechowie
2014 5368 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LI/1008/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 5369 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/1048/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 5370 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/1082/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 5371 2014-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2014 roku
2014 5372 2014-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Brzeskiego
2014 5373 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVII/694/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Tarnowa z powierzonym zadaniem organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumień między gminami
2014 5374 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVII/697/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 5375 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVI/1089/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 5376 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVI/1095/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5377 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVI/1096/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/923/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014 r.
2014 5378 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVI/1097/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 5379 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/565/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina
2014 5380 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/567/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”
2014 5381 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LI.707.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2014 5382 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LI.700.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zarządzone zostały na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5383 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LI.701.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.667.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania
2014 5384 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LI.702.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. na terenie wsi Powroźnik
2014 5385 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLIX/313/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie: uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020
2014 5386 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLIX/314/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2014 5387 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLIX/315/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2014 5388 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLIX/318/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 5389 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/571/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis
2014 5390 2014-09-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 23 września 2014r. w sprawie zwalczania zakażenia herpeswirusem koi u karpi (Koi herpes virus - KHV) na terenie gminy Oświęcim w powiecie oświęcimskim