Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1884 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Klucze na 2014 rok
2014 1885 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/497/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 rok
2014 1886 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/499/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2014
2014 1887 2014-04-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Wójta Gminy Jodłownik; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2014 1888 2014-04-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Wójta Gminy Raciechowice; Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzania przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2014 1889 2014-04-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2014 1890 2014-04-02 Porozumienie Porozumienie nr 4/2014 Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzania przez Gminę Dobra Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Dobra przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2014 1891 2014-04-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej dotyczące prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Parafii w Białej zawarte w dniu 28 marca 2014 r. pomiędzy Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą
2014 1892 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2014
2014 1893 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr 29/XII/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2014 rok
2014 1894 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014 w Gminie Łukowica”
2014 1895 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica
2014 1896 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łukowica, od roku 2010”
2014 1897 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łukowica
2014 1898 2014-04-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 23 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2014 1899 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/334/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/318/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 17 grudnia 2013 r. dot: sieci prowadzonych przez gminę Skała publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 1900 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Skała publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 1901 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Bobowa w 2014 roku
2014 1902 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 1903 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa –działka Nr 395/9 w Bobowej
2014 1904 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2014 1905 2014-04-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2014 1906 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLI/506/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina
2014 1907 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLI/507/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1908 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLI/508/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1909 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe "Pod Topolą" w Grybowie, którego organem prowadzącym jest Miasto Grybów
2014 1910 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Grybów
2014 1911 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/535/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2014r. o podziale Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1912 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/536/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2014r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2014 1913 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/594/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz
2014 1914 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/580/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/339/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
2014 1915 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/581/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/274/2012 z dnia 28 września 2012 r.
2014 1916 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/582/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/342/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
2014 1917 2014-04-02 Zestawienie Zestawienie nr 1/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Stary Sącz
2014 1918 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr 513/XLIII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Paramentu Europejskiego
2014 1919 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Bocheńskiego na rok 2014
2014 1920 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok
2014 1921 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 1922 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2014
2014 1923 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2014 1924 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 1925 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 1926 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/290/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2013r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013r. Nr XV/184/2012 z 28 grudnia 2012 r.
2014 1927 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/291/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2014
2014 1928 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2014 1929 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szaflary w 2014 roku
2014 1930 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2014 roku
2014 1931 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1932 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV(251)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko
2014 1933 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/ 218 /13 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2013r. zmiany w budżecie Gminy Trzciana na 2013 rok
2014 1934 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/356/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2014 1935 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie : zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 .
2014 1936 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/224/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1937 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji pracy z rodziną na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 1938 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminy Pleśna
2014 1939 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/447/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice
2014 1940 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w obwodach głosowania
2014 1941 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nowego statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy
2014 1942 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2014 roku
2014 1943 2014-04-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze gminy Słaboszów
2014 1944 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gręboszów w 2014 r.”
2014 1945 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gręboszów
2014 1946 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV-411-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1947 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV-412-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-252-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1948 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/90/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 marca 2014r. o stwierdzeniu nieważności § 12 Uchwały Nr XXXV/7/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielaniai rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji - w zakresie wyrazów „ z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r”.
2014 1949 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016
2014 1950 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/351/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Publicznemu Przedszkolu w Dąbrówce Tuchowskiej
2014 1951 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/2005 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 6.12.2005r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 1952 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28.12.2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 1953 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29.12.2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 1954 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/566/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 1955 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/293/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołcza w roku 2014
2014 1956 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV-409-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów
2014 1957 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/723/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 756, 757, 758, 801, 803, 851, 853, 900, 921, 925
2014 1958 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2014 1959 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu.
2014 1960 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. BUDŻET GMINY BOCHNIA NA 2014 ROK
2014 1961 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/378/2013 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Miasta Bochnia
2014 1962 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/380/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2014 1963 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Gromnik „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014-2020
2014 1964 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Gromnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1965 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2014 roku
2014 1966 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2014 1967 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 1968 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1969 2014-04-03 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice
2014 1970 2014-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 1971 2014-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 1972 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 111/XXXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2014 rok
2014 1973 2014-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru związków międzygminnych Związku Komunalnego Gmin do spraw Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego z siedzibą w Bochni
2014 1974 2014-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru związków międzygminnych Związku Gmin – Składowisko Odpadów Żębocin z siedzibą w Proszowicach
2014 1975 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2013 r.
2014 1976 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2014
2014 1977 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1978 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze
2014 1979 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2014 rok".
2014 1980 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/347/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1981 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LII/683/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
2014 1982 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LII/685/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1983 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/344/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Drwinia
2014 1984 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/369/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Mikluszowice
2014 1985 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych stref rekreacji będących własnością Gminy Drwinia
2014 1986 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2014.
2014 1987 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1988 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/445/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXV/244/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1989 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 1460/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie sprawy ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (sprostowano oznaczenie strony skarżącej) na uchwałę Rady Gminy Limanowa z dnia 9 maja 2012 r. Nr XIV/92/2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Limanowa
2014 1990 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 716/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ze skargi S. I. na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołmicach Nr XLVI/612/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w Zamku Królewskim w Niepołomicach
2014 1991 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 973/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2012r. w sprawie ze skargi J. S. na uchwałę Rady Gminy Krościenko n/ Dunajcem z dnia 29 marca 2011 r. Nr VI/48/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko -Toporzysko
2014 1992 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1185/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011r. w sprawie ze skargi J.S. na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011 r. Nr VI/48/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2014 1993 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2014 1994 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/294/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2014 1995 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/297/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2014
2014 1996 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 471/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 1997 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 473/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok.
2014 1998 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1256/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011 r. Nr IX/57/2011 w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2014 1999 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1265/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr X/103/11 w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2014 2000 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1407/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ze skargi K. S.na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 lipca 2001 r. Nr XLIII/354/01 w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
2014 2001 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2014 2002 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2014 2003 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/413/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK GMINY KRZESZOWICE
2014 2004 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie Budżetu Gminy Kłaj na 2014 rok
2014 2005 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok.
2014 2006 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2014 2007 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Skrzyszów na rok 2014
2014 2008 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr 371/XLI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r.
2014 2009 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 2010 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2014 2011 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2014
2014 2012 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 2013 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/382/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2014 2014 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok
2014 2015 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2016 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/721/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 2014 rok
2014 2017 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2018 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/237/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz na rok 2014.
2014 2019 2014-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kamienica
2014 2020 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2014
2014 2021 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI-275/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zembrzyce
2014 2022 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI-271/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach
2014 2023 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXIII/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na stałe obwody głosowania
2014 2024 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów w 2014 roku
2014 2025 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 2026 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok.
2014 2027 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 2028 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do Rady gminy
2014 2029 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania
2014 2030 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/61/2011 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów
2014 2031 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2014 roku
2014 2032 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego
2014 2033 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Charsznicy
2014 2034 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/292/201 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2014 2035 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW
2014 2036 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVII.352.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 Nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 roku
2014 2037 2014-04-07 Komunikat Komunikat nr 1/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 2038 2014-04-07 Komunikat Komunikat nr 2/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 2039 2014-04-07 Komunikat Komunikat nr 3/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 2040 2014-04-07 Komunikat Komunikat nr 5/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 2041 2014-04-07 Komunikat Komunikat nr 6/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 2042 2014-04-07 Komunikat Komunikat nr 7/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 2043 2014-04-07 Komunikat Komunikat nr 8/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 2044 2014-04-07 Komunikat Komunikat nr 9/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 2045 2014-04-07 Informacja Informacja nr PM.7113.1.2013 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia
2014 2046 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/233/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/155/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Radgoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2047 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/384/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 2048 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeszcze
2014 2049 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 2050 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica
2014 2051 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.604.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2014 roku”
2014 2052 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2014 r.
2014 2053 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2014 2054 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2014 2055 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 2056 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2014
2014 2057 2014-04-07 Komunikat Komunikat nr 4/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 2058 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 2059 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/446/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2060 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapanów
2014 2061 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/2014 Rady Gminy Babice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2014 Rady Gminy Babice
2014 2062 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/300/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013
2014 2063 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Bobowa na rok 2014
2014 2064 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/553/ 2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2014 2065 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na rok 2014
2014 2066 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2014 2067 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej narok 2014
2014 2068 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013
2014 2069 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDZETOWA GMINY KORZENNA NA ROK 2014
2014 2070 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/420/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Zatorze w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 2071 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/421/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVII/350/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013 roku w sprawie utworzenia Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze
2014 2072 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/426/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/411/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Zator
2014 2073 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/429/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwach Podolsze, Smolice i Palczowice
2014 2074 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2014 roku
2014 2075 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2014 rok
2014 2076 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2013 rok
2014 2077 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/367/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 2078 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2014 2079 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LXIII.411.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2014r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 2080 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/259 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Mucharz i Skawce
2014 2081 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/791/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r. oraz nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013 r.
2014 2082 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX /785/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2014 2083 2014-04-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2084 2014-04-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizna zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2085 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenie zasad realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iwanowice
2014 2086 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/288/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2014 2087 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku
2014 2088 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 396/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2089 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 397/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku
2014 2090 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
2014 2091 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2092 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/473/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2014 roku.
2014 2093 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/548/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach – Statut Gminy Niepołomice
2014 2094 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/279/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2095 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/280/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2014 roku
2014 2096 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/516/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2097 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/551/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/458/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013 r., w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2014 roku.
2014 2098 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/557/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2099 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/559/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 2100 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2014 roku
2014 2101 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Ryglicach
2014 2102 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Babice
2014 2103 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice nr XVIII/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. dot. minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Babice
2014 2104 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/354/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne
2014 2105 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 marca 2014r. w sprawie w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2014 2106 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/302/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 lutego 2014r. Dotyczącą określenia zasad realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iwanowice
2014 2107 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012 r.  w sprawie „podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.”
2014 2108 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2014 2109 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania
2014 2110 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie Statutu Świetlicy Środowiskowej w Chełmku
2014 2111 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2112 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chełmek
2014 2113 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Chełmek
2014 2114 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy mostu
2014 2115 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/262/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 2116 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/263/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego
2014 2117 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/264/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007/XXXIV/246/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego
2014 2118 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/389/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Zabierzów"
2014 2119 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/347/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg Gminnych na obszarze Miasta Bochni na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2014 2120 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/300/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2121 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2013
2014 2122 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa na rok 2014
2014 2123 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/706/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2014 roku
2014 2124 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/693/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina
2014 2125 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/694/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn i Piątkowa
2014 2126 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/695/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice
2014 2127 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/696/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Klimkówka, Librantowa, Paszyn i Wielogłowy
2014 2128 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/697/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina i Świniarsko
2014 2129 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/378/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa Nr XXIV/323/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 2130 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/384/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 96/2 we wsi Wołowiec
2014 2131 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Chrzanów za rok 2013
2014 2132 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2014 2133 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/606/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 2134 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/608/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2014 2135 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/610/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 2136 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr CI/1553/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2014r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa
2014 2137 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XCII/1379/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 -2018”
2014 2138 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2014 rok
2014 2139 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2014
2014 2140 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2014 roku.
2014 2141 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Rabie Wyżnej
2014 2142 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Skawie
2014 2143 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Sieniawie
2014 2144 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. zmiana uchwały Nr XXVII/198/2012 w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2145 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Raba Wyżna w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2146 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2014 roku
2014 2147 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 2148 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LV.319.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII.306.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krynicy-Zdroju w 2014 roku
2014 2149 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LV.320.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2014 2150 2014-04-10 Porozumienie Porozumienie nr PZE/13/R/2014 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 24 marca 2014r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2014 r. do 31.08.2014 r.
2014 2151 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
2014 2152 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2153 2014-04-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Starosty Wadowickiego z dnia 1 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia ogniska pracy pozaszkolnej
2014 2154 2014-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.8.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/672/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH
2014 2155 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014 roku
2014 2156 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXIX/221/13
2014 2157 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ropa
2014 2158 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Ropa oraz sposobu jej rozliczenia
2014 2159 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa część działek Nr 1870, 1871, 1879
2014 2160 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/358/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiagnięte wyniki sportowe
2014 2161 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2014 2162 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/365/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2014 2163 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/307/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2164 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/313/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem
2014 2165 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/320/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2014 2166 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr CII/1555/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr CI/1553/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2014 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa
2014 2167 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/349/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2168 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2014r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2169 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/607/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza
2014 2170 2014-04-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2014r. określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2171 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/935/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 2172 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/958/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim
2014 2173 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/960/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2174 2014-04-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 25 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2014 2175 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2014 2176 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomice
2014 2177 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2014 2178 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 27/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2014 2179 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 28/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych
2014 2180 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 29/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 18/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010, zmienionej Uchwalą Nr 35 /VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r w sprawie: przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwalą Nr 21/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 21/XXII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
2014 2181 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 30/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2014 2182 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika z siedzibą w Sułkowicach
2014 2183 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2014 2184 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Kłaj" i „Zasłużony dla Gminy Kłaj”.
2014 2185 2014-04-11 Umowa Umowa nr 120/2014/C Wójta Gminy Chełmiec; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 4 kwietnia 2014r. dotycząca realizacji projektu pn „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie”
2014 2186 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/941/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miasto Oświęcim do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Oświęcim
2014 2187 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 2188 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2189 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/945/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim
2014 2190 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/567/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2191 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2014 roku”
2014 2192 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2193 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek
2014 2194 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osiek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2195 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiek
2014 2196 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2014 2197 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego
2014 2198 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności
2014 2199 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/946/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/836/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu "MÓJ RYNEK"
2014 2200 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/947/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2201 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2014 roku
2014 2202 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2203 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/426/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu
2014 2204 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/429/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014
2014 2205 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/385/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2014 roku
2014 2206 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Zabierzów środków stanowiących fundusz sołecki
2014 2207 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r., w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2014 2208 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/261/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013 r., w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2014 2209 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2014 2210 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2211 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/373/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2014 2212 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/374/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. , poz. 1059 z późn. zm.)
2014 2213 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/393/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2014”
2014 2214 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/398/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 2215 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/394/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Oświęcim
2014 2216 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/395/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego: wsparcie dzieci z Gminy Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 2217 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/396/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/208/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2218 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/397/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/244/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2219 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/389/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn
2014 2220 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/390/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków
2014 2221 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/391/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach
2014 2222 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/453/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2014 2223 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/454/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2014 2224 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany granic sołectw Biały Dunajec i Gliczarów Górny
2014 2225 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/948/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 2226 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej
2014 2227 2014-04-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 11 kwietnia 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 6/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, zmienione rozporządzeniem Nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 10 stycznia 2014 r.
2014 2228 2014-04-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 11 kwietnia 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2229 2014-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli
2014 2230 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 2231 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/786/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olesno
2014 2232 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/558/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
2014 2233 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Wysokiego i Potoku Remiaszowego
2014 2234 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/449/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/256/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2014 2235 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/450/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
2014 2236 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu
2014 2237 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2000 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświatowego w Białym Dunajcu i nadania mu Statutu
2014 2238 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/390/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2014 roku”.
2014 2239 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2240 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/395/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański
2014 2241 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLV/595/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2014 r.
2014 2242 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów
2014 2243 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 100/3, działki Nr 245, 246, 247, 248, 253/5 we wsi Kryg
2014 2244 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/478/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Kęty w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2245 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/479/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego
2014 2246 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/480/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego
2014 2247 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/484/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach
2014 2248 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/489/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kętach
2014 2249 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/14 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2014
2014 2250 2014-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra - Sidzina
2014 2251 2014-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipnica Wielka
2014 2252 2014-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu postanowienia w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze
2014 2253 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/54/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie
2014 2254 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/55/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2014 2255 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/56/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2014 2256 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/57/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmujący wieś Brnik – przysiółek Wola, wieś Laskówka Chorąska – przysiółek Łazy przedstawionych przez Gminną Spółkę Komunalną Lisia Góra Sp. z o.o.
2014 2257 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr C/1532/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Zachód”
2014 2258 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XIX/198/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 2259 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego
2014 2260 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/311/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z targowiska gminnego
2014 2261 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/312/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru na targowisku gminnym w Spytkowicach
2014 2262 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/309/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach
2014 2263 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/280/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2014
2014 2264 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/262/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013
2014 2265 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2014 2266 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/554/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
2014 2267 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
2014 2268 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/556/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej
2014 2269 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok
2014 2270 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/27/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Alwerni
2014 2271 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni
2014 2272 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/320/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice
2014 2273 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/321/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice
2014 2274 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 186/28/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2275 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 187/30/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2276 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 188/33/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2277 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 189/39/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2278 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Budzów na rok 2014
2014 2279 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 rok Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 2280 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 rok Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 2281 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 2282 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI-274/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Zembrzyce
2014 2283 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2014 roku
2014 2284 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iwkowa
2014 2285 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2014 2286 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2287 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/622/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2014 2288 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/623/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2289 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/624/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
2014 2290 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2014 roku
2014 2291 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Tarnowie
2014 2292 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych
2014 2293 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2294 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/94 w sprawie herbu i chorągwi Gminy Wojnicz
2014 2295 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Wojnicz
2014 2296 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2297 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/787/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mucharz
2014 2298 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/788/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kozłów
2014 2299 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 2300 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2014 2301 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2302 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/254 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Mucharz” , „Zasłużony dla Gminy Mucharz” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów
2014 2303 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/255 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 2304 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2014 2305 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/307/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice
2014 2306 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/ 319/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2014 roku”
2014 2307 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2308 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
2014 2309 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/347/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2014 2310 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/507/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2014
2014 2311 2014-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Gminy Tokarnia
2014 2312 2014-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Krzeszowicach
2014 2313 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LI.380.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2314 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LI.381.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 2315 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr CII/1563/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 63 w Krakowie, ul. Zagościniec 1
2014 2316 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr CII/1565/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania
2014 2317 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr CII/1566/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
2014 2318 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr CII/1573/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2014 2319 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr CII/1556/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łagiewniki”
2014 2320 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/508/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminy Trzebinia
2014 2321 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/509/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Lgocie oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Myślachowicach
2014 2322 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/510/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2323 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/278/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2014 2324 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2014 r.”
2014 2325 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2326 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LII/382/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biskupice
2014 2327 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LII/388/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr VII /34/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 2328 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LII/389/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2014 roku.
2014 2329 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2014 2330 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2014 2331 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2014 2332 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2014 2333 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr L.286.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 2334 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie korekty uchwały Nr XXX/222/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 grudnia 2013 r. – Uchwała budżetowa Gminy Przeciszów na 2014 rok
2014 2335 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIV.615.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.375.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania
2014 2336 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII.375.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania
2014 2337 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/525/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Bieczu
2014 2338 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/526/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 2339 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/527/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2014 2340 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/528/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2014 r.
2014 2341 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/529/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biecz
2014 2342 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/537/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XX/278/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Biecz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2343 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/538/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/296/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie dokonania podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2344 2014-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2014 2345 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIII/316/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2014 r.
2014 2346 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/14 Rady Gminy Łużna z dnia 31 marca 2014r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2014 r.
2014 2347 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/431/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 roku
2014 2348 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV.618.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 2349 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.
2014 2350 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/284/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa
2014 2351 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok.
2014 2352 2014-04-18 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 kwietnia 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2014 2353 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2014 2354 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XL/420/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2014
2014 2355 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XL/421/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2014 2356 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XL/424/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIV/260/12 w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2357 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Koszyce, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 2358 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/197/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Koszyce
2014 2359 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/782/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/743/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2014 roku
2014 2360 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/505/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Trzebinia biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebinia
2014 2361 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2014 roku
2014 2362 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 2363 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/327/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2014 2364 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/340/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2014r. o zmianie uchwały Nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2365 2014-04-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Starosty Wielickiego; Wójta Gminy Kłaj z dnia 12 marca 2014r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2014 2366 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/159/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2013.1180)
2014 2367 2014-04-18 Aneks Aneks Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Biecz
2014 2368 2014-04-18 Aneks Aneks Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujacych się na terenie Gminy Bobowa
2014 2369 2014-04-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujacych się na terenie Gminy Gorlice
2014 2370 2014-04-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rzadowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2014 2371 2014-04-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rzadowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2014 2372 2014-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z siedzibą w Mszanie Dolnej
2014 2373 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LII/379/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Biskupice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2374 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LII/380/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 2375 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LII/381/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LI/371/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice
2014 2376 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/452/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/358/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna
2014 2377 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2014
2014 2378 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2379 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tokarnia
2014 2380 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/465/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Olkusz
2014 2381 2014-04-22 Informacja Informacja nr 1/2014 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok
2014 2382 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LII/378/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Tomaszkowicach
2014 2383 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2014 rok
2014 2384 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie drogi „na Fidrygę”
2014 2385 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 2386 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/486/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 2387 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr II/334/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Sufczyn
2014 2388 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr II/337/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Wola Dębińska
2014 2389 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Klikuszowa 06, w obrębie dz. ew. nr: 1618/4, 1618/5, 1619/4, 1619/5, 1621, 1627 oraz części dz. ew. nr 1752, położonych w miejscowości Klikuszowa
2014 2390 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Łopuszna 12A, 12B, w obrębie dz. ew. nr: 90/11 położonej w miejscowości Łopuszna
2014 2391 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/97/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXXVIII/534/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Niepołomice, oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji – w zakresie postanowień: § 4 ust. 3 i ust. 4 oraz § 5 ust. 5
2014 2392 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/98/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLI/343/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2014 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Nowy Targ
2014 2393 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa – sołectwo SUŁOSZOWA I dla działek 1110/27 i 1112
2014 2394 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr II/342/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Dębno
2014 2395 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
2014 2396 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Łukowica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 2397 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/170/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVII/174/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2014 2398 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLI/396/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/171/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVII/175/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012 r.w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2014 2399 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2014”
2014 2400 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/241/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 2401 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2402 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014 - 2018 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 2403 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2014 r.
2014 2404 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr LI/236/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Przysiółka Zalas i Osiedla Inżynierskiego w miejscowości Lubień
2014 2405 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 798/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2014 2406 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/323/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/172/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2407 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/324/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/199/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie podziału gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2408 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2014 2409 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/634/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
2014 2410 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/635/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz określenia granic ich obwodów
2014 2411 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/636/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie
2014 2412 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/637/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie
2014 2413 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/638/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 14 im. S. Jaracza w Tarnowie
2014 2414 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/639/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. J. Kochanowskiego w Tarnowie
2014 2415 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/643/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo- wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa
2014 2416 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2417 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2014 2418 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stryszów
2014 2419 2014-04-24 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-12(5)/2014/9193/VIIB/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „KZGM” Spółka z o.o. z siedzibą w Proszowicach
2014 2420 2014-04-24 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2014 2421 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr CIII/1595/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nazwy skweru
2014 2422 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Pcimiu
2014 2423 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim
2014 2424 2014-04-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2425 2014-04-24 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2014 2426 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Stryszawa
2014 2427 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2014 2428 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszawa
2014 2429 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2014 2430 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – część działki Nr 539 obr. 1 przy ul. Pienińskiej
2014 2431 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/297/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica
2014 2432 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/298/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica
2014 2433 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLV/383/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja
2014 2434 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 r. Rady Gminy Mogilany z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2014 2435 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie pozbawienia drogi nr K120579 kategorii drogi gminnej
2014 2436 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2014
2014 2437 2014-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2014 2438 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/428/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/403/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2014 2439 2014-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/173/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2440 2014-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/176/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2441 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
2014 2442 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2443 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/313 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 2444 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2445 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2014 2446 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie
2014 2447 2014-04-25 Aneks Aneks nr 2 Starosty Bocheńskiego; Starosty Dąbrowskiego; Starosty Tarnowskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 19 marca 2014r. do porozumienia nr 11/09 zawartego w dniu 10 marca 2009 r. w Tarnowie w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych
2014 2448 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX/357/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2014 2449 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/283/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014 r. określającej zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica
2014 2450 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Poronin, Murzasichle, Małe Ciche, Ząb i Bustryk
2014 2451 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII-376/14 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
2014 2452 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII-377/14 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dobra - wieś Dobra
2014 2453 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2014 2454 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/727/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełmiec
2014 2455 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/714/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2014 2456 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/715/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn i Piątkowa
2014 2457 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/716/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice
2014 2458 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/717/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.
2014 2459 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/718/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Kunów i Trzetrzewina
2014 2460 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/719/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec - część wsi Świniarsko („Świniarsko B”).
2014 2461 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/725/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Paszynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Paszynie
2014 2462 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/726/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec
2014 2463 2014-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28 2014 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2013 r.
2014 2464 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/301/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2014 2465 2014-04-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020
2014 2466 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2467 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 2468 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli
2014 2469 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 17 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Poronin na rok 2014
2014 2470 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2014
2014 2471 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2014
2014 2472 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice.
2014 2473 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 2474 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Wójtowej
2014 2475 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Wójtowej
2014 2476 2014-04-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczysko Łopień PLH120078
2014 2477 2014-04-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wały PLH120017
2014 2478 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/526/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini
2014 2479 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/415/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 2480 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK
2014 2481 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/209/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013
2014 2482 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2014
2014 2483 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK
2014 2484 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu
2014 2485 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/384/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/353/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 2486 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/382/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2014 2487 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 marca 2014r. o zmianie uchwały nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2014 2488 2014-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2014 2489 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/20/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/35/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym