Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1291 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/251/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 1292 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/252/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 1293 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SUŁKOWICE na rok 2014
2014 1294 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2014
2014 1295 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2014 1296 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy "Osiedle Na Piaskach" w Jadownikach
2014 1297 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
2014 1298 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/415/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2014 1299 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 1300 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wierzchosławice
2014 1301 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/385/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2014 1302 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/386/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2014 1303 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/389/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Zaborze
2014 1304 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/489/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1305 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/490/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2014 1306 2014-03-03 Decyzja Decyzja nr OKR-4210- 64(10)/2013/2014/90/XI/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energomedia Sp. z o.o.
2014 1307 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 lutego 2014r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrzanów
2014 1308 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLI/515/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 lutego 2014r. o określeniu wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2014 1309 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LXI/398/2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa
2014 1310 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LXI/399/2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie
2014 1311 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LXI.401.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określania inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk
2014 1312 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/923/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 1313 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/925/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim
2014 1314 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LII / 311 /2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/188/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2014 1315 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr 360/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2014 1316 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymbarku
2014 1317 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr 359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1318 2014-03-03 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007)
2014 1319 2014-03-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie powierzenia przez Powiat Limanowski Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Limanowskiego
2014 1320 2014-03-04 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 24 stycznia 2014r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego
2014 1321 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2014 1322 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 327/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bukowina Tatrzańska
2014 1323 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1324 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1325 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/76/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXV/380/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/104/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny – w części obejmującej zapis w § 3 uchwały, o treści: „…i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r”.
2014 1326 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/77/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXVIII/426/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, w części dotyczącej postanowień: - § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, - § 4 ust. 2 w zakresie słów: „ ust. 1 pkt 1 lit. b”, - § 10 ust. 2 w zakresie słów: „według wzoru będącego załącznikiem nr 2 do uchwały”, - § 15 w zakresie słów: „i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku”, - Załącznika Nr 2 do uchwały.
2014 1327 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/214/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1328 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/215/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1329 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/217/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Moszczenica w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1330 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/218/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1331 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/221/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2014 roku
2014 1332 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/690/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/679/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. dot. określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec
2014 1333 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/775/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/189/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia wraz z Gminą Miasta Krakowa wspólnej instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej
2014 1334 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/762/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Borzęcin
2014 1335 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/763/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zembrzyce
2014 1336 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/764/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomice
2014 1337 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/766/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bolesław
2014 1338 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/768/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łącko
2014 1339 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XL/329/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2013 - 2017
2014 1340 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XL/331/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz
2014 1341 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/358/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
2014 1342 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin
2014 1343 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/365/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Szczucin
2014 1344 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów
2014 1345 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów
2014 1346 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1347 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Jordanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 1348 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/765/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Dobczyce Nowa Wieś
2014 1349 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/767/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Laskowa
2014 1350 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków za korzystanie z pomocy w formie dożywiania przez osoby i rodziny, których dochód przekracza ustalone kryterium dochodowe
2014 1351 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013 r.w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz.4267)
2014 1352 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r.poz.193 z późn. zm.)
2014 1353 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2014 1354 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postacji produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 1355 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/436/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 1356 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/437/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Krzeszowice w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 1357 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały nr XXIV/224/13 Rady Gminy w Gnojniku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1358 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości
2014 1359 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/441/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2014”.
2014 1360 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/442/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olkuszu
2014 1361 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/443/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 -2020
2014 1362 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/444/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 1363 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/448/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Olkusz służebnościami przesyłu
2014 1364 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/450/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/346/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2014 1365 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/451/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.)
2014 1366 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1367 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Tuchów
2014 1368 2014-03-05 Informacja Informacja Starosty Myślenickiego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obr. Polanka gm. Myślenice
2014 1369 2014-03-05 Informacja Informacja Starosty Myślenickiego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obr. Skomielna Biała gm. Lubień
2014 1370 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr KI-411/78/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XX/236 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez (pisownia oryginalna) Gminę – Mucharz, w części dotyczącej postanowień: - § 12, - § 14, - § 16 ust. 4, - poz. I, pkt 2 Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie słów: „kościelna osoba prawna, spółdzielnia socjalna, kościelna jednostka organizacyjna”, - poz. I, pkt 12 Załącznika Nr 1 do uchwały, - pkt 1 Oświadczenia Załącznika Nr 1 do uchwały, - Załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie słów „Częściowe” .
2014 1371 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr KI-411/79/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVIII/407/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2014
2014 1372 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr KI-411/80/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVIII/408/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji - w zakresie- § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 5 uchwały
2014 1373 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/234/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1374 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/235/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1375 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 lutego 2014r. o zmianie uchwały Nr XXVII/199/13 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013 r.
2014 1376 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2014 r.”
2014 1377 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przeciszów w 2014 r.
2014 1378 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały XXIII/155/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28.12.2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 1379 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1380 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1381 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przeciszów
2014 1382 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 361/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2014 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego
2014 1383 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej
2014 1384 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/374/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1385 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/352/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja.
2014 1386 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/406/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2014 1387 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/407/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków
2014 1388 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/411/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Zator
2014 1389 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/413/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 1390 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/416/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2014 1391 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/417/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator – zasad wspierania uzdolnionych uczniów
2014 1392 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/419/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2014 1393 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2014 1394 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2014 1395 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2014 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1396 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2014 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1397 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/585/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 1398 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/587/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat
2014 1399 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/588/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu na terenie miasta Nowego Sącza
2014 1400 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2014 roku
2014 1401 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/592/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu im. Marii Montessori, ul. Nawojowska 9
2014 1402 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/593/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2
2014 1403 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/594/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 7
2014 1404 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/595/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Władysława Jagiełły, w Nowym Sączu, ul. Aleje Stefana Batorego 76
2014 1405 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/596/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7
2014 1406 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/597/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77
2014 1407 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II, w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26
2014 1408 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/599/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77
2014 1409 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/600/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 10 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7
2014 1410 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/601/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy IX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38
2014 1411 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/602/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29
2014 1412 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/604/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 1413 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej
2014 1414 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodziezy w Gminie Przeciszów na 2014 rok
2014 1415 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.598.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1416 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.594.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo – rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik
2014 1417 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.597.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1418 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biskupice
2014 1419 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIX.362.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Czernichów na 2014 rok
2014 1420 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIX.370.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/07 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1421 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/555/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania
2014 1422 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/556/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwałydotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1423 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1424 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/299/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2014 1425 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LI/375/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/352/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Gdów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 1426 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LI/377/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2014 1427 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LI/379/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.
2014 1428 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz. 950)
2014 1429 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 lutego 2014r. uchwała nr XXXVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr XXX/276/2013 z dnia 16.05.2013 r. dot. powszechnego udostępniania poniżej wyszczególnionych projektowanych obiektów gminnych: - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1548/2 położonej w Barwałdzie Średnim; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 494/1 położonej w Barwałdzie Górnym; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1193/2 położonej w Przytkowicach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1543/2 położonej w Zebrzydowicach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2195/15 położonej w Leńczach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2042/16 położonej w Leńczach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 475/1 położonej w Podolanach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 235/5 położonej w Bugaju; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2702/1 położonej w Brodach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1525/2 położonej w Barwałdzie Średnim; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2502 położonej w Stanisławiu Dolnym; - rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach; - remont nawierzchni parkingu przy szkole w Barwałdzie Górnym
2014 1430 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica”
2014 1431 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1432 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1433 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2014 1434 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/312/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisia Góra w 2014 roku.
2014 1435 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
2014 1436 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek
2014 1437 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/302/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce
2014 1438 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/415/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Zatorze oraz w sołectwach Graboszyce i Podolsze
2014 1439 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/13 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2014
2014 1440 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/13 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa XXI/152/12
2014 1441 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/291/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 1442 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/292/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania'" na lata 2014-2020
2014 1443 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/293/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014 - 2020
2014 1444 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/301/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2014 1445 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie
2014 1446 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Drwinia
2014 1447 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Drwinia
2014 1448 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości
2014 1449 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Drwinia
2014 1450 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2014 roku
2014 1451 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/346/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie obniżenia opłat dla mieszkańców Gminy Drwinia za wynajem pomieszczeń położonych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Drwinia
2014 1452 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli
2014 1453 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr I/324/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Dębno w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1454 2014-03-10 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Gorlickiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2013r. do Porozumienia Nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2014 1455 2014-03-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2014 1456 2014-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 28 lutego 2014r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2014 1457 2014-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Krościenko nad Dunajcem
2014 1458 2014-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko n.D
2014 1459 2014-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem
2014 1460 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie
2014 1461 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/379/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych dla podmiotów, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
2014 1462 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/227/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
2014 1463 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/373/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1033)
2014 1464 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przeciszów
2014 1465 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/468/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2014 1466 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/228/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień w 2014 roku”.
2014 1467 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/226/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1468 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/303/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 1469 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2014 ROK
2014 1470 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 502/XLII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2014 roku
2014 1471 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 503/XLII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorlice na lata 2014-2021
2014 1472 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 505/XLII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 92 przy ul. Granicznej w Gorlicach
2014 1473 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LII.305.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas określony dłuższy niż 3 lata
2014 1474 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LII.306.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krynicy-Zdroju w 2014 roku
2014 1475 2014-03-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1476 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie
2014 1477 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia podstawy obliczenia dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu bocheńskiego
2014 1478 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/370/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 1479 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/387/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 1480 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1481 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznych
2014 1482 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2014 roku
2014 1483 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1484 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1485 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Radziemice w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad pobytu w mieszkaniu chronionym
2014 1486 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 5 marca 2014r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Radziemice.
2014 1487 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.317.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1488 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.316.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2014 1489 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2014 rok
2014 1490 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1491 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1492 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1493 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa
2014 1494 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII-368/14 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2014 r.
2014 1495 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII-370/14 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
2014 1496 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII-371/14 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania indywidualnych spraw związanych z przyznawaniem zryczałtowanych dodatków energetycznych
2014 1497 2014-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr W.0050.3.4.2014 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2014 1498 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2014 1499 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2014 1500 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2014 1501 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1502 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1503 2014-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2014 1504 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1505 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1506 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1507 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa
2014 1508 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/529/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2014 1509 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/531/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu
2014 1510 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: Dziewin, Gawłówek i Mikluszowice”
2014 1511 2014-03-12 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji i wykonania w całości zadania związanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2014 1512 2014-03-13 Informacja Informacja nr GKOŚiR/k.7113.1.1.2014.AP Burmistrza Libiąża z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze gminy Libiąż
2014 1513 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XCIX/1521/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie nazw ulic oraz nazwy skweru
2014 1514 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/392/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2014 1515 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/571/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu prowadzone przez Gminę Stary Sącz
2014 1516 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/570/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenie granic obwodu publicznego Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
2014 1517 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/569/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Gołkowicach Górnych i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych w Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
2014 1518 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/574/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Sącz na lata 2014-2019
2014 1519 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/562/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2014 1520 2014-03-13 Komunikat Komunikat nr 1/2014 Wójta Gminy Łabowa z dnia 6 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2014 1521 2014-03-13 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 4 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów
2014 1522 2014-03-13 Informacja Informacja nr 1/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2014 1523 2014-03-13 Informacja Informacja nr 3/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2014 1524 2014-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 10 marca 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia przeprowadzonych w dniu 9 marca 2014 r.
2014 1525 2014-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 577/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2014 1526 2014-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 636/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 roku w domach pomocy społecznej dzialających na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2014 1527 2014-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia przez Powiat Gorlicki Miastu Nowy Sącz prowadzenie zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego
2014 1528 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1529 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/354/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenie ich granic, numerów obwodów glosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ
2014 1530 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OŚRG.7113.1.2014 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 5 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
2014 1531 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce”
2014 1532 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2014 roku
2014 1533 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2014 roku
2014 1534 2014-03-14 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 11 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2014 1535 2014-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2014 1536 2014-03-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr BZP.031.26.2014 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 marca 2014r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2014 1537 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Starosty Olkuskiego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2014 roku
2014 1538 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGM.7113.1.2013 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2014 1539 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 18 Starosty Olkuskiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2014 roku
2014 1540 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Sękowa z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustalenia w 2014 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2014 1541 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/234/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1542 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/235/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1543 2014-03-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarz Weterynarii w Olkuszu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1544 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2014 1545 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/415/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów
2014 1546 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2014 1547 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/496/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Piły Kościeleckiej
2014 1548 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/364/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podziału gminy Szczucin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1549 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Suskiego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski
2014 1550 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Suskiego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2014 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Suski
2014 1551 2014-03-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 12 marca 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 7/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2013 r.w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1552 2014-03-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1553 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2014 1554 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XCVII/1465/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.
2014 1555 2014-03-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski
2014 1556 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/300/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia ogólnych zasad umieszczenia reklam na obiektach budowlanych i terenach stanowiących własność Gminy Spytkowice
2014 1557 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SKOCZNIA”
2014 1558 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/677/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2014 1559 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Libiąż.
2014 1560 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż
2014 1561 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2014 rok”
2014 1562 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/370/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 września 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
2014 1563 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/371/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice
2014 1564 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/374/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biskupice Nr XXXVII/256/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupice
2014 1565 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/375/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biskupice Nr XXXVII/255/13 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2014 1566 2014-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów.
2014 1567 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Ciężkowice w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1568 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1569 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1570 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1571 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2014 1572 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 1573 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/529/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Niepołomice
2014 1574 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/530/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Niepołomice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom
2014 1575 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/531/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2014 r.”
2014 1576 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/533/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1577 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/534/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Niepołomice, oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1578 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/535/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice
2014 1579 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/536/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1580 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1581 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2014 roku
2014 1582 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1583 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1584 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Budzów
2014 1585 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/231/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2014 r.
2014 1586 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXX/225/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 1587 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr L/373/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 rok
2014 1588 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr L/377/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013 r.
2014 1589 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/386/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013 r.
2014 1590 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 1591 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/13 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2014 1592 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII-382-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 1593 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Powiatu Nowotarskiego
2014 1594 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 268/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 1595 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok
2014 1596 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2014r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ
2014 1597 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020
2014 1598 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. , poz. 1059 z późn. zm.).
2014 1599 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/347/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1600 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum)
2014 1601 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2014
2014 1602 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
2014 1603 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLII/373/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2014
2014 1604 2014-03-17 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 24 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007)
2014 1605 2014-03-17 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173/ZIKiT/2010)
2014 1606 2014-03-17 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 3 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2014 1607 2014-03-17 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 3 marca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007)
2014 1608 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2014
2014 1609 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2013 r.
2014 1610 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/378/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie
2014 1611 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/384/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim.
2014 1612 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Stasikówka, Suche i Nowe Bystre
2014 1613 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2014 roku
2014 1614 2014-03-17 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08)
2014 1615 2014-03-17 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 20 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007)
2014 1616 2014-03-17 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007)
2014 1617 2014-03-17 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007)
2014 1618 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 Rady Miejskiej w Dobczycach
2014 1619 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013r. zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2014 1620 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2014 1621 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2014 1622 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/375/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 1623 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/493/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Programu Pomocy de minimis na lata 2014-2020
2014 1624 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z siedzibą w Trzebini, os. ZWM 21
2014 1625 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/316/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisia Góra
2014 1626 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/318/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisia Góra
2014 1627 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1628 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/417/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2014 1629 2014-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.7.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borzęcin w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w całości
2014 1630 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr XXXIX/414/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2014 1631 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego w Zgłobicach
2014 1632 2014-03-17 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-4(6)/2014/188/IXA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2014 1633 2014-03-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2014r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1634 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/434/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2014
2014 1635 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2014
2014 1636 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/370/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2014 1637 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr LI/672/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH
2014 1638 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2014
2014 1639 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/217/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1640 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/219/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/165/2009 Rady Gminy Lubień z dnia 06. 04. 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubień
2014 1641 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2014 1642 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 1643 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku
2014 1644 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 1645 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków
2014 1646 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków
2014 1647 2014-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie powierzenia przez Starostę Nowosądeckiego, Burmistrzowi Krynicy-Zdrój, prowadzenia spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji, o których mowa w Art. 24 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późń. zm.), dotyczących udostępnienia informacji zawartych w operatach ewidencyjnych w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tych operatów
2014 1648 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LVII.371.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013 rok
2014 1649 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LVIII.375.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013 rok
2014 1650 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LVIII.377.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1651 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻEGOCINA
2014 1652 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/132/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2014 1653 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2014 1654 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 1655 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX-350/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej
2014 1656 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX-349/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych
2014 1657 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX-348/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, w obrębie działki ew. nr 6914/2 położonej w miejscowości Łapsze Wyżne
2014 1658 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX-346/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2014 roku
2014 1659 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014 roku Nr XXXVI/339/14 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Radłów, w tym jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1660 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/345/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie
2014 1661 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów
2014 1662 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/364/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia zasad, trybu oraz regulaminu korzystania z budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Radłów
2014 1663 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/365/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wysokości czynszu najmu za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Radłów
2014 1664 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Radłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1665 2014-03-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2014r. o decyzji udzielającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla EKSPLOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
2014 1666 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 marca 2014r. w sprawie korekty w opisie granic okręgów wyborczych przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXVI/158/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1667 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 marca 2014r. w sprawie korekty w opisie granic stałych obwodów głosowania i nazewnictwie siedzib obwodowych komisji wyborczych, przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXIX/188/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1668 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/349/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat
2014 1669 2014-03-19 Aneks Aneks nr 1 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2014r. do porozumienia z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu wykonywania kontroli działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu województwa małopolskiego
2014 1670 2014-03-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GOPS.SP.072.2.23.2014 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów
2014 1671 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020„
2014 1672 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2014 1673 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2014 1674 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2014
2014 1675 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/504/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na 2013 rok
2014 1676 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok
2014 1677 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2014 1678 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 1679 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2014 roku”
2014 1680 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1681 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1682 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/414/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 1683 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/401/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 1684 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX.299.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 1685 2014-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach za rok 2013
2014 1686 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XCIX/1494/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Krakowski Teatr VARIETE
2014 1687 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/267/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zasad używania i stosowania symboli Gminy Bystra-Sidzina
2014 1688 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/270/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/31/02 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Bystra – Sidzina
2014 1689 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1690 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 1691 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2014
2014 1692 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/356/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 1693 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII-325/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2014 1694 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013
2014 1695 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1696 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/229/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa działki Nr 482/1, 483/1, 483/3, 461/1, część działki Nr 2975/59, część działki Nr 1383, działka Nr 1470/3, działki Nr 2935, 2936, część działki Nr 2937, część działki Nr 2856, część działki Nr 3191/1 (działka Nr 3191/4, część działki Nr 3191/5 wg nowego podziału), działka Nr 3346/1, działka Nr 988, działki Nr 2009, 2011/3, 2012/2, 2012/3, działka Nr 1326, działki Nr 1821, 1823/4, 1823/7, część działki Nr 1822, część działki Nr 2858, działka Nr 3677/3
2014 1697 2014-03-20 Informacja Informacja nr MK.7113.1.2014 Burmistrza Brzeszcz z dnia 14 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku
2014 1698 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2014
2014 1699 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży hotelarskiej na terenie Gminy Racławice
2014 1700 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Racławice na lata 2014-2020
2014 1701 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 1702 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/264/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bystra-Sidzina
2014 1703 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2014
2014 1704 2014-03-20 Informacja Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 13 marca 2014r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2014 1705 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2014 1706 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/230/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie działka Nr 36
2014 1707 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/231/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka działka Nr 313/19, działka Nr 108/2
2014 1708 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1709 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1710 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1711 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1712 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2014 r.
2014 1713 2014-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 13 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2014 1714 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica PLH120039
2014 1715 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2014 1716 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw
2014 1717 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/263/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1718 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1719 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów
2014 1720 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/425/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2014 roku
2014 1721 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 1722 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 1723 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 342/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013r. Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok
2014 1724 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2014 1725 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie :przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2014.
2014 1726 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXI/263/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1727 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 1728 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapanów na 2014 r.
2014 1729 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/220/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica
2014 1730 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/224/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica
2014 1731 2014-03-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 15 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 r.
2014 1732 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/267/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/159/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 31 października 2012 r. dot. podziału Gminy Klucze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1733 2014-03-21 Zestawienie Zestawienie nr 0640.1.2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 14 marca 2014r. W sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2014 1734 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym
2014 1735 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2014 1736 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1737 2014-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 1738 2014-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 1739 2014-03-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 19 marca 2014r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wscieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujacych na tym obszarze
2014 1740 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2014 rok
2014 1741 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2014
2014 1742 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2014 1743 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/372/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY OŚWIĘCIM NA 2014 ROK
2014 1744 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XLI/270/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok
2014 1745 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.278.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 1746 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.280.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014
2014 1747 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/241 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1748 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/242 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 1749 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/243 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1750 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/247 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2014 roku
2014 1751 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/250 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mucharzu
2014 1752 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/251 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2014 1753 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/150/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Górne
2014 1754 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku celowego w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności
2014 1755 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci
2014 1756 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin, poniesionych na dożywianie dzieci w Gminie Słopnice
2014 1757 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2014 1758 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słopnice
2014 1759 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Słopnice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1760 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Słopnice na okręgi wyborcze
2014 1761 2014-03-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Starosty Wadowickiego w sprawie powierzenia Gminie do wykonywania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia ogniska pracy pozaszkolnej
2014 1762 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 1763 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2014 1764 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z gminnych ujęć wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa
2014 1765 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa
2014 1766 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wiśniowa, w tym zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2014 1767 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXi/275/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiśniowa
2014 1768 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiśniowa
2014 1769 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/194/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2014 1770 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/195/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2014 1771 2014-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok
2014 1772 2014-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 24 marca 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady GminyBukowina Tatrzańska przeprowadzonych w dniu 23 marca 2014 r.
2014 1773 2014-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 grudnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa przeprowadzonych w dniu 15 grudnia 2013 r.
2014 1774 2014-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmian w składzie Rady Gminy Limanowa
2014 1775 2014-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Zakopane
2014 1776 2014-03-25 Informacja Informacja nr IRB.7114.1.2014 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 18 marca 2014r. dotycząca czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013
2014 1777 2014-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Wadowicach
2014 1778 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII-326/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 1779 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2014
2014 1780 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2014
2014 1781 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2014 1782 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1783 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1784 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 13 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2014 1785 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 13 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1786 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1787 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/361/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szerzyny w 2014 roku
2014 1788 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu
2014 1789 2014-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2014 1790 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2014
2014 1791 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/13 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 3 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2014
2014 1792 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 1793 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2014
2014 1794 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1795 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1796 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1797 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice na 2014 rok
2014 1798 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe z pomocy społecznej
2014 1799 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2014 roku
2014 1800 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/252/2002 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach
2014 1801 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia)
2014 1802 2014-03-26 Informacja Informacja nr GK.7113.1.2014 Burmistrza Wadowic z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych
2014 1803 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój
2014 1804 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój
2014 1805 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/660/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 1806 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 1807 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUŻNA NA ROK 2014
2014 1808 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 1809 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 z dnia 31stycznia 2013 roku
2014 1810 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Rady Gminy Moszczenica na 2014 rok
2014 1811 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2014 1812 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/71/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2014 1813 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/73/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Zielonki na rok 2014
2014 1814 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2014 1815 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/333/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 1816 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁABOWA NA 2014 R.
2014 1817 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/547 2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2014 1818 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/279/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice
2014 1819 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 1820 2014-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żabnie przeprowadzonych w dniu 23 marca 2014 r.
2014 1821 2014-03-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 25 marca 2014r. uchylające rozporządzenia nr nr 10/2013, 12/2013 i 18/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1822 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1823 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1824 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr LII/378/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce
2014 1825 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
2014 1826 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/284/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2014 1827 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/291/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/127/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
2014 1828 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/282/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz
2014 1829 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr II/344/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/321/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1830 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr II/345/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Dębno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1831 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr II/348/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2014 r.
2014 1832 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Gilówka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2014 1833 2014-03-27 Informacja Informacja nr KK.7140.118.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz
2014 1834 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice
2014 1835 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1836 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013
2014 1837 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie
2014 1838 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie
2014 1839 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie
2014 1840 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie
2014 1841 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie
2014 1842 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie
2014 1843 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie
2014 1844 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie
2014 1845 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie
2014 1846 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie
2014 1847 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie
2014 1848 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie
2014 1849 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie
2014 1850 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie
2014 1851 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie
2014 1852 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie
2014 1853 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie
2014 1854 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie
2014 1855 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1513/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXXI/232/99 z dnia 6 października 1999 roku w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach z późniejszymi zmianami
2014 1856 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XCIX/1520/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014
2014 1857 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2014 r.
2014 1858 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2013 r.
2014 1859 2014-03-27 Informacja Informacja nr GK.KGM.0642.1.2014 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2014 1860 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej w 2014 roku
2014 1861 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2014 roku
2014 1862 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Łukowicy – Lasek 134 w 2014 roku
2014 1863 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/7/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1864 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/14/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na 2014 rok
2014 1865 2014-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 3 marca 2014r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2014 1866 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna
2014 1867 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/325/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu nauczycieli
2014 1868 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/326/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 roku”
2014 1869 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 1.05.2014 r. do 30.04.2015 r.
2014 1870 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej
2014 1871 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1872 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/211/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szaflary na 2013 rok
2014 1873 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/213/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SZAFLARY NA ROK 2014
2014 1874 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 1875 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/13/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 1876 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1877 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczacych zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.zm.)
2014 1878 2014-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2014 roku
2014 1879 2014-03-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2014 1880 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2014
2014 1881 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 272/ 2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2014
2014 1882 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LXIII.409.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1883 2014-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego