Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 5391 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LVIII/264/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 18 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień na lata 2014-2018
2014 5392 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/303/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Gromnik na lata 2014 - 2017
2014 5393 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI-331/2014 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 5394 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/381/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 5395 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 4 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 5396 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/271/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wsparcia w roku 2014, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ na terenie gminy Stryszów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 5397 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/314/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 5398 2014-10-01 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lipca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2014 5399 2014-10-01 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 18 września 2014r. do Porozumienia z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 5400 2014-10-01 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice
2014 5401 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5402 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2014 5403 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 966 Wieliczka - Tymowa w Łazanach w km 0+891,00 - 1+294,00 odc. 060 (str. lewa) z kanalizacją deszczową w km 0+897,70 - 0+923,50 km 0+968,86 - 1+267,91 odc. 060 i przykanalikiem w km 0+964,00 - 0+968,00 odc. 060 oraz przebudową istniejących zjazdów w : km 0+936,60, km 1+048,87, km 1+086,51, km 1+097,71, km 1+115,03, km 1+167,51, km 1+181,93, km 1+204,42, km 1+263,90, km 1+273,52 odc. 060; o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej długości 403,00 mb, szerokość 2,00 m w km 0+891,00 – 1+294,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona lewa); 2. Budowa kanalizacji deszczowej: - długość 25,80 mb o średnicy 0,30 m w km 0+897,70 – 0+923,50 odcinka 060 drogi wojewódzkiej - długości 299,05 mb o średnicy 0,40 m w km 0+968,86 – 1+267,91 odcinka 060 drogi wojewódzkiej - przykanalik długości 4,00 mb o średnicy 0,20 m w km 0+964,00 – 0+968,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; 3.Przebudowa zjazdów na odcinku 060 drogi wojewódzkiej w : - km 0+936,60, szer.4,00 m; km 1+048,87, szer.5,00 m; km 1+086,51,szer.4,00 m; km 1+097,71, szer. 4,00 m; km 1+115,03, szer. 4,00 m; km 1+167,51, szer. 4,00 m; km 1+181,93, szer.4,00 m; km 1+204,42, szer.9,00 m; km 1+236,90, szer. 4,00 m; km 1+273,52, szer.4,00 m. Lokalizacja – działka nr 468 w obręb Łazany”
2014 5404 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska odc.010 w km 0+058,9 - km 0+407,71. Zadanie: Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 - ul. Hallerów w Skawinie”
2014 5405 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LI/543/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
2014 5406 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/428/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2014 5407 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/421/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw wybudowanych w ramach projektów: „Modernizacja placu zabaw w Brzeszczach - Borze”, „Rodzinnie-aktywnie-doposażenie placu zabaw na osiedlu Szymanowskiego w Brzeszczach”, „Zagospodarowanie miejsca rekreacji - plac zabaw w Zasolu” oraz „Szczęśliwa rodzina na Wyspie Szkrabów - doposażenie placu zabaw na osiedlu Słowackiego w Brzeszczach”
2014 5408 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/318/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 5409 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/333/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5410 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLV/409/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2014 r. z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 5411 2014-10-01 Ustawa Ustawa Nr XLV/408/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII//198/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania
2014 5412 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/471/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2014 5413 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr XLVII/473/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2014 5414 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/475/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok.
2014 5415 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/350/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2014 5416 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/344/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem
2014 5417 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/349/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/2011Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Małopol. z 2011 Nr 265, poz. 2138)
2014 5418 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LIV/438/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 5419 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIX/344/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 5420 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XL/591/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „Żłobek Samorządowy Nr 1 w Miechowie”
2014 5421 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 września 2014r. w sprawie: zmian budżetu.
2014 5422 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/294/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Jordanów na stałe obwody głosowania
2014 5423 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/295/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 5424 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 5425 2014-10-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 10/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 1 października 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 9/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2014 5426 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 5427 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/314/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 5428 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 5429 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LI.704.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie uznania terenu na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za park gminny o nazwie „Park Zdrojowy Zapopradzie imienia Waldemara Serwińskiego” oraz Regulaminu korzystania z terenu parku gminnego o nazwie „Park Zdrojowy Zapopradzie imienia Waldemara Serwińskiego”
2014 5430 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LI.706.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/382/08 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych, zmienioną uchwałą Nr XLIV/637/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010 r.
2014 5431 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LV/343/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek nad Dunajcem
2014 5432 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LV/347/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 5433 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LIV/437/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 września 2014r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY TRZYCIĄŻ uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż, wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Trzy-ciąż: Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., Nr XIX/148/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz Nr XLI/348/2013 z dnia 20.11.2013 roku
2014 5434 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 5435 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/317/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5436 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 582/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
2014 5437 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr CXVI/1833/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta Krakowa w 2014 r.
2014 5438 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr CXVI/1818/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2014 5439 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr CXVI/1832/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania
2014 5440 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/400/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 5441 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/401/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5442 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/402/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2014 5443 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/442/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie
2014 5444 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/445/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 5445 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.355.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Krynicy-Zdroju
2014 5446 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.356.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Czarny Potok” w Krynicy-Zdroju
2014 5447 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.357.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Piłsudskiego” w Krynicy-Zdroju
2014 5448 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.358.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Krynica Centrum” w Krynicy-Zdroju
2014 5449 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.359.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Krynica Dolna” w Krynicy-Zdroju
2014 5450 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.360.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Źródlane” w Krynicy-Zdroju
2014 5451 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.361.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Tysiąclecia” w Krynicy-Zdroju
2014 5452 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.362.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Pułaskiego” w Krynicy-Zdroju
2014 5453 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.363.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2014 5454 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LVII.428.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” w gminie Czernichów
2014 5455 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LVII.430.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV.410.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy Czernichów
2014 5456 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LVII.431.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 września 2014r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5457 2014-10-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 0640.9.2014 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014 roku
2014 5458 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 577/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" działka Nr 2026 przy ul. Batorego w Gorlicach, działki Nr 2322/4, 2323, część działek Nr 2322/3, 2322/2, 2322/1 w Gorlicach, część działek Nr 2107, 2108 (część działek 2107/2, 2108/2 wg nowego podziału) w Gorlicach, działka Nr 258/9 przy ul. Sosnowej w Gorlicach
2014 5459 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 578/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3" działka nr 2939/2 w Gorlicach
2014 5460 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 580/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" część działek Nr 443/1, 443/2, 437 przy ul.Bieckiej w Gorlicach
2014 5461 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 581/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" część działki Nr 228 przy ul. Bieckiej
2014 5462 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/443/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krzeszowicach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2014 5463 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr L/349/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 5464 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
2014 5465 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/298/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 5466 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/303/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 5467 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LI.691.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5468 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/386/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Skrzyszów.
2014 5469 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/383/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5470 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/256/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 5471 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LI/544/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2013 – 2017.
2014 5472 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/349/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 rok.
2014 5473 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/352/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 5474 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/357/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2014 5475 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/358/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Wiśnicz
2014 5476 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/359/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 5477 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr 332/XLV/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie wysokości opłat w 2015 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 5478 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr 333/XLV/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie wysokości opłat w 2015 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.
2014 5479 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr Ki-411/256/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 września 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XXXVIII/49/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej postanowienie § 3 ust. 1 lit. b) uchwały
2014 5480 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr 579/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" działki Nr 94/2, 94/3 przy ul. Wspólnej, działka Nr 373 obręb Stróżówka, część działki Nr 142 przy ul. Granicznej, część działki Nr 209/1 przy ul. Zielonej
2014 5481 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/390/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2014 5482 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy w Kamionce Wielkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
2014 5483 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/332/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 5484 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kamionka Wielka
2014 5485 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/335/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2014 5486 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2014 
2014 5487 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/315/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 5488 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/320/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Barnowiec
2014 5489 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/321/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów.
2014 5490 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/322/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2014 5491 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/323/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów
2014 5492 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/324/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2014 5493 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/325/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
2014 5494 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/326/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste
2014 5495 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/884/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinków dróg powiatowych nr 1892 K – ul. Chemików oraz 1895 K – ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu
2014 5496 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/311/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu glosowania
2014 5497 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LI-417/14 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 5498 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/426/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 października 2014r. w sprawie podziału gminy Szczucin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5499 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/424/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5500 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XL/361/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 5501 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/403/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 5502 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr 327/XLV/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
2014 5503 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr 325/XLV/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5504 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/803/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Chełmiec w wyborach samorządowych odrębnego obwodu głosowania, określenia numeru oraz siedziby
2014 5505 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/883/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi gminnej nr 250691 K w miejscowości Mokrzyska i Bucze w powiecie brzeskim
2014 5506 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LII/372/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+.
2014 5507 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LII/364/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Ryglice.
2014 5508 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LII/374/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2014 5509 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/396/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dębno na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2014 5510 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/397/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 5511 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/398/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 5512 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/870/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
2014 5513 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/871/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2014 5514 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LXXI/675/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 5515 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LXXI/676/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2014 5516 2014-10-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 października 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: krakowskiego ziemskiego i myślenickiego
2014 5517 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/590/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 5518 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/593/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o ustaleniu minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów
2014 5519 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/594/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o podziale Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5520 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/595/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 5521 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/349/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014.
2014 5522 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/351/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 5523 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/872/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
2014 5524 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/873/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
2014 5525 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/875/2014 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie innych niż nieruchomości aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których funkcję podmiotu tworzącego pełni Województwo Małopolskie
2014 5526 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/881/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Limanowa - Młynne
2014 5527 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/882/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Limanowa - Stara Wieś
2014 5528 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/591/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 5529 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2014 5530 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/250/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Słopnice.
2014 5531 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/311/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 września 2014r. w sprawie ZMIANY Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona.
2014 5532 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/301/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 5533 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/385/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 5534 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/360/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 5535 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr 330/XLV/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 5536 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr VII/394/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta
2014 5537 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr VII/400/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębno
2014 5538 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/476/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego
2014 5539 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 5540 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 5541 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/461/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2014 5542 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/457/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 5543 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/323/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 5544 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/326/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Pleśna
2014 5545 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/328/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 5546 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 5547 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/382/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu realizacji projektu pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Gnojnik.
2014 5548 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/521/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5549 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/415/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2014
2014 5550 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/775/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi w Zakopanem
2014 5551 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/785/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA 1”
2014 5552 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/781/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 5553 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/784/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Zakopane
2014 5554 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/783/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 5555 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/204/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 5556 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-467-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminów targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Andrychów
2014 5557 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-470-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5558 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-472-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2014 5559 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-474-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
2014 5560 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-483-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 5561 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-484-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 5562 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Radziemice Nr 57/XII/2007 z dnia 15 listopad 2007 r.
2014 5563 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/289/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Radziemice Nr VI/40/2011 z dnia 26 maj 2011 r.
2014 5564 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/344/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 5565 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/362/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 5566 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LXI/441/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 5567 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LXI/449/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Trąbki
2014 5568 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LXI/450/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zborówek
2014 5569 2014-10-08 Porozumienie Porozumienie Nr V/95/PT/2398/14 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia gminie Osiek zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. "Organizacja Dożynek Wojewódzkich 2014" i przekazania na ten cel środków finansowych w formie dotacji celowej
2014 5570 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/428/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 5571 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/257/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5572 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/258/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2014 5573 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/259/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX /140 /2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szaflary na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5574 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/313/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Lanckorona w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 5575 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/753/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/735/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 5576 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/423/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 5577 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/427/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Liszki” na rok 2014
2014 5578 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XL/345/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/182/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipinki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5579 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XL/346/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2009 roku dotyczącej Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipinki
2014 5580 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/527/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
2014 5581 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 86/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011 r. Nr XVI/102/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 pozycja J tejże uchwały obowiązku składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
2014 5582 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1116/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi T.Rz. i J. K. na uchwałę Nr IX/119/03 Rady Gminy Liszki z dnia 23 października 2003 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mników
2014 5583 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1599/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie ze skargi A. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006 r., Nr IXN/310/06 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2014 5584 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1635/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r., nr XXI/186/2012 w przedmiocie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec
2014 5585 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1636/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r. nr XXI/187/2012 w przedmiocie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec
2014 5586 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1637/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r. nr XXI/188/2012 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec
2014 5587 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1638/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec
2014 5588 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 648/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na punkt 5 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 czerwca 2008 r. Nr XV/186/2008 w przedmiocie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka
2014 5589 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 663/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ze skargi M. W. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. Nr XXIV/288/07 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków
2014 5590 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1134/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2009 r. nr LXXIX/1032/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 r. nr XXXII/268/03 w części dodającej punkt 7 do § 2 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 r. nr XXXII/268/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania
2014 5591 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 290/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r., Nr LXIX/730/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów
2014 5592 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 359/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr LXIII/918/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2014 5593 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 407/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XXV/216/13 Rady Gminy w Sieprawiu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siepraw oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
2014 5594 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 458/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bochni na uchwałę Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013 r. nr XV/163/13 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5595 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 492/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 5596 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 644/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013 r., Nr XXV/347/13 w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5597 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 645/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 listopada 2013 r., Nr XXI/273/12 w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Żabno
2014 5598 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 653/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012 r. Nr XXVI/198/2012 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5599 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 662/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Nr XXII/181/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 r. w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 5600 2014-10-09 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 679/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012 r. Nr XXVI/198/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5601 2014-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.35.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Zaborze – w zakresie: części § 5 ust. 1 pkt 13 w zakresie słów: „budynkami” oraz w zakresie słów: „lub terenu inwestycji”; § 9 ust. 1; części § 10 pkt 2 w zakresie słów: „w liniach rozgraniczających”
2014 5602 2014-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.34.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVIII/435/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Broszkowice – w zakresie: części § 5 ust. 1 pkt 13 w zakresie słów: „budynkami” oraz w zakresie słów: „lub terenu inwestycji”; § 9 ust. 1; § 9 ust. 2; § 8 ust. 5; części § 10 pkt 3 w zakresie słów: „w liniach rozgraniczających”
2014 5603 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/257/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 września 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXI/219/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie – w części postanowień: § 2 ust. 3 w zakresie słowa „bieżących” użytego w pierwszym zdaniu, § 2 ust. 4 lit. c, § 4 ust. 3, § 5 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie słowa „bieżących”, § 7 ust. 4 oraz w części załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie słowa „bieżących” występującego w tytule załącznika
2014 5604 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/326/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 5605 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/333/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/201/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2014 5606 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/515/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 5607 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/529/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 5608 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/251/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 5609 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wierzchosławice.
2014 5610 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr VI/244/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowanych oraz gruntów oddanych w dzierżawę – stanowiących mienie komunalne Gminy
2014 5611 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIX/448/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5612 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIX/449/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu w wyborachdo rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 5613 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-465-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Andrychów – osiedle Żwirki i Wigury
2014 5614 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-475-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brzezinka
2014 5615 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-476-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Inwałd
2014 5616 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-477-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Roczyny
2014 5617 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-478-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rzyki
2014 5618 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-479-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sułkowice-Bolęcina
2014 5619 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-480-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sułkowice-Łęg
2014 5620 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-481-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Targanice
2014 5621 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-482-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zagórnik
2014 5622 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/310/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5623 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/312/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Łapanów
2014 5624 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/315/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2015 r.
2014 5625 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/314/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2014 5626 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/316/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2015 r.
2014 5627 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/317/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 5628 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/439/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 5629 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/451/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2014 5630 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/438/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
2014 5631 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/439/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 5632 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/327/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pleśna na lata 2014 -2018.
2014 5633 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/373/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 5634 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/328/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2014 5635 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/288/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 5636 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/290/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/250/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biały Dunajec.
2014 5637 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/291/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym
2014 5638 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr 446/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. W sprawie : pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej.
2014 5639 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr 447/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. W sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 5640 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr 449/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 5641 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr 448/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
2014 5642 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/357/14 Rady Gminy Łużna z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5643 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek"
2014 5644 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/387/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skała
2014 5645 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/332/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2014 5646 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/485/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2014 5647 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr Ki-411/251/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 września 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVI/284 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, w części dotyczącej postanowień: - § 6 ust. 1 w zakresie słów „wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących” , - § 7 ust. 3, - § 7 ust. 5 w zakresie słów „lub § 7 ust. 3.”
2014 5648 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/477/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski
2014 5649 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 5650 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/484/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2014 5651 2014-10-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Proszowickiego z dnia 1 października 2014r. w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu 121406_2.0012 Radziemice
2014 5652 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/484/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Podegrodzie
2014 5653 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/486/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/356/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5654 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/483/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 5655 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/487/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę
2014 5656 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/876/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radgoszcz
2014 5657 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/877/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łososina Dolna
2014 5658 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/878/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czchów
2014 5659 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/879/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Limanowa - Mordarka
2014 5660 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/880/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Limanowa - Męcina
2014 5661 2014-10-10 Komunikat Komunikat Nr 19/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 5662 2014-10-10 Komunikat Komunikat Nr 20/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 5663 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LII/316/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 5664 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LII/317/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2014 5665 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/506/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta i Gminy Olkusz.
2014 5666 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/500/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 5667 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/501/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2014 5668 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/520/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2014.
2014 5669 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/524/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2014 5670 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/591/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 października 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach do Rady Miasta Trzebini, Rady Powiatu Chrzanowskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Miasta Trzebini zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5671 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/467/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 września 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 5672 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/469/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2014 5673 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr L-464-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2014 5674 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/406/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 5675 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/405/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 5676 2014-10-13 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2014 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5677 2014-10-13 Aneks Aneks Nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha; Starosty Suskiego z dnia 1 lipca 2014r. do porozumienia z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 5678 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/503/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabno
2014 5679 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/504/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy kamiennego pomnika upamiętniającego przyznanie praw magdeburskich miastu Żabno, w mieście Żabno
2014 5680 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/511/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzeszowice na lata 2014 - 2020
2014 5681 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian y uchwały nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 5682 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/509/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Las Buczyna"
2014 5683 2014-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 września 2014r. obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 5684 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr CXVI/1828/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2014 5685 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/439/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 5686 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/312/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 5687 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/315/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin,rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5688 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/311/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/294/05 Rady Gminy Klucze z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze.
2014 5689 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LII/363/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
2014 5690 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-310-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sułoszowa.
2014 5691 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XL/446/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”
2014 5692 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XL/452/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 5693 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XL/445/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wielka Wieś
2014 5694 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/477/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2014 5695 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/291/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
2014 5696 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr NR XXX/380/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2014 5697 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 47/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski), na okres od 2014 r. do 2023 r.
2014 5698 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr 335/XLV/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2015 roku
2014 5699 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się
2014 5700 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/270/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 5701 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LIX/442/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Oświęcim, obr. Grojec
2014 5702 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LIX/451/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2014 5703 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LIX/453/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 5704 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 10/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 r.Nr XXVI/157/12 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz podatek leśny w części obejmującej postanowienia załącznika nr 1 pozycja J do wyżej wymienionej uchwały w zakresie sformułowania „świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego”
2014 5705 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 28/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 grudnia 2003 r. Nr XI/131/03 w przedmiocie zmiany uchwały nr III/14/02 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie dotyczącym zawarcia w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały obowiązku składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego
2014 5706 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 36/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011 r. Nr XIV/73/11 w sprawie określenia wzoru formularzy i informacji deklaracji podatkowych w części punktu J załącznika nr 1 w zakresie stwierdzenia „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2014 5707 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 37/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 października 2006 r. Nr LI/980/2006 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie zawarcia w załączniku nr 4 do tejże uchwały obowiązku składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.
2014 5708 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 39/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 listopada 2008 r.Nr XXX/408/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie zawarcia w załączniku nr 4 do tejże uchwały obowiązku składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
2014 5709 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 40/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010 r. Nr LIII/682/2010 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny poprzez nałożenie na podatników obowiązku składania oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 kodeksu karnego w załączniku nr 4 zaskarżonej uchwały
2014 5710 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1476/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na pkt 6 Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk sportowych – szkolnych i placów zabaw w Gminie Zembrzyce stanowiącego Załącznik Uchwały Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 października 2012 r. nr XXI-154/12 w przedmiocie Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce
2014 5711 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 277/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2003 r. Nr XIV/130/03 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie załącznika 1 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu Karnego skarbowego i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Niniejsze dane, również te które podane są w tabeli Nr 2, jako zgodne z prawdą, potwierdzam własnoręcznym podpisem” oraz w zakresie załącznika nr 2 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu Karnego skarbowego i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów.”
2014 5712 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 278/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 29 listopada 2004 r. Nr XXVI/195/04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości w zakresie załącznika 1 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu Karnego skarbowego i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Niniejsze dane, również te które podane są w tabeli Nr 2, jako zgodne z prawdą, potwierdzam własnoręcznym podpisem” oraz w zakresie załącznika nr 2 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu Karnego skarbowego i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Dane zawarte w niniejszej deklaracji jako zgodne z prawdą potwierdzam własnoręcznym podpisem.”
2014 5713 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 279/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 29 listopada 2004 r. Nr XXVI/196/04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny w zakresie załącznika nr 1 i 2 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu Karnego skarbowego i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Niniejsze dane jako zgodne z prawdą potwierdzam własnoręcznym podpisem.”
2014 5714 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 280/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 29 listopada 2004 r. Nr XXVI/197/04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny w zakresie załącznika nr 1 i 2 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu Karnego skarbowego i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Niniejsze dane jako zgodne z prawdą potwierdzam własnoręcznym podpisem.”
2014 5715 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 281/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 29 listopada 2005 r. Nr XLI/279/05 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości w zakresie załącznika 1 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu Karnego skarbowego i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Niniejsze dane, również te które podane są w tabeli Nr 2, jako zgodne z prawdą, potwierdzam własnoręcznym podpisem” oraz w zakresie załącznika nr 2 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu Karnego skarbowego i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Dane zawarte w niniejszej deklaracji jako zgodne z prawdą potwierdzam własnoręcznym podpisem.”
2014 5716 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 578/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011 r. Nr XI/97/2011 w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części załącznika nr 1 w pozycji F w zakresie oświadczenia: „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.”
2014 5717 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 653/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr II/14/2002 w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części załącznika nr 1: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – pozycja F, załącznika nr 2: Informacja w sprawie podatku rolnego - pozycja F, załącznika nr 3: Informacja w sprawie podatku leśnego - pozycja F, załącznika nr 4: Deklaracja na podatek od nieruchomości - pozycja H, załącznika nr 5: Deklaracja na podatek rolny - pozycja I, załącznika nr 6: Deklaracja na podatek leśny - pozycja G w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
2014 5718 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 654/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Nowy Targ z dnia 3 grudnia 2003 r. Nr XII/83/2003 w sprawie: zmiany wzorów formularzy do podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w części załącznika nr 1: Informacja na podatek od nieruchomości – pozycja F, załącznika nr 2: Deklaracja na podatek od nieruchomości – pozycja G w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
2014 5719 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 655/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011 r. Nr XI/82/2011 w sprawie: określenia wzorów deklaracji podatkowych w części załącznika nr 1: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – pozycja I, załącznika nr 2: Deklaracja na podatek od nieruchomości - pozycja G, załącznika nr 3: Deklaracja na podatek rolny – pozycja H, załącznika nr 4: Deklaracja na podatek leśny - pozycja F w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
2014 5720 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 858/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny w części dotyczącej zapisu „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.), niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem.”, zawartej w pouczeniu załącznika nr 3 do uchwały
2014 5721 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 września 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze sicjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksiąz Wielki
2014 5722 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr 440/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice, związanego z drogą krajową nr 7 Kraków - Chyżne
2014 5723 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr 441/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice
2014 5724 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr 443/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2014 5725 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/406/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 5726 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/408/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2014 5727 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/351/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5728 2014-10-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ
2014 5729 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LVIII/445/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 5730 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 38/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2007 r. Nr XV/203/2007 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie zawarcia w załączniku nr 4 do tejże uchwały obowiązku składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.
2014 5731 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 64/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 listopada 2008 r. Nr XXIV/153/2008 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej treść: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2014 5732 2014-10-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 81/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010 r. Nr LXII/1008/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, zawartych w załączniku nr 1 w poz. G, załączniku nr 2 w poz. I, załączniku nr 4 w poz. D
2014 5733 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/286/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice
2014 5734 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice
2014 5735 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/289/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 5736 2014-10-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 20/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego zgnilcem amerykańskim pszczół oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 5737 2014-10-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 9/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 10 października 2014r. uchylające rozporządzenie nr 6/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 22 maja 2014 r. zmienione rozporządzeniem 7/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2014 5738 2014-10-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 10/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 10 października 2014r. uchylające rozporządzenie nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 12 marca 2014 r. zmienione rozporządzeniem 8/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 5739 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 41/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr XVII/187/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny poprzez nałożenie na podatników obowiązku składania oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 kodeksu karnego w załączniku nr 4, którego wzór określono w zaskarżonej uchwale
2014 5740 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 78/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2005 r. Nr XLI/406/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, zawartych w załączniku nr 1 w poz. J, załączniku nr 2 w poz. G, załączniku nr 3 w poz. D, załączniku nr 4 w poz. F, załączniku nr 5 w poz. H, załączniku nr 6 w poz. E
2014 5741 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 79/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 30 października 2008 r. Nr XXXI/430/2008 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, zawartych w załączniku nr 1 w poz. G, załączniku nr 2 w poz. I, załączniku nr 4 w poz. D
2014 5742 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 80/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2007 r. Nr XVII/205/2007 sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, zawartych w załączniku nr 1 w poz. J, załączniku nr 2 w poz. I, załączniku nr 4 w poz. D
2014 5743 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 82/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010 r. Nr III/19/2010 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, zawartych w załączniku nr 1 w poz. G, załączniku nr 2 w poz. I
2014 5744 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 83/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XVIII/269/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, zawartych w załączniku nr 1 w poz. G, załączniku nr 2 w poz. I, załączniku nr 4 w poz. D
2014 5745 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 146/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2009 r. Nr XXXI/212/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie załącznika nr 1 poz. J; załącznika nr 2 poz. G; załącznika nr 3 poz. H; załącznika nr 4 poz. F zawierających oświadczenie i podpis składającego /osoby reprezentującej składającego oświadczenia w zakresie „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”.
2014 5746 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 147/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2011 r. Nr XV/91/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie załącznika nr 1 poz. I; załącznika nr 2 poz. G; załącznika nr 3 poz. H; załącznika nr 4 poz. F zawierających oświadczenie i podpis składającego /osoby reprezentującej składającego oświadczenia w zakresie „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”.
2014 5747 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 179/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Tymbark z dnia 4 grudnia 2008 r. Nr XXV/152/08 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie zawarcia w załączniku nr 1 w pkt J, nr 2 w pkt 21 G, nr 3 w pkt HI, nr 4 w pkt F oświadczeń zawierających pouczenie o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego
2014 5748 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 193/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. Nr XXVII/345/07 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 5749 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/845/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 921, 925, 926
2014 5750 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 318/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Gołcza z dnia 28 listopada 2007 r. Nr XIII/75/07 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości w części dotyczącej załącznika nr 2, część G w zakresie oświadczenia o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 § 1 kodeksu karnego
2014 5751 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 319/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Gołcza z dnia 5 grudnia 2011 r. Nr XV/92/11 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części załączników nr 1, 2 i 3 dotyczących pouczenia o odpowiedzialności karnej i oświadczenia o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego
2014 5752 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 397/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2005 r. Nr XL/204/2005 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w części dotyczącej zapisu „Uprzedzony /a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, zawartych w Rubryce J Załącznika Nr 1, w Rubryce G Załącznika Nr 2, w Rubryce H Załącznika Nr 3 i w Rubryce F Załącznika Nr 4
2014 5753 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 415/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 17 grudnia 2003 r. Nr XVII/187/03 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2014 5754 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 416/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 grudnia 2004 r. Nr XXXI/356/04 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2014 5755 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 417/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2005 r. Nr LII/549/05 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2014 5756 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 418/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowy W Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 16 grudnia 2002 r. Nr III/15/2002 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie załączników nr 1, 3 i 5 w części oświadczenia: „Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.”
2014 5757 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 479/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011 r. Nr X/73/2011 w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 5758 2014-10-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 579/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2007 r. Nr XIII/95/2007 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części załącznika nr 1 w pozycji F w zakresie oświadczenia: „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.”
2014 5759 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/422/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014 rok
2014 5760 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/427/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 września 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Sękowa do projektu pt. ,,Pierwszy dzwonek”
2014 5761 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/800/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Świniarsko
2014 5762 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr LV/868/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 150, 600, 630, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921
2014 5763 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 5764 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 5765 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr LII/366/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 5766 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/633/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia jej przebiegu.
2014 5767 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/630/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na stałe obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2014 5768 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/631/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5769 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XL/33/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 5770 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr 1296/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 5771 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr 1305/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 5772 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/243/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opiekiu Zdrowotnej.
2014 5773 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLI/235/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 2 października 2014r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Spytkowice samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „ Karta Dużej Rodziny”.
2014 5774 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLI / 237/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 2 października 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5775 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Nr 3.2014 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 września 2014r. w sprawie wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego
2014 5776 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/340/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 5777 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/341/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta
2014 5778 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/342/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2014 5779 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/343/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 5780 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XL/290/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 5781 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/562/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2014 5782 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/323/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020 w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój.
2014 5783 2014-10-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2013 rok
2014 5784 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 145/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście – Wschód na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r. Nr X/80/2007 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej postanowienia: załącznika nr 1 w pozycji J, załącznika nr 2 w pozycji G, załącznika nr 3 w pozycji H, załącznika nr 4 w pozycji F zawierające obowiązek składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego
2014 5785 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 190/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy Drwinia z dnia 26 listopada 2004 r. Nr XX/110/04 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2014 5786 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 203/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Limanowa z dnia 10 grudnia 2008 r. Nr XX/139/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji, które mają obowiązek składać Wójtowi Gminy Limanowa podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w części dotyczącej słów „Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego (Dz.U. nr 88 z 1997r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3”, zawartych w załączniku do tej uchwały w poz. H
2014 5787 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 204/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr III/19/2006 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji, które mają obowiązek składać Wójtowi Gminy Limanowa podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w części dotyczącej słów „Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego (Dz.U. nr 88 z 1997r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3”, zawartych w załączniku nr 2 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na ….. rok” w poz. H
2014 5788 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 243/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie ze skarg Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 listopada 2009 r. Nr XLI/195/09 oraz z dnia 21 listopada 2011 r. Nr XVI/76/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej treść: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2014 5789 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 244/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011 r. Nr XVI/76/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 5790 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 245/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 listopada 2005 r. Nr XLIII/392/2005 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny w części załącznika nr 1 w pozycji H w zakresie słów: „Uprzedzony /a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadcza, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2014 5791 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 246/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 listopada 2005 r. Nr XLIII/393/2005 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny w części załącznika nr 1 w pozycji F w zakresie słów: „Uprzedzony /a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadcza, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2014 5792 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 247/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 listopada 2005 r. Nr XLIII/394/2005 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w części załącznika nr 1 w pozycji J w zakresie słów: „Uprzedzony /a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadcza, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2014 5793 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 273/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010 r. Nr LXIV/375/10 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie zawarcia we wzorach informacji pouczenia podatnika o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przewidzianych przez art. 233 kk.
2014 5794 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 274/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. Nr XIX/126/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie zawarcia we wzorach informacji pouczenia podatnika o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przewidzianych przez art. 233 kk.
2014 5795 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 275/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 listopada 2008 r. Nr XXXIII/183/08 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie zawarcia we wzorach informacji pouczenia podatnika o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przewidzianych przez art. 233 kk.
2014 5796 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 276/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2007 r. Nr XV/85/07 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie zawarcia we wzorach informacji pouczenia podatnika o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przewidzianych przez art. 233 kk.
2014 5797 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 263/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2005 r. Nr XXXI/209/2005 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, zawartych w załączniku nr 1 w poz. F
2014 5798 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 271/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Oświęcim z dnia 11 grudnia 2002 r. Nr II/20/02 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych do ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w części załącznika nr 3 w jego części znajdującej pod rubryką nr 4 załącznika nr 6 w jego części znajdującej się pod rubryką nr 4 oświadczeń o treści: „Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego” oraz załącznika nr 5 w zakresie słów: „Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego”
2014 5799 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 282/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 12 grudnia 2002 r. Nr II/8/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wraz z załącznikami 1-4, w zakresie obejmującym treść oświadczenia: „kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 /art. 233 kodeksu karnego/” - zamieszczonego w załączniku nr 1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego pozycja E, załączniku nr 2 – deklaracja na podatek od nieruchomości pozycja G, załączniku nr 3 – deklaracja na podatek rolny pozycja H, załączniku nr 4 – deklaracja na podatek leśny pozycja F
2014 5800 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 283/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 28 listopada 2003 r. Nr XI/90/2003 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wraz z załącznikami 1-4, w zakresie obejmującym treść oświadczenia: „kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 /art. 233 kodeksu karnego/” - zamieszczonego w załączniku nr 1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego pozycja F, załączniku nr 2 – deklaracja na podatek od nieruchomości pozycja G, załączniku nr 3 – deklaracja na podatek rolny pozycja H, załączniku nr 4 – deklaracja na podatek leśny pozycja F
2014 5801 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 284/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2004 r. Nr XXI/42/2004 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wraz z załącznikami 1-4, w zakresie obejmującym treść oświadczenia: „kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 /art. 233 kodeksu karnego/” - zamieszczonego w załączniku nr 1- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego pozycja H, załączniku nr 2 – deklaracja na podatek od nieruchomości pozycja F, załączniku nr 3 – deklaracja na podatek rolny pozycja H, załączniku nr 4 – deklaracja na podatek leśny pozycja F
2014 5802 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2226/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Gminy Dębno z dnia 18 listopada 2005 r. Nr VIII/259/2005 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie objętym pkt J załącznika nr 1 do w/w uchwały w zakresie sformułowania „uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego”
2014 5803 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 285/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 7 grudnia 2006 r. Nr II/12/2006 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wraz z załącznikami 1-4, w zakresie obejmującym treść oświadczenia: „kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 /art. 233 kodeksu karnego/” - zamieszczonego w załączniku nr 1- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego pozycja H, załączniku nr 2 – deklaracja na podatek od nieruchomości pozycja G, załączniku nr 3 – deklaracja na podatek rolny pozycja H, załączniku nr 4 – deklaracja na podatek leśny pozycja F
2014 5804 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2215/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na uchwałę Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 lutego 2004 r. Nr XI/68/2004 w przedmiocie zmiany uchwały nr II/11/2002 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie dotyczącym zawarcia w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały obowiązku składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
2014 5805 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2216/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 listopada 2009 r. Nr XXXIV/286/09 w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w zakresie objętym punktem K załącznika nr 1 do powyższej uchwały, punktem G załącznika nr 2 do powyższej uchwały, punktem H załącznika nr 3 do powyższej uchwały oraz punktem F załącznika nr 4 do powyższej uchwały każdorazowo w zakresie dotyczącym składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego
2014 5806 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2217/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2008 r. Nr XXV/199/08 w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w zakresie objętym punktem K załącznika nr 1 do powyższej uchwały, punktem G załącznika nr 2 do powyższej uchwały, punktem H załącznika nr 3 do powyższej uchwały oraz punktem F załącznika nr 4 do powyższej uchwały każdorazowo w zakresie dotyczącym składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego
2014 5807 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2218/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2004 r. Nr XVII/152/04 w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w części objętej punktem I załącznika nr 1 do powyższej uchwały w zakresie dotyczącym składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego
2014 5808 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2219/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2007 r. Nr XVI/108/07 w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w zakresie objętym punktem I załącznika nr 1 do powyższej uchwały, punktem G załącznika nr 2 do powyższej uchwały, punktem H załącznika nr 3 do powyższej uchwały oraz punktem F załącznika nr 4 do powyższej uchwały każdorazowo w zakresie dotyczącym składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego
2014 5809 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2220/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 listopada 2005 r. Nr XXIX/237/05 w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w zakresie objętym punktem I załącznika nr 1 do powyższej uchwały, punktem G załącznika nr 2 do powyższej uchwały, punktem H załącznika nr 3 do powyższej uchwały oraz punktem F załącznika nr 4 do powyższej uchwały każdorazowo w zakresie dotyczącym składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego
2014 5810 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2224/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011 r. Nr VIII/76/11 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej postanowienia załącznika nr 1 poz. J w zakresie sformułowania „uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego”
2014 5811 2014-10-15 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2225/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2003 r. Nr VIII/66/03 w sprawie określenia wzoru formularzy i informacji deklaracji dla celów podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej sformułowanie załącznika nr 1 w zakresie sf ormułowania „odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana (art. 233 § 1 kk)”
2014 5812 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/242/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bolesław.
2014 5813 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/502/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 5814 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/252/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5815 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XL/271/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Libiąż.
2014 5816 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż.
2014 5817 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 r.
2014 5818 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr L-473-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXII-297-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 5819 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/371/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
2014 5820 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/375/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2014 5821 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr 2521.2014 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2013 rok
2014 5822 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/249/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wierzchosławice na lata 2014 – 2017
2014 5823 2014-10-15 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-20(16)/2014/3679/X/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Usługi Komunalne "Trzebinia" Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2014 5824 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/436/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 5825 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/444/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 5826 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/453/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 5827 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/261/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2014 5828 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/474/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski
2014 5829 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu
2014 5830 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/374/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grybów na lata 2014 - 2017
2014 5831 2014-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/ŁN/2014 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie powierzenia Gmina Łapsze Niżne prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących modernizację skrzyżowań drogi powiatowej nr 1642K Groń - Trybsz - Niedzica z drogami gminnymi w miejscowości Łapsze Niżne w ramach projektu realizowanego przez Gminę Łapsze Niżne pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II oraz dróg dojazdowych ul. Leśnej, ul. Spółdzielców i ul. Wiśmierskiego”,
2014 5832 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/491/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2014 5833 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/641/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/303/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej
2014 5834 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/643/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 5835 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/644/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Solarskiego
2014 5836 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/270/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/240/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 5837 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/272/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Libiąż
2014 5838 2014-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 7 października 2014r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o wygaśnięciu mandatu Radnego oraz nieuzupełnianiu składu Rady Powiatu Gorlickiego
2014 5839 2014-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 7 października 2014r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łącko
2014 5840 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/253/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmainy uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 5841 2014-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 5842 2014-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 5843 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 311/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2013 roku
2014 5844 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/426/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim
2014 5845 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/424/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok
2014 5846 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 5847 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/427/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 5848 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLV/408/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 5849 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLV/412/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2014 5850 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr LIX/471/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5851 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/287/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5852 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/289/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego
2014 5853 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/301/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2015 roku w zakresie podatków
2014 5854 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/302/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.
2014 5855 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/299/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5856 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 października 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 5857 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 375/38/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5858 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 380/38/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5859 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 397/40/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5860 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 422/42/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5861 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 431/42/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5862 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 433/42/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5863 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 438/43/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 1 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5864 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 391/39/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5865 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 395/39/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5866 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 406/41/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5867 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 410/41/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5868 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 414/41/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5869 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 416/41/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5870 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 418/41/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5871 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 420/41/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5872 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/417/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego
2014 5873 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 373/38/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5874 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/436/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok
2014 5875 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 435/42/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5876 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 369/38/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5877 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 371/38/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5878 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 294/XXXIV/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 5879 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 404/40/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5880 2014-10-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 9/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 17 października 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 5881 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/302/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5882 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr LII/386/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 5883 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/315/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5884 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/323/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5885 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/343/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5886 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/294/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 5887 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/296/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej.
2014 5888 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/297/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2014 5889 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/280/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 5890 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/275/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Radgoszcz
2014 5891 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr LVIII/441/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 5892 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/427/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 5893 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/422/2014 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Radłów
2014 5894 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/57/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 października 2014r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2014 5895 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/59/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5896 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/63/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 5897 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/270/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5898 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr 1321/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 5899 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr 1323/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 5900 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
2014 5901 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/287/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2014 5902 2014-10-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Babice w rejonie ulicy Krakowskiej
2014 5903 2014-10-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul. Spacerowa, ul. Załawie)"
2014 5904 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr LVIII/433/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 5905 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLII/427/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego
2014 5906 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LI/424/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 5907 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/326/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2014 5908 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/406/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 5909 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/388/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 oraz zmian w uchwale Nr XLVIII/383/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
2014 5910 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr 73/XLVII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok Nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5911 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr CXVII/1860/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr CXIII/1129/06 w sprawie nadania statutu Grodzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie
2014 5912 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIX)272)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 5913 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr 1318/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 5914 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/329/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 5915 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/580/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 5916 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/225/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w Gminie Łukowica.
2014 5917 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIII/443/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2014 5918 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIII/449/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 5919 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIII/450/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 5920 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LI-488-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 5921 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/421/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej w 2015 r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.
2014 5922 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/424/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 5923 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIX/449/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów w 2015 r.
2014 5924 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX.361.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok Nr XLII.313.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5925 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX.371.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych
2014 5926 2014-10-22 Porozumienie Porozumienie Nr 4/2014 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2014 5927 2014-10-22 Porozumienie Porozumienie Nr 27.2014 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie przekazania Gminie do realizacji zadania pn.: 1. Budowa chodnika w miejscowosci Lisia Góra i Smigno wzdłuż drogi powiatowej nr 1402K oraz opracowania projektu budowy chodnika w miejscowosci Łukowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1341K
2014 5928 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2014 5929 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/429/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2014 5930 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/430/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 5931 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLII/424/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII /357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 5932 2014-10-22 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-24(12)/2014/9193/VIII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „KZGM” Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach
2014 5933 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LII-420/14 Rady Gminy Dobra z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 5934 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLI/311/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 5935 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/429/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
2014 5936 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVIII/431/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 października 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobczyce
2014 5937 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVIII/436/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 5938 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/268/14 Rady Gminy Ropa z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 5939 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/669/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BARCICE”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/358/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 29 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 651 poz. 4444 z dnia 15 październik 2008 r.).
2014 5940 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/670/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MOSZCZENICA NIŻNA”, przyjętego Uchwałą Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 21 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 203 poz. 1665 z dnia z dnia 19.04.2011 r.)
2014 5941 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/668/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie: zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz.667 z dnia 17.02.2005 r.) i zmienionego Uchwałą Nr XXII/280/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 347, poz.2230 z dnia 28.05.2008 r.).
2014 5942 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/662/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5943 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Starego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
2014 5944 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2014 5945 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2014 5946 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/207/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
2014 5947 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/352/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 5948 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/231/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2014 5949 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIV/309/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 5950 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/324/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 5951 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr LI/387/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 5952 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIV/628/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2014 5953 2014-10-24 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 15 października 2014r. do porozumienia Nr SON.031.46.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 5954 2014-10-24 Aneks Aneks Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 października 2014r. do porozumienia Nr SON.031.59.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 5955 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 2 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego
2014 5956 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Nr 29.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie uzupełniających nasadzeń drzew przy drogach powiatowych na terenie gminy Tarnów
2014 5957 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wieprz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wieprz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2014 5958 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Nr 6 Zarządu Powiatu Gorlickiego; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2014r. wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przyjmowaniu do Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach ul. Michalusa 18 lub do filii w/w Dziennego Ośrodka Wsparcia mającej siedzibę w Bobowej ul. Węgierska 28 zwanych dalej „Środowiskowym Domem Samopomocy” osób zamieszkujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2014 5959 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/534/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5960 2014-10-24 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice
2014 5961 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/279/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2014 5962 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/366/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5963 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/698/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 5964 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/187/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014 .
2014 5965 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/279/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza
2014 5966 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/794/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 5967 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/376/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5968 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/391/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 5969 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/639/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 5970 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIX)268)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5971 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/410/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji
2014 5972 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/627/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie.
2014 5973 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/626/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”.
2014 5974 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVI/310/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 5975 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVI/316/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczenia dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kłaj przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2014 5976 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVI/317/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
2014 5977 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/637/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób/rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie opomocy społecznej, a którym to pomimo przekroczenia kryterium przyznano w/w wsparcie.
2014 5978 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/636/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niepołomice.
2014 5979 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/633/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2014 5980 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/628/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 5981 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/334/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 5982 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVI/262/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2014
2014 5983 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr L/430/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 5984 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/270/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 5985 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/396/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Ochotnica Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5986 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/397/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, a także szczegółowych warunków ich pobierania
2014 5987 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVII/382/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 5988 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr 0007/XL/284/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 5989 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/374/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2014 5990 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/384/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie
2014 5991 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr L/321/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 - Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 5992 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr L/322/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5993 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr L/323/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 24 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 5994 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LV/356/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 5995 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LV/360/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2014 5996 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LV/361/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 5997 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LV/363/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5998 2014-10-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany obwieszczenia, w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2014
2014 5999 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/565/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 6000 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr 480/220/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 6001 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIX/446/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 6002 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr 325/XXXIX/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Łososina Dolna
2014 6003 2014-10-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzebinia za rok 2013
2014 6004 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6005 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/472/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 6006 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/479/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 6007 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/370/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 6008 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/375/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6009 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/378/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie nadania nazwy „Plac Ks. Juliana Laskowskiego” w Jasieniu.
2014 6010 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/376/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003r., w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach
2014 6011 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/383/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 6012 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/377/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie nadania nazwy „Plac św. Jakuba” w Brzesku
2014 6013 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/213/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLI/459/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski
2014 6014 2014-10-29 Komunikat Komunikat Nr 21/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 6015 2014-10-29 Komunikat Komunikat Nr 22/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 6016 2014-10-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 21/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 6017 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/364/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2014 6018 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/447/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 6019 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/219/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. podjętej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2014 6020 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 6021 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/391/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2014 6022 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/392/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6023 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/393/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6024 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/399/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2014 6025 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLV-416/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 6026 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/268/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 6027 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/556/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 6028 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/566/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 6029 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/567/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2015 rok
2014 6030 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/568/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok
2014 6031 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/370/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 6032 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2015 roku
2014 6033 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 6034 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/289/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 6035 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/288/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 6036 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/388/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok.
2014 6037 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr LXXII.473.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2014 6038 2014-10-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 28 marca 2014r. sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu GMINY BISKUPICE ZA 2013 ROK
2014 6039 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój
2014 6040 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/265/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2014 6041 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro
2014 6042 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/274/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rytro przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Rytro, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6043 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr 1333/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6044 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/386/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2014 6045 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/427/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2014 6046 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/428/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec
2014 6047 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/430/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarny Dunajec oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 6048 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr LIII/325/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 6049 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr L/454/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody na terenie Gminy Zabierzów
2014 6050 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr L/456/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/385/14 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2014 r.
2014 6051 2014-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/583/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 6052 2014-10-31 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-33(8)/2014/1267/X/MKO2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrownia Skawina S.A.