Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 4226 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 4227 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/203/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 4228 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/205/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia cen i stawek za dostarczanie wody gminie Drwinia
2013 4229 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku
2013 4230 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/288/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2013 4231 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2013 4232 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2013 4233 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określania szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu pobierania tych opłat, a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.
2013 4234 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI-289/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 4235 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4236 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXXVII/231/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4237 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4238 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice
2013 4239 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4240 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 4241 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia inaksenta poboru opłaty za wodę z sieci wodociągowej w miejscowościach Czajęczyce-Kocznaów oraz za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jazdowiczki.
2013 4242 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4243 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr V/265/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/45/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4244 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr V/266/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/196/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2013 4245 2013-07-01 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2013r. do porozumienia zawartego w dniu 26 sierpnia 2009 r. między Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie zlecenia zadań z zakresu administracji rządowej (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 28 sierpnia 2009 r. Nr 522 poz. 3905)
2013 4246 2013-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 11 stycznia 2013r. z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012
2013 4247 2013-07-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Mistrzejowice zlokalizowanego w Krakowie
2013 4248 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/437/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/368/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
2013 4249 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/438/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2013 4250 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/436/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 4251 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/210/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Gorlicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 4252 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/211/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 4253 2013-07-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Krynica - Zdrój
2013 4254 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 4255 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.
2013 4256 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIX/176/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4257 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4258 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4259 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2013 4260 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 4261 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2013 4262 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr V/263/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2013 r.
2013 4263 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI / 254 /2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2013 4264 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego nazewnictwa ulic w miejscowości Dębno
2013 4265 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mszana Dolna
2013 4266 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 316/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2013 roku
2013 4267 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach
2013 4268 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 4269 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Proszowice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2013 4270 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
2013 4271 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2013 4272 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 4273 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/521/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2013 4274 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/525/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2013 4275 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2013 4276 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/533/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa
2013 4277 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV.461.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały nr XXXI.423.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łopata Polska Żegiestów" w Gminie Muszyna (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 17.04.2013 r., poz. 3002).
2013 4278 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej
2013 4279 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr 317/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
2013 4280 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/94/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4281 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/95/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty
2013 4282 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/97/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Kozłów
2013 4283 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/98/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 4284 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/317/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś
2013 4285 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/180/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania, i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2013 4286 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/211 /13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, w tym z oddziałami integracyjnymi, prowadzonych na terenie gminy Wiśniowa przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4287 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.
2013 4288 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj.
2013 4289 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/374/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 4290 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.487.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4291 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.485.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2013 4292 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr XXIV/252/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wypłacania refundacji kosztów poniesionych przez przedsiębiorców przy realizacji staży-praktyk dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Miechowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013 4293 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr V/276/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Dębnie.
2013 4294 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2012r.
2013 4295 2013-07-03 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Chrzanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Chrzanów, zawartego w dniu 11 lipca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Chrzanów, reprezentowaną przez Burmistrza Chrzanowa, Pana Ryszarda Kosowskiego
2013 4296 2013-07-03 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Skała, zawartego w dniu 11 września 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Skała, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała, Pana Roberta Jakubka.
2013 4297 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/577/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy Miasto Zakopane.
2013 4298 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/143/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce
2013 4299 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/299/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 4300 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 143/61/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 4301 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Iwanowice oraz ich obwodów.
2013 4302 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Miechowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013 4303 2013-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/13 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013r. ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 rok
2013 4304 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 159/26/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 4305 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 97/18/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 4306 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 123/21/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 4307 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 137/22/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 4308 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 150/26/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 4309 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 146/25/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 4310 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/261/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 4311 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach
2013 4312 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/251/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2013
2013 4313 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu
2013 4314 2013-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr II/21/13 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
2013 4315 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/422/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 4316 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/434/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/386/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4317 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/513/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 4318 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/301/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Bocheński w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
2013 4319 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie
2013 4320 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/257/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Powiatu Brzeskiego
2013 4321 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/292/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 4322 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso
2013 4323 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
2013 4324 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 226/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej.
2013 4325 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 228/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4326 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 231/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łososina Dolna w latach 2013 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łososina Dolna
2013 4327 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/292/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sękowa oraz sposobu ich rozliczania.
2013 4328 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zarządu lokalami użytkowymi oraz określenie wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości.
2013 4329 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 319/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych na terenie Powiatu Nowosądeckiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2013 4330 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/364/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 4331 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/379/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 4332 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2013 4333 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsca wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2013 4334 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 w Gminie Łukowica.
2013 4335 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 46/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2013 4336 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 47/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wypłacania tych świadczeń.
2013 4337 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 48/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łącko.
2013 4338 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 49/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Łącko za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 4339 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 53/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku
2013 4340 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 54/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łącko.
2013 4341 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 55/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łącko na lata 2013 - 2017
2013 4342 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 56/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łącko.
2013 4343 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 57/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Łącko.
2013 4344 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/13 Rady Gminy Łużna z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2013 r.
2013 4345 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Jamnica, Kamionka Wielka, i Mystków.
2013 4346 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX.287.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 4347 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/296/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 czerwca 2013r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31stycznia 2013 roku.
2013 4348 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2013 4349 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4350 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 4351 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/182/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 4352 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/265/13 Rady Miejskiej w Radłowie dot. likwidacji jednostki budżetowej pn. „Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Radłowie”
2013 4353 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/193/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica.
2013 4354 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/356/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/313/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2013 4355 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/355/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie nadania I Liceum Ogólnokształcącemu w Wadowicach imienia Marcina Wadowity
2013 4356 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy.
2013 4357 2013-07-05 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-20(15)/2013/21725/I/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Synthos Dwory 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2013 4358 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia zainkaso.
2013 4359 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2013 4360 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2013 4361 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Niwki i Radłowa gmina Radłów
2013 4362 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XVI/132/2012 z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2013 4363 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2013 4364 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/728/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim.
2013 4365 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Racławice do kategorii dróg gminnych
2013 4366 2013-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Gdów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2013 4367 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Miechowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miechowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4368 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/552/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Zoniówka" w Zakopanem.
2013 4369 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałowice na lata 2013 - 2017”.
2013 4370 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Michałowice
2013 4371 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie nr EK.031.10.2013 Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawiew przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej.
2013 4372 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr V/271/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr II/222/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.
2013 4373 2013-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV-107-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat za swiadczenia przekraczajace bezpłatna podstawe programowa, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gmine Andrychów
2013 4374 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu wykonywania kontroli działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu województwa małopolskiego
2013 4375 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów.
2013 4376 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 czerwca 2013r.
2013 4377 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 czerwca 2013r.
2013 4378 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/277/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/245/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu.
2013 4379 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/278/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/246/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2013 4380 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 4381 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój
2013 4382 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu.
2013 4383 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/42/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic w Alwerni
2013 4384 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzeszowice i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2013 4385 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Wieprzu.
2013 4386 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXI/126/2000 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ramowych godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Wieprz.
2013 4387 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
2013 4388 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XXVIII/256/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2013 4389 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1127/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieżanów – Drożdżownia”
2013 4390 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1129/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ – Wschód”
2013 4391 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka - Wschód”
2013 4392 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 4393 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok.
2013 4394 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-326-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4395 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/546/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 4396 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/410/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 4397 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 4398 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 4399 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 4400 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV/341/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 4401 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4402 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-221/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2013 4403 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1128/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wileńska”
2013 4404 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Pas Startowy”.
2013 4405 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV-314/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 maja 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013.
2013 4406 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4407 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 38/XXVIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 4408 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 4409 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice – Przeginia w obszarze sołectwa Łazy w zakresie działki nr 108/1
2013 4410 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 maja 2013r. w sprawie : zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 4411 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.282.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 4412 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lanckorona
2013 4413 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII / 251 /2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka.
2013 4414 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII / 252 /2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/199/2009 Rady Gminy Jabłonka z dnia 03 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród za specjalnego funduszu nagród.
2013 4415 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/180/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2013 4416 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2013 4417 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 318/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu
2013 4418 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2013 4419 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Wielkiej Wsi do Zespołu Szkół w Wielkiej Wsi.
2013 4420 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI-282/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łapsze Niżne.
2013 4421 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/295/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Szczucin oraz określenie granic ich obwodów
2013 4422 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/296/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez gminę Szczucin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 4423 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/404/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Miłej, w ramach terenu Górka w Trzebini.
2013 4424 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXII/ 144 / 2013 Rady Gminy Racławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Racławice
2013 4425 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku.
2013 4426 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Szczyrzycu do Zespołu Szkół Publicznych w Szczyrzycu.
2013 4427 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Proszowice
2013 4428 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/434/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
2013 4429 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/435/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „D", w zakresie zmiany przeznaczenia działek nr 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 89, 90, 91, 92, 93 i części działki nr 17 położonych w Kokotowie oraz działek nr 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 położonych w Brzegach
2013 4430 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/443/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2013 4431 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/446/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wieliczka
2013 4432 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Korzenna oraz określsenia granic ich obwodów.
2013 4433 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.
2013 4434 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ośrodka turystyczno narciarskiego Mosorny Groń – Policzne w Gminie Zawoja
2013 4435 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.
2013 4436 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII)187)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, oraz kontroli ich wykorzystania.
2013 4437 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII)186)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4438 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 217 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/98/2011Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011 roku dotyczącej ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raciechowice.
2013 4439 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 218 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXII/201/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Raciechowice.
2013 4440 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 219 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/199/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 4441 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 220 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: poboru w drodze inkasa należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Raciechowice powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
2013 4442 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 221 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII / 200 / 2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4443 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie; wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013r.
2013 4444 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 842/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 4445 2013-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2013r. Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2012rok
2013 4446 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/416/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4447 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 4448 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1124/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim – Bieżanowska”.
2013 4449 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/265/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2013 4450 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 4451 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 4452 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/208 /2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4453 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/175/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013
2013 4454 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 204/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gromnik.
2013 4455 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i tybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 4456 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Gromnik.
2013 4457 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 207/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 4458 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2013 4459 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/13 Rady Gminy Olesno z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 4460 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/13 Rady Gminy Olesno z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4461 2013-07-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-29(8)/2013/699/XI/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2013 4462 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 4463 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/322/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 4464 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipinki z dnia 25 marca 2013r. z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 4465 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów z dnia 21 czerwca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2012 rok
2013 4466 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2013 4467 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 13 czerwca 2013r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK
2013 4468 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2013 4469 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2013 4470 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 4471 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/96/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.
2013 4472 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/171/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych, którymi są: rodziny zastępcze niezawodowe oraz małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim przeszkolone do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.
2013 4473 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także wysokości nagród i rodzajów wyróżnień Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2013 4474 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Centrum Kultury w Słomnikach
2013 4475 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/208/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie:ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę i inne organy oraz granice ich obwodów.
2013 4476 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/209/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2013 4477 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/210/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
2013 4478 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/212/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wiśniowa
2013 4479 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/214/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa
2013 4480 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/ 215/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2013 4481 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej
2013 4482 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/75/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 4483 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4484 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/392/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie i nadania jej Statutu.
2013 4485 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1142/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 415, poz. 4740 z późn zm.)
2013 4486 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1143/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 359, poz. 2355 z późn. zm.).
2013 4487 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1150/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41
2013 4488 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1151/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1
2013 4489 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1152/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28.
2013 4490 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1153/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43
2013 4491 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1154/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Babińskiego 25.
2013 4492 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1155/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 20.
2013 4493 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1156/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2.
2013 4494 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1157/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8.
2013 4495 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1158/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6
2013 4496 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1159/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.
2013 4497 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1160/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39
2013 4498 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1161/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25.
2013 4499 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1162/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej realizującej zadania z zakresu pieczy zastępczej – Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Jana Brzechwy, al. Pod Kopcem 10 a w Krakowie
2013 4500 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1163/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej realizującej zadania z zakresu pieczy zastępczej – Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dla Chłopców, ul. Naczelna 12 w Krakowie.
2013 4501 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1164/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej realizującej zadania z zakresu pieczy zastępczej – Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „PARKOWA”, ul. Parkowa 12 w Krakowie
2013 4502 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1174/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
2013 4503 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic i placów w miejscowości Poręba Żegoty
2013 4504 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/395/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie lokowania przemysłowych turbin wiatrowych.
2013 4505 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/559/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowych.
2013 4506 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/571/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Zakopane „Skwer ks. Mirosława Drozdka”.
2013 4507 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zasad ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przez inne niż Gmina Piwniczna-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4508 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2013 4509 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/283/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie.
2013 4510 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/282/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 4511 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV.239.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipnica Murowana i jej jednostkom organizacyjnym.
2013 4512 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/415/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Dąbrowa Tarnowska.
2013 4513 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich przyznania.
2013 4514 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola lub szkoły podstawowej, prowadzącego zajęcia wychowania przedszkolnego w oddziale łączonym.
2013 4515 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ.
2013 4516 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 4517 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rzezawa.
2013 4518 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzezawa lub jej jednostkom podległym.
2013 4519 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 4520 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/285/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2013 4521 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/178/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia stypendiów stażowych i przyjęcia Regulaminu ich przyznawania w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Wielicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2013 4522 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/422/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o uchyleniu Uchwały Nr XXVII/346/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 r. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 4523 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2013 4524 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 marca 2013r. rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2012 rok
2013 4525 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/628/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
2013 4526 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV.256.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2013 4527 2013-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2013
2013 4528 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI-331-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Targanicach
2013 4529 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/284/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 4530 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych przez Powiat Chrzanowski w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
2013 4531 2013-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie remontu chodnika na długości ok. 160 mb (od strony kościoła do drogi gminnej) w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice-Jaśkowice w miejscowości Paszkówka, realizowanego w ramach zadania pn. "Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka".
2013 4532 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem.
2013 4533 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/270/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
2013 4534 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bolesław.
2013 4535 2013-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 26.2013 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 czerwca 2013r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów w sprawie opracowania dokumentacji technicznych oraz budowy ścieżek rowerowych w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnów.
2013 4536 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2013 4537 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/302/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4538 2013-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 24.2013 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1376K relacji Lisia Góra - Zaczarnie - Wola Rzędzińska - Ładna - Skrzyszów - Łękawka w miejscowości Łekawica i drogi nr 1357K relacji Tarnów - Żurowa - Ołpiny w m. Szynwałd oraz budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drógi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Ryglice -Żurowa - Ołpiny w miejscowościach Skrzyszów i Szynwałd.
2013 4539 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach
2013 4540 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/209/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie: opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych
2013 4541 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/231/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 4542 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4543 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4544 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2013 4545 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2013 4546 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie : : określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport  nieczystości ciekłych
2013 4547 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach.
2013 4548 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XLII/333/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Zator na lata 2013 - 2016
2013 4549 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/209/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 4550 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Książu Wielkim Nr XXI/199/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4551 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: wskazania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.
2013 4552 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/641/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem
2013 4553 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/627/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
2013 4554 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/631/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szerzyny
2013 4555 2013-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Bobowej z dnia 29 marca 2013r. z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2012 rok.
2013 4556 2013-07-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koszyce
2013 4557 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/356/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego.
2013 4558 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/255/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 4559 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze – pomoc sąsiedzka
2013 4560 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VII/51/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa
2013 4561 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 4562 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w Damicach.
2013 4563 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr 310/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2013 4564 2013-07-18 Porozumienie Porozumienie nr 27.2013 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1349K w miejscowości Wierzchosławice - Etap V oraz opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K w miejscowości Mikołajowice, 1348K i 1349K w miejscowości Łetowice - Wierzchosławice
2013 4565 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/382/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Kosmolowie
2013 4566 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/245/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4567 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 4568 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/285/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne
2013 4569 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
2013 4570 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1130/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Cmentarza Podgórskiego”
2013 4571 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2013 4572 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu
2013 4573 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/352/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/277/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2013.
2013 4574 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/322/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2013 4575 2013-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 21 czerwca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2012 rok
2013 4576 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 4577 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV.261.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XXIV.179.2012 z dnia 31 lipca 2012r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 4578 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/317/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń.
2013 4579 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 229 /2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie:ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
2013 4580 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek.
2013 4581 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1181/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice-Uzdrowisko"
2013 4582 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1183/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lubomirskiego – Beliny – Prażmowskiego”.
2013 4583 2013-07-18 Zarządzenie Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
2013 4584 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/399/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLVII/501/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skawina i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2013 4585 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/400/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie
2013 4586 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/401/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 roku
2013 4587 2013-07-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa
2013 4588 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/172/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012 roku o określeniu przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 4589 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/181/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wielickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2013 4590 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.486.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.418.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Muszyna, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4591 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/575/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Zakopane na lata 2013-2032
2013 4592 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/572/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem
2013 4593 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/570/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Zakopane „Skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego”.
2013 4594 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Niedźwiedziu i nadaniu jej Statutu.
2013 4595 2013-07-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Budowa chodnika przy ul. Racławickiej w Sułkowicach Bolęcinie" w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1739K Sułkowice-Bolęcina"
2013 4596 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/13 Rady Gminy Ropa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 4597 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Gminy Ropa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa
2013 4598 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1184/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Małe Błonia”
2013 4599 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/245/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23.04.2013r.w sprawie określenia szczegółowych zasad ,sposobu i trybu umarzania ,odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bukowina Tatrzańska , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 3621 z dnia 21.05.2013
2013 4600 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Suche w tzw. części S1
2013 4601 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ząb
2013 4602 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XVI/165/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Koszyce, Włostowice i Sokołowice w gminie Koszyce
2013 4603 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2013 4604 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 4605 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/242/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2013 4606 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/256/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w Gminie Lisia Góra.
2013 4607 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie
2013 4608 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności ponoszonej przez rodziców za zakwaterowanie dzieci w Bursach prowadzonych przez Powiat Bocheński
2013 4609 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4610 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów"
2013 4611 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 231 /2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2013 4612 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzeźnica
2013 4613 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/316/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2013 4614 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2013 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Limanowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
2013 4615 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2013 4616 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/134/2004 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 23 września 2004 roku w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D i nadania jej statutu.
2013 4617 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4618 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 4619 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa („Zmiana MPZP - Cichawa 1”)
2013 4620 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krakuszowice („Zmiana MPZP - Krakuszowice 1”)
2013 4621 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szczytniki („Zmiana MPZP - Szczytniki 1”)
2013 4622 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/300/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce.
2013 4623 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/302/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/269/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2013 4624 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/201 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie : zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową,zasiłki okresowe , zasiłki celowe, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2013 4625 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/203 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. uchylenia Uchwały Nr IX/89 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: opłat za korzystanie z usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mucharz.
2013 4626 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny.
2013 4627 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mędrzechów na lata 2013 -2016.
2013 4628 2013-07-22 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-23(13)/2013/257/IX/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
2013 4629 2013-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-14-13 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/193/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica
2013 4630 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/376/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2013 4631 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX.286.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem.
2013 4632 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury
2013 4633 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych dla uczniów realizujących staż w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Tatrzański w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 4634 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem.
2013 4635 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/386/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4636 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/392/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/739/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie: stypendium edukacyjnego Burnistrza Miasta i Gminy Olkusz dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie Gminy Olkusz.
2013 4637 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/393/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
2013 4638 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Czarna Góra – Zagaje, uchwalonego uchwałą Uchwała Nr LII/569/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010 r.
2013 4639 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/244/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 4640 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/242/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2013 4641 2013-07-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łukowica z dnia 14 marca 2013r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
2013 4642 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/304/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Skrzyszowie, Szynwałdzie i Pogórskiej Woli.
2013 4643 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/300/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2013 4644 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/303/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 4645 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: wyłączenia działek ozn. nr 3219/3 i 2886/7 w Wadowicach, z kategorii dróg publicznych.
2013 4646 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Wadowice
2013 4647 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wadowice
2013 4648 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII-214-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2013 4649 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.
2013 4650 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/429/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie, w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r.
2013 4651 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/430/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Garncarską, ul. 29-go Listopada, ul. Kadłubek, ul. Sądową, ul. Świętokrzyską, ul. Dobczycką, ul. Ogrodową, ul. Mickiewicza i ul. Matejki w Chrzanowie, w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013 r.
2013 4652 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1182/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice-Wschód”.
2013 4653 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1197/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/691/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 4654 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1198/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka,które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2013 4655 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1199/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) (Kraków, dnia …………… 200…. r.)
2013 4656 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1203/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 21, wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Krakowie, ul. Miodowa 36.
2013 4657 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1204/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/653/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie.
2013 4658 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1208/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
2013 4659 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1213/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa
2013 4660 2013-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FN-b.3035.18.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2012 rok
2013 4661 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 4662 2013-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2013r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2012
2013 4663 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2013 4664 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I”.
2013 4665 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1009 obr. 1 przy ul. Aleja Parkowa
2013 4666 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 3844, 3845, 3846, 3847 obr. 1 przy ul. Pod Sadami
2013 4667 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/629/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „KOL–MED” samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie
2013 4668 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/630/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2013 4669 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/632/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grybów miasto
2013 4670 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/318/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4671 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/319/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4672 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/321/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2013 4673 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica.
2013 4674 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Brzeźnica i ustalenia ich przebiegu.
2013 4675 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.
2013 4676 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/161/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitala Powiatowego w Limanowej.
2013 4677 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/185/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz kryteria i tryb przyznawana nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
2013 4678 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 4679 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/198/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 4680 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe
2013 4681 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XL/643/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnik
2013 4682 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/205 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mucharz
2013 4683 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/305/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie: ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2013 4684 2013-07-23 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Jeżówka położonym w Gminie Wolbrom
2013 4685 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworzna
2013 4686 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Mała
2013 4687 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobyłczyna
2013 4688 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krosna
2013 4689 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowa
2013 4690 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sechna
2013 4691 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyce
2013 4692 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ujanowice
2013 4693 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żmiąca
2013 4694 2013-07-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2013 4695 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XL/313/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4696 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/208/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 4697 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 4698 2013-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 25 marca 2013r. Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU GMINY LANCKORONA za 2012 r.
2013 4699 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013
2013 4700 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4701 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/247/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013 4702 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/247/2013 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013 4703 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1234 obr. 1 przy ul. Park Dolny
2013 4704 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1282 obr. 1 przy ul. Park Dolny
2013 4705 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – część działki Nr 4127/1 obr. 1 przy ul. Aleja Parkowa
2013 4706 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk2.
2013 4707 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4708 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/192/ 08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.07.2008 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 4709 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXX/202/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/108/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 września 2008 r. w sprawie ustalenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów
2013 4710 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV.263.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 4711 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2013 4712 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI-324/13 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej
2013 4713 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/202 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Mucharz oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2013 4714 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013.
2013 4715 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 4716 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/405/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 4717 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 232/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 4718 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 4719 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 4720 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok.
2013 4721 2013-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2012 rok
2013 4722 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 4723 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 4724 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 846/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 4725 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 4726 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 95/18/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4727 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 121/19/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4728 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 135/22/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4729 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 139/22/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4730 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 157/26/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4731 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 144/25/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4732 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 184/32/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4733 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 164/28/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4734 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 169/29/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4735 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 171/29/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4736 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 174/31/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4737 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 182/31/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4738 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2013 4739 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 145/69/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 4740 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/387/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 rok
2013 4741 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/390/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2013 4742 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/394/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/254/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
2013 4743 2013-07-24 Informacja Informacja nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wysokości stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013 roku na terenie Gminy Wieliczka
2013 4744 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2013 4745 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013 r.
2013 4746 2013-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr II/50/13 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 23 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.
2013 4747 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2013 4748 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr L/489/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Tarnowską z ul. Myśliwską w Nowym Sączu.
2013 4749 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 7795)
2013 4750 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części P II oraz sołectwa Stasikówka
2013 4751 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr 318/145/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 4752 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 4753 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 4754 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 4755 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/285/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 4756 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr 850/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 4757 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4758 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013.
2013 4759 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4760 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2013 4761 2013-07-26 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 27 czerwca 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym.
2013 4762 2013-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 26 marca 2013r. z wykonania budżetu gminy Krzeszowice za 2012 rok
2013 4763 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice”
2013 4764 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/369/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodniej Części Dzielnicy Północnej i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza”
2013 4765 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr 877/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 4766 2013-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 4767 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/564/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2013 4768 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/565/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 4769 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/566/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji filii w Niskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2013 4770 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/567/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji filii w Paszynie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2013 4771 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/568/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji filii w Trzetrzewinie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2013 4772 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/570/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. W SPRAWIE NADANIA STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHEŁMCU
2013 4773 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4774 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLII/551/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 4775 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4776 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków
2013 4777 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.  Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4778 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 4779 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/258/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4780 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/262/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 4781 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/186/ 2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 4782 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2013
2013 4783 2013-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Wójta Gminy Dębno z dnia 28 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2012 rok
2013 4784 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 4785 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr 146/72/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 4786 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/581/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 4787 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/554/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Dolne.
2013 4788 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/555/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.
2013 4789 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/556/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec.
2013 4790 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/557/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec.
2013 4791 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/558/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Chełmiec i Trzetrzewina.
2013 4792 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/559/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Niskowa.
2013 4793 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/560/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice
2013 4794 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/561/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn, Wielogłowy, Wielopole i Klimkówka.
2013 4795 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/562/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.
2013 4796 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/563/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec.
2013 4797 2013-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego
2013 4798 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXV/186/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2013 rok
2013 4799 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 4800 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 4801 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 4802 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/200/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok.
2013 4803 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/523/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 4804 2013-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2013 Wójta Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2012 rok
2013 4805 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Pitoniówka”.
2013 4806 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej i nadania jej statutu.
2013 4807 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XV/43/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2013
2013 4808 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 234/XXVIII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 4809 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 4810 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok
2013 4811 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/431/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 4812 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 4813 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr V/274/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 4814 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr V/277/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 4815 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/235/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 4816 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4817 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI-336-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4818 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI-337-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4819 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/389/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2013 4820 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 858/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 4821 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 854/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013
2013 4822 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/434/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 4823 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/275/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4824 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX / 166 /13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2013r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4825 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 4826 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4827 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 4828 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 61/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 rok
2013 4829 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/13 Rady Gminy Łużna z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4830 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok .
2013 4831 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 4832 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/442/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 4833 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 4834 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 4835 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2013 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 4836 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/216/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2013
2013 4837 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok.
2013 4838 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.292.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 rok
2013 4839 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 4840 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 4841 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 4842 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 147/75/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 4843 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr L/482/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 4844 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 r.
2013 4845 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 4846 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/455/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 4847 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 11 lipca 2013r. zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2013 4848 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 lipca 2013r. o zmianie UCHWAŁY NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4849 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok .
2013 4850 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/265/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Gródku nad Dunajcem ogłoszonej w Dz.Urz.Woj.2013.3761 zmienionej uchwałą nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013 roku ogłoszonej w Dz.Urz.Woj.2013.4124
2013 4851 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/264/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2013 4852 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/395/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 4853 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/334/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2013 4854 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013r.
2013 4855 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I - MIASTO” oraz Jednostka strukturalna „A.III” HANUSZÓW-ZAGRODY
2013 4856 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siepraw.
2013 4857 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siepraw lub jej jednostkom podległym , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2013 4858 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Ptaszkowej, oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Ptaszkowej .
2013 4859 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Krużlowej Wyżnej, oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej .
2013 4860 2013-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2013 4861 2013-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 30 lipca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mędrzechów przeprowadzonych w dniu 28 lipca 2013 r.
2013 4862 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/248/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 4863 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2013 rok
2013 4864 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 4865 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku.
2013 4866 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok
2013 4867 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI-287/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2013 4868 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/402/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 4869 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 4870 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 4871 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok
2013 4872 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV-321/13 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 4873 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4874 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2013
2013 4875 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 756, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925.
2013 4876 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/188/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 4877 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 303/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r.
2013 4878 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLII/332/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 4879 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/308/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 4880 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 148/77/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 4881 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV.270.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2013 4882 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 4883 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013.
2013 4884 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 4885 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4886 2013-07-31 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-42(6)/2013/401/VIIA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej
2013 4887 2013-07-31 Informacja Informacja nr OKA-4210-24(11)/2013/9257/X/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2013r. o decyzji z dnia 24 lipca 2013 r., nr OKA-4210-24(10)/2013/9257/X/RZ, zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Fenice Poland Sp. z o. o.
2013 4888 2013-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.15.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/395/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie lokowania przemysłowych turbin wiatrowych
2013 4889 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 4890 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie regulaminu korzystania z terenu Plażowiska Babiogórskiego zlokalizowanego w Zawoi
2013 4891 2013-07-31 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-34(7)/2013/188/IX/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2013 4892 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/297/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4893 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1205/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy „VITA” w Krakowie, os. Młodości 8