Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Maj 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3288 2013-05-06 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Chełmiec; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie realizacji projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie”
2013 3289 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach.
2013 3290 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/396/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Publicznej Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Niepołomicach.
2013 3291 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/398/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Niepołomice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 3292 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar B, obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów”, przyjętego uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 145, poz. 973) – dla obszaru północnej części wsi Ochmanów
2013 3293 2013-05-06 Aneks Aneks nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Starosty Tarnowskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. do porozumienia Nr 2.2013 Starosty Tarnowskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2013 3294 2013-05-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1900 K na odcinku o długości ok. 100 mb w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2013 3295 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3296 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 3297 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/183/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wysokości stawek czynszu dla tych lokali
2013 3298 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś
2013 3299 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV-306-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.
2013 3300 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania inkasenta podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały NR VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2013 3301 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 6 marca 2013 r., dotyczącej zmiany Uchwały nr VI/23/2011 z dnia 16 marca 2011r., w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 3302 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/355/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2013 roku.
2013 3303 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 3304 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 3305 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jedlina w Jawiszowicach, Gmina Brzeszcze
2013 3306 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 3307 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 3308 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII-203/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .
2013 3309 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)171)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
2013 3310 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)172)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2013 3311 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)173)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień
2013 3312 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)174)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2013
2013 3313 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)175)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień w 2013 roku”.
2013 3314 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV)170)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubień
2013 3315 2013-05-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 26 kwietnia 2013r. uchylające rozporządzenie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 3316 2013-05-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 26 kwietnia 2013r. uchylające rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie miasta Nowy Sącz, oraz gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Łabowa, Grybów w powiecie nowosądeckim
2013 3317 2013-05-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 26 kwietnia 2013r. uchylające rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie gminy Łososina Dolna w powiecie nowosądeckim
2013 3318 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3319 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr 798/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3320 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr 795/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3321 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 3322 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 3323 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 3324 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV-314-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 3325 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV-319-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 3326 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/383/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2013 Nr XXV/326/2012Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3327 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/307/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 r.
2013 3328 2013-05-07 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2013 3329 2013-05-07 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 17 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Oświęcim
2013 3330 2013-05-07 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Województwem Małopolskim
2013 3331 2013-05-07 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Miejską Oświęcim
2013 3332 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/181/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013
2013 3333 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 3334 2013-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czchowa z dnia 26 marca 2013r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2012 rok
2013 3335 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok
2013 3336 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 3337 2013-05-07 Informacja Informacja Starosty Tarnowskiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Zakliczyn-miasto, powiat tarnowski, województwo małopolskie
2013 3338 2013-05-07 Komunikat Komunikat nr 6/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 3339 2013-05-07 Komunikat Komunikat nr 7/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 3340 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 3341 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV(256)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
2013 3342 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 3343 2013-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Koszyce z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koszyce.
2013 3344 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/602/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Libiąż B
2013 3345 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 050, 150, 750, 853, 921.
2013 3346 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/596/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
2013 3347 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/597/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej im. św. Katarzyny Sieneńskiej w Makowie Podhalańskim
2013 3348 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/599/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chrzanów
2013 3349 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/600/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebinia
2013 3350 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/601/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Libiąż A
2013 3351 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/99 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kościelcu
2013 3352 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/39/99 Rady Miejskiej w Proszowicach z dn. 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach
2013 3353 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/99 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Kościelcu
2013 3354 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Stryszawa, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stryszawa, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 3355 2013-05-08 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007)
2013 3356 2013-05-08 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007)
2013 3357 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zasad przyjmowania i użytkowania logo jednostek pomocniczych Gminy
2013 3358 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/330/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia logo Osiedla Jurajskiego
2013 3359 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/331/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia logo Sołectwa Zalas
2013 3360 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/332/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazw osiedlom na terenie miasta Krzeszowice
2013 3361 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/333/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/208/97 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie granic Miasta Krzeszowice
2013 3362 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV-305-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi gminnej nr 470813 K - ul. Przemysłowej w Andrychowie do kategorii dróg gminnych.
2013 3363 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV-307-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie : stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
2013 3364 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV-311-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 3365 2013-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIV-312-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2013 3366 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV-313-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Andrychów na lata 2013 – 2018”.
2013 3367 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.440.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3368 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.443.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 3369 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.444.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2013 3370 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Jodłownik publicznych przedszkoli.
2013 3371 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Jodłowniku.
2013 3372 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji filii przedszkola w Szczyrzycu z siedzibą w Jodłowniku.
2013 3373 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Jodłowniku do Zespołu Szkół Publicznych w Jodłowniku.
2013 3374 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Szczyrzycu z Przedszkolem Samorządowym w Szczyrzycu w Zespół Szkół Publicznych w Szczyrzycu.
2013 3375 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/1051/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.
2013 3376 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/1052/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie, os. Willowe 1
2013 3377 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/1053/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie założenia X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 6 oraz włączenia tego Liceum do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 6
2013 3378 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/1054/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia i likwidacji poprzez wygaszanie niektórych techników uzupełniających dla dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół
2013 3379 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/1055/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia i likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół
2013 3380 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/1056/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum nr 50 w Krakowie, ul. Bulwarowa 33
2013 3381 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/1057/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Krakowie, os. Niepodległości 19, oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Krakowie
2013 3382 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/1058/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/998/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 3383 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/1062/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa
2013 3384 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/407/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012 roku
2013 3385 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2013 3386 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok.
2013 3387 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybów - działki nr 516, 690/2, 675/6, 675/8, 675/9, 679/1, 679/3, 680 w obr. 1.
2013 3388 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.
2013 3389 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" w Grybowie.
2013 3390 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/425/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 3391 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2013 3392 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 3393 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/13 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3394 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/13 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3395 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu
2013 3396 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/680/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 722/7, 1777/2, 723/32 położonych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego
2013 3397 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/681/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Oświęcim
2013 3398 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/691/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu
2013 3399 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/693/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2013 3400 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/695/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 3401 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/307/02 Rady Miejskiej Proszowicach z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kościelcu, nadania mu statutu i imienia
2013 3402 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-267/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 3403 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-274/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Łapsze Niżne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 3404 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-269/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2013 3405 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-268/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-229/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i zagospodarowania tych odpadów
2013 3406 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3407 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2013 roku
2013 3408 2013-05-09 Informacja Informacja nr 1/2013 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok
2013 3409 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/79/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3410 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/81/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3411 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/82/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3412 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/83/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów
2013 3413 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/84/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 3414 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
2013 3415 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 marca 2013r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 3416 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3417 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 3418 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2013 roku.
2013 3419 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3420 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3421 2013-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słaboszów
2013 3422 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2013 3423 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Miasta Nowy Targ
2013 3424 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/367/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIN/312/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2013 3425 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/368/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2013 3426 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XLV/444/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 3427 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu dróg gminnych publicznych
2013 3428 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Niedźwiedź w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2013 3429 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/209/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn.
2013 3430 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/334/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/2008 z dnia 30 październmika 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw, zlokalizowanych na terenie Gminy Krzeszowice
2013 3431 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/335/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3432 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/336/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 3433 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/337/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2013 3434 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Zagorzycach
2013 3435 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.
2013 3436 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 3437 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pleśna Nr XXVII/209/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3438 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/518/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
2013 3439 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/521/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zakopane
2013 3440 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/526/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy Miasto Zakopane
2013 3441 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2013 3442 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3443 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica.
2013 3444 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/ 204/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3445 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI/276/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia granic ich obwodów.
2013 3446 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Pisary
2013 3447 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 3448 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/373/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzebinia.
2013 3449 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3450 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki.
2013 3451 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2013 roku
2013 3452 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV / 226 / 2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 3453 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Gminy Zawoja
2013 3454 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2013 3455 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/ 2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja.
2013 3456 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej w Suchej Beskidzkiej.
2013 3457 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Sucha Beskidzka.
2013 3458 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 3459 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej (w części dotyczącej dostosowania § 13 pkt 3 do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych /Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675/).
2013 3460 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Jednostki Pomocniczej (sołectwa) Grojec
2013 3461 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 3462 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 3463 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 7 do Statutu Gminy Wolbrom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09, z dnia 31 marca 2009 r.
2013 3464 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 5 do Statutu Gminy Wolbrom, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/2009 z dnia 31 marca 2009 roku.
2013 3465 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3466 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/261/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2013 3467 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok
2013 3468 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Wojniczu
2013 3469 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 201 2r. w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz
2013 3470 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz
2013 3471 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2013 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobra Nr XXXI/289/13 z dnia 25 luty 2013 rok
2013 3472 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2013 3473 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3474 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3475 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/374/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini
2013 3476 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 maja 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 3477 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 maja 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 3478 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/362/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 3479 2013-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 551/2013 Burmistrza Biecza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2012 rok
2013 3480 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/400/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie korekty Uchwały Nr XXIX/362/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 3481 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/16/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Obiektu Rekreacyjnego w Brzozówce".
2013 3482 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/18/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 3483 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 222/XXVI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 3484 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szklarach
2013 3485 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół w Jerzmanowicach poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Gotkowicach
2013 3486 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie:ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19.03.2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystani
2013 3487 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Sąspowie
2013 3488 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 3489 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawiezmiany uchwały nr XXXII/169/09 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
2013 3490 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/372/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Rady Miejskiej Nr VN/61/11 z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina, na których nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków.
2013 3491 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 3492 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica.
2013 3493 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 3494 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 807/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3495 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 804/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3496 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013
2013 3497 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2013
2013 3498 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/198/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2013 3499 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3500 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3501 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3502 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 3503 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 3504 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok.
2013 3505 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/171/ 2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 3506 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok.
2013 3507 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 222/XXX/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3508 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2013 3509 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 393/XXXII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 3510 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 398/XXXII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Gorlice.
2013 3511 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr KI-411/115/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały NR LXX/1028/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej;  - w części dotyczącej zapisów § 6 pkt 1, 2, 4 i 5, § 7 ust. 2 oraz § 16 ust. 2, 3 i 4 .
2013 3512 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/91/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie: Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce i utworzenie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce i Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce.
2013 3513 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. XVIII/91/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu.
2013 3514 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 3515 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 29 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gródek n/Dunajcem przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2013 r.
2013 3516 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 29 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2013 r.
2013 3517 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/348/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 3518 2013-05-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 8 maja 2013r. uchylające rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 3519 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 3520 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 3521 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Jordanowie i nadania jej Statutu.
2013 3522 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 62/507/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2012 rok
2013 3523 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX/280/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2012 rok
2013 3524 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII-306/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 3525 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2013 3526 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu i nadania mu Statutu
2013 3527 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu, nadania jej statutu.
2013 3528 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXV/218/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 3529 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku oraz utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zatorze i włączenia go w struktury organizacyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
2013 3530 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 6/2013 Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2013
2013 3531 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/305/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2013 3532 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/312/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/183/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2013 3533 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 3534 2013-05-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Wójta Gminy Gdów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gdów za 2012 rok
2013 3535 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/271/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szczucin 2013
2013 3536 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/273/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szczucin na 2013 rok
2013 3537 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/275/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zniesienia oraz utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Szczucin
2013 3538 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/277/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 3539 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny
2013 3540 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2013 3541 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na skrzyżowaniu ulic Matki Boskiej Bolesnej, Moniuszki Stanisława i Targowej w Limanowej
2013 3542 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie : zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 3543 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XL/273/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 3544 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XL/277/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gdów, warunków i zasad korzystania z nich, oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 3545 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.263.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem
2013 3546 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.268.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3547 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.271.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 3548 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.272.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 3549 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 3550 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
2013 3551 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Nowa Wieś.
2013 3552 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa
2013 3553 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia  2013 roku.
2013 3554 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX/282//2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
2013 3555 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 3556 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego
2013 3557 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
2013 3558 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2012 r.
2013 3559 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian budżetu.
2013 3560 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2013 3561 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2013 r. do 30.03.2013 r.
2013 3562 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX-278/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3563 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX-277/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3564 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/398/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/347/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 r. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów
2013 3565 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/225/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji ze zmianami uchwała: Mr XXXIV/235/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 lutego 2013 r.
2013 3566 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3567 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 3568 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3569 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/117/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXV/220/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty targowej – w części obejmującej zapis § 2 ust. 1 i § 3 ust. 3 o treści: „i wpłaconych w terminie”, a także w zakresie postanowień § 2 ust. 3 i ust. 4 oraz § 3 ust. 4 i ust. 5 uchwały
2013 3570 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/321/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 3571 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2013 3572 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2013
2013 3573 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów
2013 3574 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biskupice Nr XXXVII/256/13 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2013 3575 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/279/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2013 3576 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/280/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice
2013 3577 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/281/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie w gminie Biskupice
2013 3578 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/282/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
2013 3579 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.229.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/09 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana.
2013 3580 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.231.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana podjętego Uchwałą Nr XXIII.208.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r.
2013 3581 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.232.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana uchwalonego uchwałą Nr XXIII.218.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r.
2013 3582 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/200/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2013r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 450 rocznicę nadania aktu lokacyjnego wsi Sidzina
2013 3583 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/197/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2013r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół imienia Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie
2013 3584 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób prowadzących działalność charytatywną.
2013 3585 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych szkołom i placówkom publicznym, prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji
2013 3586 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ
2013 3587 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 3588 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3589 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013 rok
2013 3590 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok
2013 3591 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/529/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 3592 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2013 3593 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/319/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 3594 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 811/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013
2013 3595 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 136/38/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 3596 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 137/42/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 3597 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 138/47/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 3598 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 140/51/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 3599 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3600 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej.
2013 3601 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej
2013 3602 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2013 .
2013 3603 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX /127/ 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2013 3604 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XL/314/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2013 3605 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 21/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3606 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 18/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3607 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 19/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3608 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 20/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3609 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3610 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 3611 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2013 3612 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 3613 2013-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr S.0050.74.2013 Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój z dnia 9 maja 2013r. w sprawie: nazw i numerów przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych Gminy Rabka-Zdrój.
2013 3614 2013-05-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 maja 2013r.
2013 3615 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 3616 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/349/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 3617 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/413/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie „uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz. 66 z dnia 17.02.2005r.) i zmienionego Uchwałą Nr XL/507/09 z dnia 18 maja 2009r.( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 324, poz. 2333 z dnia 04.06.2009r.)
2013 3618 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 3619 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XL/312/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 3620 2013-05-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: krakowskiego ziemskiego i proszowickiego
2013 3621 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bukowina Tatrzańska, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 3622 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1072/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2013r. w sprawie przekształcenia niektórych techników uzupełniających dla dorosłych, wchodzących w skład zespołów szkół, w licea ogólnokształcące dla dorosłych
2013 3623 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1073/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2013r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola Nr 27 w Krakowie, ul. Goszczyńskiego 44, oraz włączenia go do Zespołu Szkół Nr 2 w Krakowie, ul. Grochowa 23
2013 3624 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 3625 2013-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 15 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin  przeprowadzonych w dniu 12 maja 2013 r.
2013 3626 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/127/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla uczniów za szczególne osiągnięcia
2013 3627 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/114/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski  z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2013 3628 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych.
2013 3629 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świątnikach Górnych.
2013 3630 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych.
2013 3631 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych.
2013 3632 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa
2013 3633 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa.
2013 3634 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa
2013 3635 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/136/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXII/230/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013 r.
2013 3636 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/195/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: przekazania do prowadzenia - w drodze umowy - Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glichowie oraz oddziału Przedszkolnego w Glichowie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Glichów i Okolic.
2013 3637 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/201/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 maja 2013r. w sprawie: zmiany  Uchwały Nr XIX/195/13 Rady Gminy Wiśniowa
2013 3638 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/200/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 maja 2013r. w sprawie:przekazania do prowadzenia - w drodze umowy - Szkoły Podstawowej w Kobielniku oraz Oddziału Przedszkolnego w Kobielniku Stowarzyszeniu „Nasz Kobielnik”
2013 3639 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 3640 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 3641 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XL/284/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku.
2013 3642 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIV.228.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 3643 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 286/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r.
2013 3644 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 3645 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 819/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 3646 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 817/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3647 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 3648 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 3649 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 826/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3650 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 824/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3651 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3652 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 3653 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3654 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 3655 2013-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Suskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Suski
2013 3656 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3657 2013-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Domu Kultury w Bochni
2013 3658 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni
2013 3659 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela.
2013 3660 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 3661 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/272/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szczucin na 2013 r.
2013 3662 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.284.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 3663 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XLV.285.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 3664 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia
2013 3665 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz, zawartego w dniu 19 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Biecz, reprezentowaną przez Burmistrza Biecza, Panią Urszulę Niemiec
2013 3666 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice, zawartego w dniu 7 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Ciężkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Ciężkowic, Pana Józefa Szymańskiego
2013 3667 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny, zawartego w dniu 25 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Szerzyny, reprezentowaną przez Wójta Gminy Szerzyny, Pana Stanisława Kmiecika.
2013 3668 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3669 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3670 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/355/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 maja 2013r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Osieku.
2013 3671 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
2013 3672 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2013 3673 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3674 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/243/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013 r
2013 3675 2013-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2013 3676 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3677 2013-05-24 Komunikat Komunikat nr 8/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 3678 2013-05-24 Komunikat Komunikat nr 9/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 3679 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 r.
2013 3680 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013. r.
2013 3681 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina
2013 3682 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 3683 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 3684 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/483/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 7 w Tarnowie
2013 3685 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/499/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 3686 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/504/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tarnowa
2013 3687 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice
2013 3688 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/140/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 275/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego w części obejmującej postanowienia § 6 ust. 1 oraz § 12 i § 13 załącznika Nr 1 do uchwały.
2013 3689 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 310/141/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 3690 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/430/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 3691 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 3692 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/291/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 3693 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3694 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 3695 2013-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna przeprowadzonych w dniu 12 maja 2013 r.
2013 3696 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mędrzechów
2013 3697 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26.02.2013 roku w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach.
2013 3698 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 3699 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 maja 2013r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Prusach
2013 3700 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3701 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice
2013 3702 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/345/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/299/2005 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie gospodarki odpadami w Gminie Krzeszowice oraz Uchwały Nr XVIII/121/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/299/2005 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie gospodarki odpadami w Gminie Krzeszowice.
2013 3703 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miasta Bochnia.
2013 3704 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni
2013 3705 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć.
2013 3706 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2013 3707 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.
2013 3708 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Lanckorona na 2013 rok.
2013 3709 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/167/2013 Rady Gminy w Stryszowie.
2013 3710 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicielii nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jordanów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3711 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Miasta Jordanów i nadania jej statutu.
2013 3712 2013-05-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. siedzibą w Nowym Sączu
2013 3713 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełmek
2013 3714 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek i upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2013 3715 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012.
2013 3716 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obszaru w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w gminie Oświęcim
2013 3717 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Babice w rejonie ulicy Krakowskiej.
2013 3718 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat
2013 3719 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Włosienica
2013 3720 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXII/148/00 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie powołania jednostki niższego rzędu (osady) Stawy Grojeckie w sołectwie Grojec i uchwalenia jej statutu
2013 3721 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3722 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2013 3723 2013-05-28 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej.
2013 3724 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 3725 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/191 Rady Gminy Mucharz z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 3726 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2013 3727 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie.
2013 3728 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3729 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/149/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2013 3730 2013-05-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2013 3731 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/696/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.