Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1730 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/364/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 1731 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1732 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Niepołomice
2013 1733 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/372/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2013 1734 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/373/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 1735 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2013 1736 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/375/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1737 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/376/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2013 1738 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/377/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1739 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/378/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2013 1740 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2013 1741 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1742 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 14/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu (planu finansowego)Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie na rok 2013
2013 1743 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/229/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów
2013 1744 2013-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 25 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szerzyny przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2013 roku
2013 1745 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr KI-411/46/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16.01.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej zapis w paragrafie 3 ust. 5 , o treści "i terminowo odprowadzanych".
2013 1746 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2013 1747 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1748 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1749 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2013 roku
2013 1750 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Pisary
2013 1751 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2013 1752 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Instytutu Zootechniki w Balicach prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów w miejscowościach Balice i Aleksandrowice
2013 1753 2013-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu pobierania tych opłat, a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem
2013 1754 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2013 roku
2013 1755 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/352/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biecz, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników.
2013 1756 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/353/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1757 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/357/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2013 1758 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/358/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Bieckiej
2013 1759 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/183/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1760 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/184/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 1761 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/188/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1762 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/189/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Siepraw
2013 1763 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/190/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1764 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/191/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług przez Gminę Siepraw w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1765 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/183 / 2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica
2013 1766 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem.
2013 1767 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gródek nad Dunajcem.
2013 1768 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku
2013 1769 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2013 1770 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie  kosztów pogrzebu
2013 1771 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1772 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych
2013 1773 2013-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/175/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – w części § 1 w zakresie słowa „netto”
2013 1774 2013-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytro przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2013 rok
2013 1775 2013-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 1776 2013-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 1777 2013-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 1778 2013-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 1779 2013-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Chrzanowie
2013 1780 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/969/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/622/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.
2013 1781 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/970/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/621/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
2013 1782 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/971/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Krakowie.
2013 1783 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Proszowice oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 1784 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Proszowice - zarządzanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice
2013 1785 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nieznanowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 14/2, 14/1, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23 (w części), 26/3, 27/1, 27/2
2013 1786 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok
2013 1787 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1788 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 Nr XXXI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012 r
2013 1789 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 1790 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1791 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy , za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1792 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 1793 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1794 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1795 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Bukownie i nadania mu Statutu
2013 1796 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 1797 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1798 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2013 1799 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 24 stycznia 2013 r. Nr XXX/222/2013 o zmianie uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2013 1800 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/353/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1801 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/354/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2013 1802 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowice
2013 1803 2013-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2013.
2013 1804 2013-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2013
2013 1805 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
2013 1806 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały nr XXXII/225/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1807 2013-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tatrzańskiego z dnia 30 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 1808 2013-03-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Starosty Myślenickiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2013 1809 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Liszki w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części
2013 1810 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/374/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013r. o zmianie statutu jednostki budżetowej „ Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”
2013 1811 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013r. o zmianie Statutu Gminy Chrzanów.
2013 1812 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 148/2 we wsi Małastów
2013 1813 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2013 1814 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2013 1815 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/344/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
2013 1816 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/346/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/290/12 z dnia 24 października 2012 r.
2013 1817 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Skawina udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1818 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/361/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 1819 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr 737/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 1820 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Biały dunajec na rok 2013.
2013 1821 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – Sidzina
2013 1822 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/174/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwała Nr XX/163/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1823 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Murzasichle
2013 1824 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marszowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki ewidencyjne o numerach 367 (w części), 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/5, 378/6, 378/4, 378/2, 379/4, 379/5, 379/2, 379/3, 380/4, 380/5, 380/2, 380/3, 381/4, 381/5, 381/2, 381/3, 382/3, 382/4, 382/2, 382/5
2013 1825 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1826 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeźnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 1827 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/572/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
2013 1828 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/560/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2013 1829 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/561/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
2013 1830 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/562/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie
2013 1831 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/564/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/527/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olkusz
2013 1832 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/565/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2013 roku
2013 1833 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 1834 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1835 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Klucze na 2013 rok
2013 1836 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA i GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2013
2013 1837 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 1838 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2013 rok
2013 1839 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2013 1840 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Bystrej
2013 1841 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 121/183/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 1842 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowe Bystre
2013 1843 2013-03-06 Porozumienie Porozumienie nr PZE/7/R/2013 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.
2013 1844 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok
2013 1845 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie o zmianie uchwały NR XXVIII/203/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2013 1846 2013-03-06 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2013 1847 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 1848 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 1849 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2013 1850 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 1851 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie
2013 1852 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 1853 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 1854 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/240/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 70/1 we wsi Bodaki
2013 1855 2013-03-06 Informacja Informacja Wójta Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok połozonych na obszarze Gminy Przeciszów
2013 1856 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/278/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1857 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
2013 1858 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1859 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 1860 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 roku, Nr 574, poz. 6363).
2013 1861 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabowa
2013 1862 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Łabowa
2013 1863 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1864 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1865 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1866 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1867 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim."
2013 1868 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 1869 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1870 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1871 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/213/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013 – 2017
2013 1872 2013-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2013 1873 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 4/II/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu podręcznego oraz zwierząt w autobusach sieci komunikacji zbiorowej organizowanej przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
2013 1874 2013-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2013 1875 2013-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2013 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2013 1876 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 1877 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
2013 1878 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr 739/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013
2013 1879 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1880 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1881 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 1882 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark
2013 1883 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/210/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Statutu Oświatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Gminy Gorlice
2013 1884 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/211/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
2013 1885 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/212/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1886 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/214/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorlice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1887 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr KI-411/56/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVII/333/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej w części obejmującej postanowienia § 3 uchwały.
2013 1888 2013-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 0640.2.2013 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2012 roku.
2013 1889 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1890 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.243.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1891 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2013 1892 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2013 1893 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zator
2013 1894 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator  – zasad wspierania uzdolnionych uczniów.
2013 1895 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zatorze
2013 1896 2013-03-07 Informacja Informacja nr 2/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2013 1897 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII /37/ 2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2013.
2013 1898 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX.416.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2013 roku”
2013 1899 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX.418.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Muszyna, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1900 2013-03-07 Komunikat Komunikat nr 1/2013 Wójta Gminy Łabowa z dnia 6 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2013 1901 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad  Dunajcem na 2013 rok
2013 1902 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2013 r.
2013 1903 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipinki lub jej jednostkom podległym
2013 1904 2013-03-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 1905 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego między ul. Garncarską, ul. 29-go Listopada, ul. Kadłubek, ul. Sądową,  ul. Świętokrzyską, ul. Dobczycką, ul. Ogrodową, ul. Mickiewicza i ul. Matejki w Chrzanowie.
2013 1906 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31 stycznia 2013 roku
2013 1907 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1908 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej w skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.
2013 1909 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 1910 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1911 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 1912 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1913 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 750, 758, 851, 852, 921
2013 1914 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 1915 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1916 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1917 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
2013 1918 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.261.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVIII.250.2012 Miasta Limanowa na 2013 rok ze zmianami
2013 1919 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI.262.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 1920 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie : ustalenia zasad polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Limanowa.
2013 1921 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa.
2013 1922 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI.270.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2013 1923 2013-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 10 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego w roku 2012
2013 1924 2013-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania.
2013 1925 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/632/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 listopada 2003 r.
2013 1926 2013-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal
2013 1927 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/642/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 rok
2013 1928 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 1929 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1930 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek.
2013 1931 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1932 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2013 1933 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2013 1934 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/209/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1935 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek
2013 1936 2013-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Starosty Brzeskiego z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej
2013 1937 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tomice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tomice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1938 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1939 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1940 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.244.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 rok
2013 1941 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1942 2013-03-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna
2013 1943 2013-03-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin
2013 1944 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza
2013 1945 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 1946 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1947 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasenta należności opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Gołcza
2013 1948 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczacego lokalizacji farm wiatrowych
2013 1949 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/357/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/94/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest.
2013 1950 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/254/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1951 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/167/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
2013 1952 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/169/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Tatrzańskiego ograniczonym prawem rzeczowym służebności przesyłu.
2013 1953 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/170/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Tatrzańskiego ograniczonym prawem rzeczowym służebności przejazdu, przechodu, przegonu i przeprowadzenia mediów.
2013 1954 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/172/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Brzegach
2013 1955 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/173/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego zmienionej UCHWAŁĄ Nr XIV/101/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012 r.
2013 1956 2013-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2013 1957 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA NA ROK 2013
2013 1958 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2013 1959 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1960 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 1961 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1962 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1963 2013-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Starosty Olkuskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2013 roku.
2013 1964 2013-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Starosty Olkuskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2013 roku
2013 1965 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX.414.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1966 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/144/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łukowicy
2013 1967 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/995/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka z późn. zm.
2013 1968 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/977/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Cystersów”.
2013 1969 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/986/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.
2013 1970 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/987/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116, założenia Gimnazjum Specjalnego nr 85 w Krakowie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116 oraz połączenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Krakowie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie w Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116
2013 1971 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/988/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21, założenia Gimnazjum Specjalnego nr 84 w Krakowie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie do Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie
2013 1972 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/989/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta Krakowa
2013 1973 2013-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie w przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających
2013 1974 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/221/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1975 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 1976 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska”
2013 1977 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 373/XXIX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 1978 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2013r.”
2013 1979 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/331/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2013 1980 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/337/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 1981 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Nowotarskiego na rok 2013
2013 1982 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII-172-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej.
2013 1983 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/495/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2013 1984 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/492/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2013 1985 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/494/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1986 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/486/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Zakopane
2013 1987 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/496/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1988 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/493/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat
2013 1989 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/497/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIV/438/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1990 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/195/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/180/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gnojnik.
2013 1991 2013-03-12 Aneks Aneks nr 11 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2013r. do porozumienia zawartego w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 211, poz. 1746.
2013 1992 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1993 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1994 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1995 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1996 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII-182-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/172/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej
2013 1997 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Świątniki Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1998 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2013 1999 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
2013 2000 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SPYTKOWICE NA 2013 ROK
2013 2001 2013-03-12 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie : PROJEKTOWANIA I BUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO  ETAP I W MIEJSCOWOŚCI RDZIOSTÓW
2013 2002 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/182/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2003 2013-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 31 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działają: Bożena Jawor - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Powiatem Limanowskiem reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Jan Puchała - Starosta Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina - Wicestarosta Powiatu Limanowskiego
2013 2004 2013-03-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WZ.031.27.2012 Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie zawarte pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Dariusza Starzyckiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: OR.OK-0113/113/1/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. a Gminą Chełmek reprezentowaną przez: Burmistrza - Andrzeja Saternusa
2013 2005 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr LXV/948/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 27
2013 2006 2013-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Suskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski
2013 2007 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2008 2013-03-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 2009 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 2010 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 2011 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  na obszarze Gminy Wietrzychowice.
2013 2012 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2013 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2014 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2013.
2013 2015 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/143/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 2016 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2013 2017 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/66/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie
2013 2018 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia dla obszaru położonego w miejscowościach Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka
2013 2019 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2020 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/236/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2013
2013 2021 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2013 2022 2013-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GNiPP.7113.2.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2013 2023 2013-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Myślenickiego z dnia 1 marca 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach za rok 2012.
2013 2024 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr X/85/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 2025 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2013 2026 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/181/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 2027 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku
2013 2028 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2013 2029 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości
2013 2030 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 2031 2013-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 5 marca 2013r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2013 2032 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2013 2033 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 2034 2013-03-13 Porozumienie Porozumienie nr SO-OŚ.6160.1.2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 3 stycznia 2013r. powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na obszarze administracyjnym Miasta Tarnowa
2013 2035 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2036 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 2037 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 2038 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2039 2013-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OŚRG.7113.1.2013 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 8 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
2013 2040 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj
2013 2041 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2042 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj
2013 2043 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Dąbrowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2013 roku
2013 2044 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Dąbrowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2013 roku
2013 2045 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym
2013 2046 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: uchylenia Uchwały NR XIII/86/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2011r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.
2013 2047 2013-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 21 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za rok 2012
2013 2048 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/216/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013r.
2013 2049 2013-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Proszowickiego z dnia 28 lutego 2013r. Sprawozdanie Starosty Powiatu Proszowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  za 2012 rok
2013 2050 2013-03-13 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-5(8)/2013/9193/VIIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego "KZGM" Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach
2013 2051 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zasad wynajmu i trybu korzystania z lokali oświatowych
2013 2052 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/175/13 Rady Gminy Olesno z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno.
2013 2053 2013-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Suskiego z dnia 29 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2013 2054 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2055 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2056 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2057 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem
2013 2058 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/201/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
2013 2059 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 2060 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2013 2061 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2062 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 2063 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 2064 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2065 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2066 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 2067 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXVI/196/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2068 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2013 2069 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2070 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2071 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2072 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2073 2013-03-13 Komunikat Komunikat nr 1/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 2074 2013-03-13 Komunikat Komunikat nr 2/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 2075 2013-03-13 Komunikat Komunikat nr 3/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 2076 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2077 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów
2013 2078 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów
2013 2079 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2080 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 2081 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2082 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2083 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 2084 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie : przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2013r. "
2013 2085 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2086 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2087 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2088 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI-287/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2013.
2013 2089 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2090 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 2091 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 2092 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI-289-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
2013 2093 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI-290-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrychów na rok 2013
2013 2094 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI-292-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2013 2095 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, położonych na terenie Gminy Andrychów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2096 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nrVII/47/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 2097 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Krzeszowice na lata 2013 -2015
2013 2098 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze
2013 2099 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze
2013 2100 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska gminnego w Krzeszowicach przy ul. Sportowej i ul. Ogrodowej
2013 2101 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/488/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2013 2102 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/192/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gnojniku
2013 2103 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 210/XXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013 2104 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rzeszotary.
2013 2105 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2013 roku
2013 2106 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2013 roku
2013 2107 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2013 2108 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków  ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną lub gminę Ryglice
2013 2109 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiana pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Kłaj
2013 2110 2013-03-14 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2013r. realizacji wykonanie w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2013 2111 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.220.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2013 2112 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2013 2113 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/509/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 marca 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 2114 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/511/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/466/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczącej regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2013 2115 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/514/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/467/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Chełmiec.
2013 2116 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/515/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
2013 2117 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2118 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2013 2119 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/195/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka
2013 2120 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII /212/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/198/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2121 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/197/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka.
2013 2122 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/199/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 2123 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/160/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród w dziedzinie sportu
2013 2124 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2125 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie powołania Przedszkola Samorządowego im. gen. Stanisława Hallera w Polance Hallera
2013 2126 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.248.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2127 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.249.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2128 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.250.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2129 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2130 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przeprowadzonych w dniu 10 marca 2013 r.
2013 2131 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Racławice przeprowadzonych w dniu 10 marca 2013 roku
2013 2132 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zatorze przeprowadzonych w dniu 10 marca 2013 r.
2013 2133 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2013 2134 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2013 2135 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/13 Starosty Krakowskiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2013
2013 2136 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/13 Starosty Krakowskiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2013
2013 2137 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok,
2013 2138 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013
2013 2139 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 2140 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2141 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 2142 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 2143 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/68/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 2144 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 2145 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok .
2013 2146 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI-287-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 2147 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI-291-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 2148 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 2149 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 roku
2013 2150 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 752/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 2151 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 745/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 2152 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 747/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 2153 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/498/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 2154 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/189/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 2155 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 207/XXVIII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2156 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2013 Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku.
2013 2157 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2158 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 2159 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 43/12/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 2160 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Nowotarskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4
2013 2161 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Nowotarskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136
2013 2162 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Starosty Nowotarskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie, ul. Długa 1
2013 2163 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Starosty Nowotarskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka "Pokój i Dobro" im. Heleny Bułharowskiej w Szaflarach, ul. Polna 7
2013 2164 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tymbark na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2165 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 261/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku
2013 2166 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 292/130/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 2167 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/161/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2013 roku.
2013 2168 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV.247.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2169 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV.251.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 2170 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2013 Wójta Gminy Grybów z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2013 roku.
2013 2171 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 marca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne niż Gmina Kamionka Wielka osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2172 2013-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Krakowskiego
2013 2173 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/399/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie podziału obszaru Gminy Wieliczka na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2013 2174 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2175 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/403/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2176 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/404/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2177 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/405/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2178 2013-03-15 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 2179 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/297/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 2180 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2013 2181 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Krościenko nad Dunajcem
2013 2182 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 2183 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 2184 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2013.
2013 2185 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/347/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 2186 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII-247/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok.
2013 2187 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2013 2188 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 2189 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/156/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2013r. w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 2190 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 2191 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2013 2192 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/402/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka
2013 2193 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/406/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wieliczka
2013 2194 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania własnego Województwa pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Moszczenica odc. 160 km 0+202 – 0+615 w m. Siedliska”
2013 2195 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2196 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2197 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2013 2198 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2199 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2200 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2201 2013-03-18 Informacja Informacja nr GKOŚiR/k. 7113.1.1.2013 Burmistrza Libiąża z dnia 11 marca 2013r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r., położonych na obszarze gminy Libiąż.
2013 2202 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/2011 z dnia 16 marca 2011r., dotyczącej inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 2203 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII-295-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów.
2013 2204 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII-296-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2205 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII-297-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2206 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2207 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XX/163/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słaboszów
2013 2208 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 265/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. W sprawie : zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2013 2209 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 2210 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 2211 2013-03-18 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2013 2212 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn
2013 2213 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 2214 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 2215 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 2216 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 2217 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/267/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2218 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/264/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 2219 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/265/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2220 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/170/2012 w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka
2013 2221 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 marca 2013r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2013 .
2013 2222 2013-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z potoku Stryszawka w km 3+462 w miejscowości Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzka, powiat suski
2013 2223 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 października 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka
2013 2224 2013-03-18 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Grybów z dnia 15 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2013 2225 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 2226 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 2227 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 36/10/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 2228 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 254/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum” .
2013 2229 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 255/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część I wydzielona na postawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku
2013 2230 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 257/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. W sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2013 2231 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2013 2232 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 2233 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 2234 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2013 rok.
2013 2235 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów
2013 2236 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2237 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 2238 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2239 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Łapanów
2013 2240 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2241 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie o zmianie uchwały NR XXVIII/207/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2242 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXII/266/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 2243 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 31 grudnia 2012r. prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2013 2244 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego; Starosty Suskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 5 lutego 2013 roku
2013 2245 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice; Starosty Suskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 5 lutego 2013 roku
2013 2246 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha; Starosty Suskiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 5 marca 2013 roku
2013 2247 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 2248 2013-03-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Wójta Gminy Lisia Góra; Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu poradnictwa prawnego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Lisia Góra dotkniętych przemocą w rodzinie
2013 2249 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 585/51/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2250 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 532/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2251 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 534/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2252 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 536/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2253 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 538/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2254 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 540/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2255 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 542/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2256 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 544/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2257 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 546/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2258 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 548/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2259 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 551/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2260 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 553/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2261 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 560/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2262 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 564/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2263 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 566/50/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2264 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 569/51/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2265 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 571/51/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2266 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 575/51/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2267 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 577/51/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2268 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 581/51/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2269 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 583/51/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2270 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 587/51/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2271 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/223/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2013 2272 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2273 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2274 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2013 2275 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV(251)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2013 2276 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV(249)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2013 2277 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV(245)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2013 roku.
2013 2278 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV(250)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko.
2013 2279 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  2013 -2020.
2013 2280 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Limanowskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej 1 w 2013 roku.
2013 2281 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/191/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zasad korzystania z planowanego do budowy boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie
2013 2282 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Biskupice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 2283 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach, Grzegorzowice Wielkie 31
2013 2284 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2013 2285 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/162/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2013 2286 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/166/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słaboszów
2013 2287 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/167/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży
2013 2288 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie utworzenia targowiska gminnego w Łapanowie.
2013 2289 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Łapanów.
2013 2290 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2013 roku.
2013 2291 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/384/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niepołomice
2013 2292 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/385/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 2293 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/386/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2294 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/387/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2295 2013-03-21 Informacja Informacja nr SG.6620.3.40.2012 Starosty Olkuskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie jej o dane ewidencyjne budynków i lokali, użytków gruntowych i granic zabudowanych działek ewidencyjnych dla jednostki ewidencyjnej Gmina Olkusz obręby ewidencyjne: Bogucin Mały, Gorenice, Braciejówka, Kosmolów, Niesułowice, Olewin, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks
2013 2296 2013-03-21 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 12 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica
2013 2297 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Radłów, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat.
2013 2298 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2299 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2300 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Radłów
2013 2301 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2302 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2013 2303 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Zawoi Centrum ustanowionego uchwałą Rady Gminy Zawoja NR XLVI/277/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
2013 2304 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVII/147/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. - Regulaminu przyznawania stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży, mieszkańcom Gminy Zawoja
2013 2305 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi
2013 2306 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Bocheńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bocheński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2307 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWE BRZESKO NA ROK 2013
2013 2308 2013-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok, położonych na terenie  Gminy Sucha Beskidzka
2013 2309 2013-03-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" S.A. z siedzibą w Tarnowie
2013 2310 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2013 Starosty Limanowskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Łukowicy – Lasek 134 w 2013 roku.
2013 2311 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Limanowskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2013 roku
2013 2312 2013-03-21 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-66(10)/2012/2013/716/VII/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Miechowie
2013 2313 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/158/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2314 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/160/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz zmiany uchwały o opłacie targowej.
2013 2315 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/162/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 2316 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 2317 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV(244)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko - „Teren przy szpitalu”.
2013 2318 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV(246)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko
2013 2319 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: podziału gminy Radziemice na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2320 2013-03-21 Informacja Informacja nr I.2013 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2013 2321 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LXIX/996/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
2013 2322 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LXIX/997/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 2323 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LXIX/998/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 2324 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2325 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LXIX/1002/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013r. w sprawie nazwy placu.
2013 2326 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2327 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2013 roku
2013 2328 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie:podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2329 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2013 2330 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 2331 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 2332 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 592/52/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2333 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 594/52/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2334 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 596/52/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2335 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 598/52/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2336 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 601/52/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2337 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 604/52/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2338 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 606/52/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2339 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 611/53/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2340 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 613/53/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2341 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 615/53/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2342 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 620/53/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2343 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 624/53/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2344 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 627/54/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2345 2013-03-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego
2013 2346 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXI/119/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski  z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2347 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2348 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 2349 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2013 roku
2013 2350 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/435/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2351 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/436/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2352 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/437/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza
2013 2353 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2354 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 2355 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Sękowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia w 2013 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2013 2356 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/189/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2357 2013-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.6.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowice - w części § 7 pkt 10 oraz § 30 ust. 5 uchwały
2013 2358 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2013 2359 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
2013 2360 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/285/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zniesienia pomników przyrody
2013 2361 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 2362 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 60/14/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 2363 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 673/57/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2364 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 2/2/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 2365 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 4/3/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 2366 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 670/57/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2367 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 128/12/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 2368 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 129/17/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 2369 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 130/20/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 2370 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 664/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 2371 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 631/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2372 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 634/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 2373 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 636/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2374 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 638/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 2375 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 640/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 2376 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 644/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 2377 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 646/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2378 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 648/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 2379 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 650/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2380 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 652/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 2381 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 654/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2382 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 656/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 2383 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 658/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2384 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 660/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 2385 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 662/56/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 2386 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr II/13/13 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
2013 2387 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2013 2388 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2389 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2390 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013
2013 2391 2013-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr W.0050.3.2.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne.
2013 2392 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2013 2393 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2013 2394 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/182 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia stawki za dostarczane ścieki wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Jaszczurowej
2013 2395 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/178 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
2013 2396 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/179 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mucharz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mucharz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 2397 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/180 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 2398 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/185 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 marca 2013r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 2399 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szerzyny w 2013 roku
2013 2400 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/276/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej
2013 2401 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/275/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2013 2402 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/272/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2013 2403 2013-03-25 Informacja Informacja nr GK.KGM.0642.1.2013 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2013 2404 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie założenia Gimnazjum w Zalesiu.
2013 2405 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2013 2406 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Limanowa
2013 2407 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2408 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Dunajec
2013 2409 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 marca 2013r. w sprawie:zmiany uchwały NR XXI/112/12 Rady Gminy Spytkowice  z dnia 30 listopada 2012 r.
2013 2410 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 2411 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2013 2412 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 2413 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój
2013 2414 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 9/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie podziału obszaru Związku na sektory
2013 2415 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 4/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2013 2416 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 5/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2417 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 6/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2418 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 7/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2419 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 8/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2420 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 203/XXV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 2421 2013-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 8 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2013 2422 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa
2013 2423 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2013 roku
2013 2424 2013-03-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2013 2425 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2013
2013 2426 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.
2013 2427 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.
2013 2428 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.
2013 2429 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 2430 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 2431 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr II/243/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 2432 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2433 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku.
2013 2434 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 49/13/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 2435 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 47/13/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 2436 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/156/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 2437 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok
2013 2438 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 2439 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/108/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012 r. dot. określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w 2012 r. z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 6633).
2013 2440 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określania szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2013 2441 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej pieczę zastępczą
2013 2442 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIX/1004/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2013 2443 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIX/1000/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie (z późniejszymi zmianami)
2013 2444 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2013
2013 2445 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2446 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 2447 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2013
2013 2448 2013-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 2449 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2013 roku
2013 2450 2013-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lanckorona przeprowadzonych w dniu 24 marca 2013 roku
2013 2451 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 770/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięczych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2013 2452 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 771/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 r. w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2013 2453 2013-03-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprostowania pisowni w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze
2013 2454 2013-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz
2013 2455 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2456 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej
2013 2457 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2013 2458 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2459 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/144/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2013 2460 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/145/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2461 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/146/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2462 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/17/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Alwernia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia.
2013 2463 2013-03-29 Informacja Informacja nr GK.7113.1.2013 Burmistrza Wadowic z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych.
2013 2464 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 218/XXIX/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2465 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2466 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia
2013 2467 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2468 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Drwinia
2013 2469 2013-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2013 roku