Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 5729 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 287/40/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5730 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 258/39/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5731 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 263/39/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 5732 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 266/39/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5733 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 268/39/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5734 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 270/39/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 5735 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 272/40/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5736 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 276/40/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5737 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 278/40/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2013 rok
2013 5738 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 280/40/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5739 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 325/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy placu położonego w Trzemeśni
2013 5740 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 327/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. W sprawie : ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 5741 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 328/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 5742 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 330/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 rok
2013 5743 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 333/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. W sprawie : zmiany Uchwały Nr 124/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. dotyczącej ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2013 5744 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 334/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia „Myślenickiej karty Rodzina 3+”.
2013 5745 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013.
2013 5746 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przeciszów
2013 5747 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.502.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5748 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.503.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/123//2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz granic ich obwodów
2013 5749 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.504.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/416/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 5750 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.505.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. na terenie wsi Powroźnik
2013 5751 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.506.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiku, gmina Muszyna
2013 5752 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/344/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 września 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 5753 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 5754 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 5755 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 5756 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki.
2013 5757 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 386/2 we wsi Bednarka
2013 5758 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2009 roku dotyczącej Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2013 5759 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/471/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2013 5760 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/472/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/356/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 5761 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/284/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5762 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok.
2013 5763 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia „Zasad udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuchów”.
2013 5764 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 5765 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwanowice nr XLIV/340/10 z dnia 30 czerwca 2010r. i uchwały Rady Gminy Iwanowice nr XLIII/329/10 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice przez inne podmioty niż JST i ministrowie.
2013 5766 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 5767 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów w Gminie Iwanowice uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Iwanowice: Nr L/282/06 z dnia 25 października 2006 r., Nr XXXIX/305/10 z dnia 25 lutego 2010 r. oraz Nr XXIX/191/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 5768 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2013r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 5769 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/181/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok
2013 5770 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5771 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 września 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu.
2013 5772 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/210 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/205 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: Uchwalenia Statut Gminy Mucharz.
2013 5773 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/212 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 5774 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/208/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 5775 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/773/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2014.
2013 5776 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/797/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5777 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 5778 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany statutów sołectw.
2013 5779 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych (t. j. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 529).
2013 5780 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 5781 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/246/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19.02.2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Czorsztyn przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 5782 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 211/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 19 września 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku
2013 5783 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 5784 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 19 września 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2013 5785 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 5786 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/114/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski ze zmianami
2013 5787 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 roku
2013 5788 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5789 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcję doradców metodycznych
2013 5790 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. W sprawie zmiany Uchwały nr XXI/114/93 Rady Gminy Rzepienik Strzyżewski z dnia 30 sierpnia 1993r. dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4.5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży, z późniejszymi zmianami.
2013 5791 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2013 r.
2013 5792 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gręboszów
2013 5793 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 5794 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/323/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2013 5795 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na terenie Gminy Ryglice
2013 5796 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 5797 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5798 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 5799 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Proszowickiego
2013 5800 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 5801 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 5802 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce"
2013 5803 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI-232/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
2013 5804 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI-233/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013r. w sprawie: nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach.
2013 5805 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI-234/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013r. w sprawie: nadania statutu dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach”.
2013 5806 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI-235/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym.
2013 5807 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/280/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 5808 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XL(285)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 5809 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2013 5810 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/383/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 września 2013r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu
2013 5811 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 września 2013r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2013 5812 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 września 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa.
2013 5813 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 423/XXXV/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok.
2013 5814 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 297/2 we wsi Rozdziele, część działek Nr 536/17, 537 we wsi Pagorzyna, część działek Nr 756/9, 757 we wsi Wójtowa
2013 5815 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/206/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Wójtostwo”.
2013 5816 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/209/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013.
2013 5817 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr LII.339.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013 r.
2013 5818 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/342/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/232/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa.
2013 5819 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/343/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/233/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5820 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5821 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
2013 5822 2013-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa.
2013 5823 2013-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa.
2013 5824 2013-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/149/05 Rady Gminy Bobowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 5825 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działek Nr 270/1, 270/2 w Bobowej
2013 5826 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2013 5827 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/611/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 5828 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/613/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXXIV/607/2013 z dnia 10 września 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 r.
2013 5829 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/247/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 5830 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/250/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2013 5831 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2013 5832 2013-10-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 1 października 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 5833 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1262/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Północ”
2013 5834 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Wadowic i Rady Miejskiej w Wadowicach przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 27 października 2013 roku
2013 5835 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 244/XXX/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 5836 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
2013 5837 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa".
2013 5838 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa
2013 5839 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2013
2013 5840 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wiśniowa.
2013 5841 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31stycznia 2013 roku.
2013 5842 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/2013 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 5843 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/461/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 5844 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/464/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz
2013 5845 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/467/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biecz, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników
2013 5846 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/468/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Biecza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2013 5847 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/469/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Biecza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2013 5848 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/470/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2013 5849 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/471/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 5850 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/472/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 5851 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/473/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Biecz
2013 5852 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/474/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5853 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/476/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2013 5854 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz ze zmianami
2013 5855 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-346-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5856 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-347-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5857 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 5858 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie przyjęcia programu „ 4+ Liczna Rodzina”
2013 5859 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Waksmund 20A, 20B”, przyjętego uchwałą Nr IX/91/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 154/08, poz. 932 z dnia 5 marca 2008 r.) i zmienionego uchwałą Nr XL/422/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 596, poz. 4696 z dnia 22 listopada 2010 r.) oraz uchwałą Nr XV/136/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2469 z dnia 18 maja 2012 r.)
2013 5860 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Pyzówka 17, przyjętego uchwałą Nr IX/88/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 151/08, poz. 929 z dnia 5 marca 2008 r.)”
2013 5861 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 5862 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 rok
2013 5863 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/591/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCZA”
2013 5864 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/599/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw położonego na działkach ewidencyjnych nr 957, 756, 13/10 obr.5 w Zakopanem
2013 5865 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/592/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZYMONY - USTUP”
2013 5866 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/601/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 5867 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 7.2013 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1385K relacji Jasło - Ryglice -Tuchów w miejscowości Tuchów oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Lubaszowa
2013 5868 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/192/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana"
2013 5869 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 5870 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 157/106/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5871 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 158/108/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5872 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 159/109/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5873 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 160/112/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5874 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Charsznica.
2013 5875 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 5876 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/377/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Krzeszowice
2013 5877 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 5878 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach
2013 5879 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIV/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5880 2013-10-08 Porozumienie Porozumienie nr 25.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zadania pn: Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach: Stróże (wzdłuż drogi nr 1410), Zakliczyn ul. Ruchu Oporu (wzdłuż drogi nr 1410K) oraz przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Zakliczynie (wzdłuż drogi nr 1408K)
2013 5881 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 8, działki Nr 497/1 i 497/2, działka Nr 745, działka Nr 750/4, wieś Brzana działka Nr 749, wieś Jankowa część działek Nr 58/1 i 58/2 (po podziale część działek Nr 58/3 i 58/6), część działki Nr 183/10, część działki Nr 551, wieś Sędziszowa działka Nr 390/1, działka 571/2 (po podziale działki Nr 571/5, 571/6), wieś Siedliska część działki Nr 44, działka Nr 410/1, część działki Nr 712, wieś Stróżna część działki Nr 197/1, wieś Wilczyska działka Nr 322/4
2013 5882 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Tokarnia na rok 2013
2013 5883 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok oraz zmiany w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXVIII/207/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku.
2013 5884 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2013 5885 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Razem” w Gorlicach.
2013 5886 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach
2013 5887 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 5888 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.242.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej
2013 5889 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.247.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2013 5890 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.252.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 5891 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.255.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2013 5892 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/795/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/746/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Oświęcim Programu "Oświęcimska Karta Rodziny"
2013 5893 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 5894 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laskowa.
2013 5895 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 września 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 5896 2013-10-09 Komunikat Komunikat nr 19/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 5897 2013-10-09 Komunikat Komunikat nr 20/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 5898 2013-10-09 Komunikat Komunikat nr 21/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2013 5899 2013-10-09 Komunikat Komunikat nr 22/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 5900 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D. zlokalizowanej w Krośnicy oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D.
2013 5901 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2013.
2013 5902 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem
2013 5903 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 5904 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Oświęcim Programu "Oświęcimska Karta Rodziny".
2013 5905 2013-10-09 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-41(10)/2013/631/X/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2013 5906 2013-10-09 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-46(8)/2013/1267/IX/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrownia Skawina S.A.
2013 5907 2013-10-09 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Brzeszczach z dnia 8 października 2013r. w sprawie odwołania Burmistrza Brzeszcz przed upływem kadencji
2013 5908 2013-10-09 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Brzeszczach z dnia 8 października 2013r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Brzeszczach przed upływem kadencji
2013 5909 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 5910 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 26 września 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 5911 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2013 5912 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII /227/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 5913 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5914 2013-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie "Centrum Usług Socjalnych".
2013 5915 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/453/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 5916 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/454/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 5917 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/457/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2013 5918 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/460/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o zmianie statutu jednostki budżetowej „ Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”
2013 5919 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 432/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok.
2013 5920 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 442/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 549 przy ul. Lenartowiczów w Gorlicach.
2013 5921 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 443/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”.
2013 5922 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 444/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działek Nr 26/19 i 26/20 w Gorlicach.
2013 5923 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 445/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla działek Nr 1861/4, 1862/8, 1862/10, 1862/13, 1862/14, 1862/16, 1862/17, 1862/18, 1862/19, 1862/20, 1862/21, 1862/22, 1862/23, 1862/24, 1862/25, 1862/26, 1862/27, 1862/28, 1862/29, 1862/30, 1862/31 przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach.
2013 5924 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 446/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” działka Nr 1116/29 przy ul. Wrońskich w Gorlicach.
2013 5925 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie Statutu Gminy Świątniki Górne
2013 5926 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5927 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Świątniki Górne przedszkolu publicznym
2013 5928 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2013 5929 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5930 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5931 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5932 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013 roku
2013 5933 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5934 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2013r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2013 5935 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok
2013 5936 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/229/2013 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice
2013 5937 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Białym Kościele
2013 5938 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 5939 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 323/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych
2013 5940 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 951/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 5941 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 września 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 5942 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/256/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.
2013 5943 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/257/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/206/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2013.
2013 5944 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2013 5945 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5946 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 5947 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/268/13 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 5948 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Radłów
2013 5949 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 5950 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
2013 5951 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/271/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów
2013 5952 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 5953 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim
2013 5954 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5955 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wietrzychowice
2013 5956 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 stycznia 2013 roku - Uchwała budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2013 r.
2013 5957 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
2013 5958 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 5959 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 5960 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolbrom.
2013 5961 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/2003 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”.
2013 5962 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
2013 5963 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 5964 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2000 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 września 2000 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 5965 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/240/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2013 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy.
2013 5966 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/241/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Pomnik Przyrody drzewo gatunek – sosna wejmutka
2013 5967 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/245/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 Nr XXXI/185/2012 RadyMiejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012 r.
2013 5968 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr 354/160/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 5969 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr LIV/523/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 5970 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr LIV/525/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody trzech drzew z pomnika przyrody - grupy drzew, Nr rejestru wojewódzkiego 126201-012 (dawny 199).
2013 5971 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr LIV/526/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody jednego drzewa z pomnika przyrody - alei drzew, Nr rejestru wojewódzkiego 126201-013 (dawny 200).
2013 5972 2013-10-11 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 września 2013r. do porozumienia Nr SON.031.70.2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 5973 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/266/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Traczykówka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2013 5974 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/268/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 5975 2013-10-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 października 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czchowie
2013 5976 2013-10-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 października 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu (pow. dąbrowski)
2013 5977 2013-10-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 października 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa
2013 5978 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/264/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013r. Nr XV/184/2012 z 28 grudna 2012r.
2013 5979 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5980 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5981 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5982 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/675/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałą XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r.
2013 5983 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/665/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926
2013 5984 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/674/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Jordanów - Łętownia
2013 5985 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/669/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raba Wyżna - Rokiciny Podhalańskie.
2013 5986 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/670/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/449/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Wieś
2013 5987 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/671/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/27/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczurowa
2013 5988 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/672/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwału Nr XXXVIII/602/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gorlice
2013 5989 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/673/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jordanów
2013 5990 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 5991 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2013 5992 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jordanów.
2013 5993 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 5994 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5995 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Jordanowa.
2013 5996 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr KI-411/227/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 września 2013r. w sprawieo stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 319/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych na terenie Powiatu Nowosądeckiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w części obejmującej postanowienia § 4 pkt 4 oraz § 10 w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku”.
2013 5997 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 5998 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/431/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska
2013 5999 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/446/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 rok
2013 6000 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6001 2013-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ryglic z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skrzyszów Gminie Ryglice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu 28.06.2013 r. pomiędzy:
2013 6002 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr X/61/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 października 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic w Porębie Żegoty .
2013 6003 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr X/62/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Regulicach
2013 6004 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Brodłach.
2013 6005 2013-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.20.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważnoci w całości uchwały Nr DLXVII/423/2013 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków początkowych i końcowych dla gminnych przewozów pasażerskich w obrębie strefy miejskiej.
2013 6006 2013-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.21.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXXII/450/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/343/2002 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów i pedagogów szkolnych, w części, tj. w zakresie § 3 uchwały
2013 6007 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
2013 6008 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/663/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego na lata 2009 - 2013”
2013 6009 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 6010 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku.-
2013 6011 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów
2013 6012 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowości Libertów
2013 6013 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lusina
2013 6014 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Mogilanach.
2013 6015 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII-304/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2013 6016 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 1 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 6017 2013-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród
2013 6018 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6019 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2013 6020 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzeźnica.
2013 6021 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/167/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012 r. określającej metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty
2013 6022 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.
2013 6023 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6024 2013-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 września 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2013 6025 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 września 2013r. w sprawie: ustalenia regulaminu targowisk w Suchej Beskidzkiej.
2013 6026 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 6027 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2013 6028 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2013 6029 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 6030 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6031 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6032 2013-10-14 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-51(8)/2013/187/XI/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2013 6033 2013-10-14 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-27(21)/2013/1342/XII/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni „Gorlice” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2013 6034 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXX/253/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lanckorona Nr XXV/214/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 6035 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1280/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Mał. poz. 6451 z późn. zm.).
2013 6036 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok.
2013 6037 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2013 6038 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 r.
2013 6039 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6040 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok.
2013 6041 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 października 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłaj.
2013 6042 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 953/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 6043 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 6044 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 6045 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/371/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 6046 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/372/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Żabnie prowadzonym przez Gminę Żabno
2013 6047 2013-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZE/18/R/2013 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 26 września 2013r. Burmistrza Pszczyny i Burmistrza Brzeszcz w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.
2013 6048 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stryszów.
2013 6049 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.
2013 6050 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2013r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 6051 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-330/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013.
2013 6052 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/251/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 6053 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 6054 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/554/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 7 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2013 6055 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 października 2013r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 6056 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 6057 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2013 6058 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 6059 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 6060 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 6061 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013r. w sprawie: określenia zasad usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebinia.
2013 6062 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 6063 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/327/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nieznanowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23 ( w części), 26/3, 27/1,27/2.
2013 6064 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/328/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marszowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki ewidencyjne o numerach 367 (w części), 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/5, 378/6, 378/4, 378/2, 379/4, 379/5, 379/2, 379/3, 380/4, 380/5, 380/2, 380/3, 381/4, 381/5, 381/2, 381/3, 382/3, 382/4,382/2,382/5.
2013 6065 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gospodarki Komunalnej w Gdowie.
2013 6066 2013-10-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-58(7)/2013/224/IXB/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2013 6067 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013.
2013 6068 2013-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2013 6069 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały XXVII/174/2005 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmieniona uchwałą NR XXVIII/177/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2013 6070 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym
2013 6071 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 6072 2013-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIII/481/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia.
2013 6073 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/388/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 6074 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/390/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, dla którego Powiat Wadowicki jest podmiotem tworzącym
2013 6075 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/391/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 6076 2013-10-18 Aneks Aneks Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 października 2013r. do porozumienia Nr SON.031.74.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 6077 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz w ramach modernizacji dróg powiatowych wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1732K Mucharz-Jaszczurowa w miejscowości Jaszczurowa" - Etap II..
2013 6078 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie kontynuacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryszów-Klecza w miejscowości Klecza Dolna na odcinku o długości 210 m.
2013 6079 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 6080 2013-10-18 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wojewody Małopolskiego do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice, zawartego w dniu 7 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Ciężkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Ciężkowic, Pana Józefa Szymańskiego
2013 6081 2013-10-18 Aneks Aneks nr 3/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2013 6082 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 958/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 6083 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 6084 2013-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej
2013 6085 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Ropa z dnia 11 października 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ropa
2013 6086 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 9 października 2013r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 6087 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 9 października 2013r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/104/12
2013 6088 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Ciężkowice wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy DW nr 981 Zborowice-Krzyżówka w m. Zborowice na odcinku ok. 300 mb”
2013 6089 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Czarny Dunajec; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika, zatok w autobusowych wraz z odwodnieniem na odc. 060 DW 958 od km 6+548,39 do km 7+873,91 w m. Chochołów i Koniówka”
2013 6090 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 975 polegająca na budowie chodnika wraz z budową rowu krytego w kilometrażu: odc. ref. 060 w km 2+857,30 do odc. 070 km 0+230 na części działek nr 112/6, 169, 929/1, 930, 651, 652, 653/3,112/2,653/1,186/1,488/2 w m. Radłów”
2013 6091 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika prawostronnego przy DW 975 relacji Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 240 od sklepu do skrzyżowania z drogą gminną Paleśnica -Dzierżaniny K203340”
2013 6092 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków - Biecz w miejscowości Faściszowa w km 2+520,00 - 2+600 odcinek 050 i w km 0+000 - 0+160 odcinek 060 wraz z przejściem dla pieszych, budową kanalizacji deszczowej wzdłuż chodnika”
2013 6093 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków - Biecz odc. 020 km 5+710,00 - 5+763,00 , odc.030 km 0+000,00 - 0+358,00 w m. Melsztyn - etap II”
2013 6094 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1267/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013 – 2015
2013 6095 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1268/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015
2013 6096 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1270/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze (z późn. zm.)
2013 6097 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 6098 2013-10-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku
2013 6099 2013-10-22 Porozumienie Porozumienie nr 37.2013 Burmistrza Radłowa; Starosty Tarnowskiego z dnia 15 października 2013r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1340K relacji Mokrzyska- Radłów - Łęg Tarnowski w miejscowości Radłów /ul. Brzeska/
2013 6100 2013-10-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska Gminie Skawina realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2012/2013
2013 6101 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 6102 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Piekiełko
2013 6103 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Podłopień
2013 6104 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Tymbark
2013 6105 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII-198-2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zamieście
2013 6106 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zawadka
2013 6107 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
2013 6108 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Tymbark
2013 6109 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 6110 2013-10-22 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, zawartego w dniu 30 sierpnia 2012 r., pomiędzy : Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Igołomia – Wawrzeńczyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, Pana Józefa Rysaka
2013 6111 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 964/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 6112 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/292/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 6113 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 6114 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2013 6115 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/366/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6116 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 78/XXXIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 7 października 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 6117 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 83/XXXIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 6118 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXX/44/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/76/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki .
2013 6119 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 6120 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.281.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany treści Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu stanowiacego załacznik do Uchwały Nr XXX/349/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 r.
2013 6121 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.287.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2013 6122 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.289.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Tarnowie
2013 6123 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XL/242/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 6124 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 października 2013r. w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
2013 6125 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 6126 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 .
2013 6127 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów.
2013 6128 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 6129 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 6130 2013-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/98/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6131 2013-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/155/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 6132 2013-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednoliteko tekstu uchwały nr XXV/192/09 wsprawie statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
2013 6133 2013-10-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 8 października 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 6134 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2013r. w sprawie :zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 6135 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXXII/242/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie :zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2013 6136 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
2013 6137 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXX/229/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 luty 2013 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Niedźwiedziu.
2013 6138 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/13 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa XXI/152/12
2013 6139 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 6140 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/247/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Gminy Gorlice
2013 6141 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/245/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 6142 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 357/162/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 6143 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.318.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 6144 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.319.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 6145 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.320.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 6146 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI)197)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/253/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2013 6147 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI)196)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2013
2013 6148 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok.
2013 6149 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2013 6150 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa.
2013 6151 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
2013 6152 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
2013 6153 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Grybów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 6154 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa.
2013 6155 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 6156 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach
2013 6157 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/403/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2013 6158 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/426/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 6159 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka
2013 6160 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka.
2013 6161 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 6162 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2014
2013 6163 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 6164 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr VII/42/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 16 października 2013r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2013 rok Nr V/30/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
2013 6165 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 6166 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/318/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – w miejscowości Krzywa
2013 6167 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/319/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Krzywa
2013 6168 2013-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
2013 6169 2013-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach
2013 6170 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 6171 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/473/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/450/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/343/2002 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów i pedagogów szkolnych.
2013 6172 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/472/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla terenu inwestycyjnego przy Drodze Solnej we wsi Ochmanów.
2013 6173 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/450/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/343/2002 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów i pedagogów szkolnych.
2013 6174 2013-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.22.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXXII/443/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej – dla części osiedla mieszkaniowego „7 niebo” w Niepołomicach, w części, tj. w zakresie § 3 pkt 11) uchwały w zakresie słów: „lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę”.
2013 6175 2013-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.23.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXXII/444/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice, obszar „A” Miasto Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy Boryczów w Niepołomicach w części, tj. w zakresie § 3 pkt 11) uchwały w zakresie słów „lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę”.
2013 6176 2013-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.24.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXXII/445/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice, obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice w części, tj. w zakresie § 3 pkt 11) uchwały w zakresie słów: „lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę”.
2013 6177 2013-10-24 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 października 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice, zawartego w dniu 27 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Wadowice, reprezentowaną przez Burmistrza Wadowic, Panią Ewę Filipiak
2013 6178 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/230/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 października 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXII/449/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Niepołomice.
2013 6179 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI.261.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 6180 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2013 6181 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., dla terenu oznaczonego w tekście planu symbolem 2.U.18
2013 6182 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.273.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013r. w sprawie utworzenia Osiedla „Krynica Centrum” w Krynicy-Zdroju
2013 6183 2013-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Oświęcim
2013 6184 2013-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Niepołomicach
2013 6185 2013-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Olkuszu
2013 6186 2013-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Wielickiego
2013 6187 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 6188 2013-10-28 Porozumienie Porozumienie nr 34.2013 Burmistrza Wojnicza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 października 2013r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wojnicz w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1405K w Gminie Wojnicz
2013 6189 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013 r.
2013 6190 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VII/290/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 6191 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VII/295/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 6192 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/328/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXIX/308/2013 Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański.
2013 6193 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 6194 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Iwkowa.
2013 6195 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa.
2013 6196 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie określenia granic obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej.
2013 6197 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 6198 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok.
2013 6199 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2013 6200 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 442, poz. 3238) .
2013 6201 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
2013 6202 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2013 6203 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/317/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2013 6204 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/318/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 6205 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Polanka Wielka.
2013 6206 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XX/126/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2013.
2013 6207 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/477/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz.
2013 6208 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/478/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Biecz.
2013 6209 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 6210 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 85/XXXIV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” we wsi Kadcza
2013 6211 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 86/XXXIV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – Część B w zakresie określonym uchwałą Nr 19/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r.
2013 6212 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 6213 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 6214 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 6215 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 6216 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2013 6217 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 21 października 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłownik.
2013 6218 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 29/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6219 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 6220 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 6221 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
2013 6222 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr IX/49/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku Rady Gminy Koniusza dotyczącej ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2013 6223 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 6224 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie
2013 6225 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszów.
2013 6226 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6227 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 6228 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów.
2013 6229 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 6230 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg z terenu Gminy Radgoszcz do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 6231 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radgoszcz.
2013 6232 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/193/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 616 (część działki nr 616/2 wg. nowego podziału) w Staszkówce.
2013 6233 2013-10-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 24 października 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 6234 2013-10-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2013 6235 2013-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.31.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2013r. stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/197/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/193/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 616 (część działki nr 616/2 wg. nowego podziału) w Staszkówce - w całości
2013 6236 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/217 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6237 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/218 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 6238 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/219 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 6239 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/220 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013- 2018.
2013 6240 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/221 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 6241 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/375/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 6242 2013-10-30 Aneks Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2013r. do Porozumienia z dnia 12.07.2007 r. zawartego pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2013 6243 2013-10-30 Aneks Aneks nr 4/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 23 października 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2013 6244 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 17 października 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 6245 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzegi
2013 6246 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 968/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 6247 2013-10-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 października 2013r. w sprawie powierzenie Gminie Andrychów wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego pn.: 1) „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie”, 2) „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie”.
2013 6248 2013-10-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1750K - ul. Szewskiej w Andrychowie" na odcinku od ronda na ul. Szewskiej do skrzyżowania z drogą krajową nr DK 52 - ul. Krakowską
2013 6249 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/65/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 6250 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/66/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 6251 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/72/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 6252 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/73/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 6253 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/75/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Alwernia
2013 6254 2013-10-30 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wadowicach z dnia 28 października 2013r. ustalenia wyniku referendum gminnego o odwołanie Burmistrza Wadowic
2013 6255 2013-10-30 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wadowicach z dnia 28 października 2013r. ustalenia wyniku referendum gminnego o odwołanie Rady Miejskiej w Wadowicach
2013 6256 2013-10-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 30 października 2013r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu
2013 6257 2013-10-31 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2013r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie przyjęcia do realizacji przez Małopolskiego Kuratora Oświaty całości zadania związanego ze sfinansowaniem jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w 2013 r.,