Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 3808 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 0007/XVIII/137/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Suskiego
2012 3809 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
2012 3810 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 921, 926.
2012 3811 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 33/XIX/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Łącko
2012 3812 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 34/XIX/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 3813 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 3814 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok.
2012 3815 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.
2012 3816 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 3817 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2012 rok
2012 3818 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2012 3819 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2012 Nr XII/100/2011 z dnia 29.12.2011 r.
2012 3820 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2012 3821 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 3822 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 3823 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 3824 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX - 143/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 3825 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX - 140/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce
2012 3826 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Gminy Ropa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012
2012 3827 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Liszkach
2012 3828 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVI/179/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012r.
2012 3829 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka
2012 3830 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3831 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
2012 3832 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec
2012 3833 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wydania aktu założycielskiego dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.
2012 3834 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 0007/XIX/150/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie : szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich .
2012 3835 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/441/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy Aleja Pisarzy dla ciągu pieszego położonego pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a Miejską Biblioteką Publiczną im. Ł. Górnickiego GALERIĄ KSIĄŻKI w Oświęcimiu.
2012 3836 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów
2012 3837 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3838 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/ 121/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 3839 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
2012 3840 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/182/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej Gminy Oświęcim (sołectwa) Grojec
2012 3841 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu jednostki niższego rzędu Gminy Oświęcim (osady) Stawy Grojeckie
2012 3842 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr X/107/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3843 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 203/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2012 3844 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 206/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu .
2012 3845 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
2012 3846 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3847 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2012.
2012 3848 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.171.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3849 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXI-201/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: Uchylenia uchwały Nr XX-187/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XV-110/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne
2012 3850 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/143/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 3851 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/388/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie herbu i flagi Województwa Małopolskiego
2012 3852 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXI/231/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
2012 3853 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 3854 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie innej, niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 3855 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/346/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 8 w Tarnowie oraz zmian w akcie założycielskim
2012 3856 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/347/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2012 3857 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/350/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2012 3858 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/357/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2012 3859 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
2012 3860 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr LII/711/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm.
2012 3861 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr LII/706/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2.
2012 3862 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII / 191 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny.
2012 3863 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy w rok 2012
2012 3864 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/273/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.
2012 3865 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Borzęcin
2012 3866 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Szkół w Brzeźnicy
2012 3867 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 201/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu
2012 3868 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 202/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.
2012 3869 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 204/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2012 3870 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2012 3871 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r., w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów”.
2012 3872 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 3873 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/230/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2012 3874 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 3875 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w dzielnicy Stare Miasto dla ulic: Piastowskiej, Klementyny Hoffmanowej, Antoniego Dunajewskiego, Wazów, Wałowej, Franciszkańskiej,  Jerzego Tymowskiego, Berka Joselewicza i Bóżniczej w Nowym Sączu.
2012 3876 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XIV/141/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 3877 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/678/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
2012 3878 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/680/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie dostosowania aktów o utworzeniu instytucji kultury pn.: Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”, Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego, Teatr Ludowy, Capella Cracoviensis, Orkiestra Stołecznego – Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”, Teatr KTO, Teatr „Łaźnia Nowa” oraz Balet Dworski „Cracovia Danza”, do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2012 3879 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/681/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Teatru Lalki, Maski i Aktora „Groteska” oraz nadania statutów miejskim instytucjom kultury.
2012 3880 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury.
2012 3881 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/691/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 3882 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/696/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.
2012 3883 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.
2012 3884 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2012 3885 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2012 3886 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/701/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.
2012 3887 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr LII/709/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.
2012 3888 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 3889 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejkiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 3890 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XIX/270/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 3891 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 3892 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 3893 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 3506 z dnia 18 lipca 2012 r.)
2012 3894 2012-08-03 Informacja Informacja nr 1/2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Oświęcim.
2012 3895 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3896 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3897 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/110/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 3898 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych i nadania jej statutu.
2012 3899 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/444/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2012 3900 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/123/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2012 3901 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/180/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. W sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gimna Oświęcim, oraz nauczycielom który powierzono funkcję doradcy metodycznego.
2012 3902 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/104/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 3903 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 3904 2012-08-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Stryszów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2011r.
2012 3905 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej i nadania jej statutu.
2012 3906 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2012.
2012 3907 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII)102)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3908 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/43/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2011r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2012 3909 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego.
2012 3910 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód
2012 3911 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI-202/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV-119/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne.
2012 3912 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr 181/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście
2012 3913 2012-08-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok.
2012 3914 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.176.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Czernichów.
2012 3915 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/134/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laskowa
2012 3916 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 3917 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
2012 3918 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XI/80/11 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce
2012 3919 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 3920 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 r.
2012 3921 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.
2012 3922 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3923 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2012 3924 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów
2012 3925 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII-190/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: programu dofinansowania budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 3926 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2012r.”
2012 3927 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jabłonka
2012 3928 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 3929 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytowania na terenie Gminy Przeciszów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2012 3930 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach .
2012 3931 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rytro.
2012 3932 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/254/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2012 3933 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/256/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biecz
2012 3934 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr X/111/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Koszyce z zakresu wspierania rodziny
2012 3935 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr X/109/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2012 3936 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr X/110/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2012 3937 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Jordanów.
2012 3938 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Szczucin oraz określenie granic ich obwodów
2012 3939 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez gminę Szczucin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 3940 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2012 3941 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr II Nz. /206/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 3942 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Laskowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Laskowa.
2012 3943 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi.
2012 3944 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lanckorona
2012 3945 2012-08-10 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-41(7)/2012/1339/VIIA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Andrychów  Sp. z o.o. z siedzibą w Adrychowie
2012 3946 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Wielka.
2012 3947 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.
2012 3948 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr KI-411/159/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie
2012 3949 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 3950 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 3951 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 3952 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów
2012 3953 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr KI-411/158/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania - w części dotyczącej postanowienia zawartego w § 10 ust. 2 lit. e uchwały.
2012 3954 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 272/XXI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2012 3955 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.173.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernichów.
2012 3956 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania i podawania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Radłów.
2012 3957 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Liszki NR IX/60/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
2012 3958 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów.
2012 3959 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 49/XX/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 3960 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.
2012 3961 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/200/2004 Rady Gminy Wojnicz z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.
2012 3962 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne prowadzonych przez Gminę Trzyciąż .
2012 3963 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Liszki.
2012 3964 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/222/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnów oraz określenia granic ich obwodów
2012 3965 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej
2012 3966 2012-08-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Liszki
2012 3967 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów
2012 3968 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2012 3969 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom.
2012 3970 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/100/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwałach nr V/159/09 z dnia 9 lipca 2009 roku, V/170/09 z dnia 10.09.2009 roku i VI/74/2011 z dnia 28.12.2011 r. Rady Gminy Pałecznica
2012 3971 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/98/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie : rozwiązania Zespołu Szkół w Ibramowicach
2012 3972 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 126/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2012 rok
2012 3973 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 0007/XX/156/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jordanowie
2012 3974 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 0007/XX/155/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Chrobacze” w Jordanowie
2012 3975 2012-08-16 Komunikat Komunikat nr 12/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 3976 2012-08-16 Komunikat Komunikat nr 11/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 3977 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.
2012 3978 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV-208/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobrej
2012 3979 2012-08-16 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w miejscowości Dobra
2012 3980 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.156.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym.
2012 3981 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV-209-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-107-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.
2012 3982 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie.
2012 3983 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/127/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały
2012 3984 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice
2012 3985 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2012 3986 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów
2012 3987 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIV-208-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI-123-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 3988 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Pleśna na sektory
2012 3989 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/467/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ na rzecz ich najemców.
2012 3990 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/ 143 /2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki z o. o powstałej w wyniku przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach.
2012 3991 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/260/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miechów.
2012 3992 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Słopnice.
2012 3993 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Słopnice.
2012 3994 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/281/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 3995 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/173/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2012”.
2012 3996 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/250/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - hali sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 3997 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3998 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Łabowa zmienioną Uchwałą nr XV/132/07 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 grudnia 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XI/64/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Łabowa oraz uchwałą nr XVII/138/08 Rady gminy Łabowa z dnia 11 marca 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XI/64/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Łabowa.
2012 3999 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/180/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych
2012 4000 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktów trwałych Ośrodka Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczurowej
2012 4001 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 185/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach nie objętych strefą płatnego parkowania na terenie miasta Myślenice.
2012 4002 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Myślenice na lata 2012-2014.
2012 4003 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 187/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. W sprawie: nadania statutu Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu.
2012 4004 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 188/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 170/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.
2012 4005 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/126/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań do zezwolenia na usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 4006 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
2012 4007 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/171/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej.
2012 4008 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury w Korzennej.
2012 4009 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXVII/183/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra-Sidzina
2012 4010 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biskupice.
2012 4011 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Biskupice.
2012 4012 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie
2012 4013 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011–2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 4014 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2012.
2012 4015 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 4016 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/172/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2012 4017 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/173/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej
2012 4018 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 107 / 2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy  Tokarnia.
2012 4019 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych  oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy  Tokarnia.
2012 4020 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 4021 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 4022 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 4023 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/377/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 4024 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012
2012 4025 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 4026 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr 87/13/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4027 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr 101/15/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2011 r.
2012 4028 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr 120/17/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4029 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr 149/19/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4030 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr 173/23/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4031 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr 185/24/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4032 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr 199/25/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4033 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr 131/18/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4034 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr 227/27/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4035 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/189/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 4036 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4037 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4038 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 4039 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 4040 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dot. poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso
2012 4041 2012-08-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej Nr 1 na potoku Ryta i ujęcia wody Nr 2 na potoku Wieprzówka dla wodociągu Rzyki Nr 1 w miejscowości Rzyki, gmina Andrychów, powiat wadowicki
2012 4042 2012-08-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Sanki w km 0+375 na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie
2012 4043 2012-08-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 4044 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV/ 244/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2012 4045 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 503/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 4046 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XX/277/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 4047 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 499/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 4048 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XVI/191/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2012 4049 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4050 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.171.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na okręgi wyborcze
2012 4051 2012-08-22 Aneks Aneks nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 4052 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/390/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2012 4053 2012-08-22 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Łapanów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. do porozumienia nr X/43/ZDW/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. dotyczącego powierzenia Gminie Łapanów zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie wstępnej dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z przebudową skrzyżowań tej drogi z drogami powiatowymi”
2012 4054 2012-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 8.2012 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381K relacji Tuchów - Zalasowa - Lubcza -Dęborzyn w miejscowości Lubcza
2012 4055 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 171/XXII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2012 4056 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Pcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4057 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/09 w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Niedźwiedź
2012 4058 2012-08-22 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Wójta Gminy Budzów z dnia 7 sierpnia 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Budzów
2012 4059 2012-08-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych
2012 4060 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 264/31/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4061 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 274/31/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4062 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 284/32/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4063 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Tokarnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4064 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 287/32/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4065 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 269/31/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4066 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 280/32/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4067 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 286/32/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4068 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII.167.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/349/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 r.
2012 4069 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII.168.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/347/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 r.
2012 4070 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII.169.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Domu Pomocy Społecznej w Stróżach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/348/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 r.
2012 4071 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII.170.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/345/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 r.
2012 4072 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII.171.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX.61.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku
2012 4073 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII.172.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Nowodworzu
2012 4074 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII.173.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Karwodrzy
2012 4075 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 4076 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „ Biedroneczki” w miejscowości Widoma, gmina Iwanowice.
2012 4077 2012-08-23 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Chełmek; Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Chełmek 
2012 4078 2012-08-23 Aneks Aneks Starosty Oświęcimskiego; Wójta Gminy Osiek z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Osiek
2012 4079 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Starosty Oświęcimskiego; Wójta Gminy Polanka Wielka z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania na terenie Gminy Polanka Wielka zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
2012 4080 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Kęty
2012 4081 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.2.4.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXVII/364/2012 Rady Miasta Zakopane  z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA – KOZINIEC”
2012 4082 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 4083 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2012 4084 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
2012 4085 2012-08-23 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2012r. do porozumienia nr X/20/ZDW/10 zawartego w dniu 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem DW 958 (ul. Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47 na terenie Miasta Zakopane”
2012 4086 2012-08-23 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta Zakopane; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2012r. do porozumienia nr X/142/ZDW/09 zawartego w dniu 16 września 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane”
2012 4089 2012-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Starosty Gorlickiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Gorlicki Oddziału Przedszkolnego Specjalnego
2012 4087 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.18.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII.173.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w części - § 6 ust. 4 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Karwodrzy
2012 4088 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.17.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII.172.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w części - § 6 ust. 4 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowodworzu
2012 4090 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej
2012 4091 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”.
2012 4092 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.166.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 4 – JAWORZYNA)”.
2012 4093 2012-08-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR 031.4.2012 Burmistrza Wadowic z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie współpracy w 2012 roku gminy Wadowice z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w stosunku do osób z terenu Gminy Wadowice doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2012 4094 2012-08-24 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 21 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2012 4095 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 11.2012 Starosty Tarnowskiego; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Ryglice - Żurowa - Ołpiny w miejscowości Skrzyszów.
2012 4096 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 12.2012 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie budowy chodników w pasie dróg powiatowych nr 1357K,1376K i 1415K w miejscowościach Szynwałd, Łękawica i Pogórska Wola.
2012 4097 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży przez Gminę Łapsze Niżne.
2012 4098 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r. Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2012 4099 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2-3 letniej w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2012 4100 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/187/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Bartne
2012 4101 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/188/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Bartne
2012 4102 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łącko z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łącko
2012 4103 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
2012 4104 2012-08-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2012 4105 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 9.2012 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1356K relacji Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Koszyce Małe.
2012 4106 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 18.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 6.2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1408K relacji Zakliczyn - Stróże w miejscowości Zakliczyn
2012 4107 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica.
2012 4108 2012-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
2012 4109 2012-08-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: chrzanowskiego i oświęcimskiego
2012 4110 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 4111 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4112 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 4113 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr VI/61/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej
2012 4114 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Trzyciąż na rok 2012
2012 4115 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4116 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/211/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2012 4117 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2012 4118 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/314/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.
2012 4119 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.
2012 4120 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/316/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.
2012 4121 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.
2012 4122 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.
2012 4123 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.
2012 4124 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.
2012 4125 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.
2012 4126 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.
2012 4127 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.
2012 4128 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4129 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4130 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4131 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4132 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4133 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4134 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4135 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4136 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.
2012 4137 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.
2012 4138 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.
2012 4139 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.
2012 4140 2012-08-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 22-2012 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 marca 2012r. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok 2011
2012 4141 2012-08-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 20 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 marca 2012r. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.
2012 4142 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 4143 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII / 100 /12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4144 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/261/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012r. o nadaniu Statutu dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
2012 4145 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 4146 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych kategorii gminnej oraz placach i parkingach, stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna, w strefie płatnego parkowania.
2012 4147 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Żabno.
2012 4148 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych Gminy Żabno na lata 2012-2017.
2012 4149 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 4150 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 123/XII/99 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na obszarze Gminy Podegrodzie.
2012 4151 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.
2012 4152 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2012 4153 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 4154 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Babicach
2012 4155 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI / 158 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach i o zmianie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.
2012 4156 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice
2012 4157 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok i w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4158 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 173/XXII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Lalek ,,Rabcio" w Rabce-Zdroju
2012 4159 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 172/XXII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdroju do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2012 4160 2012-08-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łapsze Niżne
2012 4161 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 4162 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-205-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4163 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV-211-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4164 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 4165 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/156/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 4166 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 4167 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 4168 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia wspólnie z Parafią Grobu Bożego w Miechowie oraz Gminą i Miastem Miechów instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie” w organizacji
2012 4169 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.
2012 4170 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów
2012 4171 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 4172 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 4173 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 4174 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 4175 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 4176 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XX/222/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 4177 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 4178 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 4179 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok
2012 4180 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr 509/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 4181 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4182 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr 519/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 4183 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 4184 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 4185 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 4186 2012-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2011 rok.
2012 4187 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr 96/97/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 4188 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 4189 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr 94/91/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 4190 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr 272/31/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4191 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr 282/32/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poz 1240), w  związku z uchwałą nr XVII/151/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 26.06.2012 r. Zarząd Powiatu w Olkuszu  uchwala :
2012 4192 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2012 4193 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4194 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4195 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4196 2012-08-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FN.3035.007.2012 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 16 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłownik za 2011 r.  W S T Ę P
2012 4197 2012-08-29 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 4198 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr 95/95/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 4199 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr 220/95/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 4200 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 4201 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 4202 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 4203 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4204 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2012 rok
2012 4205 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr 535/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4206 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr 533/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4207 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XVI / 154 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
2012 4208 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XX/291/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 4209 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr 538/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4210 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/391/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 4211 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 4212 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 4213 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX.165.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 4214 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 4215 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr 169/XXII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4216 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 4217 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4218 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Żębocinie
2012 4219 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Żębocinie.