Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 3069 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/209/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 3070 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/339/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XL/162/93 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 lipca 1993r w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Chełmiec punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyj. piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2012 3071 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/342/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2012 3072 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/110/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Moszczenicy.
2012 3073 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 3074 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łapanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Łapanów
2012 3075 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz
2012 3076 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
2012 3077 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr 143/XX/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2012 3078 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach
2012 3079 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowodowej Nr 1 w Gorlicach
2012 3080 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Gorlicach
2012 3081 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/129/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bieczu
2012 3082 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bobowej
2012 3083 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szymbarku
2012 3084 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Gorlicach
2012 3085 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/134/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Gorlicach
2012 3086 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Bieczu
2012 3087 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr V/56/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni
2012 3088 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zamiany Uchwały nr XXXIX/360/2002 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach
2012 3089 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin obowiązkowych
2012 3090 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
2012 3091 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/106/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 maja 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Trzciana
2012 3092 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/256/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3093 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 maja 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 3094 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIX/213/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 3095 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/220/09 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wadowicki, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych szkół, w tym również nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2012 3096 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach II Liceum Profilowanego
2012 3097 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie I Liceum Profilowanego
2012 3098 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2012 3099 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2012 3100 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/220/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2012 3101 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/222/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2012 3102 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/223/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2012 3103 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2012 3104 2012-07-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 rok
2012 3105 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze
2012 3106 2012-07-02 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-22(8)/2012/312/IX/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejski Zakład Energetyki CieplnejSp. z o.o. z siedzibą w Kętach
2012 3107 2012-07-02 Informacja Informacja nr PM.7021.100.2011 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 26 czerwca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia
2012 3108 2012-07-02 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Libiąż, zawartego w dniu 14 lipca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Libiąż, reprezentowaną przez Burmistrza Libiąża, Pana Jacka Latko, zawarty pomiędzy:
2012 3109 2012-07-02 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów, zawartego w dniu 7 sierpnia 2007 r, pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Radłów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Radłów, Pana Zbigniewa Kowalskiego, zawarty pomiędzy:
2012 3110 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lesnicy - Groniu
2012 3111 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Bobowa przez osoby fizyczne i osoby prawne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 3112 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 czerwca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2012 roku
2012 3113 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie:podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3114 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/149/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2012r. o zmianie Uchwały Nr XIX/143/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łapanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Łapanów.
2012 3115 2012-07-02 Protokół Protokół nr 1 Gminnej Komisji do spraw referendum gminnego z dnia 24 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wyniku referendum gminnego
2012 3116 2012-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2012 3117 2012-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 220/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2012 3118 2012-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 221/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe
2012 3119 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 138/XX/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 3120 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2012 3121 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 3122 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/159/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r.
2012 3123 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 3124 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 3125 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Babice z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 3126 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 3127 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 3128 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 85/63/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zmian w budzecie
2012 3129 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/138/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 3130 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI.130.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 3131 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/209/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 3132 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.
2012 3133 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 480/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 3134 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/160/12 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 3135 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 486/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 3136 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 6 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3137 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3138 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 3139 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 488/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 3140 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok.
2012 3141 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIV/123/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 3142 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX /16/ 2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 3143 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 3144 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/128/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Gorlicach
2012 3145 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Gorlicach
2012 3146 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/135/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej
2012 3147 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/137/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu
2012 3148 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/186/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2012r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jaszczurowej z siedzibą w Radoczy i uchwalenia statutu
2012 3149 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy na terenie sołectwa Rudnik w gminie Dobczyce
2012 3150 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/371/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały SWM nr XLVIII/761/10 w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego
2012 3151 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/380/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Wiśnicz
2012 3152 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/381/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołcza – Rzeżuśnia
2012 3153 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/382/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rabka-Zdrój
2012 3154 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej i nadania mu Statutu
2012 3155 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej II Liceum Profilowanego
2012 3156 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/206/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej I Liceum Profilowanego
2012 3157 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/208/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie II Liceum Profilowanego
2012 3158 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży
2012 3159 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy Liceum Profilowanego
2012 3160 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica  w Wadowicach I Liceum Profilowanego
2012 3161 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
2012 3162 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach  III Liceum Profilowanego
2012 3163 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 3164 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2012 3165 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/221/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży działającego w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2012 3166 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/225/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2012 3167 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego działającego w ramach  Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2012 3168 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/227/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, działającej w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2012 3169 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, działającej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach
2012 3170 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, działającej w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2012 3171 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/230/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, działającej w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 3172 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/231/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, działającej w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2012 3173 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/232/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, działającej w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2012 3174 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/233/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, działającej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2012 3175 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/234/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 3176 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/235/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2012 3177 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/236/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2012 3178 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2012 3179 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2012 3180 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie
2012 3181 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2012 3182 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku.
2012 3183 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XV/157/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie 2012r.
2012 3184 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XV/161/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitala Powiatowego w Limanowej
2012 3185 2012-07-03 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-33(7)/2012/699/X/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
2012 3186 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/203/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze dla obszaru „Brzeszcze IA”
2012 3187 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
2012 3188 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czchów na 2012 rok
2012 3189 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 3190 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/225/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IX/109/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski
2012 3191 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/227/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r.  w sprawie zamiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2012 3192 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski.
2012 3193 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIV/115/12 Rady Gminy Olesno z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
2012 3194 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2012 3195 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3196 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XV / 150 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciechowicach.
2012 3197 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/108/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 3198 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 3199 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2012 3200 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr VII/35/2007 w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Modlnica z dnia 26 kwietnia 2007 rok
2012 3201 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wierzchowie
2012 3202 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2012 3203 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2012 3204 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla podmiotów  publicznych i niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zakliczyn przez inne niż Gmina Zakliczyn osoby prawne i osoby fizyczne.
2012 3205 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/144/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3206 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3207 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa
2012 3208 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miasta Tuchowa - I etap zmiany
2012 3209 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej
2012 3210 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV-215-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3211 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 3212 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 3213 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/101/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3214 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/101/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3215 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/118/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/12 z dnia 24 lutego 2012 rok w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3216 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok
2012 3217 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/80/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok
2012 3218 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/151/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2012 roku
2012 3219 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 24/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok Nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 3220 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/401/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli, zmienionej uchwałą Nr XI/193/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r.
2012 3221 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/158/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Zabierzów
2012 3222 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/95/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Terenie Gminy Pałecznica
2012 3223 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/96/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy
2012 3224 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/97/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zlecania realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3225 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zabawie.
2012 3226 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń
2012 3227 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/211/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
2012 3228 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/215/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu
2012 3229 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku
2012 3230 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/222/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno -Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach
2012 3231 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator.
2012 3232 2012-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 26 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koniusza przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.
2012 3233 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 3234 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/180/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec.
2012 3235 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI-188/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na okręgi wyborcze jednomandatowe.
2012 3236 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/255/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu  ich pobierania
2012 3237 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2012 3238 2012-07-05 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-28(10)/2012/9193/VII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Usługowego KZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach
2012 3239 2012-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1- 9 -12 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzania nieważności uchwały Rady Gminy Stryszawa Nr XVII/129/12 z dnia 17 maja 2012 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej stawkę opłaty za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Stryszawa, w całości.
2012 3240 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: podziału terenu Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, określenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3241 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
2012 3242 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/146/04 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 października 2004 r. w sprawie:, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ
2012 3243 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/199/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
2012 3244 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Łużna z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łuzna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa).
2012 3245 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnietnicy.
2012 3246 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, w tym stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce przyznanej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kęty
2012 3247 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 3248 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/251/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 3249 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: podziału gminy Rabka – Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3250 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011 rok
2012 3251 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Wielka Wieś na lata 2012 – 2015”
2012 3252 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012 Nr XIII/116/2011 z dnia 26 grudnia 2011r.zmienionej uchwałą Nr XVII/157/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
2012 3253 2012-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2011
2012 3254 2012-07-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 29 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klucze za 2011 rok
2012 3255 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/96/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie włączenia Gimnazjum im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. "Lot" w Podlipiu do Zespołu Szkół w Bolesławiu
2012 3256 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/112/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/12 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2012 rok w sprawie włączenia Gimnazjum im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. "Lot"w Podlipiu do Zespołu Szkół w Bolesławiu
2012 3257 2012-07-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 29 marca 2012r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzeszowice za 2011 rok
2012 3258 2012-07-06 Porozumienie Porozumienie nr 7.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie budowy kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1393 relacji Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w miejscowości Kąśna Górna.
2012 3259 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/150/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 sierpnia 2011 w sprawie podziału terenu Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, określenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3260 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2012 3261 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXII/163/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie utworzenia sołectw Kobylany i Więckowice.
2012 3262 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 3263 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2012 Nr XIII/100/2011 z dnia 29.12.2011 rok
2012 3264 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Uściu Gorlickim do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Gorlickim
2012 3265 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/284/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 3266 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2012 rok
2012 3267 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 3268 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr 165/XXI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 3269 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr 491/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 3270 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 3271 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.160.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 3272 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV-217-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 3273 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 3274 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIV/114/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3275 2012-07-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia gminie zadania zarządzania drogami powiatowymi
2012 3276 2012-07-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2012r. roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2011 rok
2012 3277 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2007 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia środków finansowych i ustalenia dla oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Biały Dunajec Regulaminu funduszu zdrowotnego
2012 3278 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 maja 2012r. w sprawie miany uchwały Nr V/45/2003 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gliczarowie Górnym.
2012 3279 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY Nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: regulaminów korzystania z Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju oraz Placu Zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju
2012 3280 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII-198-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla terenu Gminy Andrychów.
2012 3281 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mszana Dolna
2012 3282 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3283 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVI/168/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 3284 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/140/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: ustanowienie pomnika przyrody
2012 3285 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bukowcu
2012 3286 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 3287 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XvIII/143/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 3288 2012-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/12 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 29 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 ROK
2012 3289 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”
2012 3290 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/120/2005 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
2012 3291 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3292 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/501/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania
2012 3293 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2012 3294 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół , zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.
2012 3295 2012-07-10 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice, zawartego w dniu 7 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Ciężkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Ciężkowic, Pana Józefa Szymańskiego
2012 3296 2012-07-10 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Czchowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Czchów, zawartego w dniu 11 sierpnia 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Czchów, reprezentowaną przez Burmistrza Czchowa, Pana Marka Chudobę
2012 3297 2012-07-10 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 20 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Gorlice, zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gorlice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorlice, Pana Ryszarda Guzika
2012 3298 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012
2012 3299 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 3300 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/398 /12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2012 3301 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym
2012 3302 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki”
2012 3303 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3304 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/265/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 3305 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 3306 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabka-Zdrój
2012 3307 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3308 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 7/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 18 maja 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 25/2011 Zgromadzenia Zwiazku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2012.
2012 3309 2012-07-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Czchowa z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2012 rok szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach
2012 3310 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2012 3311 2012-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 3312 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr L/653/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie.
2012 3313 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr L/670/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie
2012 3314 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górna Wieś.
2012 3315 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Nawojowa pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 3316 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/153/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 3317 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/363/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gubałówka 1"
2012 3318 2012-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 8.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381K relcaji Tuchów - Zalasowa - Lubcza -Dęborzyn w miejscowości Lubcza.
2012 3319 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.310.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2012 3320 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr KI 411/148/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012 rok w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 3321 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Iwanowice
2012 3322 2012-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 6.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Starosty Tarnowskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie remontu chodnkia w ciągu drogi powiatowej nr 1408K relacji Zakliczyn - Stróże w miejscowości Zakliczyn.
2012 3323 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/248/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu
2012 3324 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 marca 2012 r
2012 3325 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/251/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2012r. o zmianie załącznika nr 5 do Uchwały Nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2012 r. o ustaleniu w Chrzanowie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, opłat dodatkowych oraz wysokości i sposobu ich pobierania.
2012 3326 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wieliczka pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 3327 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2012.
2012 3328 2012-07-13 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Piwniczna - Zdrój, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Piwniczna - Zdrój, reprezentowaną przez Burmistrza Piwnicznej – Zdroju, Panią Joannę Leśniak
2012 3329 2012-07-13 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2012 3330 2012-07-13 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Lipinki z dnia 29 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Lipinki, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Lipinki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lipinki, Pana Czesława Rakoczego
2012 3331 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowina Tatrzańska
2012 3332 2012-07-13 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2012r. do Porozumienia w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ przez Wojewodę wykonywania zadań
2012 3333 2012-07-13 Porozumienie Porozumienie Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”
2012 3334 2012-07-13 Porozumienie Porozumienie Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”
2012 3335 2012-07-13 Porozumienie Porozumienie Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”
2012 3336 2012-07-13 Porozumienie Porozumienie Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”
2012 3337 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/125/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I” - MIASTO.
2012 3338 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.318.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Powroźnik" w gminie Muszyna podjętego uchwałą Nr XV/181/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.
2012 3339 2012-07-13 Porozumienie Porozumienie Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”
2012 3340 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz
2012 3341 2012-07-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie stwierdzania nieważnośvi uchwały Nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym, w całości
2012 3342 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2012 3343 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.
2012 3344 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3345 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/371/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3346 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2012 3347 2012-07-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 3348 2012-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej
2012 3349 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/183/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat
2012 3350 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 3351 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3352 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/374/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopanbe na rok budzetowy 2012
2012 3353 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 3354 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 3355 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 501/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 3356 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 3357 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/180/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3358 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/181/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3359 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/242/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 3360 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 240/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 3361 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/164/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie utworzenia sołectw Młynka i Nielepice.
2012 3362 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 3363 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oświęcim
2012 3364 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Oświęcim
2012 3365 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa  Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
2012 3366 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/212/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.
2012 3367 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/213/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Oświęcimiu  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu
2012 3368 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych  im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu.
2012 3369 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Brzeszczach wchodzącego w skład  Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.
2012 3370 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/217/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego  Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego  w Chełmku.
2012 3371 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/218/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku  wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.
2012 3372 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.
2012 3373 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/221/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kętach  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej  w Kętach.
2012 3374 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  Specjalnego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka  Szkolno -Wychowawczego w Oświęcimiu.
2012 3375 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr RF 14/12 Burmistrza Bobowej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2011 rok.
2012 3376 2012-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna  przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.
2012 3377 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zatorze funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze.
2012 3378 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012
2012 3379 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok
2012 3380 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 3381 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 3382 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.2.13.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu
2012 3383 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/253/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2012 3384 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/262/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 3385 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIV/88/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2012 3386 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3387 2012-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 lipca 2012r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu
2012 3388 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 3389 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 3390 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jordanowie ul. Kolejowa 7
2012 3391 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jordanowie ul. Konopnickiej 2.
2012 3392 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2012 3393 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego
2012 3394 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 3395 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/142/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3396 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/143/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3397 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach
2012 3398 2012-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2011 rok.
2012 3399 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX - 139/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX-203/06 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych, stanowiących własność Gminy Zembrzyce
2012 3400 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012.
2012 3401 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 3402 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Zator na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3403 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze
2012 3404 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI-200/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX-173/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2012 3405 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa
2012 3406 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa
2012 3407 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/119/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa
2012 3408 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka
2012 3409 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka
2012 3410 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 maja 2012r. w sprawiew zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2012.
2012 3411 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek za korzystanie z ich świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową
2012 3412 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu.
2012 3413 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2012 3414 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3415 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3416 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2012 3417 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2012 3418 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2012 3419 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie
2012 3420 2012-07-16 Informacja Informacja nr 2/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11 lipca 2012r.
2012 3421 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XIV/175/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Wołowiec.
2012 3422 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/352/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Trzetrzewina.
2012 3423 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/353/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Kunów.
2012 3424 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/364/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA - KOZINIEC”.
2012 3425 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/351/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa, Paszyn i Wielogłowy
2012 3426 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/345/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.
2012 3427 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/346/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Chełmiec.
2012 3428 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/347/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Chełmiec
2012 3429 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/348/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa i Paszyn.
2012 3430 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/349/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Krasne Potockie.
2012 3431 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/350/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Krasne Potockie
2012 3432 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice.
2012 3433 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie
2012 3434 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII.319.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Żegiestów" w gminie Muszyna podjętego Uchwałą Nr XV/182/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.
2012 3435 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/151/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz
2012 3436 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 3437 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/638/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35.
2012 3438 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/641/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/257/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 3439 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/642/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie ( z późniejszymi zmianami).
2012 3440 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/643/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego w Krakowie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 w Krakowie.
2012 3441 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/644/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie, ul. Chełmońskiego 24.
2012 3442 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/645/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 18 w Krakowie, ul. Wrony 115, oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Krakowie, ul. Wrony 115.
2012 3443 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/646/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie, ul. Skotnicka 86.
2012 3444 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/647/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 17 w Krakowie, ul. Dietla 70, oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie, ul. Dietla 70.
2012 3445 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/648/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Krakowie, os. Oświecenia 30.
2012 3446 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/649/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 19 w Krakowie, ul. Prawocheńskiego 7, oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Krakowie, ul. Prawocheńskiego 7.
2012 3447 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/650/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.
2012 3448 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/651/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola nr 32 w Krakowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14.
2012 3449 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/652/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 w Krakowie, ul. Miechowity 6 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 w Krakowie, poprzez stopniowe wygaszanie.
2012 3450 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/654/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół.
2012 3451 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/661/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/242/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek przez Gminę Miejską Kraków na remonty budynków stanowiących własność, współwłasność osób fizycznych i osób prawnych, nie będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych oraz uchwały nr XLII/400/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wspierania remontów przez wyrażenie zgody przez Gminę Miejską Kraków na udzielanie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
2012 3452 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr L/662/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
2012 3453 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2012 3454 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 52”.
2012 3455 2012-07-17 Informacja Informacja Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Oświęcim obszar wiejski w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie
2012 3456 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej.
2012 3457 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/104/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
2012 3458 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 3459 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI.133.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uhonorowania Medalem „Zasłużonym dla Kłaja”.
2012 3460 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI.136.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-AdministracyjnegoSzkół w Kłaju.
2012 3461 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI.137.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/129/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych  w placówkach oświatowych Gminy Kłaj.
2012 3462 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2012 3463 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/271/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice.
2012 3464 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/199/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słomniki
2012 3465 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
2012 3466 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.320.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Jastrzębik" w gminie Muszyna.
2012 3467 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/78/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy w Budzowie w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2012 3468 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 249/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 1 "Starówka" w Gorlicach.
2012 3469 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 250/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 2 "Magdalena" w Gorlicach.
2012 3470 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 251/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 3 "Kromera" w Gorlicach.
2012 3471 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 252/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 4 "Mariampol" w Gorlicach.
2012 3472 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 253/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 5 "Młodych" w Gorlicach.
2012 3473 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 254/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 6 "Zawodzie" w Gorlicach.
2012 3474 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 255/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 7 "Sokół" w Gorlicach.
2012 3475 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 257/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 9 "Górne" w Gorlicach.
2012 3476 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 258/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 10 "Skrzyńskich" w Gorlicach
2012 3477 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 259/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 11 "Łysogórskie" w Gorlicach.
2012 3478 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 260/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 12 "Krasińskiego" w Gorlicach.
2012 3479 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 268/XXI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla działki Nr 429/5, działki Nr 431/6 i części działki Nr 426/14.
2012 3480 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 186/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej .
2012 3481 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce”
2012 3482 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutów Sołectwa Zasadne i Sołectwa Szczawa Gminy Kamienica
2012 3483 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu
2012 3484 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Limanowa
2012 3485 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia wykonania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 3486 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 3487 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.
2012 3488 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/116/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tomice oraz określenia granic ich obwodów
2012 3489 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 3490 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 3491 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie określenia sieci publicznych gimnazjów oraz ich obwodów w Gminie Radłów.
2012 3492 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/30/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grębynice
2012 3493 2012-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Gdów z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2012 3494 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2012 3495 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grybowa.
2012 3496 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę.
2012 3497 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
2012 3498 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2012 3499 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Liceum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2012 3500 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/201/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 3501 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/180/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Radłowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 3502 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
2012 3503 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/408/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
2012 3504 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 3505 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/353/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Mościckiemu Centrum Medycznemu w Tarnowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2012 3506 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów
2012 3507 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów
2012 3508 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 256/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 8 "Korczak" w Gorlicach
2012 3509 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/112/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica”.
2012 3510 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
2012 3511 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Słaboszów „ oraz „Zasłużony dla Gminy Słaboszów” i uchwalenia regulaminu ich nadawania.
2012 3512 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/273/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/318/2002 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie powołania Samorządowej Instytucji Kultury pn.: Biblioteka Publiczna w Niepołomicach oraz nadania jej statutu.
2012 3513 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Bukowno.
2012 3514 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności
2012 3515 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie do wydawania decyzji administracyjnych.
2012 3516 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/207/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Słomniki na stałe obwody głosowania
2012 3517 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/200/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Słomniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 3518 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/206/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 3519 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/106/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2012 3520 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/105/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2012 3521 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/108/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów będących mieszkańcami Powiatu Wielickiego lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat"
2012 3522 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Podegrodzie
2012 3523 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/152/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Wieprz.
2012 3524 2012-07-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Wadowickiego; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych
2012 3525 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 3526 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 3527 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 rok
2012 3528 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 3529 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 3530 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmka
2012 3531 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice
2012 3532 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w Gminie Radłów.
2012 3533 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu
2012 3534 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2012
2012 3535 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ujednolicenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2012 3536 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Nowe Brzesko w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2012 3537 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: ustalenia stawek czynszów najmu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Nowe Brzesko.
2012 3538 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-186/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania statutu dla Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy
2012 3539 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-185/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy.
2012 3540 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-184/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania statutu dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedzicy
2012 3541 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-183/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy
2012 3542 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-179/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie:rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niedzicy.
2012 3543 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-177/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2012 3544 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-176/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Łapsze Niżne Nr XVIII-161/12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2012 roku
2012 3545 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 3546 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX-178/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-165/12 Rady Gminy w Łapszach Niżnych z dnia 13 kwietnia 2012r.w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
2012 3547 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2012 3548 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX-165/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 3551 2012-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2012 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
2012 3552 2012-07-19 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-30(8)/2012/188/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2012 3549 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.
2012 3550 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/98/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
2012 3553 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem ich zwrotu.
2012 3554 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/188/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 3555 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/26/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki.
2012 3556 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/27/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 3557 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.
2012 3558 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/96/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łukowica
2012 3559 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/97/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy z zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica
2012 3560 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/100/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 3561 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łukowica
2012 3562 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czorsztyn.
2012 3563 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2012 3564 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2012 3565 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice publicznych szkół  podstawowych i publicznego gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2012 3566 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jordanów.
2012 3567 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/141/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 3568 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/145/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kwiatonowicach
2012 3569 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002r,  w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator .
2012 3570 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części dotyczącej terenu P I („wyciąg”)
2012 3571 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVI / 183 / 2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
2012 3572 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Szczucin
2012 3573 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr Nr XX/222/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2012 3574 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 3575 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.
2012 3576 2012-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sękowa
2012 3577 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr LII/689/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „rejon ulicy Pachońskiego”.
2012 3578 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 153/ 2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka.
2012 3579 2012-07-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w miejscowości Gorzeń Dolny, gmina Wadowice, powiat wadowicki
2012 3580 2012-07-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie
2012 3581 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.178.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3582 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/128/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2012 3583 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/136/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2012 3584 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn.
2012 3585 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 3586 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr DIS. 7041-6/10 Wójta Gminy Michałowice; Wójta Gminy Zielonki z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przekazania zadania publicznego w zakresie opracowania projektu,pełnienia funkcji inwestora i budowy publicznej drogi gminnej, a po jej wybudowaniu zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą gminną na terenie gminy Michałowice
2012 3587 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 85/13/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3588 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 89/13/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3589 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 99/14/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3590 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 103/15/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3591 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 109/17/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3592 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 124/17/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego w 2012r.
2012 3593 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 147/19/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3594 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 155/20/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3595 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 169/21/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3596 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 181/24/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3597 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 183/24/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3598 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 187/24/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3599 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 206/25/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3600 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 231/27/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3601 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 139/18/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3602 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 216/27/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3603 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 229/27/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3604 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/148/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Rabka – Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3605 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 258/30/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3606 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/171/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3607 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 3608 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 r.
2012 3609 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 505/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 3610 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.321.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 3611 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3612 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/147/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 3613 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX/167/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012
2012 3614 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 3615 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jerzmanowice – Przeginia
2012 3616 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia
2012 3617 2012-07-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu oświaty polegające na przyjęciu do Przedszkola Publicznego nr 32 w Tarnowie
2012 3618 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/141/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok.
2012 3619 2012-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Krynicy-Zdroju; Wójta Gminy Nawojowa z dnia 27 czerwca 2012r. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Nawojowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Krynicy-Zdroju przy ul. Źródlanej 59, 33-380 Krynica-Zdrój
2012 3620 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 512/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 3621 2012-07-24 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3622 2012-07-24 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3623 2012-07-24 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 12 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3624 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Lipnicy Wielkiej i nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury
2012 3625 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Limanowa , wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2012 3626 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/248/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzebini.
2012 3627 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XV/115/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tomicach
2012 3628 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Nowe Brzesko oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2012 3629 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 3630 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX-187/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV-110/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne.
2012 3631 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX-182/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej w Niedzicy
2012 3632 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX-181/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Niedzicy
2012 3633 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX-180/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Niedzicy
2012 3634 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/18/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 3635 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVII/28/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/18/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 3636 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/122/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie wsi Łosie
2012 3637 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czorsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 3638 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czorsztyn
2012 3639 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 3640 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
2012 3641 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2012 3642 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/87/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raba Wyżna
2012 3643 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 3644 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 3645 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 3646 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w statucie Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
2012 3647 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 3648 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów
2012 3649 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3650 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/182/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 rok
2012 3651 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr LII/687/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „II Kampus AGH”
2012 3652 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr LII/688/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żabiniec - Południe”.
2012 3653 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2012 3654 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/173/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
2012 3655 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/18/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów w 2012 r. zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/12/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 marca 2012 roku
2012 3656 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy.
2012 3657 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/131/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/219/97 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 06 marca 1997 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, ustalenia warunków sprzedaży tych napojów, wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektóre obszary Gminy
2012 3658 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2012 3659 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/86/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 kwietnia 2012 r.
2012 3660 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (i ich następców prawnych), nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuchów przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2012 3661 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuchów
2012 3662 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuchów oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Tuchów.
2012 3663 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/365/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności przesyłu
2012 3664 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/369/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3665 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały dot. ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciężkowice
2012 3666 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2012 rok
2012 3667 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Wapienne
2012 3668 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sękowa.
2012 3669 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 30/1, 30/2 i 31 w Wapiennem w prawo własności nieruchomości
2012 3670 2012-07-25 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie: powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3671 2012-07-25 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3672 2012-07-25 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3673 2012-07-25 Aneks Aneks nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3674 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/203/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych i włączenia ich do dróg wewnętrznych
2012 3675 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 0007/XIX/148/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 3676 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/131/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Wiśniowa na 2012 rok
2012 3677 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012
2012 3678 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3679 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 3680 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012
2012 3681 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3682 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 r.
2012 3683 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII-192/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 3684 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem jest Gmina Czorsztyn.
2012 3685 2012-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 13 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: gorlickiego i tarnowskiego
2012 3686 2012-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów nowotarskiego i suskiego
2012 3687 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tuchów i uchylenia Uchwały nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 3688 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach i wniesienia mienia do spółki
2012 3689 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2012 3690 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spytkowice
2012 3691 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 3692 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII.146.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłaj.
2012 3693 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII.148.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłaj.
2012 3694 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/361/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu
2012 3695 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/368/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/80/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 3696 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/370/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Chełmiec
2012 3697 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2012 3698 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 3699 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzyciąż na lata 2012-2016
2012 3700 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustanowienia i określenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Skała dla najzdolnieszych uczniów i studentów.
2012 3701 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr 89/77/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 3702 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/ 103/ 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2012 3703 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Jerzmanowice – Przeginia
2012 3704 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3705 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011 rok
2012 3706 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 3707 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 3708 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/358/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok
2012 3709 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/181/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012
2012 3710 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/256/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 3711 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011 rok
2012 3712 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3713 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 3714 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII /132/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 3715 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr 263/XXI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok
2012 3716 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/143/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 3717 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr xx/169/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 3718 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała
2012 3719 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 3720 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Przedszkolno- Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku prowadzonego przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2012 3721 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 3722 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/230/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012
2012 3723 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3724 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/261/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 3725 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 3726 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/39/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 3727 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2012 3728 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/221/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
2012 3729 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII-203/12 Rady Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 3730 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/237/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2012 3731 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/239/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 1732K Mucharz - Jaszczurowa
2012 3732 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/240/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 3733 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2012r. Nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 r.
2012 3734 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2012r. Nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 r.
2012 3735 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipinki
2012 3736 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII.166.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/350/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 rok
2012 3737 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII.175.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 3738 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII.178.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 3739 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 3740 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 3741 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/369/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 3742 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3743 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 3744 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 3745 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 92/86/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3746 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.306.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 3747 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/138/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nr ewid. 316/14 i 316/15 w miejscowości Przybysławice.
2012 3748 2012-07-27 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3749 2012-07-27 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3750 2012-07-27 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3751 2012-07-27 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w I półroczu 2012 roku
2012 3752 2012-07-27 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3753 2012-07-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Wojnicza; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz, zawartego w dniu 7 grudnia 2007 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Wojnicz, reprezentowaną przez Burmistrza Wojnicza, Pana Zbigniewa Noska
2012 3754 2012-07-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 21 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Jodłownik, zawartego w dniu 21 maja 2007 r, pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Jodłownik, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jodłownik, Pana Pawła Stawarza
2012 3755 2012-07-27 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3756 2012-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/12 Burmistrza Ryglic z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2011 rok
2012 3757 2012-07-27 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3758 2012-07-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta Bochnia; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy miejskiej Bochnia, zawartego w dniu 25 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą miejską Bochnia, reprezentowaną przez Burmistrza Bochni , Pana Bogdana Kosturkiewicza
2012 3759 2012-07-27 Aneks Aneks nr 2/2012 Burmistrza Libiąża; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Libiąż, zawartego w dniu 14 lipca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Libiąż, reprezentowaną przez Burmistrza Libiąża, Pana Jacka Latko
2012 3760 2012-07-27 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3761 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 121/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011r. uchwała budżetowa
2012 3762 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Racławice za rok 2011
2012 3763 2012-07-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Mucharz z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2011r.
2012 3764 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3765 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/452/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3766 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 3767 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2012 rok
2012 3768 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 3769 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/235/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012.
2012 3770 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/345/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012
2012 3771 2012-07-27 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 kwietnia 2012r. do porozumienia nr 1/ŁN/2010 z dnia 4 marca 2010 roku
2012 3772 2012-07-27 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 kwietnia 2012r. do porozumienia nr 2/ŁN/2010 z dnia 4 marca 2010 roku
2012 3773 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 200/89/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 3774 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 3775 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 3776 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 3777 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 90/79/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 3778 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIX/197/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2012 3779 2012-07-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2012 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW ZA 2011 ROK
2012 3780 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012.
2012 3781 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 516/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 3782 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 3783 2012-07-27 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3784 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Bochnia”
2012 3785 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
2012 3786 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 3787 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII.161.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3788 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII.162.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3789 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 3790 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XV/167/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Limanowskiego
2012 3791 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/180/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2012 3792 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej
2012 3793 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/146/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 lipca 2012r. o zmianie uchwały Nr XIII/128/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012 rok w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Bochnia”
2012 3794 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/395/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 851, 853, 921
2012 3795 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/318/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012
2012 3796 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIX/208/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 3797 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/454/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 3798 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 3799 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r. Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 3800 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012 rok
2012 3801 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3802 2012-07-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę szkoły muzycznej I stopnia w Świątnikach górnych
2012 3803 2012-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.14.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek za korzystanie z ich świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową w całości
2012 3804 2012-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Kętach
2012 3805 2012-07-31 Informacja Informacja nr OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ
2012 3806 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012r.
2012 3807 2012-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie sprostowania błędu