Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Listopad 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 5424 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII-209-2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2012 5425 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII-210-2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2012 5426 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/218/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 5427 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/221/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 5428 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXVII/224/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Tuchów.
2012 5429 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchowie
2012 5430 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2012 5431 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 5432 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/319/05 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2005 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchów
2012 5433 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX185/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2012 5434 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/186/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2012 5435 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/189/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracyji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 5436 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
2012 5437 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/403/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 września 2012r. w sprawie:pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania.
2012 5438 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/294/05 Rady Gminy Klucze z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
2012 5439 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 września 2012r. w sprawie:określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych z mieszkańcami gminy Klucze
2012 5440 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/233/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.
2012 5441 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/234/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Żabno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 5442 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/235/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Żabno
2012 5443 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/236/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Żabno na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 5444 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/240/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/287/05 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabno.
2012 5445 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2012 5446 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2012 5447 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012r. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 5448 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/96/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie
2012 5449 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie: podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5450 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2012 5451 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5452 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5453 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 5454 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne
2012 5455 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5456 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/231/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5457 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy Szczurowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5458 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski  na okręgi wyborcze.
2012 5459 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 461/2012 Starosty Wielickiego; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia, niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu
2012 5460 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/200/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5461 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 5462 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy IWANOWICE na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5463 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2011/2012
2012 5464 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 marca 2012r. w sprawie realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2011/2012
2012 5465 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Michałowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5466 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 1187/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2012 5467 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/779/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie nazwy ulicy.
2012 5468 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/789/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie likwidacji z dniem 31 grudnia 2012 r. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie os. Hutnicze 5.
2012 5469 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/205/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 5470 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/105/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 5471 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 5472 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5473 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5474 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/113/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5475 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5476 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5477 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Chełmek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5478 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2012 5479 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 60/XXII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łącko na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic okręgów wyborczych i liczby radnych w okręgu
2012 5480 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/186/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 5481 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/191/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Ochotnica Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5482 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007/XXII/167/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XVIII/140/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2012 5483 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007/XXII/166/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2012 5484 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/530/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 5485 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/533/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5486 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nawojowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5487 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI - 157/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie dokonania podziału gminy Zembrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5488 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)126)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5489 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)130)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  komunalne
2012 5490 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)131)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5491 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
2012 5492 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja
2012 5493 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi.
2012 5494 2012-11-06 Komunikat Komunikat nr 15/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 5495 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/815/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Zarzecze”
2012 5496 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/839/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5497 2012-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów”
2012 5498 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2013 na terenie Powiatu Brzeskiego
2012 5499 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2012 5500 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.351.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 5502 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Laskowa na stałe obwody głosowania
2012 5503 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2012 5504 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 października 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Laskowa do kategorii dróg gminnych.
2012 5505 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/316/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5506 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/290/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Skawinie.
2012 5507 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/161/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Łapanowie.
2012 5508 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łapanów
2012 5509 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/180/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski
2012 5510 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/113/12 Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój.
2012 5511 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI-223-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów
2012 5512 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 5513 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2013-2017.
2012 5514 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wadowice
2012 5515 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 5516 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/97/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów
2012 5517 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia
2012 5518 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. o zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XV/102/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej pobierania
2012 5519 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Ludźmierz 11A, 11B, 11C, 11D, dla obszaru położonego w rejonie jeziora w Ludźmierzu.
2012 5520 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowy Targ na jednomandatowe okręgi wyborcze
2012 5521 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 5522 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 5523 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 5524 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe - Tetmajera”.
2012 5501 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/818/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie likwidacji z dniem 31 stycznia 2013 r. Domu Dziecka Nr 7 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie
2012 5525 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach
2012 5526 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
2012 5527 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 5528 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 207/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 328/XLII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 luty 2002r w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Myślenice.
2012 5529 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy  Łużna.
2012 5530 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.
2012 5531 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/170/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niedźwiedź
2012 5532 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ.
2012 5533 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2013 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ
2012 5534 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 65/XXII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko  na 2012 rok nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 5535 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Uście Gorlickie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5536 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 5537 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)127)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubień.
2012 5538 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)129)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012.
2012 5539 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII)132)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5540 2012-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXV/177/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jenolitego Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury " Dom Ludowy " w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 5541 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5542 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/825/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2013 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 5543 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/833/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw w Rajsku”.
2012 5544 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/834/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa
2012 5545 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 5546 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.352.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5547 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.348.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 5548 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 222/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
2012 5549 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 224/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju z Małopolskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
2012 5550 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łukowica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5551 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/134/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 5552 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5553 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Miechowa.
2012 5555 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/199/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5556 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 5557 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2013 r.
2012 5558 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/321/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5559 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 października 2012r. w sprawiew zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 5560 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/289/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie.
2012 5561 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 161/XX/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 5562 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/49/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zielonki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5563 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/56/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5564 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/58/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 5565 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 211/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5566 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 208/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”
2012 5567 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 5568 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/290/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny  składanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2012 5569 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2012r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty
2012 5570 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na rok 2013.
2012 5571 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2012 5572 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5573 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 października 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 5574 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2012 5575 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Łapanów
2012 5576 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 5577 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2013 r.
2012 5578 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2013 rok
2012 5579 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 5580 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kęty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5581 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Stryszów z dnia 30 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 5582 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 5583 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 5584 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz
2012 5585 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 5586 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 629/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 5587 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5588 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 216/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 5589 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/244/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach
2012 5590 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2012 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Radłów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 5591 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 5592 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/206 /2012 Rady Gminy Gdów z dnia 11 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gdów.
2012 5593 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 11 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2012 5594 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.
2012 5595 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie : zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 5596 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI - 155/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych nieruchomości będących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
2012 5597 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5598 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 5599 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2012 5600 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Czchów na okręgi wyborcze
2012 5601 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2012 roku
2012 5602 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2012 5603 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Borzęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranym w każdym okręgu.
2012 5604 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2012 5605 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/193/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVII/493/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim w części obejmującej § 6 ust. 3 załącznika Nr 1 do uchwały.
2012 5606 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/194/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/165/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2012 5607 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/133/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 5608 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 5609 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5610 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 5611 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kamienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgu.
2012 5612 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 5613 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/143/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5614 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/142/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
2012 5615 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Racławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5616 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2012 5617 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice
2012 5618 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/12 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5619 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stryszawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5620 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 października 2012r. w sprawie: zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/481/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia.
2012 5554 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na stałe obwody głosowania
2012 5621 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/814/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Grottgera”
2012 5622 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 5623 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/88/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 października 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 5624 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 5625 2012-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXV/176/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. w sprawie ogłoszenia tesktu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Spolecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 5626 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012
2012 5627 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/233/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Słomniki na 2012 r.
2012 5628 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/192/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 5629 2012-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Starosty Wadowickiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 5630 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 5631 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na okręgi wyborcze.
2012 5632 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 października 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 5633 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII-240-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 5634 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5635 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 5636 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/101/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mędrzechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5637 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 634/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 5638 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 632/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 5639 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecue gminy na 2012 rok
2012 5640 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 5641 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 5642 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 181/XXIV/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 5643 2012-11-07 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 26 października 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Tarnów, zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r, pomiędzy: Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Tarnów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów, Pana Grzegorza Kozioła
2012 5644 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/330/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym usytuowanemu przy zbiegu ulicy Władysława Wimmera, ulicy Płaszowskiej i ulicy Grabskiej w Niepołomicach
2012 5645 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2012 5646 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mszana Dolna
2012 5647 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 5648 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
2012 5649 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 października 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 1 szt. drzewa rosnącego na działkach ewid. Nr 975/1, 976 w Zamieściu.
2012 5650 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. W sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na postawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku.
2012 5651 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania
2012 5652 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 5653 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 5654 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice.
2012 5655 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5656 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5657 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/116/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5658 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5659 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Słopnice na okręgi wyborcze.
2012 5660 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/406/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2012 5661 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/328/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „rondo gen. Waleriana Czumy” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym usytuowanemu przy Placu Zwycięstwa w Niepołomicach.
2012 5662 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/331/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „rondo Ofiar 2 lutego 1944 roku” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym usytuowanemu przy wiadukcie kolejowym w Staniątkach.
2012 5663 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/327/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów przyjętego Uchwałą nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 529) w zakresie terenu zieleni oznaczonego symbolem Z
2012 5664 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Klucze na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5665 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 5666 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 października 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5667 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/329/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „rondo św. Karola Boromeusza” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym usytuowanemu przy zbiegu ulicy Bocheńskiej i ulicy Pięknej w Niepołomicach.
2012 5668 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/188/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 5669 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5670 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.353.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 5671 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.350.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5672 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.356.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze
2012 5673 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/315/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2012 5674 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/317/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5675 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 159/XX/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łososina Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5676 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty
2012 5677 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 5678 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/288/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2012 5679 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/291/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 5680 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/296/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie dokonania podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5681 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Polanka Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5682 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.
2012 5683 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 11/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 października 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 25/2011 Zgromadzenia Zwiazku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2012.
2012 5684 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku.
2012 5685 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5686 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/243/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu
2012 5687 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI - 159/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 5688 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 5689 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 5690 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 5691 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 5692 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 5693 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2012 5694 2012-11-07 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-43(13)/2012/539/IX/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2012 5695 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5696 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 5697 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/134/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 5698 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica
2012 5699 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 5700 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miasta Trzebini, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5701 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/136/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 5702 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/137/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Iwkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5703 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/138/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwkowa na lata 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwkowa
2012 5704 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/141/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 5705 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2012 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze. na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5706 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Racławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5707 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Racławice
2012 5708 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/234/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 5709 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/235/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Maków Podhalański na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5710 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 5711 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2013.
2012 5712 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2013.
2012 5713 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2013
2012 5714 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2013 r.
2012 5715 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2012 5716 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/172/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5717 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2012 5718 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/175/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5719 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2012 5720 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/177/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2013 roku
2012 5721 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/178/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2013 roku
2012 5722 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2012 – 2016
2012 5723 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Przemysłowej oraz nadania nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2012 5724 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/230/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5725 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-220/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2012 5726 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-219/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2012 5727 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-213/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok.
2012 5728 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-218/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2012 5729 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Radgoszcz na okręgi wyborcze
2012 5730 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX.178.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica–Zdrój (OBSZAR 6 – ŹRÓDLANA)”
2012 5731 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/167/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pleśna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pleśna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 5732 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2012 5733 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Libiąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5734 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/322/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 5735 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Bolesław reprezentowaną przez Kazimierza Olearczyka - Wójta Gminy Bolesław przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Nowak zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Bolesław
2012 5736 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Krystynę Świętek - Wójta Gminy Gręboszów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Furgał zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Gręboszów
2012 5737 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Mędrzechów reprezentowaną przez Krzysztofa Korca - Wójta Gminy Mędrzechów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Kazimiery Klimaj zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Mędrzechów
2012 5738 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Olesno reprezentowaną przez Witolda Morawca - Wójta Gminy Olesno przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Nowak zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Olesno
2012 5739 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Radgoszcz
2012 5740 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez Jana Sipiora - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Szczucin
2012 5741 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 października 2012r. w sprawie : podziału Gminy Wielka Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5742 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5743 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/289/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5744 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/292/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 5745 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/305/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
2012 5746 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/166/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 5747 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5748 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 5749 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/525/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2012 5750 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/526/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5751 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/527/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5752 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/528/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5753 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 5754 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/531/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5755 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 5756 2012-11-08 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-48(13)/2012/711/VII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie
2012 5757 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2012 5758 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2012 5759 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5760 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Mogilany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5761 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2012 5762 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 5763 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5764 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jordanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5765 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Bochnia na okręgi wyborcze.
2012 5766 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 5767 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5768 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2012 5769 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na okręgi wyborcze
2012 5770 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2012 - 2016
2012 5771 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/145 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Mucharz na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5772 2012-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 5773 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nawojowa
2012 5774 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/425/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 5775 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 5776 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2012 5777 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX-141-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sułoszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5778 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX-142-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sułoszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5779 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rytro.
2012 5780 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 310/XXIV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok
2012 5781 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX.180.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2012 5782 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2012 5783 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 5784 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2012 5785 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/51/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/17/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2012 5786 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Trzyciążu z dnia 30.05.2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom Gminy Trzyciąż, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzyciąż, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
2012 5787 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/291/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.
2012 5788 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skała
2012 5789 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 5790 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łabowa na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łabowa
2012 5791 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa.
2012 5792 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5793 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5794 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Trzyciążu
2012 5795 2012-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Oświęcimiu
2012 5796 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czchów na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
2012 5797 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/252/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2012r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2012 5799 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/524/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
2012 5800 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 5801 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie nagród gminy Zabierzów za osiągnięcia sportowe
2012 5802 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29.02.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu pobierania tych opłat, a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych
2012 5803 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2012 5804 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok
2012 5805 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.-
2012 5806 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec na terenie działek od 39/1 do 39/3
2012 5807 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 5808 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poronin
2012 5809 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2012r. w sprawie : zmian budżetu.
2012 5810 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2012 5811 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 5812 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/147 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012
2012 5813 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 5814 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/ 141/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gromnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5815 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 5816 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5817 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
2012 5818 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Książ Wielki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5798 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Książ Wielki oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2012 5819 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 października 2012r. w sprawie Statutu Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu
2012 5820 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 października 2012r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2012 5821 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/278/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2013-2017.
2012 5822 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/285/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska
2012 5823 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/293/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz prowadzenia zadania własnego zakresie odbioru ścieków komunalnych od części mieszkańców wsi Lipiny.
2012 5824 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2012 5825 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/07 z dnia 06.03.2007 w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Modlniczka
2012 5826 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX-139-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012 r. dotyczące ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2012 5827 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX-140-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej
2012 5828 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX-145-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale nr V/22/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułoszowa.
2012 5829 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 5830 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2012 5831 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakliczyn.
2012 5832 2012-11-12 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 6 listopada 2012r. do Porozumienia z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łososina Dolna
2012 5833 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Szczurowa udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 5834 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 października 2012r. w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych gminy.
2012 5835 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/460/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2012 5836 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/464/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „Kol-Med” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2012 5837 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 5838 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 5839 2012-11-12 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-45(14)/2012/90/X/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energomedia Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2012 5840 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012r. w sprawie określenia zasad najmowania lokali mieszkalnych od innych właścicieli oraz ich podnajmowania w celu zapewnienia lokali socjalnych na terenie Gminy Tomice
2012 5841 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 8 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 5842 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/259/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 5843 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/202/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny”
2012 5844 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/144/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie
2012 5845 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koniusza
2012 5846 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/173/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Szaflary.
2012 5847 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2012 5848 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie opłat za usługi na cmentarzach komunalnych
2012 5849 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa
2012 5850 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 5851 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich
2012 5852 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Ks. Prałata mgr Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich
2012 5853 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Biadolinach Radłowskich
2012 5854 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/154 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 października 2012r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz
2012 5855 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 5856 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr VI/117/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i punktach przedszkolnych przy Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica
2012 5857 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jordanowa
2012 5858 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2012 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2012 roku
2012 5859 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobowa
2012 5860 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2012 5861 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5862 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 5863 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Jabłonka kategorii dróg gminnych w miejscowości Podwilk
2012 5864 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Zbiorniku Wodnym w Klimkówce.
2012 5865 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rytro.
2012 5866 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5867 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/164/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 5868 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 285/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5869 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 287/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 5870 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 288/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5871 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 290/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 5872 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 284/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gorlickiego Centrum Kultury
2012 5873 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 297/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 5 "Młodych" w Gorlicach
2012 5874 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 298/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 6 "Zawodzie" w Gorlicach
2012 5875 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 299/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 7 "Sokół" w Gorlicach
2012 5876 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 300/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 8 "Korczak" w Gorlicach
2012 5877 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 9 "Górne" w Gorlicach
2012 5878 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 302/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 10 "Skrzyńskich" w Gorlicach
2012 5879 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 303/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Zarządu Osiedla Nr 11 "Łysogórskie" w Gorlicach
2012 5880 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 304/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie dla Osiedla Nr 12 "Krasińskiego" w Gorlicach
2012 5881 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 309/XXIV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 5882 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy.
2012 5883 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr xv/131/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 5884 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Wielka
2012 5885 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale nr VIII/50/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pcim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2012 5886 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5887 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Łabowa uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2012 5888 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 5889 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 293/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 1 "Starówka" w Gorlicach
2012 5890 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 294/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 2 "Magdalena" w Gorlicach.
2012 5891 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 295/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 3 "Kromera" w Gorlicach.
2012 5892 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 296/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 4 "Mariampol" w Gorlicach
2012 5893 2012-11-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Olesno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5894 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
2012 5895 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
2012 5896 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krauszowie
2012 5897 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 215/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice”
2012 5898 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 5899 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/407/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/874/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu przekazywania wpłat za usługi opiekuńcze
2012 5900 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu miechowskiego na 2012 rok
2012 5901 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego nr XXIII/144/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Chrzanowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 5902 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/297/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 5903 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.
2012 5904 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012r. w sprawie: regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2012 5905 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 184/XXIV/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie: wysokości opłat w 2013 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 5906 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół Podstawowych i Placówek Publicznych w Łapanowie.
2012 5907 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 5908 2012-11-13 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem
2012 5909 2012-11-13 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 5910 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Rytro przyjętego uchwałą Rady Gminy Rytro Nr XXXIV/212/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. (Dz. Urz.Woj. Małop. z 2009 r. Nr 804, poz. 6425)
2012 5911 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Urzędzie Gminy Jodłownik
2012 5912 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/167/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 11 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Gorlice
2012 5913 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 311/XXIV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi
2012 5914 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/166/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorlice
2012 5915 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/422/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Chełmiec
2012 5916 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/424/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chełmiec
2012 5917 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/425/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 5918 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/426/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 5919 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/427/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 5920 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2012 5921 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/197/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2012 5922 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/190/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 5923 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI.355.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2012 5924 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI.363.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 5925 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 225/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 130/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2012 roku
2012 5926 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 228/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grybowie oraz przekształcenia jej w filię Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
2012 5927 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 230/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym Sączu oraz przekształcenia jej w filię Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
2012 5928 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 232/XIX/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosądeckiego
2012 5929 2012-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łukowica
2012 5930 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łukowicy
2012 5931 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/130/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków odstąpienia od ustalenia, umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 5932 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
2012 5933 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/50/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Zielonki
2012 5934 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/55/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych Gminy Zielonki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 5935 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/298/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiedzania wieży Ratusza oraz korzystania z tarasu widokowego na wieży ratuszowej w Bieczu
2012 5936 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipnica Wielka na lata 2012 - 2019
2012 5937 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/160/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 5938 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/162/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 5939 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok
2012 5940 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2012 5941 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa
2012 5942 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.198.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2012 5943 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.206.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011  Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5944 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 5945 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 320/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5946 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 325/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
2012 5947 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 327/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5948 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI - 154/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie: Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących  własność Gminy Zembrzyce.
2012 5949 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kamienica.
2012 5950 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków.
2012 5951 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/150/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 958, 959, 960, 968/5 położonych w rejonie zwanym „Polana Blachówka”
2012 5952 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5953 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 5954 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2012 5955 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/245/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5956 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/146 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mucharz na lata 2012-2016
2012 5957 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2012 5958 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 5959 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 5960 2012-11-14 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem
2012 5961 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2012 5962 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2012 5963 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały
2012 5964 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 rok
2012 5965 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5966 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice na rok 2013
2012 5967 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr XXX/232/2005 z dnia 18 marca 2005 rok
2012 5968 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 5969 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2012 Rady Gminy Babice z dnia 4 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 5970 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzów w latach 2013- 2015 do realizacji projektu systemowego pn. „ Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2012 5971 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/2009 Rady Gminy w Budzowie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stawek za ciepłą wodę i centralnego ogrzewanie w budynkach mieszkalnych mienia komunalnego Rada Gminy w Budzowie
2012 5972 2012-11-14 Porozumienie Porozumienie nr W/V/201/SO/73/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowego Brzeska; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Nowe Brzesko z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 5973 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012.
2012 5974 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2012r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na okręgi wyborcze
2012 5975 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2012r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na obwody głosowania
2012 5976 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 5977 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Biały Dunajec
2012 5978 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5979 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/112/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Osrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2012 5980 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. w sprawiepodziału Gminy Bukowina Tatrzańska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5981 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru
2012 5982 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
2012 5983 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/128/12 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie likwidacji filii w Młynnem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi
2012 5984 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od wartości nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz zmiany Uchwały nr XXIV/183/2009 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2009 r. z późn. zm. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, dzierżawy i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy Mogilany
2012 5985 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2013 roku
2012 5986 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Stanisława Maczka w Olszynach.
2012 5987 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Olszynach.
2012 5988 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszynach.
2012 5989 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/ 144/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2012 rok
2012 5990 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiam w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2012.
2012 5991 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/ 147/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Zagrody Witowskie” – część południowa.
2012 5992 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 8418/15 i 8418/26.
2012 5993 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/ 149/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym "Polana".
2012 5994 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 5995 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012r. zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Książ Wielki
2012 5996 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2012 5997 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego przysiółek Biały Potok w miejscowości Witów, w obrębie działek ew. nr: 6945/9 i 6945/10.
2012 5998 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/476/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miechów
2012 5999 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/463/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie
2012 6000 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6001 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2012 6002 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/192/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej.
2012 6003 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.349.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 6004 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.354.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2012 6005 2012-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym Sejmiku Województwa Małopolskiego
2012 6006 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 318/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 6007 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 321/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6008 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 326/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gorlicach
2012 6009 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ropa na rok 2012
2012 6010 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/292/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2012 6011 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie: organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2012 6012 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 6013 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6014 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 644/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 6015 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój.
2012 6016 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/150/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 6017 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze
2012 6018 2012-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 508/2012 Wójta Gminy Kłaj; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 16 października 2012r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia,niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu
2012 6019 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów
2012 6020 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 6021 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 223/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
2012 6022 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 227/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec - Naszacowice kategorii drogi powiatowej
2012 6023 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 229/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy Zdroju oraz przekształcenia jej w filię Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.
2012 6024 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 231/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Starym Sączu
2012 6025 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 233/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2012 6026 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina
2012 6027 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/299/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie załącznika Nr 2 do uchwały Nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów
2012 6028 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/307/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie Uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów; powierzenia prowadzenia zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie związanym z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2012 6029 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/310/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie Statutu Gminy Chrzanów
2012 6030 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka
2012 6031 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polanka Wielka.
2012 6032 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut
2012 6033 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/159/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 6034 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 6035 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/163/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 6036 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sieprawiu niektórych zadań Gminy Siepraw
2012 6037 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/165/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu, nadania jej statutu
2012 6038 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV-221/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalmych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne.
2012 6039 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6040 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2012 6041 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6042 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6043 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach.
2012 6044 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 6045 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak również trybu ich pobierania
2012 6046 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.204.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czernichów na lata 2013 – 2017.
2012 6047 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.205.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011  Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6048 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.207.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6049 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6050 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV.203.2012r. Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie:określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 6051 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie :zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 6052 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2012 6053 2012-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 października 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/165/04 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Oświęcim (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2004 roku, Nr 348, poz. 3768).
2012 6054 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2013 roku
2012 6055 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2012 6056 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6057 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Ropa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6058 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.
2012 6059 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/159/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2012r. Nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 r.
2012 6060 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6061 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 6062 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2012r. Nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 rok
2012 6063 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI / 211 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: zasad dokonywania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
2012 6064 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
2012 6065 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/239/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Podegrodzie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 6066 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/246/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
2012 6067 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2012 6068 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 6069 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6070 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6071 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 6072 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2012 6073 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 6074 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr LX/848/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2012 6075 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr LX/853/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL - u (w organizacji)
2012 6076 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2012 6077 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 6078 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2012 6079 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 27.2012 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1403K w miejscowości Olszyny
2012 6080 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 28.2012 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1356K relacji Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Koszyce Małe na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Skalną i ul. Wolską na dł. ok. 520 mb
2012 6081 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2012.
2012 6082 2012-11-16 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 29 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 6083 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
2012 6084 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2012 6085 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 6086 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności .
2012 6087 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2012 6088 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 6089 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6090 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2012 6091 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 6092 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 6093 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok.
2012 6094 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 6095 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 6096 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 listopada 2012r. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzyciąż oraz pobierania opłat.
2012 6097 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6098 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice
2012 6099 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2012 6100 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6101 2012-11-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2012r. o decyzji zmieniającej koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie
2012 6102 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 6103 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku
2012 6104 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX / 170 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 6105 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 6106 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX / 173 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2013 roku.
2012 6107 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX / 180 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Raciechowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6108 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/181/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 6109 2012-11-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 listopada 2012r. o decyzjach zmieniających koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa "Dalkia Chrzanów Spółka z o.o." z siedzibą w Chrzanowie
2012 6110 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok
2012 6111 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 6112 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Siedlcach i Gimnazjum w Siedlcach.
2012 6113 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 6114 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr KI-411/202/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 listopada 2012r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica w części dotyczącej: § 3 ust. 1 pkt 1 oraz 6 i ust. 2, § 5 ust. 5 i 6, § 6 ust. 3 i 6
2012 6115 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 6116 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6117 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6118 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/368/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6119 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2012 6120 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib
2012 6121 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie: organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2012 6122 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6123 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
2012 6124 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości.
2012 6125 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 6126 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Sucha Beskidzka na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej.
2012 6127 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012.
2012 6128 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6129 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6130 2012-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Zakopane przed upływem kadencji
2012 6131 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 6132 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 6133 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 6134 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 6135 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 6136 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 647/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 6137 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/207/202 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 6138 2012-11-19 Porozumienie Porozumienie nr BZP.031.51.2012 Burmistrza Andrychowa z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2012 6139 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 6140 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
2012 6141 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6142 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2012 6143 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 6144 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6145 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieprz na okręgi wyborcze, ustalenia  ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. w sprawie podziału Gminy Wieprz na okręgi wyborcze, ustalenia  ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6146 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia  3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2012 6147 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 106/135/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 6148 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 107/137/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 6149 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 108/141/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie:zmian do uchwały nr 106/135/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 października 2012r.
2012 6150 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 108/142/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 6151 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 109/144/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 6152 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 110/148/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 6153 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok
2012 6154 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6155 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6156 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 6157 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 6158 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 6159 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 6160 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 6161 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/461/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 050, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926
2012 6162 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 6163 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6164 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2013 rok
2012 6165 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawiew stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2012 6166 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 r.
2012 6167 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 r.
2012 6168 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Żegocina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6169 2012-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.
2012 6170 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/194/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6171 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy w Łukowicy
2012 6172 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6173 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 6174 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6175 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX / 174 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
2012 6176 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 6177 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr 250/111/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 6178 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu
2012 6179 2012-11-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z potoku Gościbia w km 4+500 w miejscowości Harbutowice dla Sułkowic
2012 6180 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/200/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012.
2012 6181 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 października 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
2012 6182 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/203/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 listopada 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności, w części dotyczącej zapisów: - § 3 pkt 2 w zakresie słów „lub archeologicznych”
2012 6183 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/363/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 6184 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 6185 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 6186 2012-11-20 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-53(8)/2012/4432/VI/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła LARKIS Spólka z o.o. z siedzibą w Dobczycach
2012 6187 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2012 6188 2012-11-20 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-52(8)/2012/215/XI/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2012 6189 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII-253/12 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 6190 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/202/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 6191 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/209/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Radłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6192 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/210/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6193 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku odnieruchomości
2012 6194 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX.151.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 6195 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 6196 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Liszki w 2013 r.
2012 6197 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /126 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do  obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 6198 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 127 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2013 rok.
2012 6199 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /128 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2013 rok.
2012 6200 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /129 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok.
2012 6201 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /131 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 6202 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.174.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 6203 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.175.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 6204 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.176.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 6205 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.177.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 6206 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.178.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6207 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.179.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów.
2012 6208 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.180.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych z mieszkańcami Gminy Kłaj.
2012 6209 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.185.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6210 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 6211 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 6212 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 6213 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  na rok 2013
2012 6214 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2012 6215 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych
2012 6216 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/248/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 6217 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/252/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno”
2012 6218 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/253/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy na sektory.
2012 6219 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/254/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 6220 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/255/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6221 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/256/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabno na obwody glosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2012 6222 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/257/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.
2012 6223 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/258/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 .
2012 6224 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/259/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2013.
2012 6225 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/260/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 6226 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/261/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2013
2012 6227 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/262/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 6228 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/263/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 6229 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/264/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obr. Łęg Tarnowski
2012 6230 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 654/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 6231 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 6232 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/163/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 6233 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6234 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/165/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych  oraz wprowadzenia zwolnień.
2012 6235 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/166/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Gnojnik.
2012 6236 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/168/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.
2012 6237 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/170/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  położonych na terenie Gminy Gnojnik.
2012 6238 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/172/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: podziału gminy Gnojnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6239 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/330/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 6240 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/328/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2013
2012 6241 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/333/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 6242 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2013r.
2012 6243 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 6244 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 6245 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała.
2012 6246 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/194/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6247 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Jelnej, Nr XVI/150/2004 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 08 lipca 2004 roku (Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 111 poz. 1421 z 2003 r. i Nr 236 poz.2623 z 2004 r. )
2012 6248 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Podolu-Górowej (Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 111 poz. 1419 z 2003 r.)
2012 6249 2012-11-22 Aneks Aneks Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2012r. do porozumienia Nr SON.031.76.2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 6250 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 6251 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/37/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 6252 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 657/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 6253 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/167/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów
2012 6254 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/169/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6255 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/211/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Radłów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 6256 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6257 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 6258 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów.
2012 6259 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko”.
2012 6260 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6261 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 6262 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko.
2012 6263 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko.
2012 6264 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia zasad korzystania z przystanków autobusowych i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2012 6265 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia podatku rolnego na 2013rok.
2012 6266 2012-11-22 Komunikat Komunikat nr 16/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 6267 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 6268 2012-11-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 6269 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/323/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 6270 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/329/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6271 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/327/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6272 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/332/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 6273 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 6274 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 6275 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
2012 6276 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2012 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 6277 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6278 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/195/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Łużna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6279 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/40/99 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej (Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 18 poz.277 z 1999 r.)
2012 6280 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 6281 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 października 2012r. w sprawie: opłat za świadczenia usług opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.
2012 6282 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sucha Beskidzka.
2012 6283 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie : zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 6284 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 6285 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2012 6286 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/264/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 6287 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/271/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wadowicach
2012 6288 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 6289 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6290 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2013
2012 6291 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/156 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 6292 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/191/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 6293 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2012 6294 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2012 6295 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bobowa na rok 2013
2012 6296 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6297 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6298 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/177/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6299 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 6300 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu ich poboru.
2012 6301 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6302 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6303 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6304 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tokarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6305 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/119/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielana pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 6306 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2012 6307 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6308 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 6309 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 6310 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie:o zmianie uchwały Nr XXX/146/2012 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 22 października 2012 roku, w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 6311 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6312 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 6313 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2012 6314 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 6315 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/172/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2012 6316 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 19/XI/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2012 6317 2012-11-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 6318 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 6319 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku nieruchomości na 2013 rok
2012 6320 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6321 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2012 6322 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice
2012 6323 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6324 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 6325 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr VI/119/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pałecznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6326 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr VI/120/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pałecznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6327 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr VI/122/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 6328 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2012 6329 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6330 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 6331 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek
2012 6332 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6333 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2012 6334 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6335 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6336 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6337 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6338 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2012 6339 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im.Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2012 6340 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 6341 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i wysokości stawki procentowej bonifikaty
2012 6342 2012-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Wójta Gminy Racławice z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkań położonych na obszarze Gminy Racławice
2012 6343 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie organizowania mieszkań chronionych oraz zasad kierowania, korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w ramach zasobów lokalowych Gminy Laskowa
2012 6344 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/230/02 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Laskowej.
2012 6345 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 6346 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/157/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012 rok
2012 6347 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/158/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
2012 6348 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/159/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Laskowa taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2013 roku.
2012 6349 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/160/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
2012 6350 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/161/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6351 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/162/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 6352 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wierzchosławice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 6353 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzchosławicach
2012 6354 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej
2012 6355 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjetej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 6356 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki – etap I – dla obszaru obejmującego działki nr 100/4, nr 100/5 i nr 100/6 w miejscowości Prandocin Iły
2012 6357 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 r.
2012 6358 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/287/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przez inne niż Gmina Dąbrowa Tarnowska osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 6359 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/299/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 rok
2012 6360 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/300/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2013 roku.
2012 6361 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2013 r.
2012 6362 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2013 roku
2012 6363 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 -2016.
2012 6364 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przez inne niż Gmina Dąbrowa Tarnowska osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 6365 2012-11-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2012 6366 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/301/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 6367 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu
2012 6368 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/303/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bieczu
2012 6369 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2012 6370 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/305/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości składanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Centrala Spółki w Warszawie.
2012 6371 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/306/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2012 6372 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6373 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6374 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice
2012 6375 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 6376 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6377 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 listopada 2012r. sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 6378 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 6379 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 6380 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/174/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6381 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6382 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa
2012 6383 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa
2012 6384 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 6385 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6386 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6387 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 6388 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Limanowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6389 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/257/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011  Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 6390 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/261/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2012 6391 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/263/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych  oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2012 6392 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/268/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.
2012 6393 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 6394 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(197)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6395 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(198)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6396 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(199)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6397 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(202)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie
2012 6398 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(205)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 6399 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(207)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko.
2012 6400 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(210)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6401 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(211)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2012 6402 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(212)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2012 6403 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(214)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2012 6404 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(215)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6405 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(213)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.
2012 6406 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(216)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko