Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 3349 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/118/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24".
2011 3350 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/119/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 48".
2011 3351 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/133/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmiec na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz formy oddawania do użytkowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmiec
2011 3352 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 3353 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 3354 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 3355 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/257/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 3356 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 3357 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VI / 36 / 2011 Rady Gminy Racławice z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2011 3358 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Racławice do kategorii dróg gminnych.
2011 3359 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 3360 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej stawkę opłaty za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Stryszawa
2011 3361 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa
2011 3362 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/81/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : nadania statutu dla Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.
2011 3363 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/94/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
2011 3364 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/97/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia
2011 3365 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2011 3366 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/49/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 3367 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom.
2011 3368 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 25/2011 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 29 marca 2011r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
2011 3369 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2010r.
2011 3370 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VI/67/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2010 rok
2011 3371 2011-08-03 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-27(7)/2011/1883/VII/AM Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach
2011 3372 2011-08-03 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-52(7)/2011/6/VIIIZM3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2011 3373 2011-08-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrubucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2011 3374 2011-08-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
2011 3375 2011-08-03 Informacja Informacja nr OKA-4110-37(23)/2010/2011/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 18 lipca 2011r. o decyzji nr WCC/958K/1883/W/OKA/2011/CW
2011 3376 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Gorlicach
2011 3377 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/126/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.
2011 3378 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3379 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Łużna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łużna szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oraz przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łużna
2011 3380 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII / 72 / 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Wyżna”.
2011 3381 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna.
2011 3382 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna
2011 3383 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/290/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego
2011 3384 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/293/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/55/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2011 3385 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/321/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kęty, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 3386 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/322/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kęty do zadań służących ochronie powietrza polegających na zmianie starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kęty
2011 3387 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/234/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaruWzgórze Św. Bronisławy II.
2011 3388 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 czerwca 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011- Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
2011 3389 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2011 3390 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r,
2011 3391 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r
2011 3392 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 3393 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XIV/151/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania klubom sportowym opłat mających charakter cywilnoprawny z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, a także wskazania osób do tego upoważnionych.
2011 3394 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2011 3395 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2011 3396 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko n.D. na 2011 rok.
2011 3397 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na 2011 rok
2011 3398 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na 2011 rok.
2011 3399 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na 2011 rok
2011 3400 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: Wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/338/06 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.
2011 3401 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański.
2011 3402 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/26 Rady Gminy Mucharz z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011.
2011 3403 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/112/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2011 3404 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie Uchalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocimowicach
2011 3405 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 marca 2002r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica
2011 3406 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr 42/XI/2007 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 września 2007r. w sprawie powołania straży gminnej
2011 3407 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: określenia inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wynagradzania za inkaso
2011 3408 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 3409 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach.
2011 3410 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok.
2011 3411 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 3412 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 3413 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 3414 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: zmiany treści uchwały Nr XII/50/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, ustalenia wysokości diet sołtysom oraz ustalenia zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży służbowych.
2011 3415 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI- 41/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2011 3416 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII-55/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2011 3417 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2011 3418 2011-08-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Wadowickiego z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 3419 2011-08-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 6/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2011 3420 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/91/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu
2011 3421 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 stycznia 2011r. uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2011
2011 3422 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA TARNOWA NA ROK 2011
2011 3423 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2011
2011 3424 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/100/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2011
2011 3425 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2011
2011 3426 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pałecznica na rok 2011
2011 3427 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IV.17.2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2007r. w sprawie : Uchwała budżetowa gminy Radziemice na 2011 rok
2011 3428 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice - Wschód”.
2011 3429 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.
2011 3430 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni.
2011 3431 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola Specjalnego w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2011 3432 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim.
2011 3433 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2011 3434 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/102/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Uściu Solnym działającego w strukturze Szpitala.
2011 3435 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych z/s Jakubowice 75
2011 3436 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.66.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów
2011 3437 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.70.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów i studentów – mieszkańców Powiatu Tarnowskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego będących mieszkańcami innego Powiatu oraz przyjęcia zasad przyznawania stypendium
2011 3438 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII /81/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czarny Dunajec w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
2011 3439 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych Gminy Czchów
2011 3440 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3441 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kamienica.
2011 3442 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.
2011 3443 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 maja 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.
2011 3444 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
2011 3445 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 3446 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/54/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/29/11 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Lisia Góra
2011 3447 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. W sprawie: określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 3448 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/66/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości.
2011 3449 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 3450 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/159/09 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Lanckorona oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.
2011 3451 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lanckorona.
2011 3452 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 3453 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 3454 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3455 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2011 3456 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2011 3457 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego i sportowego dla uczniów i studentów
2011 3458 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian nazwy w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.
2011 3459 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w statucie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ,, Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie”
2011 3460 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 3461 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tymbark, wykraczające poza podstawę programową.
2011 3462 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie
2011 3463 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/119/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2011 3464 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/121/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa
2011 3465 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/122/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie
2011 3466 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/123/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa
2011 3467 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/129/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2011 3468 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/130/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2011 3469 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie.
2011 3470 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w Publicznym Przedszkolu w Wietrzychowicach
2011 3471 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.
2011 3472 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 3473 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawoja.
2011 3474 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im.ks.Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej w skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.
2011 3475 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/134/2000 z dnia 30 marca 2000 roku dotyczącej Statutu Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi.
2011 3476 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2011 3477 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXI/244/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejon „Fortu Skała II”.
2011 3478 2011-08-12 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-46(5)/2011/222/VIIIC/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2011 3479 2011-08-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-42(6)/2011/13859/IIzm/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej źródła ciepła zlokalizowanego w województwie małopolskim (Kłaj)
2011 3480 2011-08-12 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-28(11)/2011/631/IX/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2011 3481 2011-08-12 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2011 3546 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”
2011 3547 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2011 3548 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/111/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Technikum w Niepołomicach i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
2011 3549 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/112/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Niepołomicach i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
2011 3550 2011-08-17 Aneks Aneks nr 1.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Wojnicz na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407K relacji Biadoliny - Łopoń w m. Biadoliny Radłowskie
2011 3551 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 5.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie budowy chodnka w ciągu drogi powiatowej nr 1393K w m. Jastrzębia
2011 3552 2011-08-17 Aneks Aneks nr 1.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Ciężkowice na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393K relacji Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w m. Jastrzębia
2011 3553 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 7.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie budowy chodnka w ciągu drogi powiatowej nr 1305K w m. Jadowniki Mokre
2011 3554 2011-08-17 Aneks Aneks nr 1.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Wietrzychowice w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1305K relacji Szczurowa -Żelichów w m. Jadowniki Mokre
2011 3555 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 8.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie budowy chodnka w ciągu drogi powiatowej nr 1407K w m. Biadoliny Radłowskie
2011 3556 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 11.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389K relacji Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica w miejscowości Turza.
2011 3557 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 12.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1338K relacji Jadowniki - Radłów w miejscowości Radłów i drogi nr 1340K relacji Mokrzyska - Łęg Tarnowski w miejscowości Radłów
2011 3558 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 9.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie remontu choników w ciągach dróg powiatowych nr 1357K i nr 1385K w m. Ryglice.
2011 3559 2011-08-17 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia nr 11/09 zawartego w dniu 10 mar Starosty Tarnowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych
2011 3560 2011-08-17 Aneks Aneks nr 1.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Skrzyszów na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1376K relacji Lisia Góra-Zaczarnie -Wola Rzędzińska-Ładna -Skrzyszów-Łękawka w m. Łękawica oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów-Ryglice-Żurowa -Ołpiny w m. Skrzyszów
2011 3561 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 10.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1376K w m. Łękawica oraz ścieżki rowerowej droga powiatowa nr 1357K w m. Skrzyszów.
2011 3562 2011-08-17 Aneks Aneks nr 1.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Tuchów na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1400K relacji Tuchów -Pleśna w m. Tuchów oraz nr 1398K relacji Rzuchowa - Pleśna- Siedliska w m. Siedliska
2011 3563 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 6.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie budowy chodnków w ciągu dróg powiatowych nr 1400K w m. Tuchów oraz nr 1398K w m. Siedliska
2011 3564 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myślenickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach mieszkańcom Powiatu Limanowskiego.
2011 3565 2011-08-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu.
2011 3566 2011-08-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu.
2011 3567 2011-08-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu.
2011 3568 2011-08-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu.
2011 3569 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr 788/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zmiany wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2011 3570 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania gminnym spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2011 3571 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2011 3572 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr V/62/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2011 3573 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/73/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 3574 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/74/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/62/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2011 3575 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2011 3576 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/95/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach.
2011 3577 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3578 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/ 44/ 2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie ustanowienia tytułów i medali: Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, Za zasługi dla Miasta Limanowa i Przyjaciel Miasta Limanowa.
2011 3579 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr X/ 44/ 2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011 dotyczącej z ustanowienia tytułów i medali: Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, Za zasługi dla Miasta Limanowa i Przyjaciel Miasta Limanowa.
2011 3580 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.
2011 3581 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.
2011 3582 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
2011 3583 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Gruszowie.
2011 3584 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowym Brzesku.
2011 3585 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/142/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, niestanowiących własności Miasta Oświęcim.
2011 3586 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
2011 3587 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie azbestu ze środków budżetu Gminy Szaflary oraz pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.
2011 3588 2011-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2011 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego.
2011 3589 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr KI-411/358/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim nr X/142/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim, niestanowiących własności Miasta Oświęcim w części.
2011 3590 2011-08-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 lipca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2011 r.
2011 3591 2011-08-18 Komunikat Komunikat Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2011 roku
2011 3592 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.1.53.2011 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator - w całości.
2011 3593 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.1.54.11 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/231/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalania cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego - w części.
2011 3594 2011-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 331/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju.
2011 3595 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesław na lata 2010 – 2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2011 3596 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce
2011 3597 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/319/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. stwierdza się nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Libiążu Nr VII/49/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Libiąż przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Libiąż w części
2011 3598 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/318/11 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. stwierdza się nieważność paragrafu 3 Uchwały Nr 56/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2011 3599 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/317/11 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. stwierdza się nieważność przepisu paragrafu 3 Uchwały Nr 55/VII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat, zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego odo osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3482 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju
2011 3483 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr Nr 56/IX/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu PŚDS „Promyk”
2011 3484 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/83/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 3485 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Alwernia
2011 3486 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Babice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr IV/16/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3487 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Babice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Babice oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2011 3488 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bolesław.
2011 3489 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2011 3490 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2011 3491 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/285/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 listopada 2010r w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jurgowie
2011 3492 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.
2011 3493 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 3494 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska
2011 3495 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/222/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.
2011 3496 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3497 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3498 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Drwinia.
2011 3499 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI / 42 / 2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gręboszów.
2011 3500 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „ Krasnoludki” w miejscowości Celiny gmina Iwanowice.
2011 3501 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2011 3502 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia publicznych Przedszoli Samorządowych w Gminie Kamienica.
2011 3503 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII46/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3504 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr V/52/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce
2011 3505 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Kościelisku prowadzonym przez Gminę Kościelisko
2011 3506 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Kościelisku prowadzonym przez Gminę Kościelisko.
2011 3507 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011r. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kościelisko.
2011 3508 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 września 2009r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce z późniejszymi zmianami.
2011 3509 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2011 3510 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 3511 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański
2011 3512 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/117/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszana Dolna.
2011 3513 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/110/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice.
2011 3514 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku prowadzonego przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 3515 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: likwidacji oddziału Przedszkolnego w Przedszkolu w Nowym Brzesku.
2011 3516 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu w Nowym Brzesku
2011 3517 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2011 3518 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winiarach na Pałecznicę i włączenia do Zespołu Szkoły Podstawowej w Pałecznicy
2011 3519 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2011 3520 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2011 3521 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój
2011 3522 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Rabki-Zdroju.
2011 3523 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2011 3524 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
2011 3525 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rzezawa.
2011 3526 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 3527 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skała
2011 3528 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/79/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: wysokości opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słomniki.
2011 3529 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/259/06 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół zaocznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.
2011 3530 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2011 3531 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów.
2011 3532 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/ 51 /2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Sucha Beskidzka.
2011 3533 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/ 52 /2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 3534 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie włączenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie do Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
2011 3535 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie: opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych
2011 3536 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: nadania Bibliotece Publicznej Gminy Wiśniowa imienia Janiny Czaja
2011 3537 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VIII/32/2000 r. Rady Gminy Wisniowa z dnia 29 listopada 2000 r.
2011 3538 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały nr IV/21/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2007 r. dotyczące zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
2011 3539 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2011 3540 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
2011 3541 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczące utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu
2011 3542 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2011 3543 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2011 3544 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII - 53/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2011 3545 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
2011 3600 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 179/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3601 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 182/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3602 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 185/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3603 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 190/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3604 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 194/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3605 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 3606 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X-71-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Andrychów.
2011 3607 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X-73-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody
2011 3608 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Babice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 3609 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 3610 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/99/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim i Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim.
2011 3611 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/46/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Przybysławice
2011 3612 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż
2011 3613 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej
2011 3614 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
2011 3615 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/82/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Skrzyszów.
2011 3616 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. Nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3617 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. Nr XLV/321/10 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2011 3618 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Spytkowice
2011 3619 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 3620 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010r. Nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3621 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010r. Nr XLV/321/10 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2011 3622 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 3623 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 3624 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 3625 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminy Trzciana.
2011 3626 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
2011 3627 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2011r. zmiany statutu Gminy Wielka Wieś
2011 3628 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr EKS.RI.273.106.2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 maja 2011r.
2011 3629 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 15.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie wykoania chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1350K, 1396K,1356K w miejscowościach Koszyce Małe, Zgłobice, Koszyce Wielkie.
2011 3630 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 16.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie modernizacji chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1348 K relacji: Łętowice - Szujec - Wierzchosławice w miejscowości Łętowice
2011 3631 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.34.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika
2011 3632 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.35.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowych na budowę chodników
2011 3633 2011-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr ESS-II-1.031.2.4.2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Kęty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Kęty doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 3634 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Myślenickiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej.
2011 3641 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myślenickiego.
2011 3642 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tatrzańskiemu i jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3643 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011
2011 3644 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr Nr X/50/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i „Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.
2011 3645 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/114/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 23 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesław (z późn.zm.).
2011 3646 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolesław.
2011 3647 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VI / 59 /2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie miesięcznych stawek wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiącym własność gminy Budzów
2011 3648 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest
2011 3649 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010
2011 3650 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.
2011 3651 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawiew ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2011 3652 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 3653 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/105/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/464/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 05 sierpnia 2010 r. dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania
2011 3654 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/102/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2011 3655 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 3656 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mszana Dolna oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 3657 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr 85 / XI / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2011 3658 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Targu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 3659 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu.
2011 3660 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Olkusz i ustaleniu jej przebiegu
2011 3661 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad zbywania własności ułamkowej części gruntu i własności lokali mieszkalnych w budynkach nr 3 i 4 przy ul. Al. 1000-lecia w Olkuszu, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
2011 3662 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad zbywania własności ułamkowej części gruntu i własności lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
2011 3663 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/110/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad zbywania własności lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
2011 3664 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXIX/193/08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Ryglice przez podmioty inne niż Gmina ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 856, poz. 6403)
2011 3665 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców miasta i gminy Ryglice wozem (samochodem) asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia w okresie od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
2011 3666 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/78/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2011 3667 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice z dnia 01 lutego 2007r. Nr V/16/07 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego.
2011 3668 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
2011 3669 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami stanowiącymi własność Gminy Spytkowice
2011 3670 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2011 3671 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3672 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2011 3673 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 3674 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/100/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany nazwy samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie" na "Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie" oraz nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych.
2011 3675 2011-08-23 Zestawienie Zestawienie nr 2/2011 Wójta Gminy Budzów z dnia 4 sierpnia 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Budzów
2011 3676 2011-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 czerwca 2011r. Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (tekst jednolity)
2011 3677 2011-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr Or.031.1.2011 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Lanckorona w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Lanckorona doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 3678 2011-08-23 Porozumienie Porozumienie nr VII/23/2011 Wójta Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie przyjmowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej uczestników spoza terenu Gminy Zielonki
2011 3679 2011-08-23 Porozumienie Porozumienie nr do uchwały Nr VI/40/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r.
2011 3680 2011-08-23 Porozumienie Porozumienie nr Załącznik do Uchwały Nr VI/39//11Rady Gminy Żegco Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r.
2011 3681 2011-08-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym terenie.
2011 3682 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/120/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o ustaleniu opłat za korzystanie z usług w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Gminę Chrzanów.
2011 3683 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Drwinia.
2011 3684 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2011 3685 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2011 3686 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2011 3687 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2011 3688 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/111/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2011 3689 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2011 3690 2011-08-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Proszowicach z dnia 12 sierpnia 2011r. określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2011 3691 2011-08-24 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 14 lipca 2011r.
2011 3692 2011-08-24 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 14 lipca 2011r.
2011 3693 2011-08-24 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna.
2011 3694 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3695 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 3696 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/100 /11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 3697 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011 r.
2011 3698 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3699 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX.73.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 3700 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 3701 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 3702 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 3703 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/91/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3704 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3705 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3706 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 3707 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Nr V/33/2011 na rok 2011 Rady Miasta Mszana Dolna.
2011 3708 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
2011 3709 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/77/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3710 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3711 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 3712 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 3713 2011-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/11 Burmistrza Ryglic z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2010 rok.
2011 3714 2011-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.
2011 3635 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Leśnica -Gimnazjum
2011 3636 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 08 czerwca 2011 r.
2011 3637 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 3638 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowa Biała3"
2011 3639 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/69/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.
2011 3640 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś.
2011 3730 2011-08-26 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-45(6)/2011/539/VIIIC/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 3731 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X-69-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIX-393-10 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom podległym oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3732 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 3733 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie „Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie” zmienionej Uchwałą XL/566/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 września 2009 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/709/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010 r.
2011 3734 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/122/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej na drzewie gatunku klon jawor, uznanym za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 85 z dnia 23 kwietnia 2004 r. poz 1086)
2011 3735 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie Statutu Gminy Chrzanów
2011 3736 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok
2011 3737 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .
2011 3738 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice.
2011 3739 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kęty
2011 3740 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korzenna
2011 3741 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XII.76.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2011 3742 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Lipnica Wielka.
2011 3743 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/156/2009 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku motywacyjnego.
2011 3744 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXI/167/2001 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 31 października 2001 roku, w sprawie zasad i trybu korzystania oraz opłat za świadczenia przedszkola publicznego w Lipnicy Wielkiej.
2011 3745 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej.
2011 3746 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3747 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łącko.
2011 3748 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 3749 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Satutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2011 3750 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy.
2011 3751 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Gminie Ochotnica Dolna
2011 3752 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 64 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustalonej dla Gminy Raciechowice Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/112/93 z dnia 15 lipca 1993r.
2011 3753 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 65 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach.
2011 3754 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 66 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach.
2011 3755 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 67 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3756 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 68 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2011 3757 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 69 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 3758 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej gminnej
2011 3759 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a działające na terenie Gminy Skawina.
2011 3760 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
2011 3761 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/106/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Skawina.
2011 3762 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miany Uchwały Nr XXXIII/315/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek
2011 3763 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie
2011 3764 2011-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 16 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobczycach przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2011 r.
2011 3765 2011-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.59.11 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 3 uchwały Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia plany nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi klubami opieki.
2011 3715 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 199/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3716 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 204/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3717 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/80/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 3718 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/81/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 3719 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 3720 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2011 3721 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2011 3722 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 3723 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 3724 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 3725 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 3726 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2011 3727 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok
2011 3728 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 3729 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 3766 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/67/11 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie.
2011 3767 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 220/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3768 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw w Gminie Bukowina Tatrzańska
2011 3769 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/106/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 3770 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII-43-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/277/2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 07.10.2010 r. dot. szczegółowych zasad i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sułoszowa oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3771 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Świątniki Górne.
2011 3772 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne.
2011 3773 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Świątniki Górne.
2011 3774 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pleśna obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i zasad ich odbudowy .
2011 3775 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/761/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr  LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2011 3776 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.37.2011 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodników w ciągach dróg powiatowych
2011 3777 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/103/SO/12/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Dobczyce z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3778 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/102/SO/11/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3779 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/74/SO/8/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Klucze z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3780 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/119/SO/14/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Koniusza z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3781 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/125/SO/16/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Nowe Brzesko z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3782 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/68/SO/2/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Pałecznica z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3783 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/70/SO/4/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Proszowice z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3784 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/71/SO/5/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Skawina z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3785 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/75/SO/9/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3786 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/122/SO/15/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Wieliczka z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3787 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/69/SO/3/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Wiśniowa z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3788 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/72/SO/6/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Wolbrom z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3789 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr W/V/73/SO/7/2011 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Zielonki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2011 3790 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o uchyleniu Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzeniu nowego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
2011 3791 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubień na lata 2011-2017
2011 3792 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Przeciszowie
2011 3793 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/120/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych usytuowanych przy ul. Piłsudskiego w Muszynie
2011 3794 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/123/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz granic ich obwodów
2011 3795 2011-08-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza.
2011 3796 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 225/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3797 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 227/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 3798 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3799 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 3800 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3801 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach
2011 3802 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu w Świniarach.
2011 3803 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2011 3804 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
2011 3805 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2011-2020
2011 3806 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne
2011 3807 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 5 maja 2011r. W sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 3808 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 3809 2011-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/11 Starosty Limanowskiego z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej 1 na terenie Powiatu Limanowskiego w 2011 roku.
2011 3810 2011-08-30 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2011 3811 2011-08-30 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie współpracy w celu reakizacji III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządoweg
2011 3812 2011-08-30 Aneks Aneks nr Nr 2/2011 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2011 3813 2011-08-30 Porozumienie Porozumienie nr 1/PG/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Dobczyce realizacji zadania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach”
2011 3814 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr KI–411/385/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/160/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2011 3815 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr KI-411/387/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest.
2011 3816 2011-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr WN.II.4131-1-57- 11 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
2011 3817 2011-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-58-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXI/230/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
2011 3818 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 3819 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
2011 3820 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 3821 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2011r.
2011 3822 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr X/119/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3823 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 3824 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 3825 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 3826 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/97/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 3827 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VII/ 62/ 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 3828 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/ 70/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 3829 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/37/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 3830 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 327/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2010r. z dnia 17 maja 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 327/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r., Nr LXXXIV/1100/09** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chełm - Zakamycze II”
2011 3831 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1512/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2011r. z dnia 28 lutego 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1512/10 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Zawoi z dnia 6 grudnia 1997 r., Nr XXXIX/177/97 w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty za podłączenie do wodociągu komunalnego i kolektora ścieków.
2011 3832 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1062/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2011r. z dnia 8 marca 2011 r. Sygn. akt IISA/Kr 1062/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 1997 r., Nr XXX/202/97 w przedmiocie ustalenia stawek za pobraną wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
2011 3833 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1061/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2011r. z dnia 8 marca 2011 r. Sygn. akt IISA/Kr 1061/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Dobra z dnia30 grudnia 1998 r., Nr IV/27/98 w przedmiocie ustalenia stawek za pobraną wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
2011 3834 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1060/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2011r. z dnia 8 marca 2011 r. Sygn. akt IISA/Kr 1060/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 1999 r., Nr XII/121/99 w przedmiocie ustalenia stawek za pobraną wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
2011 3835 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr IISA/Kr 1059/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2011r. z dnia 8 marca 2011 r. Sygn. akt IISA/Kr 1059/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2000 r., Nr XIX/163/2000 w przedmiocie ustalenia stawek za pobraną wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
2011 3836 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1058/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2011r. z dnia 8 marca 2011 r. Sygn. akt IISA/Kr 1058/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Dobra z dnia 5 listopada 2001 r., Nr XXVII/227//2001 w przedmiocie ustalenia stawek za pobraną wodę i za ścieki wyprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
2011 3837 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1514/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2011r. z dnia 16 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1514/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 września 2005 r., Nr XXXVII/182/2005*** w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 3838 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1374/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2011r. z dnia 29 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1374/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 września 2007 r., Nr XIII/50/2007**** w części § 1 ustęp 2 w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń.
2011 3839 2011-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1375/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2011r. z dnia 29 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1375/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 13 sierpnia 2008 r., Nr XXV/125/2008***** w części § 1 ustęp 2 w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń.
2011 3840 2011-08-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2010 rok.
2011 3841 2011-08-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 3035.1.2011 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2010 r.
2011 3842 2011-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2011 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne.
2011 3843 2011-08-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr PS-SP.843.1.2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa