Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2747 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2011 2748 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 2749 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kęty, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 2750 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kęty do zadań służących ochronie powietrza polegających na zmianie starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kęty
2011 2751 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łużna szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oraz przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łużna
2011 2752 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 2753 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”, obejmującego działki położone w miejscowości Kokotów, gmina Wieliczka, oznaczone w ewidencji gruntów numerem 581/5 i 581/6
2011 2754 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B” obejmującego działkę położoną w Lednicy Górnej, gmina Wieliczka, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1/3
2011 2755 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C”, obejmującego działkę położoną w miejscowości Raciborsko, gmina Wieliczka, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 245
2011 2756 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZIELONKI NR 08, W GRANICACH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE, DLA DZIAŁKI NR 428/2, W ZAKRESIE TERENU BUDOWLANEGO OZNACZONEGO SYMBOLEM 08.MNI.2., UCHWALONEGO UCHWAŁĄ RADY GMINY ZIELONKI NR IV/21/2007 Z DNIA 18.01.2007 ROKU.
2011 2757 2011-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-38-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały VI/74/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar "A" w zakresie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce nr 252/10 obr. 3 Wieliczka
2011 2758 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 0007/VII/41/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2011 2759 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy Hali Widowiskowo Sportowej w Bochni
2011 2760 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/81/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2011 2761 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 2762 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Chełmek oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2011 2763 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku
2011 2764 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 2765 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2766 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2767 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2768 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/262/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2010 r.
2011 2769 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza.
2011 2770 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 2771 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice
2011 2772 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i vice-dyrektorów, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz zasad przyznawania obniżenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć
2011 2773 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie; inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2774 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2011 2775 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 2776 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 2777 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryszawa
2011 2778 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/337/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010 r. ws. zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2011 roku.
2011 2779 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Rzuchowej
2011 2780 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2011 2781 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Jordanów.
2011 2782 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Gminę Miasto Jordanów.
2011 2783 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 2784 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/54 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : ustalenia inkasentów podatków, opłat lokalnych i prowizji od inkasa podatków.
2011 2785 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2786 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej - ulica Targowa w mieście Szczucin
2011 2787 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Szczucin
2011 2788 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 18 maja 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych .
2011 2789 2011-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Koszyce z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koszyce .
2011 2790 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2011
2011 2791 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2011.
2011 2792 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011
2011 2793 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 2794 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 2795 2011-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 marca 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2010 R.
2011 2796 2011-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK
2011 2797 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Książ Wielki na 2011 rok
2011 2798 2011-07-04 Budżet Budżet nr III/15 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie
2011 2799 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2800 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 2801 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr V/43 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011.
2011 2802 2011-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 25 marca 2011r. Sprawozdanie Finansowe za rok 2010
2011 2803 2011-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 25 marca 2011r. Sprawozdanie z działalności Funduszu Ochrony Środowiska i Gopsodarki Wodnej w Krakowie za rok 2010
2011 2804 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr 169/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2805 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
2011 2806 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2807 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 2808 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V/54/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2809 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 2810 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2811 2011-07-05 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2812 2011-07-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Nawojowa
2011 2813 2011-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia
2011 2814 2011-07-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 kwietnia 2005r. Na podstawie uchwały Rady Miasta Zakopane nr XXI/306/2005 z dnia 31 marca 2005 w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań szczebla powiatowego w zakresie sportu szkolnego oraz uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego Nr XXIV/135/05 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przekazania do realizacji zadań szczebla powiatowego w zakresie sportu szkolnego.
2011 2815 2011-07-05 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 27 kwietnia 2005 r. w Zakopanem
2011 2816 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/284/09 z dnia 27.01.2009 dotyczącej zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2817 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów.
2011 2818 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim.
2011 2819 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzędowicach
2011 2820 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Urzędu Gminy w Książu Wielkim
2011 2821 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Książ Wielki
2011 2822 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Książ Wielki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 2823 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Izdebniku
2011 2824 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr VIII/55/07 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2825 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 2826 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr X-77/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 2827 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ogólnodostępności oraz zasad korzystania planowanych do budowy placów zabaw w ramach projektu pn. "Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie gminy Stryszawa"
2011 2828 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na rok 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 2829 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Stryszów na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
2011 2830 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 2831 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 2832 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stryszów, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2011 2833 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 2834 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V-28/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2011 2835 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2836 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na 2011 rok
2011 2837 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2011
2011 2838 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/21/2011- Uchwała Budżetowa Gminy Wolbrom na rok Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011
2011 2839 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 marca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 2840 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/59/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011.
2011 2841 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/60/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 2842 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/77/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 2843 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr V/21/2011 - Uchwała Budżetowa Gminy Wolbrom na rok 2011 - Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011r. w zakresie Tabeli Nr 2 i Tabeli Nr 2a
2011 2844 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 2845 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 2846 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 2847 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na 2011 rok
2011 2848 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2849 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2850 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2011 Nr V/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 2851 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2852 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 2853 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 2854 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 2855 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2856 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011r. uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2011 r.
2011 2857 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2858 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2859 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011
2011 2860 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2861 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 2862 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 2863 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 2864 2011-07-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/CHZ/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego
2011 2865 2011-07-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2866 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Olesno z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 2867 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 2868 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2869 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2870 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2871 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2872 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2873 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2874 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Olesno z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 2875 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Olesno z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011.
2011 2876 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Olesno z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011.
2011 2877 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2878 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2879 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IV.18.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok
2011 2880 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 2881 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 2882 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V.33.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 2883 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII.46.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 2884 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2011
2011 2885 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2011
2011 2886 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 2887 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 2888 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 2889 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2011 2890 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz sprzedaży ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale.
2011 2891 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX.58.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011.
2011 2892 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice.
2011 2893 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 92/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 2894 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Mystków.
2011 2895 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 2896 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr X.58.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmainy Statutu Uzdrowiska Krynia-Zdrój
2011 2897 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI.67.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu gminy na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych.
2011 2898 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI.68.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2011r. W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Krynicy - Zdroju.
2011 2899 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica.
2011 2900 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za wodę z gminnego wodociągu w Pcimiu.
2011 2901 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ropa na rok 2011
2011 2902 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu
2011 2903 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII / 45 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Samorządowym Przedszkolu w Raciechowicach , Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkół Nr 2 w Gruszowie oraz Oddziale Przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 4 w Krzesławicach.
2011 2904 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2905 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siepraw
2011 2906 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2907 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia na terenie Miasta i Gminy Skała liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2011 2908 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Skała
2011 2909 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina
2011 2910 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 2911 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 2912 2011-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Wieś przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.
2011 2913 2011-07-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-31-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr VIII/73/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 2914 2011-07-07 Budżet Budżet nr III/19/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 2915 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 2916 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 41/19/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 2917 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 48/21/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 2918 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 50/22/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 2919 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 58/27/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 2920 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 72/30/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 2921 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.
2011 2922 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/176/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantai członków najbliższej rodziny repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Krakówdo osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa.
2011 2923 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/173/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwałyRady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowaz dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiącychwłasność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XC/1203/10Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI /568/08Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokalimieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym narzecz najemców oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r.w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części,które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.
2011 2924 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Radgoszcz.
2011 2925 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radgoszcz .
2011 2926 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.
2011 2927 2011-07-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-6-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XC/1203/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.
2011 2928 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 39/VII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2011 2929 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 2930 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/83/ 11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 2931 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/95/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 2932 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/45/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2933 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.
2011 2934 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 2935 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Libiąż przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Libiąż.
2011 2936 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 2937 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/29/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011.
2011 2938 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie : Likwidacji Szkoły Podstawowej im. 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Parkoszowicach.
2011 2939 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/91/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/159/2004 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 sierpnia 2004r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miechów.
2011 2940 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych i targowych
2011 2941 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych
2011 2942 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/94/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie
2011 2943 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/95/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie.
2011 2944 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie.
2011 2945 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/99/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej w Miechowie.
2011 2946 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2947 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 2948 2011-07-11 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2949 2011-07-11 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2950 2011-07-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-35(6)/2011/296/VIIIB/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Spółka z o.o. z siedzibą w Wadowicach
2011 2951 2011-07-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-27(8)/2011/699/IX/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2011 2952 2011-07-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-12(17)/2011/1339/VII/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Andrychów Spółka z o.o. z siedzibą w Andrychowie
2011 2953 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Budżetowa Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2011r.
2011 2954 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 7 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Tokarnia na rok 2011
2011 2955 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „KOKOCZ” na terenie Góry Kokocz w miejscowości Wola Lubecka
2011 2956 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej
2011 2957 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/75/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2010 r.
2011 2958 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr 172/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2959 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu
2011 2960 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie określenia przypadków, warunków i trybu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2011 2961 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2011 2962 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2011 2963 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/71/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2011 2964 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 2965 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Babice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2011 rok.
2011 2966 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/62/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 2967 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/68/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2011 2968 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2969 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych w granicach miasta i poza jego granicami, stanowiących mienie komunalne.
2011 2970 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2011 2971 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustanowienia tytułów : ,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” i ,,Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark”
2011 2972 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr Nr VII/40/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2011r. w sprawie Uchwala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2011 2973 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2974 2011-07-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-45-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy Hali Widowiskowo - Sportowej w Bochni - w części.
2011 2975 2011-07-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-46-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/81/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi - w całości.
2011 2976 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr 175/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2977 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2978 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Alwerni Nr LIX/432/2010 z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 2979 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2011 2980 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Białym Dunajcu
2011 2981 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga i logopedy.
2011 2982 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 2983 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 2984 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej nadanego uchwałą nr V/26/2007 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 09 marca 2007r.
2011 2985 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska nr VIII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga i logopedy.
2011 2986 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 2987 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/78/07 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 listopada 2007r.
2011 2988 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina.
2011 2989 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Bystrej
2011 2990 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrej
2011 2991 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrej
2011 2992 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie
2011 2993 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr Nr VI/54/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie
2011 2994 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2995 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagań określających zasady świadczenia usług
2011 2996 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniaćprzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzeszowice oraz wymagań określających zasady świadczenia usług
2011 2997 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/355/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2011 2998 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 2999 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3000 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.
2011 3001 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Chabówce.
2011 3002 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI-31-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie; określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Sułoszowa.
2011 3003 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX / 56/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni.
2011 3004 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX-64-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów
2011 3005 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX-65-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 3006 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kłaju
2011 3007 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII / 42 / 2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 31 maja 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłaj.
2011 3008 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/39/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2011 3009 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kępie.
2011 3010 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Przybysławice.
2011 3011 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 3012 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2011 3013 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.
2011 3014 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.
2011 3015 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Słopnicach oraz utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach.
2011 3016 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Słopnice.
2011 3017 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XL/136/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej.
2011 3018 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/137/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej.
2011 3019 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/138/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.
2011 3020 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/139/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania
2011 3021 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodniej Części Dzielnicy Północnej i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza”
2011 3022 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/112/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok.
2011 3023 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3024 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 3025 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. o zmianie uchwały Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku.
2011 3026 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 3027 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 3028 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr III/28/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Wieprzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3029 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2011 3030 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/46/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr III/28/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Wieprzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3031 2011-07-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 14/2011 Burmistrza Andrychowa z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 3032 2011-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 31 marca 2011r.
2011 3033 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IX- 42 - 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica
2011 3034 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 3035 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3036 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2011 3037 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2011 3038 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/80/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słomniki na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2011 3039 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/82/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2011 3040 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki
2011 3041 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 3042 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXV/297/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3043 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 3044 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/157/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej
2011 3045 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/158/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2011 3046 2011-07-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR 031.4.1.2011 Burmistrza Wadowic z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie współpracy w 20011 roku gminy Wadowice z gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w stosunku do osób z terenu Gminy Wadowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej
2011 3047 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.33.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie i przebudowie chodników w ciągach dróg powiatowych
2011 3048 2011-07-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Limanowskiego z dnia 14 czerwca 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 04 stycznia 2011 r. pomiędzy Starostą Limanowskim a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 3049 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze inkasa.
2011 3050 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 3051 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własność gminy Biskupice.
2011 3052 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie : uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica.
2011 3053 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 maja 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 3054 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.
2011 3055 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011 r w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych gminy (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 131, poz.1086).
2011 3056 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2011 3057 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/105/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2011 3058 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/106/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2011 3059 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. zmiany; Uchwały Nr 194/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2004 r. dotyczącej tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
2011 3060 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach w Żłobek Samorządowy w Myślenicach.
2011 3061 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3062 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach
2011 3063 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2011 3064 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 40/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 roku "w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie kultury fizycznej i sportu"
2011 3065 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2011 3066 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słaboszów
2011 3067 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Słaboszów
2011 3068 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w sieci prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 3069 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę szczurowa oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 3070 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z publicznych placów zabaw w Gminie Szczurowa.
2011 3071 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tymbark
2011 3072 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.
2011 3073 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2011 3074 2011-07-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Kalwaria Zebrzydowska w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 3075 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 77 / X / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod nazwą Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia.
2011 3076 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 78 / X / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Sobieskiego – Dąbrowskiego w Myślenicach, sporządzonej na podstawie uchwały Nr 348/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r.
2011 3077 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 80/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 3078 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 30/63/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie
2011 3079 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 31/68/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 3080 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 32/73/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 3081 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 33/75/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 3082 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 34/80/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 3083 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 3084 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r
2011 3085 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
2011 3086 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X-76-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2011 3087 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X-82-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczącej powołania inkasentów oraz poboru podatków ( z późn. zm. ).
2011 3088 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 3089 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 13 położonej w miejscowości Rudno w Gminie Krzeszowice
2011 3090 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2011 3091 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu imterdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2011 3092 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz
2011 3093 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek opłaty targowej
2011 3094 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 3095 2011-07-19 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie opłaty targowej- w części
2011 3096 2011-07-19 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały nr VII/42/2011 r. Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na działania zmierzające do organizacji niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Targ
2011 3097 2011-07-19 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały nr VII/46/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowy Targ w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 3098 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 3099 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
2011 3100 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/230/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm.
2011 3101 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
2011 3102 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów.
2011 3103 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka.
2011 3104 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś.
2011 3105 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/90/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3106 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X.62.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3107 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Barnowiec.
2011 3108 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów.
2011 3109 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa.
2011 3110 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2011 3111 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 3112 2011-07-21 Budżet Budżet nr II/19/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 3113 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/124/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok.
2011 3114 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 3115 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 3116 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 3117 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 3118 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jablonka z dnia 18 stycznia 2011 roku
2011 3119 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI.61.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2011 3120 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3121 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 3122 2011-07-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie określenie obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 3123 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2011 3124 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/212/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIII/1132/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. ( z późn. zm.)w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2011 3125 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/213/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie, ul. Bulwarowa 33 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie.
2011 3126 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/214/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenieGminy Miejskiej Kraków.
2011 3127 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/224/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 41 w Krakowie, os. Jagiellońskie 17.
2011 3128 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/226/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 21 w Krakowie, ul. Miodowa 36, oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Krakowie, ul. Miodowa 36.
2011 3129 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/227/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krakowie, ul. Urzędnicza 65.
2011 3130 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/228/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 38 w Krakowie ul. Jabłonkowska 39.
2011 3131 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/232/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krakowa za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 3132 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/257/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 3133 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/267/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r.w sprawie przyjęcia programu gospodarczergo wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.
2011 3134 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/268/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.
2011 3135 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/278/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 179 w Krakowie ul. Sanocka 4.
2011 3136 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 3137 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 3138 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 3139 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice w zakresie wyznaczenia terenów usług sportu i rekreacji – wyciągi i trasy narciarskie
2011 3140 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3141 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 3142 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 3143 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 3144 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/50/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 3145 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XI-87/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 3146 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 3147 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Olesno z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 3148 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2011 3149 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 r.
2011 3150 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr X/89/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 3151 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w podziale Tarnowa na stałe obwody głosowania
2011 3152 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/132/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy Miasta Tarnowa – Koszyce, wyznaczonego ul. Krakowską, Kąpielową i wałem rzeki Białej.
2011 3153 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/133/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz lasu Lipie.
2011 3154 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/131/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego pomiędzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną miasta
2011 3155 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, ustalenia wysokości diet sołtysom oraz ustalenia zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży służbowych.
2011 3156 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 3157 2011-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2011 Starosty Limanowskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie: ogłoszenia o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2011 3158 2011-07-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 3159 2011-07-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 3160 2011-07-25 Komunikat Komunikat nr 4/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2011 3161 2011-07-25 Komunikat Komunikat nr 5/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 3162 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr KI-411/265/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności dyspozycji paragrafu 7 Uchwały Nr IV/45/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3163 2011-07-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie
2011 3164 2011-07-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski
2011 3165 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 112/X/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3166 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem
2011 3167 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2011 3168 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia warunków sprzedaży tych napojów.
2011 3169 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2011 3170 2011-07-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr PON.834.7.2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 3171 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Laskowa.
2011 3172 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/139/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu, dla działek ewidencyjnych o nr 289/173, 289/174, 289/175, część 289/177.
2011 3173 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/140/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla części działki ewidencyjnej 1238/265, leżącej przy ulicy Żwirki i Wigury.
2011 3174 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/141/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Wiklinową i ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu.
2011 3175 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/154/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3176 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/155/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu
2011 3177 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/157/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim.
2011 3178 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/158/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim.
2011 3179 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/164/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu.
2011 3180 2011-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2011 3181 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/132/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 710, 720, 754, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921.
2011 3182 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/141/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
2011 3183 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/142/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie
2011 3184 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/143/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
2011 3185 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/90/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Oświęcimskimu i jego jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3186 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 3187 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2011 3188 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/131/08 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 stycznia 2008 r.
2011 3189 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/262/2009 r. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2011 3190 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce.
2011 3191 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzączowicach
2011 3192 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobczycach
2011 3193 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
2011 3194 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3195 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Żłobka w Limanowej prowadzonego przez Miasto Limanowa.
2011 3196 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Limanowej.
2011 3197 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2011 3198 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr V/39 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczane ścieki wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Jaszczurowej.
2011 3199 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011 3200 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne
2011 3201 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Radłowie z dnia 27.04.2007 r. dot. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu oraz uchylenia uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Radłów z dnia 09.02.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcu.
2011 3202 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Radłowie
2011 3203 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie do Zespołu Szkół w Radłowie
2011 3204 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2011 3205 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
2011 3206 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie
2011 3207 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3208 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3209 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/223/2010 z dnia 26.04.2010r. dotyczącej zmiany uchwały nr XLIII/203/2009r. z dnia 09.12.2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach prowadzonym przez Gminę Szaflary.
2011 3210 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 3211 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
2011 3212 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 11 marca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 3213 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina
2011 3214 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Żegocina lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 3215 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 3216 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
2011 3217 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 83/VII/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Nawojowej placówki o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego i utworzenia samodzielnej jednostki.
2011 3218 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Biecz
2011 3219 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/102/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2011 3220 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/103/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2011 3221 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/105/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVII/228/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie stanowiących własność Gminy Chrzanów lub będących w jej posiadaniu oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za ich najem ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 83, poz. 627.
2011 3222 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/111/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w gminie Chrzanów wieś Pogorzyce.
2011 3223 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3224 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia i usługi udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kęty
2011 3225 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętach
2011 3226 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kęty
2011 3227 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 3228 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej
2011 3229 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu ul. Klasztorna 46.
2011 3230 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/ 83//2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2011 3231 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenie gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2011 3232 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie w sprawie: wyznaczenia miejsca wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód.
2011 3233 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 3234 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XI/42/2007 Rady Gminy Trzyciąż dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 3235 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/303/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej
2011 3236 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 3237 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Zator
2011 3238 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zator i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom
2011 3239 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2011 3240 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki
2011 3241 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U.Woj. Małoplskiego z 2007 r. Nr 82, poz. 524 z póź. zm.)
2011 3242 2011-07-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Krakowskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krakowskiego
2011 3243 2011-07-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Brzeszczach
2011 3244 2011-07-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2011 3245 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biecz.
2011 3246 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XI.71.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3247 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2011 3248 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3249 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 3250 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3251 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 oraz uchwały budżetowej na rok 2011 .
2011 3252 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2011 3253 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/104/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 3254 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 3255 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 3256 2011-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-43-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr X/97/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2011 3257 2011-07-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 18 lipca 2011r. o wynikach wyborów Wójta Gminy Zembrzyce przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2011 r. oraz w dniu 17 lipca 2011 r.
2011 3258 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr KI-411/267/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011r. dotyczy stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/147/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2011 3259 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr KI-411/323/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3260 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr KI-411/324/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/41/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 3261 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/88/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2011 3262 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 3263 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 3264 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok , oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 3265 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 3266 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3267 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 3268 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3269 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3270 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr Vi/28/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnychwchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubień
2011 3271 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII / 63 / 2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Brzeski dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 3272 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 3273 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 3274 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2011 3275 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/80/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Bochni.
2011 3276 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Bochnia.
2011 3277 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 3278 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/ 48/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3279 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 3280 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie.
2011 3281 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów.
2011 3282 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
2011 3283 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza.
2011 3284 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2011 3285 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2011 3286 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Szerzynach
2011 3287 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/38/2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.
2011 3288 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.
2011 3289 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uznania za pomniki przyrody dwóch lip drobnolistnych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej 127/2 w Tarnowcu
2011 3290 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 3291 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów
2011 3292 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/102/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie do zespołu publicznych szkół oraz zmiany uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
2011 3293 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/103/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 29 w Tarnowie oraz zmiany w akcie założycielskim Przedszkola
2011 3294 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Radocza
2011 3295 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lgota
2011 3296 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Witanowice
2011 3297 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Woźniki
2011 3298 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zygodowice
2011 3299 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz.
2011 3300 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 3301 2011-07-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/CHZ/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenia powiatu limanowskiego
2011 3302 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 442, poz. 3238)1)
2011 3303 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2011 3304 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3305 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Podolanach
2011 3306 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 3307 2011-07-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 3308 2011-07-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/ CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 3309 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Gorlicach
2011 3310 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Gorlicach
2011 3311 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2011 3312 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bobowa
2011 3313 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr X/139/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych
2011 3314 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX.56.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Czernichów.
2011 3315 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX.57.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Czernichów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania osób uprawnionych do stosowania tych ulg.
2011 3316 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru z rzeki Ropy w miejscowości Kobylanka w ramach powszechnego korzystania z wód
2011 3317 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2011 3318 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr 111/X/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu targowiska miejskiego na placu Dworzysko w Gorlicach.
2011 3319 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie
2011 3320 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 3321 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ”.
2011 3322 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków na terenie Miasta Grybowa
2011 3323 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kamionka Wielka.
2011 3324 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Korzenna oraz dodatkowego oznaczenia taksówek.
2011 3325 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.
2011 3326 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2011 3327 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej
2011 3328 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z komunalnych placów zabaw na terenie gminy Lipinki
2011 3329 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Niedźwiedź
2011 3330 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2011 3331 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2011 3332 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.
2011 3333 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2002 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Przeciszów
2011 3334 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII / 43 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie.
2011 3335 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII / 46 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania Statutu Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie
2011 3336 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII / 47 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Gruszowie.
2011 3337 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/50/2011 z dnia 21 marca 2011 r
2011 3338 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/49/2011 z dnia 21 marca 2011r.
2011 3339 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
2011 3340 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych
2011 3341 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/75/201 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3342 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: Ustalenia opłat za świadczenia udzuelane przez Gminne Przedszkole w Starym Sączu prowadzone przez Gminę Stary Sącz
2011 3343 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 3344 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
2011 3345 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nazwy „Przedszkola Samorządowego Nr 1 z oddziałem żłobka w Wieliczce”
2011 3346 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/85/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2011 3347 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
2011 3348 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/107/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody