Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 766 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr VI / 22 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2011 767 2011-03-01 Budżet Budżet nr III/9/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr III/9/2010
2011 768 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/13/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : uchwalenia budżetu Związku na rok 2011
2011 769 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr II/7/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 3 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa
2011 770 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/57/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do całkowitego lub częściowego zwolnienia cudzoziemców będących w trudnej sytuacji materialnej z opłat wnoszonych za naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, a także przedłużenia terminu wniesienia opłat lub wyrażenia zgody na wniesienie opłat w ratach za poszczególne okresy nauki.
2011 771 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości
2011 772 2011-03-01 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 15 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Chełmek
2011 773 2011-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-6-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zawoja Nr V/23/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Zawoja oraz Gminnych jednostek organizacyjnych z tutułu należności pienieżnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych - w części.
2011 774 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 775 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2011
2011 776 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2011.
2011 777 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 778 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 779 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 780 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/47/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 781 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/48/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 782 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Tarnowskiego
2011 783 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
2011 784 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
2011 785 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/ 19/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2011 786 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kamienica.
2011 787 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Książ Wieki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 788 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawoe ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Książ Wielki
2011 789 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Książ Wielki
2011 790 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III-15/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2010r. zmiany uchwały Nr XVI-116/07 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łapsze Niżne i nadania jej Statutu.
2011 791 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr V/46/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 792 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
2011 793 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 794 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Instytutu Zootechniki w Balicach prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów w miejscowościach Balice i Aleksandrowice.
2011 795 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 796 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 797 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie; podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania.
2011 798 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winiarach.
2011 799 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy
2011 800 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/133/10 Rady Gminy Racławice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Racławice.
2011 801 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/134/10 Rady Gminy Racławice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Racławice.
2011 802 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2011 803 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 804 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 805 2011-03-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt sposobu jego oznakowania i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2011 806 2011-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Koniuszy.
2011 807 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełmek na rok 2011
2011 808 2011-03-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 Rady Gminy Koszyce
2011 809 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 810 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 811 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2011 812 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/15/2011 Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
2011 813 2011-03-07 Informacja Informacja nr NGK.6620.1.10.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stronie, Stryszów, Zakrzów i Dąbrówka-Ostałowa w jednostce ewidencyjnej Stryszów; w obrębach: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie i Skawinki w jednostce ewidencyjnej Lanckorona; w obrębach: Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz i Wieprz w jednostce ewidencyjnej Wieprz
2011 814 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 815 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 816 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 817 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Bukowno
2011 818 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV.19.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz ich tyrybu finansowania na ternie Gminy Lipnica Murowana
2011 819 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2011 820 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od nieruchomości oraz podatku stanowiącego łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 821 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 822 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 823 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
2011 824 2011-03-09 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Wójta Gminy Budzów z dnia 15 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Budzów
2011 825 2011-03-09 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 16 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 826 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 58/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 827 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 65/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 828 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 60/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 829 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/18/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r.
2011 830 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/19/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r.
2011 831 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2011 832 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 833 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
2011 834 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 835 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/ 2 /2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 836 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V /15/ 2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odroczenia terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2011 837 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2007 r. Nr XII/46/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 838 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2011 839 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana
2011 840 2011-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie na rok 2011.
2011 841 2011-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu na rok 2011.
2011 842 2011-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej w Rajsku na rok 2011.
2011 843 2011-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Płazie w 2011roku.
2011 844 2011-03-09 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Laskowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przez Gminę Łososina Dolna Gminie Laskowa zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu
2011 845 2011-03-09 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 19 stycznia 2011r. do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi wlasności Skarbu Państwa.
2011 846 2011-03-09 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 19 stycznia 2011r. do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 847 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Chrzanowskiego na 2011 rok nr IV/21/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 848 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2011 849 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/14/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2011 850 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: nadania statutów dla sołectw Gminy Spytkowice
2011 851 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 852 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 853 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dofinansowania kosztów usuwania azbestu ze środków budżetu gminy w roku 2011
2011 854 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2011 855 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2011 856 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w zakresie wyznaczania inkasentów.
2011 857 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 858 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2011 859 2011-03-10 Informacja Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 1 marca 2011r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2011 860 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa.
2011 861 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 862 2011-03-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-16(5)/2011/539/VIIIB/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 863 2011-03-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-50(15)/2010/2011/13859/II/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie
2011 864 2011-03-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-81(7)/2010/2011/1470/VIC/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła BTB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
2011 865 2011-03-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-13(13)/2011/9193/VIA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego "KZGM" Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach
2011 866 2011-03-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2011 867 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 868 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Miechowskiego
2011 869 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 870 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2011 871 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI / 9 / 2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów
2011 872 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/11/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie oraz nadania jej statutu.
2011 873 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/ 18 /2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w “ Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozłów na lata 2008 – 2013 “.
2011 874 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI / 19 / 2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII / 8 / 2007 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kozłów.
2011 875 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie swobodnego dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Miechów
2011 876 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
2011 877 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
2011 878 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 879 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 880 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 881 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI /22/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 882 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2011 883 2011-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OŚRG.7113.1.2011 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 2 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
2011 884 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.
2011 885 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 886 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim.
2011 887 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/66/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecystości ciekłych.
2011 888 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/70/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.
2011 889 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2011 890 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Radgoszcz.
2011 891 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr Nr V/59/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr 175/XXIX/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw
2011 892 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/11 Starosty Brzeskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej obowiązującego na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2011
2011 893 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/11 Starosty Brzeskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej obowiązującego na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2011
2011 894 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Starosty Suskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski.
2011 895 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2011 896 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2011 897 2011-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SOZ.5511.2.2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 stycznia 2011r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZENSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2010
2011 898 2011-03-14 Informacja Informacja nr 1 Starosty Bocheńskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gmina Łapanów i Gmina Trzciana powiat bocheński województwo małopolskie.
2011 899 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna.
2011 900 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 68/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 901 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 70/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 902 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 73/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 903 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2011 904 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 905 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 906 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Drwinia z dnia 9 listopada 2010r. Nr XLVI/247/10 określającej stawki podatku od nieruchomości
2011 907 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 908 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i Dobro” w Szaflarach.
2011 909 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie.
2011 910 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej " Smrek" w Zaskalu
2011 911 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju.
2011 912 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/28/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian zasad rozliczania klubów sportowych na terenie Gminy Chełmiec określonych przez Uchwałę Nr XXXIX/475/2009 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 września 2009 r.
2011 913 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”.
2011 914 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
2011 915 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 4005/87, 4005/94 i 4005/95, położonego przy ul. Hydro w Chrzanowie
2011 916 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu przy ul. Transportowców w Chrzanowie
2011 917 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek Nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie
2011 918 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 – 2014 .
2011 919 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/20/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 – 2014.
2011 920 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wiśniowa oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania
2011 921 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały nr XX/129/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 922 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie:ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2011 923 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie:ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Wiśniowa
2011 924 2011-03-15 Komunikat Komunikat nr 1/2011 Wójta Gminy Łabowa z dnia 5 lutego 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2011 925 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Jabłonka na rok 2011.
2011 926 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Polanka Wielka na rok 2011
2011 927 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI / 26 /2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 928 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr v/23/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 272/4 w Bobowej
2011 929 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 183 w mieście Bobowa, części działki Nr 215/5 w Brzanie, działki Nr 163, części działki Nr183/7 w Jankowej, działki Nr 480/23 w Sędziszowej, działki Nr 143/1, działki Nr 269/2, działki Nr 316, działek Nr391/5 i 391/10, części działki Nr 678 w Siedliskach
2011 930 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 2/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2011 931 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2011 932 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 933 2011-03-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2011 934 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/229/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie odpadów do unieszkodliwiania na składowisku odpadów w Białej Niżnej.
2011 935 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Kąclowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąclowej.
2011 936 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe
2011 937 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 938 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Bulwary Dietla w Krynicy-Zdroju
2011 939 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy Alei Nikifora Krynickiego w Krynicy-Zdroju
2011 940 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 38/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Łososinie Dolnej.
2011 941 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.
2011 942 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/03 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie statutu sołectw Biesna, Łużna, Mszanka, Szalowa i Wola Łużańska, zmienionej: Uchwałą Rady Gminy w Łużnej Nr V/37/03 z 28 kwietnia 2003 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/217/06 z 20 lutego 2006 roku
2011 943 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
2011 944 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Moszczenica lub jej jednostkom podległym.
2011 945 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2011 946 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2011 rok w Gminie Wiśniowa
2011 947 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Olkuszu
2011 948 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Wielickiego
2011 949 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Oświęcim
2011 950 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Gorlickiego
2011 951 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 952 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 953 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 954 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/54/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2011 955 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
2011 956 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/57/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
2011 957 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku.
2011 958 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 959 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI-45/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr LVIII-476/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2011 960 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/74/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
2011 961 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2011 962 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/31/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 963 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/37/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 964 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 965 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr KI-411/93/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu - w części.
2011 966 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr KI-411/91/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr IV/22/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2011 967 2011-03-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 968 2011-03-16 Komunikat Komunikat nr 2/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 969 2011-03-16 Komunikat Komunikat nr 1/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 970 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: "Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana"
2011 971 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXV/214/2009 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
2011 972 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 973 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Podłęże
2011 974 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V-40-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV-358-10 Rady Miejskiej w Andrychowie dotyczącej wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2011 975 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI / 29 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 976 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 977 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na rok 2011 Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 978 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
2011 979 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 980 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, położonych na terenie Gminy Olkusz, stanowiących własność Gminy Olkusz.
2011 981 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 982 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 983 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach NR XXXV/297/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 984 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr PZE/4/11 Burmistrza Brzeszcz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
2011 985 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2011r. zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty
2011 986 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 987 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2011 988 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI / 28 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku.
2011 989 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.
2011 990 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie.
2011 991 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW .
2011 992 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV-12-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2011 993 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2011 994 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŁN/2011 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 stycznia 2011r.
2011 995 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŁN/2011 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 stycznia 2011r.
2011 996 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 5/Szcz/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 3 listopada 2010r.
2011 997 2011-03-16 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia nr 5/Szcz/2010 z dnia 03.11.2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 8 grudnia 2010r.
2011 998 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 6/2011 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011r. W sprawie: powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Komornikach.
2011 999 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011r. W sprawie: powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach.
2011 1000 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011r. W sprawie: powierzania przez Gminę Dobczyce Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Komornikach.
2011 1001 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011r. W sprawie: powierzania przez Gminę Dobczyce Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach.
2011 1002 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011r. W sprawie: powierzania przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Komornikach.
2011 1003 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011r. W sprawie: powierzania przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach.
2011 1004 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2009 r. Nr XXVIII/266/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2011 1005 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych
2011 1006 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 1007 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1008 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 1009 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łukowica.
2011 1010 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1011 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.
2011 1012 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.
2011 1013 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 marca 2011r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raba Wyżna.
2011 1014 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej na rok 2011 nr IV/20/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 stycznia 2011 roku.
2011 1015 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 1016 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III / 15 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia określonych w taryfie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 1017 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie :ustalenia wysokości opłat rezerwacyjnych za najem stanowisk handlowych na placu targowym w Skale.
2011 1018 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010 r (Nr LV/412/10) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r
2011 1019 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała.
2011 1020 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1021 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Trzyciąż w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1022 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji
2011 1023 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1024 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/153/08 z dnia 01 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Nawojowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zmienionej uchwałą Nr XL/326/09 Rady Gminy Nawojowa, z dnia 29 grudnia 2009r.
2011 1025 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1026 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2011 1027 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2011 1028 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII/21/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2011 1029 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2011 1030 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2011 1031 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 13/II/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wykazu osób i dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny “Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.
2011 1032 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 15/III/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców.
2011 1033 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/11 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 289/03 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2011 1034 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/11 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 289/03 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2011 1035 2011-03-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2011 1036 2011-03-17 Informacja Informacja nr 3/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Wieliczka
2011 1037 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr KI-411/32/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1038 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr KI-411/28/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
2011 1039 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 36/III/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
2011 1040 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 50/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
2011 1041 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/12/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego
2011 1042 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/38/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wielickiego
2011 1043 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1044 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorlice
2011 1045 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie założenia publicznego gimnazjum w Kwiatonowicach
2011 1046 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów
2011 1047 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/254/01 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Lipinki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2011 1048 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łużna
2011 1049 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2011 1050 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr Vi/56/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2013.
2011 1051 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2011 1052 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie. za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2011 1053 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/46/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko odpadów Komunalnych w Podegrodziu
2011 1054 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów
2011 1055 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
2011 1056 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie częściowej zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie
2011 1057 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, oraz podatku stanowiącego łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych, określenia inkasentów, oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1058 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 1 na terenie sołectwa Izdebnik, gmina Lanckorona
2011 1059 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII-53/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha wchodzącej w skład Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha i Gimnazjum we Frydmanie mieszczącej się w Falsztynie
2011 1060 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII-54/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie
2011 1061 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII-56/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 1062 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII-57/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. włączenia Przedszkola we Frydmanie do Zespołu Szkół :Szkoła Podstawowa im. B. Czecha i Gimnazjum we Frydmanie.
2011 1063 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII / 23 /11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. W sprawie: zmian regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radgoszcz.
2011 1064 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII/29/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
2011 1065 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Szczucinie z dnia 30 października 2008 r. Nr XVI/156/08 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.
2011 1066 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2011 1067 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2011 1068 2011-03-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 11 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego w roku 2010
2011 1069 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1070 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 1071 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1072 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku w przedmiocie zmiany uchwały z dnia 1 marca 2004 r. Nr XIII/101/2004 w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tymbarku”.
2011 1073 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 1 marca 2004r., Nr XII/101/2004 w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tymbarku”
2011 1074 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1075 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1076 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1077 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zakliczynie oraz nadania statutu.
2011 1078 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/11 Starosty Tatrzańskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2011 1079 2011-03-18 Informacja Informacja nr GKOŚiR/k. 7113.1.1.2011 Burmistrza Libiąża z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określania w sprawie określeniadanych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, przedkładam w załączeniu zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r., położonych na obszarze gminy Libiąż.
2011 1080 2011-03-18 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 4 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Słomniki
2011 1081 2011-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tatrzańskiego z dnia 19 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 1082 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Babice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
2011 1083 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V.27.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 1084 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V.28.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 1085 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapanów Nr XXXIII/235/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1086 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych gminy.
2011 1087 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wyznaczeia obszarów, na których nastapilo zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowalnych odbywa się na szczególnych warunkach.
2011 1088 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Ryglice pn. „Sołectwo Ryglice” oraz utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Ryglice pn. „Miasto Ryglice”
2011 1089 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/54/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1090 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem
2011 1091 2011-03-18 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1092 2011-03-18 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1093 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź
2011 1094 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czorsztyn
2011 1095 2011-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1096 2011-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2011 1097 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1098 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .
2011 1099 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 1100 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 3060/2010 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 2 grudnia 2010 roku.
2011 1101 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/49/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.
2011 1102 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
2011 1103 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Podgórskim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji.
2011 1104 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.
2011 1105 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r.
2011 1106 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmienionej uchwałą nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2010 r.
2011 1107 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały XLV/325/2010 w sprawie opłaty targowej
2011 1108 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i cofania oraz obliczania wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Mieście i Gminie Skawina za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.
2011 1109 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1110 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011r. Starosty Wielickiego z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego.
2011 1111 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2011r. Starosty Wielickiego z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2011 1112 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalania średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2011 1113 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2011 1114 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2011 1115 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 marca 2011r. w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2011 1116 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Sękowa z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia w 2011 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2011 1117 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr 10/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.
2011 1118 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Łukowica do kategorii dróg gminnych.
2011 1119 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 17 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Biały Dunajec na rok 2011
2011 1120 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/ 14 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 Rok
2011 1121 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011
2011 1122 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Rabka- Zdrój na rok 2011
2011 1123 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Rzezawa na rok 2011
2011 1124 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie: Zmiany Uchwały budżetowej na 2010r.
2011 1125 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.
2011 1126 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1127 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1128 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1129 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : Zmian w budzecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1130 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1131 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr III/06/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1132 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr III/07/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1133 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III / 13 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2011 rok
2011 1134 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA ROK 2011
2011 1135 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2011 rok.
2011 1136 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przejęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011
2011 1137 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2011 1138 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie warunków zwalniania z odpłatności w rodzinie zastępczej
2011 1139 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
2011 1140 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 1141 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
2011 1142 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu oraz nadania aktu założycielskiego i statutu.
2011 1143 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2011 1144 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2011 1145 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 1146 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu pwoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Słomniki oraz szczegółowych warunków i zasad jego finkcjonowania
2011 1147 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/242/10 z dnia 20 września 2010 r.
2011 1148 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2011 1149 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2011 1150 2011-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Klucze z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych
2011 1151 2011-03-23 Informacja Informacja nr GK 7113.1.2011 Burmistrza Wadowic z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych
2011 1152 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/30/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/28/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian zasad rozliczania klubów sportowych na terenie Gminy Chełmiec z dnia 17 września 2009 r.
2011 1153 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wadowicach
2011 1154 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 1155 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 1156 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/36/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wadowickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym lub udzielenia innych ulg w ich spłacie
2011 1157 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/421/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2010 r. Nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2011 1158 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2010r. zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2010 r. Nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2011 1159 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 1160 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1161 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2011 1162 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2011 1163 2011-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Bochnia
2011 1164 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI / 21 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk
2011 1165 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr VI / 23 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna
2011 1166 2011-03-24 Budżet Budżet nr 11/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2011.
2011 1167 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr 16/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 2/2010 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2010.
2011 1168 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr 17/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 2/2010 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2010.
2011 1169 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr 15/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 11/2011 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2011.
2011 1170 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/114/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 marca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr IV/32/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/178/08 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 listopada 2008 roku
2011 1171 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie: zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa.
2011 1172 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki działka nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele działka nr 382/2, działka nr 70/1, wieś Wójtowa działka nr 1986
2011 1173 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr 30/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łącko.
2011 1174 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łużna z dnia 7 listopada 2008r. Nr XVIII/156/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1175 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Łużna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1176 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1177 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skale.
2011 1178 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 3 marca 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 1179 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr VI/17/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 1180 2011-03-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z dnia 23 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2010
2011 1181 2011-03-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Mieskiej w Bobowej
2011 1182 2011-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-7-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/57/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do całkowitego lub częściowego zwolnienia cudzoziemców będących w trudnej sytuacji materialnej z opłat wnoszonych za naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, a także przedłużenia terminu wniesienia opłat lub wyrażenia zgody na wniesienie opłat w ratach za poszczególne okresy nauki
2011 1183 2011-03-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 714/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2010r. z dnia 30 listopada 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 714/10 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010 r., Nr XLII/398/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łany” w Bochni
2011 1184 2011-03-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 775/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2010r. z dnia 17 grudnia 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 775/10 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Kamienica z dnia 29 czerwca 2009 r., Nr XXIII/143/09 w przedmiocie skorygowania oczywistego błędu
2011 1185 2011-03-25 Budżet Budżet nr III/12/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 1186 2011-03-25 Budżet Budżet nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2011
2011 1187 2011-03-25 Budżet Budżet Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Zator
2011 1188 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/51/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 1189 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 1190 2011-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtwarzania 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2011 roku
2011 1191 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V-39/11 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso oraz Uchwały Nr XVI/123/08 Rady Gminy Dobra z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2011 1192 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/370/10 z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2011 1193 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/10/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010
2011 1194 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Radłów.
2011 1195 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1196 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Starosty Limanowskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2011 roku.
2011 1197 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Starosty Limanowskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej - Dom Dziecka w Łukowicy – Lasek 134 w 2011 roku.
2011 1198 2011-03-25 Informacja Informacja nr MK.7113.1.2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010r. położonych na terenie Gminy Brzeszcze
2011 1199 2011-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2011 1200 2011-03-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1201 2011-03-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynari w Tarnowie w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie nr 1/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1202 2011-03-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie uchylenia rozporzadzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie Nr 2/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1204 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2011
2011 1205 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/20/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2011
2011 1206 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 1207 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 3 marca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały nr IV/20/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2011 oraz zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok
2011 1208 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr 9/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2011 r
2011 1209 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/26/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1210 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr 26/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 r. Nr 9/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 1211 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: : zmiany uchwały budżetowej Gminy Osiek na rok 2011 r. Nr IV/26/2011 z dnia 31.01.2011 r.
2011 1212 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na rok 2011
2011 1213 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Łużna na 2011 rok
2011 1214 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 r.
2011 1215 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 1216 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1217 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/11 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2010 rok
2011 1218 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
2011 1219 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011r. częściowej zmiany Uchwały Nr XXIII/219/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2011 1220 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1221 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Radgoszcz.
2011 1222 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1223 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1224 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1225 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1226 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY WIETRZYCHOWICE – ETAP I, obejmującej obszary we wsi Jadowniki Mokre, Wietrzychowice i Sikorzyce
2011 1227 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 1228 2011-03-29 Informacja Informacja Rady Miasta Trzebini z dnia 17 marca 2011r. dotycząca czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy lub jej części.
2011 1229 2011-03-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenie obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1230 2011-03-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2011r. uchylające Rozporządzenie Nr 20/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, zmienionego Rozporządzeniami Wojewody Małopolskiego Nr 21/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. oraz Nr 23/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.
2011 1231 2011-03-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 marca 2011r. uchylające Rozporządzenie Nr 24/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1232 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2011 1233 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.
2011 1234 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Chrzanów.
2011 1235 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI.26.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Czernichów
2011 1236 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI.28.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1237 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów lasów na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – dotyczy działek nr 890, 824/19, 891/3, 893/1, 893/2, 892/5, 895, 897/6, 904/6, 905/14, 903, 908/3, 908/1, 911, 914, 916/1, 918/2, 919/1, 922, 926, 927/3, 928, 933, 936, 940, 943, 946, 949, 956/1, 956/2, 959, 962, 968/1, 968/2, 968/7, 968/3, 972/5, 972/2, 977/3, 977/4, 977/5, 977/2, 980/12, 1003/4, 1003/2, 1004, 998/2, 1007/4, 1007/2, 1012/3, 1012/4, 1012/2, 1020, 1025, 1032, 1037, 1059/3, 1059/2, 1059/1, 1072/2, 1072/1, 932/12, 1061/6, 1110/2, 1110/1, 932/14, 1111/15, 842/1
2011 1238 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/6/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLV/72/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1239 2011-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 1240 2011-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.V.4131-1-3-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Powiatu Gorlickiego Nr IV/35/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2011 1241 2011-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-11-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VIII/69/11 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych
2011 1242 2011-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Oświęcimiu
2011 1243 2011-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Brzeszczach
2011 1244 2011-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice przeprowadzonych w dniu 13 marca 2011 r.
2011 1245 2011-03-30 Budżet Budżet nr III/29/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2011 1246 2011-03-30 Budżet Budżet nr IV/11/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 stycznia 2011r.
2011 1247 2011-03-30 Budżet Budżet nr IV / 26/11 Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 stycznia 2011r.
2011 1248 2011-03-30 Budżet Budżet nr III/34/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2011
2011 1249 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie :: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 1250 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 1251 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Sułkowicach
2011 1252 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V-39-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel nr 1610/29, 1610/30, 1610/31, 1610/32, 1610/63 położonych w Andrychowie
2011 1253 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/40/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Limanowskiego.
2011 1254 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/58/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórych osób zamieszkałych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2011 1255 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2011 1256 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 17/2011 Starosty Bocheńskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2011 1257 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 19/2011 Starosty Bocheńskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce rodzinnej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni.
2011 1258 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 18/2011 Starosty Bocheńskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce socjalizacyjnej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni.
2011 1259 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2011 Starosty Krakowskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2011
2011 1260 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2011 Starosty Krakowskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2011
2011 1261 2011-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2011 1262 2011-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2011 1263 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 1264 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 1265 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Myślenickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w tych przypadkach oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.
2011 1266 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 82/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 1267 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 78/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 1268 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1269 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1270 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 1271 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V-24-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1272 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2011 1273 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Ciężkowice
2011 1274 2011-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr MI.1.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Myślenice
2011 1275 2011-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 18 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Słaboszów
2011 1276 2011-03-31 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 4 marca 2011r. o możliwości zgłasznia kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 1277 2011-03-31 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2011 1278 2011-03-31 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2011r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2011 1279 2011-03-31 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2011 1280 2011-03-31 Aneks Aneks nr 16 Starosty Wadowickiego z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Wadowickiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawartego pomiędzy: Starostą Wadowickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów w związku ze zmianą powierzchni lasów wynikającą z aktualizacji ewidencji gruntów oraz zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych w roku 2011 na nadzór nad gospodarką leśną. Strony porozumienia tj. Starosta Wadowicki – Jacek Jończyk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów – Jerzy Potocki postanawiają, co następuje:
2011 1281 2011-03-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2011 1282 2011-03-31 Porozumienie Porozumienie nr 1.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2011 1283 2011-03-31 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-17(8)/2011/222/VIIIB/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bochni
2011 1284 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/69/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec
2011 1285 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/70/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.
2011 1286 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/72/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania statutu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
2011 1287 2011-03-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie Nr 4/2010 z dnia 01 grudnia 2010 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze