Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Luty 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 359 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – dotyczy działek nr 2161/13, 2161/14, 2161/15, 2161/16, 2161/17, 2161/20, 2161/21, 2161/22, 2161/23, 2161/30, 2161/31, 2161/32 oraz część działki 2161/34 i 2161/18, w zakresie zmiany treści ustaleń planu par. 38 oraz w zakresie zniesienia strefy obszarów rehabilitacji dla obszaru wyznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały
2011 360 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych na składy, produkcję i magazyny na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – dotyczy działek nr 1761, 1762, 1763 oraz część działki 1780/3
2011 361 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenu przeznaczonego pod zieleń nieurządzoną na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów obejmujące działki o numerach: 970/4, 970/3, 979/1, 986/1, 4544/2, 987/1, 987/4, 995/1, 995/4, 996/1, 996/5, 996/2, 1015/1, 1015/4, 1016/4, 1016/7, 1016/5, 1016/3, 1017/2, 1018, 1027/3, 1027/1, 1028/1, 1028/2, 1029/1, 1029/2, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 1052/1, 1052/3, 1052/4, 1053/1, 1053/3, 1053/4, 1480/6, 1480/5, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1066/1, 1066/2, 1477/6, 1477/5, 1067/1, 1067/2, 1068/5, 1068/4, 1069/3, 1069/8, 1069/7, 1479/48, 1479/49, 1479/50, 1479/51, 1479/52, 1477/4, 1477/3, 4544/3, 1476/5, 1476/12, 1476/7, 1476/10, 1479/9, 1476/11, 1476/8, 1068/7, 1068/6, 1068/9, 1068/8, 1069/5, 1069/10, 1069/9, 1087/1, 1087/4, 1087/3, 1086/7, 1088/2, 1089/4, 1086/10, 1086/8, 1086/19, 1090/6, 1089/3, 1097/6, 1096/6, 1089/6, 1097/8, 1098/7, 1014/3, 1070/2, 1014/5, 1014/9, 1084/14, 1084/12, 1071/24
2011 362 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/19/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany przeznaczenia terenu rehabilitacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w zakresie działek o numerach: 2043/35, 2043/40, 2043/36, 2043/37, 2042/2, 2041/2, 2040/11, 2043/39, 2043/38, 2043/41, 2042/1, 2041/1, 2040/10, 2040/13, 2040/14, 2040/15, 2040/7, 2040/16, 2040/8, 2040/17, 2040/18, 2041/3, 2040/12, 2042/3, 2040/1, 2039/1, 2038/1, 2038/5, 2037/3, 2038/9, 2038/6, 2037/4, 2039/2, 2038/7, 2037/5, 2040/6, 2038/8, 2037/6, 2038/10, 2036/6, 2036/5, 2036/4, 2036/3, 2036/1, 2035/1, 2035/2, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/3
2011 363 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/20/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie zmiany terenów rehabilitacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w miejscowości Kopanka w obszarze działek o numerach: 150/1, 150/2
2011 364 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/21/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych na tereny rehabilitacji oraz rekultywacji obszarów poprzemysłowych na teren cmentarza w miejscowości Kopanka w ramach działki o numerze 150/3
2011 365 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2011 366 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu
2011 367 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 368 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 369 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ochotnica Dolna
2011 370 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 371 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 372 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów i nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, a także w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
2011 373 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skała
2011 374 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2011 375 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 376 2011-02-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 462/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2010r. z dnia 09 lipca 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 462/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2009 r. Nr XLIV/650/2009** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skocznia”
2011 377 2011-02-01 Wyrok Wyrok nr II SA/kr 735/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2010r. z dnia 15 października 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 735/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r. Nr XXVIII/59/2005*** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 04 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce
2011 377 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2010.
2011 378 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 379 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/19/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY SKRZYSZÓW.
2011 380 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 381 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 382 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 383 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 384 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 385 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 386 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 387 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 388 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 389 2011-02-03 Budżet Budżet nr III/7/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa na 2011 rok.
2011 390 2011-02-03 Budżet Budżet nr III/12/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nawojowa na rok 2011
2011 391 2011-02-03 Budżet Budżet nr III/22/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2011
2011 392 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2011 393 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Babice
2011 394 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie miesięcznych stawek wynajmu pomieszczeń w budynku stanowiącym własność gminy Budzów oraz placu przed budynkiem
2011 395 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.
2011 396 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 września 2010r. w sprawie : określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 397 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru.
2011 398 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności .
2011 399 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/270/2010 z dnia 3 września 2010 r. dotyczącej określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej,przeciwpożarowej i odgromowej przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska.
2011 400 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr XL /285/ 2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jurgowie.
2011 401 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 402 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
2011 403 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słaboszów.
2011 404 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2011 405 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zakopane oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 406 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr V/61/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/686/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice instytucji kultury pn. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
2011 407 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 6/13/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 408 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2011 409 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice
2011 410 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Babice
2011 411 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r.
2011 412 2011-02-07 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2011 413 2011-02-07 Informacja Informacja nr PCC/1008F/1470/W/OKR/2011/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła „BTB Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
2011 414 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.
2011 415 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 416 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.
2011 417 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.
2011 418 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 419 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV / 13 /2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 420 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.
2011 421 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
2011 422 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2011 423 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/08/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Krzeczów.
2011 424 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za usuwanie stałych odpadów komunalnych
2011 425 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie i nadanie statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury.
2011 426 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie.
2011 427 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr 37/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 428 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr 43/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 429 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice
2011 430 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Ciężkowice
2011 431 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/16/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowycjh warunków jego funkcjonowania.
2011 432 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Spytkowice lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 433 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV-13-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 434 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Świątniki Górne.
2011 435 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych.
2011 436 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: rozwiązania jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych”.
2011 437 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: rozwiązania jednostki organizacyjnej pod nazwą „Straż Miejska w Świątnikach Górnych”.
2011 438 2011-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Myślenickiego z dnia 28 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach za rok 2010.
2011 439 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr V/59/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach.
2011 440 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr V/60/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.
2011 441 2011-02-09 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-10(6)/2011/296/VIIIA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Spółka z o.o. z siedzibą w Wadowicach
2011 442 2011-02-09 Budżet Budżet nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 Rok
2011 443 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III / 12 /2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 444 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2011
2011 445 2011-02-09 Budżet Budżet nr III/11/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2010r. BUDŻET GMINY ROPA NA ROK 2011
2011 446 2011-02-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 447 2011-02-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 stycznia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 448 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec – wieś Librantowa .
2011 449 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 5 grudnia 2005 r., Nr XXXIX/287/05 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 450 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pcim oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 451 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2011 452 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków, trybu i rozliczenia finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Pcim.
2011 453 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których obowiązuje zakaz bu-dowy nowych obiektów, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
2011 454 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 455 2011-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-3-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. dotyczące tekstu uchwały Rady Gminy Pcim Nr V/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odracznia terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pcim oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 456 2011-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Nowosądeckiego
2011 457 2011-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Wolbromiu
2011 458 2011-02-10 Budżet Budżet nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 459 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Pcim
2011 460 2011-02-10 Budżet Budżet nr IV/16/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2011 rok
2011 461 2011-02-10 Budżet Budżet nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Sułkowice na rok 2011
2011 462 2011-02-11 Budżet Budżet nr V/30/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2011 ROK
2011 463 2011-02-11 Budżet Budżet Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr IV/20/2011
2011 464 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr I/04/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"Perły Doliny Popradu" z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie
2011 465 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 466 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/ 18/ 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2011 467 2011-02-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-88(8)/2010/2011/716/VB/WS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n.: Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Miechowie
2011 468 2011-02-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lutego 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Nadwiślańska Spółka Energetyczna Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze
2011 469 2011-02-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 470 2011-02-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 15 stycznia 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 471 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2011 472 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/29/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 473 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 21/II/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej- Dom Dziecka w Rytrze.
2011 474 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 22/II/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 328/XXXII/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich"
2011 475 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 495 /LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2011 476 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 496/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2011 477 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 497/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2011 478 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 498/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2011 479 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 499/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 480 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorlice
2011 481 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 482 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek oplaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 483 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 484 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/134/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2011 485 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV)12)2011 Rady Gminy Lubień z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 486 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 487 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII /178/08 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 listopada 2008 roku.
2011 488 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej, dokonanej uchwałą Nr 11/14/10 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej z dnia 09 grudnia 2010 r.
2011 489 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Stautu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej, dokonanej uchwałą Nr 12/16/11 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej z dnia 19 stycznia 2011r.
2011 490 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: nadania statutów jednostkom pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza.
2011 491 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie
2011 492 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/26/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie
2011 493 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/28/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 331/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25.02.2010 r.
2011 494 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010 r. (Nr 396/LII/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 495 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 386/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 496 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Podegrodzie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2011 497 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV / 19 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 498 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 499 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 500 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie :zmiany Uchwały nr XXXII/244/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 stycznia 2009 r w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 501 2011-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 0210/1/11 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II kwartał 2010 rok
2011 502 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/268/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 503 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV / 22 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Raciechowice.
2011 504 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/14/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2011 505 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
2011 506 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/1/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonki
2011 507 2011-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.
2011 508 2011-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Siepraw z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siepraw
2011 509 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr 48/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 510 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/2009 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 lutego 2009r.,określającej limit sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 511 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/31/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2011 512 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra - Sidzina w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 513 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr LIV/683/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 514 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/683/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 515 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 516 2011-02-15 Porozumienie Porozumienie nr WP-SO.RI.273.4.2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 stycznia 2011r.
2011 517 2011-02-15 Informacja Informacja nr ZKO.1.2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 3 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
2011 518 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2011 519 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 520 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/371/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 521 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 522 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2011 523 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/76/07 Rady Gminny Rzezawa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie i rozliczanie dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań publicznych.
2011 524 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 525 2011-02-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie współdziałania przy realizacji niektórych części zadań publicznych, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej zawarte dnia 20 stycznia 2011r. w Zatorze pomiędzy:
2011 526 2011-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/11 Starosty Dąbrowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2011 roku.
2011 527 2011-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/11 Starosty Dąbrowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2011 roku
2011 528 2011-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/11 Starosty Dąbrowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w formie autonomicznej grupy mieszkaniowej i grupy usamodzielnienia wchodzących w struktury Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2011 roku.
2011 529 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr I/29/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie:zmiany uchwały Nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałami Rady Gminy Dębno Nr III/276/2010 z dnia 26 marca 2010 r. i Nr II/8/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
2011 530 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia
2011 531 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 532 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 533 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2011 534 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.
2011 535 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Mszana Dolna
2011 536 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. uchylająca uchwałę nr XL/215/05 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 537 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/29/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę nr II/10/2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 538 2011-02-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go pomiędzy:
2011 539 2011-02-15 Aneks Aneks nr 1/2011 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 21 stycznia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go pomiędzy:
2011 540 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/42/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. oraz uchwałą Nr XLV/735/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010 r.
2011 541 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/ 10 /10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 roku.
2011 542 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 543 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Laskowa
2011 544 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 545 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 546 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR III/10/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 547 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Słomniki na rok 2011
2011 548 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2011
2011 549 2011-02-16 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr III/10/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 550 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2011
2011 551 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Zakopane rok 2011
2011 552 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 553 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na rok 2011
2011 554 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2011
2011 555 2011-02-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 556 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 557 2011-02-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-12(4)/2011/6/VIIIZM2/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2011 558 2011-02-18 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-54(12)/2010/2011/401/VI/WS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej
2011 559 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr V/55/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
2011 560 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Brzesku
2011 561 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 562 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 563 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2011 564 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2011 565 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Dobra.
2011 566 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr Nr III/8/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 567 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2011 568 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2011 569 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010 r. Nr XXVIII/420/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 570 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: określenia wzoru formularzy (informacja w sprawie podatku od nieruchomości , deklaracja na podatek od nieruchomości)
2011 571 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa
2011 572 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny
2011 573 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/141/97 Rady Gminy w Radgoszczy z dnia 20 października 1997 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy
2011 574 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/522/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 575 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm.)Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2011 576 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III-14/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje
2011 577 2011-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2011.
2011 578 2011-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2011 r.
2011 579 2011-02-18 Informacja Informacja nr 1/2011 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok.
2011 580 2011-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 28 stycznia 2011r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2010.
2011 581 2011-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010
2011 582 2011-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/11 Starosty Wadowickiego z dnia 5 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
2011 583 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 584 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/ 19 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie : określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2011 585 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/ 21 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie :zmiany w uchwale Rady Gminy Charsznica Nr XLII/ 248/ 2010, z dnia 3 listopada 2010 roku, w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2011 rok.
2011 586 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V / 22 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 587 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/ 24 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2011 588 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2011 589 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Mszana Dolna.
2011 590 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tymbark do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2011 591 2011-02-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej
2011 592 2011-02-21 Porozumienie Porozumienie nr SON.0118-8/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont chodnika
2011 593 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Miechowskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2011 r.
2011 594 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Miechowskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego na 2011 r.
2011 595 2011-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Nowotarskiego z dnia 21 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010
2011 596 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na rok 2011.
2011 597 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/26/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA NA ROK 2011
2011 598 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWY WIŚNICZ NA ROK 2011
2011 599 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2011
2011 600 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETWA GMINY ŁAPANÓW NA 2011 r.
2011 601 2011-02-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach Uchwała Budżetowa Gminy Wadowice na rok 2011
2011 602 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2011 603 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 604 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr 52/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 605 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/2007 Rady Gminy Bolesław z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa, ze zm.
2011 606 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2011 607 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2009 r. Nr XXXIX/280/2009 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 608 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/15/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2011 609 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród Miasta Gorlice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 610 2011-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr II/3/11 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
2011 611 2011-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Starosty Myślenickiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2011 roku
2011 612 2011-02-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.3.2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 1 lutego 2011r.
2011 612 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr 0049/III/8/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2011.
2011 613 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr 0049/III/5/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2011 614 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III-14/10 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2011 615 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza z dnia 22 listopada 2007 r. Nr X/76/2007 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2011 616 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010 r. Nr XXXVIII/282/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 617 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr NR IV/10/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2011 618 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2011 619 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 620 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 621 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2011 622 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/398/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 roku.
2011 623 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/308/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2009 roku i Uchwały Nr XXXVI/393/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie- inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2011 624 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.
2011 625 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na 2010r.
2011 626 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/234/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Urzędu Gminy na 2010r.
2011 627 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: podziału Gminy Mucharz na okręgi wyborcze określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w każdym okręgu.
2011 628 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Urzędu Gminy na rok 2010r.
2011 629 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.
2011 630 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 r.
2011 631 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
2011 632 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr II/27/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczurowa
2011 633 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr II/28/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drwinia - Niedary
2011 634 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr 1544/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2011 635 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010r.
2011 636 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok.
2011 637 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/363/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2011 638 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXV/231/09 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 639 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2007r. , w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 640 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/263/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 641 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/8/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 642 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr VI/13/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 lutego 2011r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010 roku
2011 643 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
2011 644 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/32/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
2011 645 2011-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/20/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2011
2011 646 2011-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Proszowickiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach w roku 2011
2011 647 2011-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Proszowickiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach w roku 2011
2011 653 2011-02-24 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-11(5)/2011/90/VIIIB/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa ENERGOMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2011 654 2011-02-24 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-1(6)/2011/699/VIIIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przediębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2011 655 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr 0049/III/9/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełcza.
2011 656 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 657 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
2011 658 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie opłaty targowej
2011 659 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2011 660 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kościelisko, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2011 661 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/25/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko, przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2011 662 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 663 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2010r. W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali
2011 664 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określenia inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk.
2011 665 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: opłaty targowej
2011 666 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr II/10 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Mucharz oraz zasad przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród od 1 stycznia 2011 r.
2011 667 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/29/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
2011 668 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 669 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Sucha Beskidzka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 670 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2011 671 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z planowanego do rozbudowy i modernizacji zaplecza sportowego obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie
2011 672 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach
2011 673 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2011.
2011 674 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzy-telności Gminy Zawoja oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze pu-bliczno-prawnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 675 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie :zmiany uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr. XXXII-251/10 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach i w Śleszowicach. Na podstawie art 18 ust 2.pkt 15. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 39 z 2007 r. Nr 14,poz. 89 z późn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce uchwala, uchwala co następuje:
2011 676 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr Nr V/18/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów.
2011 648 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/421/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2011 649 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XLV/451/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.
2011 650 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/471/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.
2011 651 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr L/514/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2011 652 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr LI/527/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2011 677 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2011 678 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu.
2011 679 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/2003 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2003 roku w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”
2011 680 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Czchów
2011 681 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/ 8/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
2011 682 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/122/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Jordanów.
2011 683 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2011 684 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 685 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie nadania Imienia oraz posiadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Zaczarniu.
2011 686 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lanckorona lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 687 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 688 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie:określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Maków Podhalański sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 689 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Maków Podhalański
2011 690 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/406/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Maków Podhalański
2011 691 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/41/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Juszczynie
2011 692 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2008r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
2011 693 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany do Uchwały Nr XXXVI/391/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 roku.
2011 694 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/268/2010 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 695 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2002 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku: rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2011 696 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III / 20 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach.
2011 697 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/37/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2011 698 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2011 699 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska w Wolbromiu.
2011 700 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom.
2011 701 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 702 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2011 703 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr Nr IV/22/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXXVII/206/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 704 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXXV/210/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 705 2011-02-25 Informacja Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Wola Przemykowska, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie
2011 706 2011-02-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2011r. uchylające Rozporządzenie nr 19/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 707 2011-02-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2011r. uchylające Rozporządzenie nr 18/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 708 2011-02-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2011r. uchylające Rozporządzenie nr 26/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 709 2011-02-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 24 grudnia 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 710 2011-02-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 711 2011-02-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 3/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 712 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/32/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krakowskiego.
2011 713 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV.18.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 714 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 715 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2011 716 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V /16 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr III/6/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru.
2011 717 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V /17 /2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku leśnego w formie inkasa, ustalenia inkasentów i ich wynagradzania.
2011 718 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r.w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.)(Kraków, dnia ............... 200....r.)
2011 719 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr LVII/405/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2011 720 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Liszki
2011 721 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i uchwały budżetowej na rok 2011
2011 722 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 3/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2011 723 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/238/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2011 724 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/47/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 725 2011-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/11 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Chrzanów za rok 2010.
2011 726 2011-02-25 Informacja Informacja nr I.2011 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2011 727 2011-02-25 Informacja Informacja nr GGL.7113.1.2011 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 14 lutego 2011r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010
2011 728 2011-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Chrzanowie
2011 729 2011-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Wadowicach
2011 730 2011-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Krakowa
2011 731 2011-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody pod nazwą "Mogielica"
2011 732 2011-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bembeńskie"
2011 733 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 1/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2011 734 2011-02-25 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-79(10)/2010/2011/366/IX/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach
2011 735 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9.12.2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu na obszarze Gminy Chełmek
2011 736 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2011 737 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/17/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2011 738 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy
2011 739 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej określenia warunków finansowania zadań własnych Gminy Sucha Beskidzka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 740 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2011 741 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r. nr VI/56/V/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 742 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini nr XII/117/V/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wzorów formulrzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 743 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 744 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadania imienia dla Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Trzebini
2011 745 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr KI - 411/31/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci, w drodze inkasa, określenia inaksentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w wczęści.
2011 746 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr KI-411/29/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego własnego z zakresu własnego z zakresu sportu na obszarze
2011 747 2011-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2011 748 2011-02-28 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2011 749 2011-02-28 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 750 2011-02-28 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 751 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 752 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/531/10 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 753 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 754 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010r
2011 755 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Łużna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 756 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 757 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/229/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy i informacji podatkowych.
2011 758 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 759 2011-02-28 Informacja Informacja nr 1/2011 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 3 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów
2011 760 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 Starosty Gorlickiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
2011 761 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Starosty Gorlickiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiatu Gorlickiego
2011 762 2011-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorlickiego z dnia 25 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r.
2011 763 2011-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Limanowskiego
2011 764 2011-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Tarnowie
2011 765 2011-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu w Bochni