Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Listopad 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 4311 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/390/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Krakowskiego kategorii dróg powiatowych
2010 4312 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/392/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały XLIX/366/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
2010 4313 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2010 4314 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieliczce
2010 4315 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/742/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2010 4316 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/747/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
2010 4317 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/748/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Chrzanów na rok 2011.
2010 4318 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 4319 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/341/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszaru „Jabłonka - 53”
2010 4320 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/251/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 4321 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/258/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 4322 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
2010 4323 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 4324 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bieśniku
2010 4325 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/360/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim.
2010 4326 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.
2010 4327 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Obslugi Szkół w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.
2010 4328 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/104/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.
2010 4329 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/232/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wiekiej
2010 4330 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XVLII/314/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 4331 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LV/415/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skała
2010 4332 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LV/416/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała.
2010 4333 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LV/422/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII/347/06 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2006 r w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Skała.
2010 4334 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/492/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2007 roku.
2010 4335 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/676/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
2010 4336 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/711/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Trzetrzewina
2010 4337 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/712/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.
2010 4338 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/713/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Klęczany, Rdziostów, Marcinkowice i Krasne Potockie.
2010 4339 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/714/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Klimkówka, Januszowa, Librantowa i Naściszowa.
2010 4340 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/715/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne, Kunów, Trzetrzewina i Świniarsko.
2010 4341 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr L/733/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2010 4342 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/272/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Grybów, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
2010 4343 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/281/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta Grybów przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Grybów
2010 4344 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr CXIV/1533/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej (z późn. zm.).
2010 4345 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr CXIV/1536/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie nazwy ulicy oraz nazwy skweru.
2010 4346 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr CXIV/1543/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr CV/1416/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.
2010 4347 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr CXIV/1544/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr CV/1417/10 Rady miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.
2010 4348 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr CXIV/1545/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie nazwy skweru.
2010 4349 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr L/433/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 4350 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr L/434/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 4351 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych projektowanego odcinka drogi klasy L Stryszów-Zembrzyce, oraz pozbawienie kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1729K Stronie-Stryszów-Skawce celem wyłączenia z użytkowania
2010 4352 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/449/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4353 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/439/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Strazy Pożarnych za udział w działaniach Ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasta Bochni
2010 4354 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/408/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 4355 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/412/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 4356 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie:określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Czorsztyn oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4357 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 4358 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/284/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXXIX/273/2010 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Czorsztyn oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4359 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXVI/436/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 4360 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/257/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4361 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/259/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4362 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 303/XXXIV/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 4363 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/261/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kościelisko.
2010 4364 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 września 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 4365 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/213/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 września 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 4366 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/811/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 15 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 4367 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/271/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2010 4368 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4369 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania
2010 4370 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/490/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów
2010 4371 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4372 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/246/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4373 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4374 2010-11-03 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-53(5)/2010/1470/VIB/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła BTB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
2010 4375 2010-11-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2010 4376 2010-11-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2010 4377 2010-11-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2010 4378 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 245/113/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 4379 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 246/115/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 4380 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 247/118/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 4381 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 1552/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4382 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 1555/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4383 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 1560/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4384 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 4385 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/391/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie sprostowania Uchwały Nr LI/374/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2010 4386 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 443/LIII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
2010 4387 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/440/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian uchwąły budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 4388 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/569/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Czarna Góra – Zagaje
2010 4389 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr CXIV/1540/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Myśliwska” w Krakowie.
2010 4390 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/235/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2010 4391 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/358/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4392 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4393 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie ,dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorzadowych zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4394 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/252 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Michałowice nr XIII/84/2003 z dnia 30 października 2003 r.
2010 4395 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LIX/375/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2010 4396 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/524/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 4397 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/525/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r. w sprawie: określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2010 4398 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/527/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miasto Nowy Targ lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 4399 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/541/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 4400 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/547/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 4401 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Spytkowice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 4402 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/524/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4403 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/527/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i od posiadania psów w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4404 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 21 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bolesław.
2010 4405 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu.
2010 4406 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI 197/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 21 września 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2010 4407 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4408 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr L/557/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2011 roku
2010 4409 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/363/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 września 2010r. W sprawie: zmiany uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 4410 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LIII/376/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 4411 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/369/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4412 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4413 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dni 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010
2010 4414 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4415 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie.
2010 4416 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
2010 4417 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 4418 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zakliczyn na lata 2011 – 2014.
2010 4419 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr CXIV/1539/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opatkowice - Północ”
2010 4429 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010r. w sprawie :uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2010 4430 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010r. w sprawie : szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami.
2010 4431 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LII/753/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4432 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LII/754/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4433 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/289/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 4434 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/290/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2010 4435 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/291/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2010 4436 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa – „Grybów 19” – część działki Nr 98 obr. 2, działka Nr 2459/1 obr. 4, część działki Nr 196 obr. 3, działka Nr 1420 obr. 4
2010 4437 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/298/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa – „Grybów 20” – część działki Nr 196/1 obr. 2
2010 4438 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów.
2010 4439 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2010 4440 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LII/386/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4441 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/62/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Małopol. z 2007 r. Nr 82, poz. 524 z późn. zmn.)
2010 4442 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/67/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 4443 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/254 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok,dotyczących: zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków, zwiększenie planowanego deficytu budżetu oraz zmian w planie przychodów i rozchodów samorządowego zakładu budżetowego, zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym.
2010 4444 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4445 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI /259/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2010 4446 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/469/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 4447 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/480/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 4448 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/486/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miechowskiego Domu Kultury w nowym brzmieniu
2010 4449 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/488/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Miechowa
2010 4450 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/242/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4451 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/243/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2010 4452 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/244/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4453 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/245/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 4454 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX-262-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sułoszowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 4455 2010-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2010r. z dnia 28 października 2010 r. dotyczące Uchwały XLIII/480/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010 r.
2010 4456 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4457 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 4458 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr CXIV/1526/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2011 roku.
2010 4459 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr CXIV/1531/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2010 4460 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr CXIV/1532/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las w Witkowicach”.
2010 4461 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr CXIV/1534/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu   zbiorowego     (z późn. zmianami).
2010 4462 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/207/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010
2010 4463 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LXII/682/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4464 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Czarny Dunajec
2010 4465 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miechów
2010 4466 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Łapanów
2010 4467 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Koniusza
2010 4468 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Uście Gorlickie
2010 4469 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Miestem i Gminą Zakliczyn
2010 4469 2010-11-10 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-52(6)/2010/222/VIIIA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
2010 4470 2010-11-10 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-55(5)/2010/699/VIIIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2010 4471 2010-11-10 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-27(14)/2010/4432/V/WS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła LARKIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach
2010 4472 2010-11-10 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2010 4473 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/810/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski
2010 4474 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/811/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce
2010 4475 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/833/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie utworzenia Strefy Przemysłowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.
2010 4476 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 – Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4477 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LV/479/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4478 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/454/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXI/412/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010 r, w sprawie:uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2010 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2010 4479 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/455/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 21 października 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Nr LXXVI/438/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2010 4480 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 4481 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 12 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2011.
2010 4482 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2011.
2010 4483 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 4484 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/392/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 4485 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/394/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2010 4486 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/395/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: opłaty targowej
2010 4487 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/405/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4488 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/337/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2011 roku
2010 4489 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/324/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa
2010 4490 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/325/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lachowice
2010 4491 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/326/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzeszów
2010 4492 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/327/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków
2010 4493 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/328/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Targoszów
2010 4494 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/329/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kurów
2010 4495 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/330/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pewelka
2010 4496 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hucisko
2010 4497 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/333/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4498 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/339/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 4499 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIII/522/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4500 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIII/523/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4523 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LX/969/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY
2010 4501 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/463/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 4502 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/482/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 4503 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/260/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4504 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/261/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
2010 4505 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/262/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 4506 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/265/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 4507 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/281/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oraz rocznego programu współpracy z tymi organizacjami .
2010 4508 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/296/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 4509 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/298/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 4510 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/304/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4511 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/306/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 4512 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/307/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/179/2005 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko n.D
2010 4513 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII-475/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2010 4514 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII-476/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2010 4515 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII-477/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2010 4516 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII-481/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 4517 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie.
2010 4518 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010 r Nr XXVII/172/09 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4519 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 września 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru, piasku oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód
2010 4520 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/247/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 18 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
2010 4521 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LIV/249/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 4522 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LXXIX/459/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 28 października 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 4524 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/370/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 4525 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/371/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/269/2005 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 06.12.2005r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty targowej.
2010 4526 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/372/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 4527 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 4528 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 4529 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 4530 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/409/10 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4531 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/415/10 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4532 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/416/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4533 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/418/10 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr LIV/409/10 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4534 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/421/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze.
2010 4535 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr Nr LV/422/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 4536 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 4537 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4538 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2010 4539 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/424/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 4540 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/430/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Alwernia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 4541 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/431/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4542 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/432/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4543 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/437/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/419/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu rocznego programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi.
2010 4544 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/441/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 4545 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/260/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4546 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/261/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 4547 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/262/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 4548 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/263/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 4549 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/264/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2010 4550 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 4551 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/537/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4552 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/538/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4553 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/539/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2010 4554 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/540/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 4555 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/541/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2011.
2010 4556 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/542/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 .
2010 4557 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/473/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4558 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/474/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4559 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/475/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2010 4560 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/476/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działaność pożytku publicznego na rok 2011
2010 4561 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 4562 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 4563 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2011 r.
2010 4564 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2011 r.
2010 4565 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/288/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2010 4566 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/340/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu
2010 4567 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr 1568/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4568 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LV/400/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 4569 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-418-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów
2010 4570 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-419-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na terenie Gminy Andrychów
2010 4571 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-420-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2010 4572 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-423-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 4573 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-425-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 4574 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr L/245/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 25 października 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010 .
2010 4575 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXII/432/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4576 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXII/438/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 4577 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr L/250/2010 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 października 2010r. w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku. .
2010 4578 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr 248/120/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 4579 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/364/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 4580 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/367/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4581 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/368/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 4582 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/369/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
2010 4583 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXII/742/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 4584 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXII/745/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2010 4585 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 4586 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIII/390/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 4587 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2010r.
2010 4588 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2010r.
2010 4589 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2010r.
2010 4590 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2010r.
2010 4591 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2010r.
2010 4592 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2010r.
2010 4593 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2010r.
2010 4594 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2010r.
2010 4595 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr CXIV/1525/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010 - 2014.
2010 4596 2010-11-18 uchwala_budzetowa_2010 Uchwala_budzetowa_2010 nr XXXIV/245/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 17 grudnia 2009r.
2010 4597 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4598 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4599 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4600 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4601 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 515/238/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010
2010 4602 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/342/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 września 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 4603 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 4604 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 323/XLII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 4605 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4606 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/374/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4607 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXII/683/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/175/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
2010 4608 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXII/684/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4609 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4610 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/693/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 4611 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23.09.2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu miechowskiego.
2010 4612 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r
2010 4613 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/401/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach
2010 4614 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/402/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach.
2010 4615 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/467/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 4616 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 440/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 328/XLII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 luty 2002 w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Myślenice.
2010 4617 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.
2010 4618 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4619 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana
2010 4620 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/365/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 4621 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/257/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tymbark.
2010 4622 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/258/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Tymbark.
2010 4623 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4624 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4625 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych;
2010 4626 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/279/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia Programu stypendialnego Powiatu Chrzanowskiego
2010 4627 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/403/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4628 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zakopanem.
2010 4629 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/413/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 4630 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/414/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 4631 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/424/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Babice
2010 4632 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/425/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Jankowice
2010 4633 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/426/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Mętków
2010 4634 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/427/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Olszyny
2010 4635 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/428/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Rozkochów
2010 4636 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/429/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Wygiełzów
2010 4637 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Zagórze
2010 4638 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Sobolowie.
2010 4639 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64A i uchwalenia statutu tej jednostki.
2010 4640 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/205/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz okreslenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2010 4641 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LX/962/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zakopanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 4681 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2011 .
2010 4682 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2010 4683 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.
2010 4684 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIX/444/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Alwernia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 4685 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Babice z dnia 1 października 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 4686 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr L/432/2010 Rady Gminy Babice z dnia 1 października 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 4687 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LI/443/2010 Rady Gminy Babice z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania aktów prawa miejscowego
2010 4688 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/294/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4689 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/296/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok
2010 4690 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na 2011 r.
2010 4691 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2011 r.
2010 4692 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/234/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4693 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r.
2010 4694 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r.
2010 4695 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/421/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krempachy 1.”
2010 4696 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/422/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Waksmund 20A, 20B”
2010 4697 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/431/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 4698 2010-11-22 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 20 października 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Biecz
2010 4699 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2010
2010 4700 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIII/723/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r
2010 4701 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIV/730/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.
2010 4702 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/638/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4703 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/639/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4704 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/648/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 4705 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/651/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 4706 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/652/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 4707 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/653/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 4708 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/377/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4709 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/10 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4710 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/10 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2011
2010 4711 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 października 2010r. w sprawie regulaminu porządku domowego
2010 4712 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/449/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 4713 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/451/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4714 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru na terenie Gminy Ropa.
2010 4715 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/283/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie
2010 4716 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/384//2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 4717 2010-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Przeciszów Nr XXXIX/221/10 z dnia 2 października 2010 r. w sprawie regulaminu porządku domowego
2010 4718 2010-11-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Nr 16/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 4719 2010-11-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Nr 17/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 listopada 2010r. uchylające rozporządzenie Nr 14/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 4720 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach
2010 4721 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin Bobowa.
2010 4722 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie.
2010 4723 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIII/294/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2010 4724 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LV/391/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2010r. w sprawie założenia Gminnego Przedszkola Nr 1 w Krynicy-Zdroju
2010 4725 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 322/XLI/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2010 4726 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej, dokonanej uchwałą Nr 10/11/10 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej z dnia 22 września 2010 r.
2010 4727 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/455/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna.
2010 4728 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLV/697/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
2010 4729 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr CXV/1563/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami).
2010 4730 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/454/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna.
2010 4731 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 4732 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/403/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 4733 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/404/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2010 4734 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIX/321/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4735 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 4736 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Bochnia w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4737 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4738 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 4739 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2010 4740 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 4741 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4742 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku
2010 4743 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4744 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku
2010 4745 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
2010 4746 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/246/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 4747 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/247/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4748 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/248/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2010 4749 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/251/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4750 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale XLII/251/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010 roku dot. określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4751 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/376/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok.
2010 4752 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 4753 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 4754 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/425/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
2010 4755 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/421/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.
2010 4756 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/428/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie przyjęcia: Gminnego programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzesko.
2010 4757 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/429/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom i osiedlom we wsi Bucze.
2010 4758 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/430/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorzadowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
2010 4759 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXXV/832/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: opłaty targowej.
2010 4760 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXXV/833/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4761 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXXV/834/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4762 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXXV/835/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2010 4763 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXXV/857/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 4764 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 4765 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 4766 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/ 271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 4767 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 4768 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 4769 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr L/554/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 4770 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX /277/ 2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa.
2010 4771 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 278 / 2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2011 rok.
2010 4772 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa.
2010 4773 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2010 4774 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/383/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2010 4775 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/384/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4776 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/386/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4777 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/368/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 4778 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/372/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Zakliczyn przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2010 4779 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/373/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2010 4780 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/374/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2010 4781 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/375/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.
2010 4782 2010-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r.
2010 4783 2010-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2010r.
2010 4784 2010-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2010r.
2010 4785 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXV/1551/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny - Gadomskiego II”.
2010 4786 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXV/1559/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXV/1126/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2010 4787 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXV/1555/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła".
2010 4788 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr CXV/1554/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Wschód”.
2010 4789 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr L / 408 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (C) działki Nr 15/6, 15/7, działki Nr 70/6, 70/12, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 70/19, 70/20, część działki Nr 74 (działka Nr 74/7 wg projektu podziału), działka Nr 92/14, część działki Nr 101/2 i działka 102/6, działka Nr 346/1, działki Nr 320/6, 320/7, działka Nr 288/8, działka Nr 500, część działki Nr 1229/7
2010 4790 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXI/974/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: CYRHLA
2010 4791 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/843/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013
2010 4792 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/366/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Brzeskiego
2010 4793 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/454/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2010 4794 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/302/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 4795 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/ 304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4796 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/306 /10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok
2010 4797 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/ 307/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2011
2010 4798 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/460/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 4799 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/463/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4800 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/464/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 4801 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/466/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów w 2011 r.
2010 4802 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/467/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2011 r.
2010 4803 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4804 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 4805 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXI/285/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4806 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXI/289/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Suche w części dotyczącej terenu S-2
2010 4807 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4808 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 4809 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 4810 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 4811 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 4812 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/507/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie oraz utworzenia nowej jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie
2010 4813 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/537/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2010 4814 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/540/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zabierzów
2010 4815 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/548/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Ujazd
2010 4816 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/549/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4817 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/550/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/523/10 z 21 października 2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4818 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 4819 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Bobowa.
2010 4820 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 4821 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4822 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/335/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4823 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/339/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XXXVI/231/09 z dnia 28 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej
2010 4824 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 października 2010r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Kamionka Wielka
2010 4825 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/307/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką.
2010 4826 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/308/2010 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Kamionka Wielka.
2010 4827 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 4828 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/380/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kęty oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
2010 4829 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 4830 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 4831 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 4832 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr CXV/1556/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Południe” .
2010 4833 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/403/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 4834 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/405/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4835 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/409/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2010 4836 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr Nr XLIX/256/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4837 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr L/260/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4838 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LI/262/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4839 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/269/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4840 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/276/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 maja 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4841 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/280/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4842 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/286/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4843 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVII/300/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4844 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr Nr LVIII/306/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4845 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIX/312/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4846 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 1570/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4847 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 1574/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4848 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr L/352/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 4849 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI - 234 -2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmiany w „Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.”
2010 4850 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI- 235 - 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i zespołach szkół, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2010 4851 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr VIII/322/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2011.
2010 4852 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr VIII/328/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 4853 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/52/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej
2010 4854 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 4855 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Libiąż i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną de minimis oraz w sprawie wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 4856 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż.
2010 4857 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXVIII/699/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010r. w sprawie: utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
2010 4858 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXX/735/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie : Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela) – dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice.
2010 4859 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXX/740/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2010 4860 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXII/746/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2010 4861 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/378/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bistuszowa
2010 4862 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/379/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Joniny
2010 4863 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/380/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowa
2010 4864 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/381/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza
2010 4865 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uniszowa
2010 4866 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Lubecka
2010 4867 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalasowa
2010 4868 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/387/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ryglice
2010 4869 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/439/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok.
2010 4870 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/442/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r
2010 4871 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/ 317 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 4872 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/ 319 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4873 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/ 320 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 4874 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/ 321 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2010 4875 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV / 322 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4876 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/355/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010r. zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. – w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2010 4877 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2010 4878 2010-11-25 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 4879 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/500/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4880 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/502/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku.
2010 4881 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany w budżecie i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 4882 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4883 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/358/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2010 4884 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/360/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 4885 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/265/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/160/2005 z dnia 29.04.2005r.
2010 4886 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/268/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubień oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 4887 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/269/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania obiektowi sportowemu w Lubniu imienia Jana Żurka, osoby zasłużonej dla lokalnej społeczności.
2010 4888 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/270/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/253/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 4889 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 4890 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 4891 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Moszczenica
2010 4892 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2010 4893 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr L/430/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2010 4894 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 393/LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian Uchwały Nr 377/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010 r.
2010 4895 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 394/LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 4896 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 396/LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4897 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 397/LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4898 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 4899 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.
2010 4900 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka na rok 2011.
2010 4901 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2010 4902 2010-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 559/10 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 289/03 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2010 4903 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 14/X/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 14/XI/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez Związek Komunalny “Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.
2010 4904 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/372/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2011 na terenie Powiatu Brzeskiego
2010 4905 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/383/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kętach.
2010 4906 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/384/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/360/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2010 4907 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnowskiego
2010 4908 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Tarnowie.
2010 4909 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Tarnowskiego dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Tarnowskiego a także sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 4910 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku Nr XXI/244/2005 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rzuchowej.
2010 4911 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: przekształcenia przedszkoli gminy Bochnia z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
2010 4912 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Proszówkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 4913 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 4914 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXXV/855/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 4915 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXXV/846/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Plac Słoneczny w Oświęcimiu.
2010 4916 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przy opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz.
2010 4917 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 4918 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz .
2010 4919 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/325/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 4920 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4921 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/330/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 4922 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/333/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4923 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/334/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 4924 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/335/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja
2010 4925 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/336/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Zawoja - zasad jej ustalania i poboru.
2010 4926 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII-253/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 października 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2010 4927 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII-265/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2010 4928 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/521/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie nagród i stypendiów sportowych Gminy Zabierzów
2010 4929 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/529/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zabierzów, sołectwo Zabierzów oraz ustalenia jej przebiegu.
2010 4930 2010-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.VI.0911-21-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Bochni Nr XXXV/268/10 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Proszówkach w jednostkę budżetową
2010 4937 2010-11-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2010 4938 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 - Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010 roku
2010 4939 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 - Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010 roku
2010 4940 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/10 Rady Gminy Ropa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2010 4941 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2010 4942 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/271/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 - Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010 roku
2010 4943 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/280/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 - Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010 roku
2010 4944 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/289/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2010 4931 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr CXV/1553/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów”.
2010 4932 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr CXV/1557/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).
2010 4933 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr CXV/1558/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych.
2010 4934 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr CXV/1573/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm.
2010 4935 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr CXV/1581/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2010 4936 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr CXV/1593/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie dla wolontariuszy uczestniczących w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2010 4945 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4946 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/291/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4947 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/277/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2010 4948 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L / 394 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 4949 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za zrzut ścieków.
2010 4950 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Osiek, za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
2010 4951 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Osiek
2010 4952 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/375/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4953 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/376/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4954 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXXI/236/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 listopada 2010r. w sprawie : zmian wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 4955 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/446/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rabie Wyżnej.
2010 4956 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/458/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Raba Wyżna.
2010 4957 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/291/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa
2010 4958 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/292/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 4959 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/310/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Trzyciążu
2010 4960 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIX/313/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 października 2010r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu
2010 4961 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/699/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, chorągwi i pieczęci Miasta i Gminy Wieliczka
2010 4962 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/381/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze z siedzibą w Zatorze.
2010 4963 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/43/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku na rok 2010.
2010 4964 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 0049/XL/323/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr 0049/XXXIX/316/10 z dnia 27.10.2010 r
2010 4965 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 - Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4966 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4967 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4968 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2011
2010 4969 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4970 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4971 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4972 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4973 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4974 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 9 listopada 2010r.
2010 4975 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 4976 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku
2010 4977 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4978 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 4979 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych .
2010 4980 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXXVI/859/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 4981 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII-325/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2010 r
2010 4982 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII-326/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010.
2010 4983 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV-334/10 Rady Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010.
2010 4984 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV-338/10 Rady Gminy Dobra z dnia 14 września 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2010 r.
2010 4985 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-358/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działka nr 2078/1 i nr 1829/2
2010 4986 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-359/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działka nr 3105
2010 4987 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-361/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - wieś Gruszowiec
2010 4988 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-362/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka działka nr 682/1, część działki nr 676
2010 4989 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-363/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki część działki nr 221/3
2010 4990 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-364/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna część działki nr 584/3 i działka nr 574
2010 4991 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-365/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra część działki nr 2057, działka nr 1863, część działki nr 2063
2010 4992 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-366/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska część działki 227/1 (działka 227/7 wg projektu podziału), działka 34/3
2010 4993 2010-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł. Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł (Dz. U. Nr 22, poz.112) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2010 4994 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie założenia Bursy Szkolnej w Bieczu
2010 4995 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu
2010 4996 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 416/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
2010 4997 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 września 2010r. w sprawie wykreślenia drzew z rejestru pomników przyrody
2010 4998 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2010 4999 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gródek n/Dunajcem.
2010 5000 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok
2010 5001 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIV/304/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2010 5002 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIV/305/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2010 5003 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LV/390/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
2010 5004 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania z boiska sportowego usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Krygu
2010 5005 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/444/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2010 5006 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/445/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5007 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/446/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 5008 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/447/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 5009 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2011
2010 5010 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 5011 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
2010 5012 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr Nr LXII/687/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Mieście i Gminie Stary Sącz przeznaczonych do wydania w 2011 roku.
2010 5013 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXV/384/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5014 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXV/389/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 5015 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXV/390/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zator w 2011 roku
2010 5016 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXV/391/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: opłaty targowej.
2010 5017 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego na lata 2011-2014
2010 5018 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 5019 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L/288/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 5020 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LVI/406/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 5021 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LVI/409/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 5022 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2010 5023 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXII/1007/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5024 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXII/1008/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2010 5025 2010-11-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r.
2010 5026 2010-11-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r.
2010 5027 2010-11-30 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-36(12)/2010/296/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
2010 5028 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/398/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 5029 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010
2010 5030 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII /766/ 10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 5031 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/403/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2010 r. Nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2010 5032 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L / 399 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5033 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L/402/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5034 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L/403/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5035 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L / 404 /10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina (A) działki Nr 113/1, 113/3, część działki Nr 658/5, działka Nr 441, działka Nr 148, działka Nr 722
2010 5036 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L / 405 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina (B) część działki Nr 544
2010 5037 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L / 406 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (A) działka Nr 608/4, część działki Nr 608/7 i działki Nr 614/1, Nr 616
2010 5038 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV N/514/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5039 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. w sprawie zwolnienia gruntów sklasyfikowanych jako Tr(tereny różne) z podatku od nieruchomości