Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Styczeń 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2 2010-01-19 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-85(6)/2009/2010/366/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach
2010 3 2010-01-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2009r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2010 4 2010-01-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2009r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku
2010 5 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIV-356-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2010 15 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/427/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2009 nr XXV/268/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
2010 16 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/432/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Żabno przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 9 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIV-357-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2009 rok.
2010 7 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego.
2010 8 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Miechowskiego.
2010 10 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 11 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/180/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 listopada 2009 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2010
2010 12 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Gręboszów.
2010 13 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2009 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2009.
2010 14 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 356/L/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.
2010 17 2010-01-22 Porozumienie Porozumienie nr 33/09 Starosty Tarnowskiego z dnia 24 września 2009r. porozumienie z dnia 24.09.09 zawarte pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Pleśna oraz Gminą Tarnów w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
2010 18 2010-01-22 Porozumienie Porozumienie nr 34/09 Starosty Tarnowskiego z dnia 24 września 2009r. Porozumienie z dnia 24.09.2009 zawarte pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Tarnów i Gminą Lisia Góra w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
2010 19 2010-01-22 Aneks Aneks nr Nr 1/09 Starosty Tarnowskiego z dnia 19 listopada 2009r. Aneks z dnia 19.11.2009 do porozumienia nr 26/2009 z dnia 8.07.2009 zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Szerzyny w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 21 2010-01-22 Aneks Aneks nr 1/09 Starosty Tarnowskiego z dnia 23 września 2009r. Aneks z dnia 23.09.2009 do porozumienia nr 13/2009 z dnia 18.03.2009 zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Ryglice w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 20 2010-01-22 Aneks Aneks nr 1/09 Starosty Tarnowskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. Aneks z dnia 27.08.2009 do porozumienia nr 4/2009 z dnia 27.02/2009 zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Tuchów w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 22 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Alwerni z filią w Alwerni i w Grojcu.
2010 23 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/345/09 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/250/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości
2010 24 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/09 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie : zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 25 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2009 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia, w zakresie określonym uchwałą nr XIII/83/2008 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28.04.2008r.
2010 31 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/176/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 32 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2009
2010 33 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 34 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009 Rady Gminy Siepraw Nr XXVI/172/08 z dnia 19 grudnia 2008 r .
2010 29 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 311/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 grudnia 2008 r.
2010 30 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 312/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 35 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rytro na 2009 rok.
2010 36 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2009 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały XXXIV/216/2009 dot. określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 27 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/09 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2009 rok.
2010 28 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/09 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2009 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2009 Nr XX/145/08 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2010 26 2010-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
2010 38 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2009 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Babice
2010 37 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2009 Rady Gminy Babice z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice Nr XIV/109/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 39 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Babice
2010 40 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Babice
2010 41 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jankowice
2010 42 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mętków
2010 43 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Olszyny
2010 44 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/338/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rozkochów
2010 45 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/339/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zagórze
2010 46 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/340/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wygiełzów
2010 47 2010-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2010r. o sprostowaniu błędu
2010 48 2010-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 6 stycznia 2010r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Skała, Pana Roberta Jakubka, przed upływem kadencji
2010 49 2010-01-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2010 50 2010-01-25 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-1(3)/2010/443/VIIE/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku
2010 51 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009r.
2010 52 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV-350-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Andrychów
2010 53 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV-354-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2010 62 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/09 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy w 2009 roku
2010 59 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/09 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 57 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/179/09 z dnia 26.03.2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca - w zakresie załącznika Nr 1 do uchwały.
2010 58 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2009 Nr XXV/157/08 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2008 r.
2010 61 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2010 64 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XL/300/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2009 Nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2010 60 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/09 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 63 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/09 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2009 rok.
2010 65 2010-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-3-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Spytkowice- w części.
2010 56 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLI/224/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Gołcza na 2009 rok
2010 54 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2009 Rady Gminy Babice z dnia 6 listopada 2009r. zmiany w budżecie Gminy Babice na 2009 rok
2010 55 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2009 Rady Gminy Babice z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Babice na 2009 rok
2010 66 2010-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-9-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVI/269/2009 Rady Gminy w Budzowie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Budzów
2010 68 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/622/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw drogom położonym na terenie miasta Chrzanów.
2010 67 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/618/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia na 2010 rok wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Chrzanów biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2010 69 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/626/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chrzanowie.
2010 70 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek n/Dunajcem na 2009 rok
2010 71 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr 82/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 72 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/324/09 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Nawojowa, które w 2009r nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 73 2010-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie
2010 74 2010-01-29 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2010r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniających koncesje: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucje ciepła "SYNTHOS DWORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Oświecimiu
2010 75 2010-01-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/305/09 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2010
2010 76 2010-01-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/524/2009 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 1 2010-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczurowej
2010 6 2010-01-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 6 stycznia 2010r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Skała, Pana Roberta Jakubka, przed upływem kadencji