Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Dziennik Urzędowy dostępny jest nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Ogłaszane dzienniki zabezpieczone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 257, str. 73) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu - zgodnie z wymogami wynikającymi z par.8 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r.Nr 289, poz. 1699).

Nazwy niektórych organów występują w więcej niż jednej formie np. Rada Gminy Daszyna i Rada Gminy w Daszynie. Szukając aktu według organu wydającego należy uwzględnić taką ewentualność.

Konkretna data utraty mocy obowiązującej aktu prawnego uchylonego, wynika z treści aktu uchylającego, wskazanego w zakładce „uchylany przez”.